Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Smart region Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt „Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina IV“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

 
 
 
Logo
Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina IV“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

(číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000304)

 

V končícím programovém období 2014 – 2020 a při přípravě nového období 2021 – 2027 klade Evropská komise důraz na aktivní uplatňování principů územní dimenze při čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Na jejich naplňování a implementaci Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR ČR 2021+“) se podílí mimo jiné RSK, která byla ustavena v průběhu roku 2014 jako dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. RSK funguje na bázi partnerství, předsedá jí hejtman kraje a tvoří ji zástupci regionálních partnerů, tedy kraje, měst, obcí, místních akčních skupin, hospodářských a sociálních partnerů.

 

Klíčovými úkoly RSK jsou příprava a pravidelné aktualizace tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který je pro programové období 2021 – 2027 intervenčním nástrojem pro řešení 4 témat spadajících převážně do kompetence krajů a podporovaných v rámci IROP II: silnice II. třídy, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace sociálních služeb, střední a vyšší odborné školství.

 

Jako poradní orgán RSK jsou ustaveny tzv. tematické pracovní skupiny, které se podrobněji věnují konkrétnějším tématům RAP v návaznosti na potřeby regionu. Jedná se o pracovní skupiny „Venkov“, „Vzdělávání“, „Výzkum a inovace“ a „Cestovní ruch“. Pracovní skupiny v rámci své činnosti podrobněji rozpracovávají dané téma, doporučují za ně priority ve vazbě na čerpání prostředků z operačních programů a dalších dostupných finančních zdrojů, navrhují a projednávají další projektové záměry k řešení potřeb regionu a dle potřeby se v daném tématu věnují dalším aktuálním záležitostem.

 

RSK plní roli platformy pro řešení regionálních potřeb, priorit a návrhů intervencí v rámci regionu, a to mj. též ve vazbě na přípravu a implementaci dotačních nástrojů politiky soudržnosti EU a dalších evropských finančních nástrojů pro programové období EU 2021 – 2027 (zejm. nástroje k podpoře oživení hospodářství a řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 pod hlavičkou Next Generation EU, jako jsou Nástroj pro podporu oživení a odolnosti, iniciativa REACT-EU a další) a na implementaci nové SRR ČR 2021+ a jejích akčních plánů.

 

Po stránce administrativní, organizační a koordinační zajišťuje činnost RSK a pracovních skupin sekretariát RSK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina IV“ si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

 

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. To vše s cílem posílit roli RSK jako platformy pro řešení regionálních potřeb, krajských strategických priorit a návrhů intervencí v rámci regionu, a to mj. též ve vazbě na přípravu a návaznou implementaci programového období EU 2021 – 2027 (politika soudržnosti EU po roce 2021 a nové finanční nástroje související s podporou oživení ekonomiky a řešením dopadů pandemie onemocnění COVID-19) a implementaci nové SRR ČR 2021+. Globálním cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

 

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie (Operační program Technická pomoc 2014 – 2020) a státního rozpočtu ČR.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Koncepční materiály Kraje Vysočina > Regionální stálá konference > Projekt „Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina IV“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální

Cesta: Titulní stránka > Smart region Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies