Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 7. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

3. prosinec 2001
 

 
 

7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

ze dne 3. prosince 2001

 

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz. prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík, Kamil Ubr – odbor školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Otto Ondráček, Miloslav Liedermann – ZŠ Nové Město na Moravě

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Hodnocení práce na Programu rozvoje kraje (PRKu), návrh finančního krytí priorit navržených v PRKu, návrh priorit a finančního krytí z Fondu rozvoje kraje (FRK)

3.      Návrh programu jednání výboru na další období

4.      Aktuality z činnosti odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

·      finanční situace škol a školských zařízení do konce roku 2001

·      příprava finančního zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných krajem (pro rok 2002)

·      informace o způsobu financování škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (pro rok 2002)

5.      Informace o Informační a telekomunikační technologii (ICT)

6.      Rozprava

7.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné. Dále přednesl program jednání a navrhl nový bod týkající se projektu ICT, o kterém přijeli pohovořit zástupci ZŠ v Novém Městě na Moravě. K programu nebyly vzneseny připomínky.

            Předseda vyzval přítomné, aby vyjádřili své připomínky k zápisu z minulého zasedání. Zápis byl bez připomínek přijat.

 

 

2.      Hodnocení práce na Programu rozvoje kraje (PRKu), návrh finančního krytí priorit navržených v PRKu, návrh priorit a finančního krytí z Fondu rozvoje kraje (FRK)

            Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, upozornil přítomné na předložený materiál týkající se finančního plánu PRKu a podrobně vysvětlil veškeré údaje, které jsou v materiálech obsažené. Pohovořil o tom, jak k těmto číselným údajům pracovníci OŠMS ve spolupráci s firmou GaREP došli.

            Dále upřesnil, které aktivity by měly být v budoucnu hrazeny z FRKu. V této souvislosti také vyjádřil podporu návrhu vytvoření finančních zdrojů v rámci FRKu na vysoké školy v kraji Vysočina (Jihlava, Třebíč).

            Dále pohovořil o návrzích grantových programů sportovní komise rady kraje a komise volnočasových aktivit rady kraje, protože tyto komise s výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje velmi úzce souvisí. Na základě sdělených informací se rozpoutala rozsáhlá diskuse nad účelností grantových projektů, vzhledem k regionálnímu charakteru.

             Účastníci také diskutovali nad hodnotícími kritérii grantových projektů.

 

 

3.      Návrh programu jednání výboru na rok 2002

             Přítomným byl předložen „Návrh programu jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2002“. Poté byli předsedou vyzváni, aby vyjádřili další možná témata jednání. V této souvislosti bylo doporučeno, aby na každém zasedání výboru byly účastníkům předloženy změny v legislativě.

            Bylo dohodnuto, že plán činnosti výboru musí být zpracován v takovém termínu, aby mohl být předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení na jeho prvním zasedání v roce 2002.

 

Úkol:

Připravit další aktivity do plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a uvést jejich časové předpoklady.

Odpovědnost: členové výboru

 

            Dále se diskutovalo nad možností výjezdních zasedání.

            Václav Štěpán vznesl připomínku, že zastupitelé by měli mít k dispozici telefon, nebo alespoň možnost nechávat si proplácet náklady za hovory související s výkonem jejich funkce.

 

 

4.      Aktuality z činnosti odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

            Zdeněk Ludvík seznámil přítomné s problematikou financování škol ze státního rozpočtu. Uvedl, že v roce 2001 dosahovaly náklady na provoz škol, předaných na kraj z Ministerstva zemědělství ČR, 40 % roku 2000, což je neúnosný stav. Podotkl, že v této souvislosti již byla na MŠMT podána žádost, aby se tyto finanční prostředky určené na provoz škol rovnaly v příštím roce minimálně roku 2000.

            Dále pohovořil o prioritách kraje při financování škol.

 

 

Úkol:

Zajistit seznamy priorit na financování škol krajem, které předkládá odbor majetkový KrÚ na jednání rady kraje.

Odpovědnost: Alena Štěrbová

 

 

Usnesení 011/07/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

po vyslechnutí zprávy Zdeňka Ludvíka o financování provozních rozpočtů škol, aby vzhledem k avizovanému navýšení cen provozních výdajů (energie, poplatků, služeb) a zkvalitnění podmínek výuky a vybavení škol došlo k navýšení původní částky 302 mil. Kč o dalších 20 mil. Kč na provoz škol. Výbor celkem požaduje i s plánovanou částkou na odpisy navýšení z původních 302 mil. Kč na 322 mil. Kč.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

            Zdeněk Ludvík informoval přítomné o tíživé finanční situaci zemědělských učilišť a o žádosti podané na Ministerstvo zemědělství ČR.

 

 

5.      Informace o Informační a telekomunikační technologii (ICT)

             K tomuto bodu jednání byli přizváni zástupci Základní školy v Novém Městě na Moravě, kde již několik let zavádějí do výuky ICT.

             Zástupci základní školy přítomným podrobně představili celý projekt a pohovořili o způsobu vyučování a o počítačových programech, které se vyučují. Uvedli, že za hlavní cíl své práce považují vybudování centra ICT pro základní školy kraje, kde by se pedagogičtí pracovníci seznámili s tím, jak pomocí informačních technologií učit.

            Dále zástupci ZŠ vyslovili žádost o morální podporu prováděcího projektu krajem Vysočina. V této souvislosti se rozpoutala rozsáhlá diskuse, kdy členové výboru zvažovali zda bude vůbec možné tento projekt podpořit.

             V průběhu projednávání tohoto bodu se omluvil 1 člen výboru.

 

 

Usnesení 012/07/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci zástupců Základní školy v Novém Městě na Moravě a vyjadřuje podporu Projektovému záměru koordinačního, metodického a školícího centra pro využití ICT v pedagogicko-didaktické praxi základních škol.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

6.      Rozprava

             Členové výboru diskutovali nad možným řešením problému s tíživou situací škol, jejichž zřizovatelem je obec. V této souvislosti Kamil Ubr přítomným vysvětlil, že kraj obdrží peněžní prostředky od ministerstva, jak na školy zřizované krajem, tak na ty, které zřizují obce.

Dále se diskutovalo nad propadem počtu žáků.

 

 

7.      Závěr

             Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 14. ledna 2002, ve 13:00 hod.

 

 

 

      Mgr. Milan Šmíd, v. r.

         předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a

   zaměstnanost ZK Vysočina

 

Zapsala dne 5. prosince 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2001 / 19.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze