Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Postup při předkládání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení

školský rejstřík
 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen „KrÚ“) vede ve školském rejstříku údaje o mateřských školách, zařízeních školního stravování (tj. školní jídelna, školní jídelna vývařovna, školní jídelna výdejna), školských zařízení pro zájmové vzdělávání (tj. školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností), školských výchovných a ubytovacích zařízeních (tj. domov mládeže, internát, škola v přírodě), školských poradenských zařízeních (tj. pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a školských účelových zařízeních (tj. středisko služeb školám, školní knihovna, plavecká škola, přípravný stupeň základní školy speciální).

 

MŠMT vede ve školském rejstříku údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených MŠMT, ostatních školách (tj. základních školách, středních školách, vyšších odborných školách a základních uměleckých školách), školských zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči, školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování.

 

Účastníkem řízení o žádosti je navrhovatel, tj. právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení a v případě příspěvkové organizace a školské právnické osoby i jejich zřizovatel. Pokud je navrhovatelem žádosti příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. Před vznikem právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení je účastníkem řízení i její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. Úloha zřizovatele školy nebo školského zařízení zřízeného v jiné právní formě než příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby končí vznikem této právnické osoby.

 

Termíny pro předkládání žádostí o zápis a zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení do školského rejstříku či výmaz školy nebo školského zařízení ze školského rejstříku:

 

Řádný termín - žádost je předkládána podle ustanovení § 146 odst. 1 školského zákona navrhovatelem tak, aby byla doručena KrÚ nejpozději do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž má škola nebo školské zařízení zahájit činnost. 

 

Mimořádný termín - žádost ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může být podle ustanovení § 146 odst. 2 školského zákona podána i v jiném termínu.

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Informační servis > Postup při předkládání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Informační servis > Školský rejstřík

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies