Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seznam oprávněných investorů

 
 
 

Seznam oprávněných investorů má od 1. 1. 2018 dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění povinně spravovat a zveřejňovat krajský úřad.


Příslušná legislativa od 1. 1. 2018


§ 23a odst. 1 stavebního zákona


Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investor do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.


§ 23a odst. 2 stavebního zákona


Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

    

Seznam oprávněných investorů

 [XLS, 120kB]

        

Mapová aplikace ( zobrazit na celou stránku )  

     

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze