Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hledám svoji zdravotnickou dokumentaci

 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina nakládá se zdravotnickou dokumentací zaniklých  oprávnění k poskytování zdravotních služeb úmrtím, přičemž se řídí ustanovením § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

 

Pokud oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo úmrtím poskytovatele, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti nebo osoba mu blízká nebo vlastník objektu,

ve kterém byly zdravotní služby poskytovány, je-li mu úmrtí známo, nebo jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu orgánu ( Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví), a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Obdobně se postupuje u poskytovatelů, kteří ukončují poskytování zdravotních služeb, u fyzických neb právnických osob, jejichž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo rozhodnutím správního orgánu nebo v případě, kdy fyzická nebo právnická osoba nemůže pokračovat v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli.

 

Postup Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví, na základě výše uvedeného oznámení :  

 

Krajský úřad

  • neprodleně zabezpečí zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou převezme zdravotnickou dokumentaci spolu se jmenným seznamem zpracovaným poskytovatelem, přičemž předání a převzetí je protokolárně potvrzeno
  • převzetí zdravotnické dokumentace bude oznámeno na webových stránkách: www.kr-vysocina.cz  spolu s  adresou místa, kam lze předkládat žádosti o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem. Krajský úřad může předat zdravotnickou dokumentaci jinému poskytovateli, a to na dobu, než si pacient zvolí jiného poskytovatele, V tomto případě oznámí krajský úřad tuto skutečnost na webových stránkách kraje adresu místa poskytování zdravotních služeb poskytovatele, jemuž zdravotnickou dokumentaci předal
  • zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti;
  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele; poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě; součástí žádosti je jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta, jeho rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresa bydliště mimo území České republiky, je-li pacientem cizinec, a identifikační údaje zvoleného poskytovatele.

 

Oznámení a žádosti se zasílají na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor zdravotnictví

Žižkova 57

587 33 Jihlava

 

nebo Datovou schránkou.

 

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Veronika Šimková (simkova.v@kr-vysocina.cz ), telefon: 734 694 515   

                         

Mgr. Zita Trojanová (trojanova.z@kr-vysocina.cz  ) telefon: 564 602 459

 

Bc. David Talpa - vedoucí oddělení zdravotní správy ( talpa.d@kr-vysocina.cz ) telefon: 564 602 461    

 

Bc. Zuzana Smolíková ( smolikova.z@kr-vysocina.cz  ) telefon: 564 602 453   

 

Jitka Šalandová (salandova.j@kr-vysocina.cz) telefon: 564 602 464

 

 

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Hledám svoji zdravotnickou dokumentaci

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Hledám svoji zdravotnickou dokumentaci

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies