Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Učit se společně, růst individuálně


 
 
 

Učit se společně, růst individuálně

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226

Doba realizace: 1.10.2017 - 30.9.2020

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

 

Zdůvodnění projektu:

V Kraji Vysočina jsou rezervy v procesním řízení efektivity hospodaření na úseku sociálních služeb. Konkrétně u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb je rozdílná úroveň strategického plánování, supervize jako nástroj standardní podpory v sociálních službách, prostor pro zavedení nových modelů a metod soc. péče.

Hrozbu spatřuje Kraj Vysočina v neplnění standardů kvality sociálních služeb ze strany poskytovatelů sociálních služeb, která může být důsledkem nekvalitního manažerského řízení a odchodu kvalitních pracovníků. Neustále se také zvyšuje tlak ze strany státu na zvyšování kvalifikace pracovníků v sociálních službách.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Konkrétně vznik metodiky strategického plánování a řízení a její implementace v 5 příspěvkových organizacích Kraje Vysočina s cílem vytvořit 5 konkrétních strategických plánů včetně navržení/zavedení opatření z nich plynoucí s dopadem na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb do konce roku 2020. Projekt je koncipován jako pilotní, z čehož vyplývá zapojení pouze 5ti vybraných organizací.

Dalšími strategickými cíli, které bezprostředně navazují na strategické plánování, je zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků přímé péče, pomocných provozů i managementu a zároveň ověření zavedení nových metod (modelů péče), jako součást běžné péče o klienta v jednotlivých organizacích.

 

Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako zástupci zřizovatele, kteří jsou odborníky v oblasti sociální a strategického řízení

  • Zaměstnanci příspěvkových organizací Kraje Vysočina, jako zástupci poskytovatelů sociálních služeb (management organizací, zaměstnanci sociálních služeb pobytové péče, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách).

     

Aktivity projektu:

Projekt je zaměřen na důležité oblasti života organizace, které jsou rozčleněny do celkem čtyř vybraných oblastí podpory - klíčových aktivit směřující k naplnění cílů projektu, a to k růstu firemní kultury, k efektivnímu plánování a řízení poskytovatelů sociálních služeb a jejich profesionalizaci, ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě k podpoře pracovníků organizací. Jak již odráží samotný název "Učit se společně, růst individuálně", projekt zahrnuje jak společné aktivity, u nichž se předpokládá synergický efekt v podobě vzájemné výměny a sdílení zkušeností, tak individuální aktivity pro jednotlivé organizace. Závěrečnou klíčovou aktivitou bude závěrečná konference zaměřená na prezentaci výstupů projektu a příklady dobré praxe.

KA 1 Strategické plánování organizace

KA 2 Podpora pracovníků formou supervize

KA 3 Zavádění nových přístupů v péči o klienta

KA 4 Závěrečná konference projektu

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Učit se společně, růst individuálně

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze