Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Tiskoviny Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina

Ze dne 20. 6. 2005 o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území kraje Vysočina tvořenou katastrálním územím Vídeň a katastrálním územím Mostiště u Velkého Meziřící na dobu od 20. 6. 2005, 9:00 hodin do 19. 7. 2005 do 9:00 hodin.
 

 
 

Č.j. KUJI 10919/205 Hejtman MV

V Jihlavě 20. 6. 2005

 

ROZHODNUTÍ

 

hejtmana kraje Vysočina

o vyhlášení stavu nebezpečí

 

I.

V souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

vyhlašuji stav nebezpečí

 

II.

Stav nebezpečí se vyhlašuje pro část území kraje Vysočina tvořenou katastrálním územím Vídeň a katastrálním územím Mostiště u Velkého Meziřící na dobu od  20. 6. 2005, 9:00 hodin do 19. 7. 2005 do 9:00 hodin.

Stav nebezpečí se vyhlašuje z důvodu ochrany životů a zdraví obyvatel a ochrany majetku k odvrácení nebezpečí, které není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, v souvislosti s poruchou vodního díla Mostiště na řece Oslavě.

 

III.

Stanovují se tato krizová opatření a jejich rozsah:

a)      ochrana práv a oprávněných zájmů osob na území, které by mohlo být ohroženo v souvislosti s poruchou vodního díla, a to informováním obyvatelstva na tomto území

a zabezpečením přípravných opatření příslušných povodňových orgánů  a orgánů krizového řízení k ochraně obyvatelstva, včetně aktivace systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou

b)      bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb vlastníkem vodního díla Mostiště, za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

c)      povinnost níže vyjmenovaných vlastníků dotčených pozemků strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob, které bezprostředně souvisí s prováděním stavebních prací

 

Vlastníky dotčených pozemků jsou  vlastníci těchto pozemků:

 

 

Katastrální území

Parc. č.

Vlastnické vztahy

Vztah ke stavbě

Vídeň

KN 170/1

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 303/2

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 168/2

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 180

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75 — právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 105

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno -  střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 303/4

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 108

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

umístění stavby, trvale dotčený pozemek

Vídeň

KN 169/1

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

dočasně dotčený pozemek-zařízení staveniště

Vídeň

KN 819/1

LV 40 Česká republika — vlastnické právo, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno - střed, 601 75— právo hospodařit s majetkem státu

dočasně dotčený pozemek

 

IV.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení krizového stavu 20. 6. 2005 od 9:00 hodin.

 

Miloš Vystrčil v.r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Marie Jakoubková
Vytvořeno / změněno: 20.6.2005 / 20.6.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze