Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Koncepční materiály Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

 
 
 

Logo


Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)    

 

V programovém období 2014 – 2020 klade Evropská komise důraz na aktivní uplatňování principů územní dimenze při čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Na jejich naplňování a implementaci akčního plánu SRR ČR 2014 – 2020 se podílí mimo jiné RSK, která byla ustavena v průběhu roku 2014 jako dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. RSK funguje na bázi partnerství, předsedá jí hejtman kraje a tvoří ji zástupci regionálních partnerů, tedy kraje, měst, obcí, místních akčních skupin, hospodářských a sociálních partnerů.

 

Klíčovým úkolem RSK je příprava tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který by se na základě zmapované absorpční kapacity měl stát výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních programů.

 

Jako poradní orgán RSK byly ustaveny tzv. tematické pracovní skupiny, které se budou podrobněji věnovat konkrétnějším tématům RAP v návaznosti na potřeby regionu. Jedná se o pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“, „Doprava“, „Životní prostředí“, „Zdravotnictví a sociální věci“, „IT a veřejná správa“ a „Cestovní ruch“. Pracovní skupiny v rámci své činnosti budou podrobněji rozpracovávat dané téma, doporučovat za ně priority ve vazbě na čerpání prostředků z připravovaných operačních programů, navrhovat vhodná seskupení projektů (tzv. integrace projektů), vyhodnocovat relevanci projektových záměrů v rámci RAP vůči příslušným operačním programům a případně navrhovat vhodná doplnění RAP o další projektové záměry k řešení potřeb regionu.

 

Po stránce administrativní, organizační a koordinační zajišťuje činnost RSK a pracovních skupin sekretariát RSK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

 

Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci.

 

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie (Operační program Technická pomoc 2014 – 2020) a státního rozpočtu ČR.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Koncepční materiály Kraje Vysočina > Regionální stálá konference > Projekt Zajištění činnosti RSK pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální

Cesta: Titulní stránka > Koncepční materiály Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies