Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 6. zasedání Bezpečností komise Rady kraje Vysočina

5. prosince 2001
 

 
 

Zápis z 6. zasedání bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 5. prosince 2001 v Třebíči

 

 

Přítomni:

-          6 členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-          MP Žďár nad Sázavou (p. Chroust, p. Skřivánek)

-          MP Třebíč (pí. Bártová)

-          MP Velké Meziříčí (p. Dvořák)

-          MP Jihlava (p. Frenc)

-          MP Havlíčkův Brod (p. Pavlík)

 

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Zákon o obecní policii

3.        Vzdělávání strážníků MP

4.        Diskuse a různé

5.        Závěr

 

 

 

1. Zahájení jednání

Stanislav Mastný z pozice člena Rady města Třebíč přivítal přítomné na 6. zasedání bezpečnostní komise v Třebíči.

Pavel Maslák, předseda komise, rovněž přivítal přítomné. Představil členy bezpečnostní komise a vyzval hosty dnešního zasedání, aby se představili. Přednesl program 6. zasedání. Ten byl schválen 6 hlasy. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Zákon o obecní policii

                Pan  Šrůtek  uvedl novelu zákona o obecní policii a seznámil přítomné s  fungováním MP,  se  zákonem o obecní policii a jeho proměnách a novelizacích.. Pan Frenc  dále podrobněji informoval  o zákonu o obecní policii, o porovnání MP a státní policie, a okomentoval výkaz činnosti městských policií v kraji Vysočina za období od 1.1.2001 do 15.11.2001 . V diskusi hosté zdůraznili některé legislativní problémy a nedostatek pravomocí MP. Po diskusi přednesl předseda komise návrh na usnesení.

 

 

Usnesení 005/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje radě kraje

podporovat návrh novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vychází z požadavků obcí a měst ČR, Kolegia primátorů statutárních měst ČR, připomínek Svazu měst a obcí ČR a je předkládám Kolegiem ředitelů městských policií statutárních měst ČR

Toto usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

Usnesení 006/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

níže uvedený výkaz činnosti městských policií v kraji Vysočina za období od 1.1.2001 do 15.11.2001

Počet událostí celkem:                                                                                    37 872

Řešeno :                                                                                                           Počet

 

Doprava                            § 22 zák.č. 200/90 Sb.                             19 445

Veřejný pořádek    § 47 zák.č. 200/90 Sb.        2 360

Občanské soužití    § 49 zák.č. 200/90 Sb.           226

Přestupky proti majetku    § 50 zák.č. 200/90 Sb.           384

Alkohol      § 30 zák.č. 200/90 Sb.              45

Porušení vyhlášek města      § 46 zák. č. 200/90 Sb.         5 200

Oznámení občanů                      4 960

Počet odchycených psů                           456

 

 

Počet přestupků předaných celkem:                                                              1 379

 

Předáno:                                                                                                          Počet

 

Přestupkové oddělení                           387

Příslušný správní orgán                         709

Policie České republiky                         283

 

Počet trestných činů předaných celkem:                                                                 206

·        Policie České republiky                                                177

·        Zadržené hledané osoby                                                       29

 

Pan Slámečka  vznesl dotaz, co s městy, které nemají MP, jaký je rozdíl mezi městy  s MP a bez MP. Pan Mastný  tlumočil stanoviska poslanců k novele zákona o obecní policii. Pan Anděl vnesl dotaz k tomu, jakým způsobem je zkoumána schopnost policisty nosit zbraň.  Uvedené dotazy zodpověděli přítomní ředitelé městských policií. Pan Šrůtek navrhl, aby výkaz činnosti MP v kraji Vysočina byl předkládán předsedovi bezpečnostní komise jednou za 6 měsíců .

 

 

3. Vzdělávání strážníků MP

Pan Šrůtek zmínil spolupráci se Střední policejní školou v Jihlavě  a informoval o přípravě osnovy pro provádění školení strážníků městských policií a dále zdůraznil, že tyto služby budou Střední policejní školou v Jihlavě poskytovány zdarma

 

5. Různé

Pan Maslák informoval přítomné členy komise o splnění úkolů z minulého zasedání.

Dále bylo diskutováno o agendě zabývající se prevencí kriminality , o spolupráci preventistů s BK a přínosu této spolupráce. Pan Slámečka podal návrh na spolupráci dvou členů BK s preventisty. Pan. Maslák vyzdvihl nutnost tvorby krajské koncepce a vyzval ředitele městských policií je spolupráci při tvorbě této koncepce

 

Pan František Šoukal oznámil rezignaci na člena komise ke dni 6.12.2001 ze zdravotních důvodů..

 

Usnesení 007/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rezignaci člena BK pana Františka Šoukala (SNK), bytem Máchova 4, Jihlava ke dni 6.12.2001

 

 

 

 

                                                                                                                             Pavel Maslák

                                                                                                             předseda bezpečnostní komise

                                                                                                                     Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 5. 12. 2001 Kateřina Nedvědová.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2001 / 19.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze