Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina


 
 
 

Název projektu:               Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

Registrační číslo:             CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992

Prioritní osa OPZ:            2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020

Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2022


Kraj Vysočina neustále vyvíjí snahu o zvyšování kvality života svých obyvatel. Pokud se jedná o osoby se zdravotním handicapem, je tato snaha rovněž markantní a rozšiřuje se nejen na tyto osoby, ale i na osoby, které o svého blízkého pečují. Speciální skupinou jsou potom osoby s poruchou autistického spektra, které na Vysočině rovněž žijí, ale nemáme přesně zmapován ani počet těchto osob, ani jejich potřeby. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.

Předmětem projektu je nastavení fungujícího systému péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v Kraji Vysočina, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám. Hlavním výstupem projektu potom bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb z mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám.

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé, zaměstnanci veřejné správy a 3 příspěvkové organizace Kraje Vysočina poskytující sociální služby: Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina Pelhřimov.

Celý projekt je rozdělen do 8 klíčových aktivit, kdy hned ta první bude podrobně mapovat počet osob s postižením autistického spektra a zjišťovat potřeby těchto osob a pečujících osob. Následovat bude vytvoření odborného týmu pracovníků, kteří budou o osoby s PAS pečovat a celý proces péče o ně řídit. Součástí projektu bude zajištění několika tuzemských stáží a jedné zahraniční, kde budou odborníci získávat praxi a sdílet případy dobré praxe. Pro formální i neformální pečující vznikne ucelený vzdělávací kurz s důrazem na prohloubení znalostí a dovedností formálních pečovatelů. Dalším výstupem projektu bude tvorba a vznik dokumentů, informačních materiálů pro formální a neformální pečovatele a současně bude vyvíjen speciální softwar jako pomocný a podpůrný prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání pro osoby s PAS.

Pokud se podaří splnit všechny klíčové aktivity, tak budeme mít na konci června 2022, kdy projekt končí, ucelený přehled o situaci osob s postižením autistického spektra na Vysočině a budeme jim a jejich pečovatelům schopni zajistit adekvátní péči podle individuálních potřeb.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze