Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 6. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměsnanost

12. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze 6. zasedání výboru

pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost ZK

ze dne 12. listopadu 2001

 

 

 

Přítomni:

-         členové výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz. prezenční listina

-         Mgr. Zdeněk Ludvík, RNDr. Kamil Ubr – OŠMS

-         PaedDr. Ladislav Jirků – ředitel Vyšší odborné školy v Jihlavě

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Zhodnocení práce na PRKu

3.      Změny v síti škol

4.      Různé

5.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal přítomné a přednesl program jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2.      Zhodnocení práce na PRKu

            Milan Šmíd přítomné informoval o schůzce, na níž byl projednán finanční plán PRKu. Této schůzky se účastnili pouze předseda, místopředseda, tajemník a Alena Štěrbová.

 

 

Usnesení 009/06/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi výboru, aby předal zpracovaný finanční plán tajemníkovi rozpočtové komise RK Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0)

 

Dále bylo dohodnuto, že zároveň s pozvánkou účastníci obdrží i rozpis finančního plánu. Tento materiál obdrží také partneři ze skupiny k aktualizaci PRKu.

 

 

3.      Změny v síti škol

            Zdeněk Ludvík přítomným představil materiál týkající se tohoto bodu programu. Zároveň vysvětlil, z jakého důvodu jsou zamýšlené změny nutností. Informoval také, že s tímto materiálem musí být seznámeno ZK, které by ho mělo schválit.

            Kamil Ubr, zpracovatel „Přehledu změn v síti škol“, znovu shrnul důležitost a vysvětlil základní východiska a pravidla, na základě kterých ke změnám může dojít. Hlavní problém vidí v demografickém poklesu počtu žáků a jeho dalším prohlubování. Dále uvedl, že s tím také souvisí přebytek kapacity škol. Na základě všech těchto skutečností Kamil Ubr podotkl, že je nutné zabránit navyšování počtu škol, vzniku nových oborů a podpoře příliš specializovaných oborů.

            Alena Štěrbová zdůraznila, že podané žádosti škol byly dány k vyjádření hospodářským komorám a úřadům práce. Dále upozornila na odchod studentů za hranice kraje při útlumu oborů, zároveň ale uvedla, že je z již zmíněných důvodů nereálné ponechat všechny stávající obory a nastínila možnost spojování oborů. Alena Štěrbová členům výboru tlumočila stanovisko Rady kraje Vysočina, týkající se konkrétních škol a oborů.

            Petr Kesl vznesl tyto připomínky:

-               nutnost brát pro povolování oboru ohled na počet škol, na nichž se bude obor nacházet

-               zda je správné podporovat nástavbové studium na úkor čtyřletého studia

Petr Kesl poté jednání opustil.

 

Ke vzneseným připomínkám se rozpoutala rozsáhlá diskuse. Účastníci se shodli, že čtyřleté studium je lepší z hlediska kvalifikace, ale na druhou stranu tříletý učební obor s dvouletou nástavbou podporuje součastné trendy, tj. každý rok vzdělávání snižuje nezaměstnanost. Je nutno brát v úvahu, že upotřebitelnost vyučenců s maturitou je nižší.

 

Zdeněk Ludvík přítomné seznámil s možností doplňkového studia a s tím související zvyšování nabídky na celoživotní vzdělávání.

 

Dále se diskutovalo nad změnami v konkrétních školách. V této souvislosti byl vznesen dotaz, proč nemůže být zřízeno technické lyceum na Integrované střední škole stavební v Jihlavě. Kamil Ubr podrobně vysvětlil, jaká je současná situace a podotkl, že pro tento rok je počet této formy vzdělávání optimální s rovnoměrným rozvržením v celém kraji. Zdůraznil negativní důsledek zřízení technického lycea v Jihlavě v podobě odsátí žáků z menších měst do Jihlavy, čímž by došlo k ohrožení těchto škol.

 

Miroslav Bišof na základě této diskuse vznesl protinávrh v tomto znění:

Zřízení technického lycea na Integrované střední škole stavební v Jihlavě.

Protinávrh nebyl přijat (pro hlasovalo 3, proti 3, zdrželo se 1)

 

 

Usnesení 010/06/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

na svém jednání dne 12. 11. 2001 v souladu s § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, záměry změn v síti škol, předškolních a školských zařízení, souhlasí se stanovisky OŠMS uvedenými v Přehledu žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2001 a doporučuje zastupitelstvu tato stanoviska přijmout.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 6, proti 0, zdrželo se 1)

 

 

Různé

            Hlavním tématem tohoto bodu programu byla aktivní podpora kraje Vysočina při vzniku veřejné vysoké školy na území kraje. Zdeněk Ludvík v této souvislosti pohovořil o kritériích nutných pro vznik vysoké školy a zdůraznil, že jediná škola, která tato daná pravidla splňuje je Vyšší odborná škola v Jihlavě. Uvedl také, že zřízení vysoké školy bude částečně na úkor středního školství v oblasti investic.

            V úvodu tohoto bodu se dostavil Ladislav Jirků, ředitel Vyšší odborné školy v Jihlavě, který pohovořil o aktuální situaci ve vysokém školství. Dále přítomným podrobně vysvětlil v jaké situaci se jeho škola nachází a přiblížil další formální postup, který by měl vyústit akreditací. Seznámil členy výboru s jednotlivými obory, které by mohly být případně na vysoké škole zřízeny.

            Byl vznesen dotaz na spolupráci s Městem Jihlava ohledně zřízení vysoké školy právě v Jihlavě a na řešení majetkoprávních vztahů. Ladislav Jirků uvedl, že jeho škola má plnou podporu Města Jihlavy. Zároveň také zdůraznil, že jak město, tak samotný kraj, musí dát ministerstvu důrazně najevo, že je tu zájem zřídit vysokou školu právě v Jihlavě, a to usnesením zastupitelstev.

 

 

Závěr

            Za závěr předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na pondělí 3. prosince 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Milan Šmíd, v. r.

                                                                                     předseda výboru pro výchovu,

                                                                                     vzdělávání a zaměstnanost ZK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2001 / 19.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze