Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2005

20. květen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 20. května 2005

 

Přítomni:

Dopravní komise:

·        Ing. František Bradáč;

·        Mgr. Jaromír Brychta (místopředseda);

·        Stanislav Jirků;

·        Ing. Václav Kodet (předseda);

·        Petr Krčál;

·        Ing. Josef Novotný;

·        Ing. Karel Špaček;

·        Ing. Pavel Šustr;

·        RSDr. Jiří Vlach;

·        Ing. Ladislav Staněk (tajemník).

Hosté:

·        Ing. Ing. Hana Strnadová (odbor majetkový);

·        Miloslav Černý (obec Velká Losenice).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou);

3.      Projednání požadavku obce Osová Bitýška k odklonu vedení dopravy mimo zastavěné území obce; dále požadavku obce TŘEŠŤ a KAMENICE

4.      Informace k průběhu zařazování investičních akcí a souvislých oprav do pořadníku na základě schválených kritérií radou kraje;

5.      Informace o stavu pasportů místních komunikací obcí kraje Vysočina dle zákona 13/1997 Sb.;

6.      Projednání projektů k realizaci pro plánovací období 2007 - 2013 financovaných ze zdrojů Fondů Evropské Unie;

7.      Informace k plnění úkolů v přenesené působnosti ODSH (odbor dopravy a silničního hospodářství) k vážení vozidel na komunikacích v kraji Vysočina a plnění SOD (státní odborný dozor) dle zákona 111/1994 Sb.;

8.      Diskuse, různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Mgr. Jaromír Brychta přivítal všechny přítomné na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou.

Ing. Václav Kodet, předseda dopravní komise, zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání. Podal návrh na rozšíření bodů programu č. 2 a 3. Tento návrh byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)

Obec Velká Losenice

Jednání dopravní komise se zúčastnil starosta obce Velká Losenice Miloslav Černý:

-          rozdal členům DK žádost o řešení dopravní dostupnosti obce Velká Losenice (spojovací komunikace III. třídy č. 35018);

-          popsal aktuální situaci;

-          díky rozvoji lokality stoupá i podíl kamionové dopravy;

-          příchod nových investorů – nutno řešit špatný stav dostupnosti obce;

-          brzdí to rozvoj obce (důraz na investory v okolí,kteří zajišťují zaměstnanost);

-          přiložil fotografickou dokumentaci.

 

Most Cetoraz

SÚS Pelhřimov zaslala na odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o zařazení opravy mostu event. č. 129-002 Cetoraz z důvodu velmi špatného stavebního stavu, který se nadále zhoršuje vlivem nárůstu těžké nákladní dopravy.

 

Most v Přibyslavicích

Na odbor dopravy a silničního hospodářství byla zaslána žádost o zařazení opravy mostu v obci Přibyslavice z důvodu velmi špatného stavebního stavu a důrazem na význam pro průmyslovou zónu. Tuto žádost projednalo zastupitelstvo kraje a schválilo podání projektu.

 

Havarijní stav silnice v obci Bobrová

Obec Bobrová zaslala upozornění na havarijní stav silnice č. 360 v obci Bobrová. Tato komunikace slouží jako spojení mezi dálnicí a Nemocnicí v Novém Městě na Moravě a je nepostradatelná pro zásobování.

Rozvinula se diskuse o :

-          aktuální situaci v obci Bobrová a hospodaření obce;

-          kamionová doprava – připravenost silnic;

-          dluhová služba obcí;

-          tvorba projektů do „šuplíku“;

-          možnost snížení počtu komunikací.

 

Usnesení 008/02/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

projednala

výše zmiňované akce a

doporučuje

jejich zařazení do zásobníku investičních akcí a souvislých oprav.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Projednání požadavku obce Osová Bitýška k odklonu vedení dopravy mimo zastavěné území obce

Petice občanů Osová Bitýška

Členové dopravní komise obdrželi s předstihem podkladový materiál stížnost občanů Osové Bitýšky ve věci odklonu dopravy mimo obec včetně stanoviska odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru majetkového a SÚS Žďár nad Sázavou.

Rozvinula se diskuse. Členové komise konstatovali, že řešení tohoto problémů není v kompetenci Krajského úřadu kraje Vysočina, vyjádřili souhlas se stanoviskem odboru dopravy a silničního hospodářství a informaci vzali na vědomí.

 

Usnesení 009/02/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci požadavku obce Osová Bitýška k odklonu vedení dopravy mimo zastavěné území obce.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Žádost obce Kamenice nad Lipou

Členové dopravní komise obdrželi s předstihem podkladový materiál žádost obce Kamenice nad Lipou o uhrazení finančních nákladů, které vznikly městu v souvislosti s odstraněním škod na komunikacích II/40910 a II/409 po bouřce s krupobitím a se silným přívalovým deštěm.

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje schválení finanční dotace městu Kamenice nad Lipou.

Diskutovalo se o problematice pojištění.

 

Usnesení 010/02/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

prošetřit pojištění zhotovitele při stavbě a možnost úhrady z tohoto pojištění, a poté doporučuje

radě kraje schválit a) celou částku v požadované výši b) částečnou úhradu v případě úhrady z pojištění.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Úhrada nákladů souvisejících s pokácením stromů v Třešti

Členové dopravní komise obdrželi s předstihem podkladový materiál žádost měst Třešť o úhradu nákladů souvisejících s pokácením stromů v průjezdním úseku silnice II/406.

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje odmítnout žádost města Třeště (dle výkladu zákona č. 13/1997 Sb.).

 

Usnesení 011/02/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství k  problematice úhrady nákladu souvisejících s pokácením stromů v Třešti dle předloženého materiálu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Informace k průběhu zařazování investičních akcí a souvislých oprav do pořadníku na základě schválených kritérií radou kraje

Na minulém zasedání doporučila dopravní komise radě kraje schválit systém a kritéria hodnocení pro sestavování pořadníku oprav a investičních akcí v silniční síti. Rada kraje následně na svém jednání tento systém schválila.

Ing. Ladislav Staněk uvedl, že k dnešnímu dni je v pořadníku zahrnuto 303 akcí k opravám a 190 akcí investičních (celkem 493 akcí). Dále informoval o finančních prostředcích na souvislé opravy a investice pro rok 2005.

Ing. Karel Špaček podal informace o aktuálním stavu v zásobníku (počet a řazení akcí, bodové rozpětí, finance).

Rozvinula se diskuse o:

-          jak se komise vypořádá s hodnocením „jiného vlivu“ u akcí;

-          možnost financování z evropských peněz;

-          možnost půjčky či úvěru.

 

Úkol:

Členové komise obdrží nejdéle do pátku 27. května 2005 s předstihem elektronicky (pánové Vlach a Jirků i písemně) materiály k doplnění a zpracování, podoba podkladového materiálu:

-         dva materiály řazení podle silnic (včetně komentáře): investiční akce a dopravní akce;

-         hodnocení „jiného vlivu“ - 4 bodové úrovně číselnou formou

Tento materiál zašlou vyplněný zpět nejdéle do pátku 10. června 2005.

Odpovědnost: členové komise, koordinátorka

 

5. Informace o stavu pasportů místních komunikací obcí kraje Vysočina dle zákona 13/1997 Sb.

Ing. Ladislav Staněk podal informaci o stavu paspartů místních komunikací obcí kraje Vysočina (povinnost dle zákona 13/1997 Sb.).

V souvislosti s touto problematikou zdůraznil Ing. Václav Kodet nutnost spolupráce s obcemi.

Rozvinula se diskuse k aktuální situaci ohledně pasportů v jednotlivých obcích a městech kraje.

 

6. Projednání projektů k realizaci pro plánovací období 2007 - 2013 financovaných ze zdrojů Fondů Evropské Unie

Členové komise obdrželi s předstihem přehled projektů k realizaci pro plánovací období 2007 – 2013 financovaných ze zdrojů Fondů Evropské Unie a materiál o stavu přípravy dalších akcí, které zabezpečuje odbor majetkový, případně jednotlivé obce a města. Ing. Ladislav Staněk a Ing. Hana Strnadová tyto materiály okomentovali. Podali informaci, že rada kraje vzala výše zmiňované materiály na vědomí. Všechny jmenované akce jsou zavedeny v zásobníku investičních akcí a souvislých oprav.

Rozvinula se diskuse o:

-          akce „III/3853 – Strážek obchvat“;

-          nutnost začít přípravu u akcí, kde s ní dosud nebylo započato.

 

Usnesení 012/02/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit akce dle předloženého materiálu na programovací období 2007 – 2013,

bere na vědomí

stav přípravy dalších akcí dle předloženého materiálu.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Úkol:

Pravidelně informovat členy dopravní komise o stavu přípravy dalších akcí.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: trvale

 

7. Informace k plnění úkolů v přenesené působnosti ODSH (odbor dopravy a silničního hospodářství) k vážení vozidel na komunikacích v kraji Vysočina a plnění SOD (státní odborný dozor) dle zákona 111/1994 Sb.

Členové komise obdrželi s předstihem pokladový materiál: statistika vážení vozidel za rok 2005 a plnění státního odborného dozoru.

Ing. Ladislav Staněk podal Informace k plnění úkolů v přenesené působnosti odborem dopravy a silničního hospodářství k vážení vozidel na komunikacích v kraji Vysočina a plnění státního odborného dozoru (podle zákona 111/1994 Sb.). Popsal počet, průběh a výsledky provedených kontrol za rok 2004 a 2005.

Hovořilo se o:

-          problém zatížení silnic není přetížení, ale intenzita.

 

8. Diskuse, různé

Ing. Václav Kodet informoval, že na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005 dne 17. května 2005 bylo schváleno rozdělení přebytku hospodaření kraje za rok 2004 – mimo jiné na financování dvou akcí: investiční akce Rekonstrukce silnice II/30 a III/3791 Vlkov – průtah a akce Rekonstrukce komunikace II/399 ulice mjr. Šandery, Náměť nad Oslavou. Okomentoval, z jakého důvodu byly podpořeny právě tyto dvě akce. Vyzdvihl, že zastupitelstvo se napříč politickým spektrem shodlo na potřebě směřovat více finančních prostředků do oblasti dopravy.

 

9. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání dopravní komise č. 3/2005 byl stanoven na pátek 17. června 2005 od 8:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 20. 5. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 24. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2005 / 6.6.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze