Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zpráva o činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002
 

 
 

 

Zpráva o činnosti  bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina za rok 2001 a návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2002 (projednáno v Radě kraje Vysočina dne 10.12.2001)

 

Bezpečnostní komise se v roce 2001 sešla na 6. zasedáních.

 

1. zasedání se uskutečnilo dne 18.4.2001 v Jihlavě, přítomno 5 členů BK

Komise se zabývala předběžným plánem a předmětem činnosti a přípravou zřízení Bezpečnostní rady kraje

Program jednání:

1.)      Zahájení jednání

2.)      Funkce a činnost Bezpečnostní komise

3.) Různé

 

2.) zasedání se uskutečnilo 6.6.2001 v Jihlavě, přítomni 4. členové BK a zástupci HZS kraje ředitel pplk. Ing. Drahoslav Ryba a jeho 1. náměstek pplk. Ing. František Zadina

Program jednání:

1.)      Zahájení jednání

2.)      Projednání připomínek HZS Vysočiny k Programu rozvoje kraje

3.)      Informace o jednáních ve věci krajské správy Policie ČR

4.)      Informace o přímých dopadech případného přesunu operačního střediska LZS z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR

5.)      Informace o zřízení bezpečnostní rady kraje

6.)  Různé

 

3.)zasedání  se uskutečnilo 10.7.2001 v sídle ÚSZS Jihlava, přítomno 9. členů BK a ředitel ÚSZS Jihlava MUDr. Jan Sedlák

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Projednání usnesení vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému, které se týká přesunu operačního střediska LZS z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků A ČR

3.   různé

 

4.) zasedání se uskutečnilo 1.10.2001 v Jihlavě, přítomno 11. členů BK a Ing. Jan Murárik

Program jednání :

1.      Zahájení jednání

2.      Opatření pro krizové stavy

3.      Aktuální informace z dění v kraji

4.      Plán činnosti komise na období 2 let

5.      Různé

6.      Závěr

 

5.)zasedání se uskutečnilo 29.10.2001 v sídle HZS v Jihlavě, přítomno 9. členů BK, Ing. Murárik a zástupci HZS kraje Vysočina

Program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.   Prezentace HZS ve věci ochrany obyvatelstva

3.        Diskuse a různé

4.        Závěr

6.)zasedání se uskutečnilo dne 5.12.2001 v zasedací místnosti MěÚ Třebíči, přítomno 6.členů BK a ředitelé Městských a Obecních policí z kraje Vysočina

Program jednání :

1.      zahájení

2.      zákon o obecní policii  č. 553/1991 Sb., ve zněmí změn a doplňků (viz příloha)

3.      navrhovaná novela zákona o obecní policii (viz příloha)

4.      vzdělávání strážníků MP

5.      různé

 

 

 

 

Souhrn usnesení bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina  za rok 2001 :

 

Usnesení 001/02/01/BK ze dne 6.6.2001

Bezpečnostní komise rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje, aby byly připomínky HZS Vysočiny zahrnuty do Programu rozvoje kraje.

 

Usnesení 002/03/01/BK ze dne 10.7.2001

Po seznámení se skutečnostmi doporučuje Bezpečnostní komise radě kraje vyslovit nesouhlas s usnesením vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému v části týkající se přesunu leteckých činností Letecké záchranné služby z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR, zejména z důvodu :

1/            LZS v Jihlavě funguje bez přerušení od roku 1991,za tuto dobu se vybudoval stabilní zkušený tým zdravotníků zabezpečující tuto činnost.

 

2/            LZS ošetřila za tuto dobu cca 6500 nemocných vyžadující intensivní přednemocniční neodkladnou péči.

 

3/            Všichni lékaři létající LZS splňují kvalifikační předpoklady, rovněž záchranáři mají střední zdravotnické vzdělání a všichni absolvovali pomaturitní studium ARIP.

 

4/            Veškerý zdravotnický personál absolvoval školení a roční přezkoušení pro držení Oprávnění člena posádky HEMS (toto vyžaduje předpis JAR-OPS 3)

Všichni členi posádek LZS jsou držitelé průkazů Omezené vysvědčení radiotelefonisty letadlových radiostanic.

 

5/                Vybavení vrtulníku  a personální obsazení je na úrovni zemí EU, což konstatoval v loňském roce komisař UE, který zde vykonal kontrolu.

 

6/       Vybavení pracoviště LZS a zdravotnického operačního střediska se formovalo po 10 let provozu jak technickým vybavením, tak hardwerovým a softwerovým vybavením. Softwaire se vyvíjí na ÚSZS Jihlava společně s firmou Profia s.r.o. Nové pracoviště, které je v provozu od prosince 1999, je projekčně i funkčně koncipováno k provozu Letecké záchranné služby. Je zde temperovaný hangár, který je pro provoz  v klimatickém charakteru Vysočiny nutností. Vrtulník stojí na elektroplošině napájené akumulátory, řízené počítačem a centrálním serverem tak, že při signálu start na zdravotnickém operační středisku se automaticky po celé budově rozvučí a rozsvítí červené majáky LZS, spustí pagery posádky LZS, otevřou se vrata hangáru a vyjede plošina s vrtulníkem, která je vlastně heliportem. Tímto způsobem se zkrátila doba startu na skutečné minimum, pod které již nelze v součastné době jít. Posádka se dostane k vrtulníku prohřátému (neexistuje zamrzání léků v zimním období, snížení kapacity baterií zdravotnické techniky způsobením chladu, neexistuje namrznutí rotoru stroje a podobně). Hlavní heliport splňuje provoz 24 hodin dle norem EU, je vybaven  předepsanými a certifikovanými přistávacími světly (Papy), osvětlením,  přistávací osvětlenou osou. Heliport je vybaven zábleskovým majákem umístněným na nejvyšší budově nemocnice, který je v noci viditelný na vzdálenost 40 km. Na technickém heliportu, který je celý i se svým okolím izolován neprodyšnou folii oproti podloží, je umístněna tlaková voda na mytí stroje a podzemní nádrž na 16000 litrů leteckého paliva s výdejním stojanem PHM. Osvětlený větrný rukáv na heliportu je samozřejmostí. Areál všech tří heliportů je nepřetržitě sledován kamerami průmyslové televize, hangár navíc pohybovými a protipožárními čidly. Výjezd plošiny na vlastní akumulátory je 25x po sobě, plošina je v hangáru automaticky dobíjena, nabíjení, tak heliport, tankování, jak ostatně celý areál a budova ÚSZS je do 10 vteřin po vypadnutí proudu napájena z vlastního dieselagregátu. Díky zařízením UPS tak vlastně ani nepostřehneme výpadek elektrické energie. Zdravotnické operační středisko pak disponuje vlastí radiostanicí na prvním leteckém pásmu a hlásí se znakem „Jihlava heliport info“ a je povinno řídit letecký provoz na heliportu a na vyžádání informovat i ostatní účastníky leteckého provozu o atmosférických  podmínkách. V AIPU je heliport  ÚSZS v Jihlavě veden jako vrtulníkové letiště s 24 hodinovým provozem. Na pokyn MZ ČR ÚSZS Jihlava  může jak technickým,  tak i personálním vybavením okamžitě spustit 24 hodinový provoz. Areál LZS v Jihlavě má schválení krajského hygienika (Brno) k 24 hodinovému provozu vzhledem k nemocnici pro stávající letadlovou techniku běžně užívanou v zemích EU(Bell,Eurocoper,Augusta,a pod). Areál nemá  certifikací pro těžké vrtulníky, což nakonec nemá ani jeden se střešních heliportů o hlukových normách vůči zástavbě a nemocnicím nemluvě.

 

7/ Investice 82 mil. , která byla do tohoto střediska investována, se však každým dnem a každým zachráněným pacientem umořuje. Dle názorů expertů je takto koncipované pracoviště vzorovým pracovištěm pro činnost Letecké záchranné služby.

 

8/ Vzhledem k tomu, že ÚSZS je zřizováno přímo MZ ČR, je v jeho činnosti zaručena neutrálnost vůči zdravotnickým zařízením spádové oblasti. Zásahy jsou řízeny výzvami na zdravotnické operační středisko ve spolupráci s nejbližším výjezdovým stanovištěm pozemní záchranné služby. Nemocní a zranění jsou pak umisťováni dle charakteru jejich postižení do  nemocnic, v jejichž spádovém území k postižení došlo. Výjimku pak tvoří postižení, kteří spadají pod „Metodické opatření MZ-ČR, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a jejich spádovým území“ , které nabylo účinnosti dnem 13.2.2001. Tito zranění jsou pak z místa neštěstí transportováni přímo do spádového traumacentra ,tj. pro kraj Vysočina Úrazová nemocnice Brno. 

 

9/  Výhodu v malých záchranářských vrtulnících vidím hlavně v tom , že

a)      při primárních zásazích dopraví posádku co nejblíže k postiženému ( což pro stavy ohrožení života je často životu zachraňující okolnost)

b)      při přistávání na přistávacích plochách nemocnic ať už ne technických plochách  tak i certifikovaných střešních heliportech pro svojí hmotnost do 3,4 t , jsou zde schopny bez  porušení základních leteckých a statických předpisů  přistát rovněž  míra hlučnosti těchto strojů je výrazně nižší a z hlediska  hygienických norem o hlučnosti je u těchto strojů výrazně nižší  fa tím méně zatěžující nemocné ve zdravotnických zařízeních i spoluobčanů v okolních bytových zástavbách  oproti  těžkým strojům.  

 

10/  Rovněž přistání záchranářského vrtulníku v členitém terénu Vysočiny je vzhledem hlubokým zářezům údolí a svažitému terénu. dalek výhodnější vrtulník opatřený  lyžovým podvozkem ( tento stroj může přistát na větším spádu  ) než  kolové podvozky.  Rovněž míra stlaku okolo vrtulníku . 

 

Rovněž doporučuje Radě kraje Vysočina uložit předsedovi Bezpečnostní komise projednat stanovisko s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem obrany ČR.

 

Usnesení 003/05/01/BK ze dne 29.10.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

prezentaci HZS ve věci ochrany obyvatelstva,

doporučuje

vydání publikace pojednávající o ochraně a obraně obyvatelstva v mimořádných krizových situacích.

 

 

Usnesení 004/05/01/BK ze dne 29.10.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi komise

požádat Generální ředitelství HZS ČR o stanovisko k spolufinancování HZS z rozpočtu kraje

 

 

Usnesení 005/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje radě kraje

podporovat návrh novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vychází z požadavků obcí a měst ČR, Kolegia primátorů statutárních měst ČR, připomínek Svazu měst a obcí ČR a je předkládám Kolegiem ředitelů městských policií statutárních měst ČR

 

 

Usnesení 006/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

níže uvedený výkaz činnosti městských policií v kraji Vysočina za období od 1.1.2001 do 15.11.2001

Počet událostí celkem:                                                                                    37 872

Řešeno :                                                                                                           Počet

 

·        Doprava                  § 22 zák.č. 200/90 Sb.                            19 445

·        Veřejný pořádek      § 47 zák.č. 200/90 Sb.    2 360

·        Občanské soužití          § 49 zák.č. 200/90 Sb.       226

·        Přestupky proti majetku       § 50 zák.č. 200/90 Sb.       384

·        Alkohol      § 30 zák.č. 200/90 Sb.          45

·        Porušení vyhlášek města          § 46 zák. č. 200/90 Sb.     5 200

·        Oznámení občanů                                                                    4 960

·        Počet odchycených psů                                                                          456

 

 

Počet přestupků předaných celkem:                                                              1 379

 

Předáno:                                                                                                          Počet

 

·        Přestupkové oddělení                                               387

·        Příslušný správní orgán                                                      709

·        Policie České republiky                                                 283

 

Počet trestných činů předaných celkem:                                                                 206

·        Policie České republiky                                                177

·        Zadržené hledané osoby                                                       29

 

 

Usnesení 007/06/01/BK ze dne 5.12.2001

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rezignaci člena BK pana Františka Šoukala (SNK), bytem Máchova 4, Jihlava ke dni 6.12.2001

 

 

 

Seznam členů bezpečnostní komise :

 

Jméno, přijmení:            Ing. Marcel Anděl

Adresa bydliště:            Zámecká 28, 675 31  Jemnice

Telefonní spojení:            0617/ 408 820, 0617/ 450 959

E-mail:             andel@egston.com

 

Jméno, přijmení:            Martin Bohdálek

Adresa bydliště:            Janovice 22, 588 13  Polná

Telefonní spojení:            0603/ 713 960

E-mail:             m.bohdy@quick.cz

 

Jméno, přijmení:            Antonín Holub

Adresa bydliště:            U Kasáren 2a, 586 01  Jihlava

E-mail:             holub@ji.cz

 

Jméno, přijmení:            Pavel Koutenský

Adresa bydliště:            Mírová 1281/3, 592 31  Nové Město na Moravě

Telefonní spojení:            0616/ 615 970

 

Jméno, přijmení:            Pavel Maslák

Adresa bydliště:            Národního odboje 1196/27, 589 01  Třešť

Telefonní spojení:            066/ 7119 214 (zaměstnání), 0602/ 561 998

E-mail:             maslak.p@ku.ji.cz

 

Jméno, přijmení:            Stanislav Mastný

Adresa bydliště:            Bráfova 42, 674 01  Třebíč

Telefonní spojení:            0602/ 769 021

 

Jméno, přijmení:            Milan Plodík

Adresa bydliště:            Humpolecká 210, 580 01  Havlíčkův Brod

Telefonní spojení:            0603/ 217 458

 

Jméno, přijmení:            Jiří Pospíšil

Adresa bydliště:            Tomáškova 14, 586 01  Jihlava

Telefonní spojení:            0602/ 777 774

E-mail:             pospisil@patrol.cz

 

Jméno, přijmení:            Jan Slámečka

Adresa bydliště:            Olší 46, 592 61  Doubravník

Telefonní spojení:            0616/ 247 41, 0505/ 566 436, 0604/ 858 876

E-mail:             intop.vm@worldonline.cz

 

Jméno, přijmení:                František Šoukal

Adresa bydliště:                Máchova 4, 586 01  Jihlava

 

Jméno, přijmení:            Dalibor Šrůtek

Adresa bydliště:            Sdružená 1682, 393 01  Pelhřimov

Telefonní spojení:            0618/ 89 61 92 (zaměstnání),0602/ 525 458

E-mail:             Dalibor.Srutek@Mu-Trebic.cz

 

Tajemnice komise: Kateřina Nedvědová

 

 

 

 

 

Návrh plánu činnosti bezpečnostní komise na první pololetí roku 2002 :

 

Leden

  • Projednání  materiálu „Rekonstrukce evakuačních a zásahových tras JE Dukovany“ vzhledem k Vnějšímu havarijnímu plánu JE Dukovany

 

Únor
  • Projednání problematiky středisek zdravotnických záchranných služeb v kraji Vysočina a středisek LSPP
Březen
  • Dokončení přípravy  krajské publikace s tématem ochrana obyvatelstva  a její zajištěnost v kraji Vysočina
  • Vyhodnocení zpráv o činnosti  složek IZS

 

Duben
  • Vyhodnocení operačních plánů zimní údržby
  • Příprava cvičení složek IZS v kraji Vysočina

 

 

 

Květen
  • Schůzka komise s řediteli Okresních ředitelství policie ČR v kraji Vysočina

 

Červen

  • Příprava semináře pro tajemníky obcí na téma ochrana utajovaných skutečností

 

 

Doporučuji členům Rady kraje Vysočina schválit pouze plán činnosti komise na první pololetí roku 2002 vzhledem k odlišnosti problematiky této komise a nutnosti řešení operativních věcí.

 

 

 

Zpracoval Pavel Maslák – předseda bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.12.2001 / 19.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze