Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Základní informace

 
 
 


Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Havlíčkův BrodŘeditel nemocnice
Mgr. David Rezničenko
Adresa zařízení:
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
http://www.onhb.cz/

Nemocnice Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost a prodej krve a krevních derivátů, dále provádí praní prádla pro potřeby svého provozu a pro jiná zdravotnická zařízení i jiné subjekty. Nemocnice se dále věnuje vědecké, vzdělávací a informační činnosti ve zdravotnictví včetně klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků a provozuje odbornou lékařskou knihovnu. Mezi doplňkové činnosti patří provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží.
Nemocnice Havlíčkův Brod je poskytovatelem lůžkové i ambulantní zdravotní péče pro občany kraje Vysočina i pacienty ze sousedících oblastí Středočeského a Pardubického kraje. V následujícím období bude nemocnice usilovat minimálně o udržení dlouhodobě vysokého kreditu jak v oblasti odborné, tak i z hlediska přístupu personálu k pacientům. Nemocnice si klade za cíl poskytovat co nejkomplexnější služby pro pacienty a v odbornostech, ve kterých dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou úroveň se dále profilovat jako oddělení, která v některých specializovaných činnostech budou mít i nadále nadregionální význam. Týká se to zejména dětského oddělení, ortopedicko-traumatologického oddělení, některých subspecializací chirurgie (onkochirurgie, cévní chirurgie), péče o traumata, radiodiagnostického oddělení (zejména angiografie), oddělení nukleární medicíny a dalších.

Kompletní přehled ambulací

Odkazy na ambulance podle jednotlivých oborů:

Ambulance interní oborů
Ambulance chirurgických oborů
Ambulance gynekologie
Ambulance ostatních oborů
Dětské ambulance


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_NEHB
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

nemocnice jihlava

Ředitel nemocnice
MUDr. Lukáš Velev
Adresa zařízení:
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
http://www.nemji.cz/

Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina, která poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny. Mezi doplňkové činnosti patří zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření, provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží, praní a opravy prádla, technické činnosti v dopravě.
Nemocnice poskytuje služby především občanům kraje Vysočina, ale také občanům ostatních krajů a států. Nemocnice Jihlava spolupracuje se všemi nemocnicemi v kraji Vysočina a také s významnými zdravotnickými zařízení mimo kraj, např. pražskými a brněnskými fakultními nemocnicemi.
Strategií organizace je zajištění dominantního postavení nemocnice v poskytování základní a specializované péče v rámci kraje Vysočina při vyrovnaném hospodaření nemocnice, kvalitně poskytovaná zdravotní péče i ostatní služby, spokojení odborníci pro zajištění kvality péče a výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Kompletní přehled ambulancí


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_NEJI


Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Nemocnice Nové Město na MoravěŘeditelka nemocnice
JUDr. Věra Palečková
Adresa zařízení:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
http://www.nnm.cz/

Nemocnice Nové Město na Moravě je příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost a dopravní zdravotní služba. Organizace je oprávněna v rámci doplňkové činnosti vykonávat nákup a prodej zboží, hostinskou činnost, pronájem movitých věcí, zemní práce a práce mechanizačními prostředky, vedení účetnictví a činnost účetních poradců, poskytování ubytovacích služeb a pořádání kulturních akcí. Nemocnice má v síti zdravotnických zařízení kraje nezastupitelnou roli, neboť poskytuje péči pacientům celé východní části kraje Vysočina, která je charakteristická drsnými klimatickými podmínkami a ztíženou dopravní dostupností v zimních měsících (okres Žďár nad Sázavou, Polička a její okolí, spádovost léčebny TRN pro většinu Moravy). 
Nemocnice dobře spolupracuje s celým privátním sektorem v dané oblasti, vzniklé problémy jsou vždy konstruktivně řešeny. Historicky setrvává spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Brně a je zcela bezproblémová a ke spokojenosti pacientů.
Vedení nemocnice pokračuje v nastavené koncepci rozvoje zdravotnického zařízení. Oblast poskytované péče charakterizuje další zvyšování kvality (certifikace, akreditace). Péče by měla být poskytována na vysoké odborné a etické úrovní a rovněž by takto měla být pacienty vnímána.

Kompletní přehled ambulancí

Informace o ordinačních hodinách, kontaktních telefonech a ordinujících lékařích


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_NENM


Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Nemocnice PelhřimovŘeditel nemocnice
Ing. Jan Mlčák, MBA
Adresa zařízení:
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 
http://www.hospital-pe.cz/

Nemocnice Pelhřimov je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Předmětem hlavní činnosti je ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická i léčebná péček, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba, praní prádla a jeho opravy, hostinská činnost, zajištění činnosti odborné knihovny, realizace vzdělávacích aktivit a shromažďování, třídění a skladování odpadu.
Rozsah spádovosti je dán rozlohou bývalého okresu Pelhřimov, přibližně 80 tis. obyvatel. V některých oborech (porodnice, dětské, ortopedie, urologie, hematologie) je spádovost minimálně 100 tis. obyvatel (Vlašim, Telč, Tábor, Benešov, Jindřichův Hradec).
V rámci kraje Vysočina nemocnice spolupracuje v diagnostické a léčebné péči především s pracovištěm onkologie v Nemocnici Jihlava, Psychiatrickou léčebnou Jihlava, ale i s ostatními lůžkovými pracovišti v oborech, které nemocnice neprovozuje. V rámci specializační přípravy lékařů je spolupráce nejužší s Nemocnicí Jihlava a Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Mimoregionálně nemocnice spolupracuje nejvíce se specializovanými pracovišti v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně.
Hlavním cílem nemocnice je zajistit pro občany spádové oblasti kvalitní preventivní, diagnostickou, léčebnou a následnou péči odpovídající 21. století při respektování možností financování a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovišti.

Kompletní přehled ambulancí

 

Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_NEPE


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice TřebíčŘeditelka nemocnice
Ing. Eva Tomášová
Adresa zařízení: 
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
http://www.nem-tr.cz/

Nemocnice Třebíč je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči. Zároveň provozuje lékárenskou činnost. V rámci doplňkové činnosti je nemocnice oprávněna pronajímat nemovitý majetek, provozovat hostinskou a ubytovací činnost pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci, nakupovat a prodávat zboží. Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k významným poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina.
Přímá spádová oblast výrazně překračuje 110 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponuje jedním detašovaným pracovištěm – LDN v Moravských Budějovicích.
Cílem nemocnice je neustálé zkvalitňování nabízených služeb, tak aby byla naplňována dlouhodobá vize: Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví.

Kompletní přehled ambulancí


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_NETR


Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

ZZS

Ředitelka

Ing. Vladislava Filová

Adresa:

Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

http://www.zzsvysocina.cz/

e-mail: info@zzsvysocina.cz

 

V kraji Vysočina zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace (ZZS). Poskytování PNP se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb. Další náplní ZZS je školení odborné i laické veřejnosti v první pomoci a základech resuscitace.

ZZS se úspěšně daří zajišťovat vysokou úroveň přednemocniční neodkladné péče v našem kraji pro přibližně 1300 obcí a místních částí, na území velkém cca 6900 km2 s více než půl milionem obyvatel, kdy se v turisticky atraktivních regionech v letních a zimních sezonách tento počet významně zvyšuje. 

ZZS je organizačně dělena na pět oblastních středisek. Na 21 stanovištích je 28 výjezdových skupin ZZS a jedna skupina letecké zdravotnické záchranné služby (LZZS). LZZS je zajišťovaná ve spolupráci s privátní firmou Helikopter Air Transport, která poskytuje vrtulník a piloty vrtulníku.

Síť stanovišť

       


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_ZZS KV


Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

 dětské centrum

Ředitelka:

MUDr. Ivana Ryglová

Adresa zařízení:
Jiráskova 2176/67, 586 01 Jihlava

http://www.detske-centrum-ji.cz/

e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

tel.: 567 301 115

tel.: 567 301 115

Dětské centrum Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem od narození do 3 let věku, ve výjimečných případech i déle (např. pokud se jedná o sourozenecké skupiny). Klienty zařízení jsou děti, o které se jejich rodiče nemohou, neumějí či nechtějí starat. Jsou to i děti, které jsou na základě předběžného opatření, či na základě dobrovolného pobytu. Hlavní funkcí je umožnit a smysluplně překlenout dobu, kdy jsou děti vráceny buď do biologické rodiny a nebo je jim poskytnuta péče náhradní rodiny. Zařízení se tedy aktivně účastí jako jeden ze subjektů náhradní rodinné péče. Zařízení pracuje nepřetržitě, kromě zdravotní péče zde funguje rehabilitační složka zajišťující i ambulantní péči, riziková poradna, psychologická a sociálně právní poradna.

O děti se stará kvalifikovaný zdravotnický personál. Zařízení má 42 lůžek pro děti a 2 lůžka pro matky, které své děti doprovázejí.

Spádovým územím zařízení je kraj Vysočina a Jihočeský kraj, který podobný typ zařízení nemá. Zařízení zajišťuje v mnoha případech roli supervize, kterou je možné naplňovat formou krátkodobých pobytů či ambulantně. Zároveň slouží jako místo pro praktické stáže studentů středních i vysokých škol různých oborů. Úzce spolupracuje s dětskými odbornými lékaři nejen v rámci kraje, ale i celorepublikově.


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017:

Návrh rozpočtu_2017_DC

 

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

Dětský domov Kamenice nad Lipou

Ředitelka:

Mgr. Jana Fárová

Adresa zařízení :
Vít. Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

www.ddkamenicenl.cz

e-mail: ddomov@tiscali.cz
tel.: 565 432 295

 

 

 

Dětský domov Kamenice nad Lipou je příspěvková organizace kraje Vysočina. Poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních či sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytovat i dětem starším. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

Zařízení má 45 lůžek, z toho 5 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Věková hranice přijímaných dětí člení zařízení na kojenecké oddělení (5 lůžek), mladší batolecí věk (12 lůžek), starší batolecí věk (18 lůžek) a předškolní věk (10 lůžek).

Dětský domov Kamenice nad Lipou je zdravotnické zařízení, které poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči ohroženým dětem. Přijímá děti z regionu Vysočina a z Jihočeského regionu.

Strategickým cílem zdravotnického zařízení je přeměna na zařízení rodinného typu a s tím související zlepšení úrovně poskytované péče.


Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejňuje ke dni 24. 2. 2017 dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace na rok 2017: 

Návrh rozpočtu_2017_Trojlístek  

 

Protialkoholní záchytná stanice

Protialkoholní záchytná staniceAdresa zařízení :
Vrchlického 57, 586 01 Jihlava

tel.: 567 157 862

 

 

 

 

 

 

 

Protialkoholní záchytná stanice v Kraji Vysočina (dále jen PZS) je zajišťována prostřednictvím provozovatele Služby města Jihlavy s. r. o. Úkolem Protialkoholní záchytné stanice je v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a o změně souvisejících zákonů, zajišťovat služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem. Úkoly ochrany zdraví na úseku toxikomanie jsou zajištěny v jiné organizaci.

Odborným vedením záchytné stanice je pověřen lékař se specializací psychiatrie (alkohologie, toxikologie). Výkon služby zajišťují středně zdravotničtí pracovníci (úplné střední odborné vzdělání s maturitou s praxí v oboru psychiatrie nebo záchranné službě), kteří jsou registrováni jako středně zdravotničtí pracovníci oprávnění k samostatné činnosti bez odborného dohledu. Organizační, právní, personální a technické záležitosti jsou v kompetenci provozovatele a se souhlasem Kraje Vysočina jako objednatele služby.

Záchytná stanice přijímá na žádost Policie ČR nebo lékaře osoby starší 15-ti let. Pokud je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu a nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Osoba musí být propuštěna z ošetření a pobytu v záchytné stanici po odeznění akutní intoxikace. O propuštění osoby z ošetření a pobytu v záchytné stanici rozhoduje výlučně lékař.

Vyšetření a ošetření v PZS je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Náklady za vyšetření, za ošetření a za pobyt v záchytné stanici jsou stanoveny paušální částkou ve výši 4 000,- Kč.

Od 1. ledna 2006 rozšířila PZS svoji činnost a ošetřuje jak osoby mužského tak ženského pohlaví a má možnost umístit na stanici až 13 osob. Při krizové nesnášenlivosti zachycených osob je celkový maximální počet zadržených 7.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze