Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

17. květen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2005 konaného dne 17. 5. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 5. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Brychta.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: M. Čížek, L. Brož.

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Zastupitelstvu kraje předložil M. Vystrčil návrh na zařazení bodu 78. Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem do navrženého programu jednání.

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyřazení bodu 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice z programu jednání (Zdrojové materiály: ZK-03-2005-13.doc, ZK-03-2005-13, př. 1, ZK-03-2005-13, př. 2).

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.        Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2005

2.        Zpráva o činnosti rady kraje

3.        Informace o činnosti krajského úřadu

4.        Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004

5.        Vzdání se odměny člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

6.        Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005 a plnění daňových příjmů v období leden - duben 2005

7.        Návrh na provedení rozpočtového opatření - Členský příspěvek Asociaci krajů ČR

8.        Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

9.        Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje

10.    Darování pozemku v k. ú. a obci Velká Losenice

11.    Výkupy pozemků v k. ú. a obci Košetice

12.    Darování pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov

14.    Darování nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

15.    Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov

16.    Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

17.    Výkup pozemku v k. ú. a obci Rozsochy

18.    Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice

19.    Darování pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

20.    Vypořádání pozemků v k. ú. Pořežín a Velká Losenice

21.    Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka, obec Černíč - změna usnesení 260/04/2004/ZK

22.    Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice

23.    Prodej pozemku v k. ú. a obci Krucemburk

24.    Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

25.    Výkup pozemků v k. ú. a obci Počátky

26.    Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina

27.    Majetkoprávní příprava stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"

28.    Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

29.    Prodej pozemků v k. ú. Domamil

30.    Vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné

31.    Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka

32.    Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava

33.    Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov-obchvat"

34.    Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení

35.    Prodej pozemků v k. ú. Jihlava

36.    Výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice

37.    Darování pozemků v k. ú. a obci Jemnice

38.    Darování staveb místních komunikací v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice

39.    Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Třebíč

40.    Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

41.    Prodej majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky; zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace

42.    Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby "Přístavba tělocvičny s učebnami VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou"

43.    Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO

44.    Financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005" vyhlášených MŠMT

45.    Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

46.    Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z

47.    Dotace na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ)

48.    Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

49.    Změny ve zřizovacích listinách dětských domovů

50.    Změny ve zřizovacích listinách domovů mládeže

51.    Změny ve zřizovacích listinách základních uměleckých škol

52.    Prostředky na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

53.    Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

54.    Dofinancování evropských projektů v roce 2005

55.    Vyhodnocení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004

56.    Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005

57.    Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro"

58.    Žádost obce Pavlov o finanční příspěvek na opravu veřejného vodovodu

59.    Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře (čerpací stanice surové vody a první separační stupeň na úpravně vody Mostiště) v souvislosti s mimořádnou man

60.    Investiční záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A

61.    Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006

62.    Program rozvoje kraje - aktualizace programové části

63.    Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

64.    FOND VYSOČINY - Návrh na vyhlášení grantového programu "CERTIFIKACE - OSVĚDČENÍ 2005"

65.    FOND VYSOČINY - Grantový program - VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005

66.    FOND VYSOČINY - Grantový program "DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

67.    FOND VYSOČINY - Grantový program "MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

68.    FOND VYSOČINY - Grantový program Bydlete na venkově 2005

69.    FOND VYSOČINY - Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005

70.    FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005"

71.    FOND VYSOČINY - grantový program Elektronické podatelny

72.    FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

73.    Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

74.    Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

75.    Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

76.    Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě

77.    Žádost Statutárního města Jihlava o dotaci

78.    Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem

79.    Rozprava členů zastupitelstva

Upravený program jednání byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje č. 12 – 15/2005 doplnil zastupitelstvu kraje informace o současné situaci ve financování školství a sdělil výsledky porovnání celorepublikového průměru s počty žáků na učitele v kraji Vysočina. Dále stručně referoval o písemné korespondenci a jednání se zástupci Ministerstva zemědělství ČR týkající se vyplácení příspěvků na hospodaření v lesích. V souvislosti s přípravou krajů na nové programové období pro čerpání prostředků z fondů EU v letech 2007-2013 akcentoval význam spolupráce Jihomoravského kraje s krajem Vysočina při tvorbě regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a participaci zástupců kraje Vysočina v Řídícím a koordinačním výboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jeho pracovních komisích. Zastupitele kraje rovněž seznámil s termíny Dne otevřených dveří (1. 6. 2005) a Olympiády pro děti s Orbitem (21. – 23. 6. 2005). V části věnované zahraničním aktivitám informoval o návštěvě Slovenska a možném rozvoji užšího partnerství jednak s Nitranským krajem, a dále s francouzským regionem Champagne-Ardenne. Detailněji charakterizoval i plánovanou prezentaci nově se konstitujícího dřevozpracujícího klastru podnikatelů v severoitalském kraji Friuli Venezia Giulia a úspěšnou spolupráci v oblasti kultury s Dolním Rakouskem. Rámcově zmínil otázku fungování krizového řízení a bezpečnostní situace kraje Vysočina, včetně vyhodnocení nedávného prověření jednotné linky tísňového volání. Poté se podrobně vyjádřil k problematice opravy hráze vodního díla Mostiště. Závěrem připomenul setkání se starosty obcí II. a III., které se uskuteční 5. 6. 2005.

L. Joukl se dotázal, z jakého důvodu neobdrželi lesní hospodáři příspěvky za 4. čtvrtletí 2004 a jak bude řešeno jejich vyplácení v letošním roce.

F. Dohnal na základě dotazu L. Joukla seznámil zastupitele s příčinami dané situace a s aktuálním stavem jednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem financí ČR a pověřenými zástupci Asociace krajů ČR, dle něhož by MZ ČR mělo uvolnit finanční prostředky na pokrytí těchto mandatorních výdajů na hospodaření v lesích v roce 2005. Podobně je tomu i v případě 4. čtvrtletí 2004, kdy je MZ ČR povinno uhradit tyto příspěvky, přičemž o jejich celkové výši pro kraj Vysočina již byli krajským úřadem informováni.

V. Novotný požádal o upřesnění zprávy o výsledcích šetření v Nemocnici Jihlava a o sdělení bližších informací k financování projektu Hospicového hnutí Vysočina.

P. Hájek v odpovědi na dotaz V. Novotného ke zprávě o proběhnuvší kontrole v Nemocnici Jihlava uvedl, že šetřením bylo zjištěno neprovedení finanční inventury k 31. 12. 2004 a zapůjčení částky cca 3 mil. Kč na provozní účely. Vyvozenými důsledky pak bylo snížení osobního ohodnocení statutárního zástupce nemocnice.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, reagovala na druhý dotaz V. Novotného týkající se projektu Hospicového hnutí Vysočina. Krátce představila toto občanské sdružení, které získalo finanční prostředky na vytvoření koncepce hospicové péče z programu Phare. Přípravná fáze realizace pilotního projektu rodinného pokoje na LDN Buchtův kopec bude financována Nadací dobré vůle Olgy Havlové, a v dalších fázích je počítáno s vícezdrojovým financováním.

J. Běhounek se dotázal na záměry rady kraje v souvislosti s žádostmi Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Jihlava o odklad půjček.

P. Hájek k dotazu J. Běhounka uvedl, že rada kraje po důkladném zvážení zamítla tyto žádosti o odložení a odpuštění splátky půjčky a nabídla nemocnicím řešení formou kontokorentního úvěru.

J. Bambasová požádala o zdůvodnění schválených odměn ředitelům zdravotnických zařízení. Zároveň upozornila na nedostačující informovanost zastupitelů týkající se jednak současného ekonomického stavu nemocnic a v obecnější rovině i uvažované transformace krajem zřizovaných zdravotnických zařízení na obchodní společnosti.

K. Tvrdý navázal na dotaz J. Bambasové a zeptal se, zda zmiňovaná finanční odměna byla přiznána i řediteli Nemocnice Jihlava.

P. Hájek v odpovědi na oba předešlé dotazy J. Bambasové a K. Tvrdého uvedl, že rada kraje při stanovení odměn ředitelům zdravotnických zařízení vycházela ze schváleného způsobu odměňování pro rok 2004, který byl založen na hodnocení některých základních ukazatelů, k nimž patří také výsledky hospodaření roku 2004. Takto byli vyhodnoceni všichni ředitelé a výše přiznané odměny odpovídala dosaženému počtu bodů. Ředitel Nemocnice Jihlava dosáhl v tomto bodovacím systému 20% a jednalo se tak o nejnižší umístění. Pokud jde o komplexní záměry v oblasti zdravotnictví, je v této době připravován obsáhlejší materiál, který po projednání v radě kraje bude předložen k diskusi politickým klubům.

Vyjádření P. Hájka doplnil ještě M. Vystrčil upřesněním, že v časovém harmonogramu navrhovaného materiálu je vymezen dostatek prostoru pro jednání komisí, výborů i politických klubů o dalších krocích v rámci krajského zdravotnictví.

D. Oulehla se dotázal na důvody poskytnutí finanční pomoci vyhořelému hradu Pernštejn, o níž rada kraje rozhodla na svém zasedání dne 19. 4. 2005.

M. Vystrčil reagoval na dotaz D. Oulehly sdělením, že rada kraje považovala za důležité poskytnout okamžitou finanční pomoc ve výši 200 000 Kč na nezbytné vyklízecí práce a učinila tak v souladu se svými pravomocemi. Obecně pak obdobnou formu přeshraniční pomoci - ať již v krajském či státním měřítku - vnímá jako pozitivní projev solidarity.

L. Joukl požádal o doplnění podrobností ke společnému sídlu krajů v Bruselu, o němž informoval hejtman kraje v rámci zasedání rady kraje dne 19. 4. 2005. Konkrétně co toto společné sídlo krajům přinese, jak bude fungovat, jak jej bude kraj využívat, finanční nákladnost atd.

M. Vystrčil v odpovědi na tento dotaz uvedl, že v současné době probíhá teprve základní mapování možností případného pronájmu části Českého domu v Bruselu pro některé nebo všechny kraje v rámci Asociace krajů ČR. Jednáním za Radu Asociace krajů ČR byl pověřen ředitel Kanceláře J. Mašek.

M. Plodík vznesl dotaz týkající zřízení vysoké školy zemědělské v Humpolci.

M. Matějková na dotaz M. Plodíka potvrdila, že při SOŠ zemědělské a SOU zemědělském v Humpolci vznikne detašované pracoviště České zemědělské univerzity v Praze, bakalářský obor, jenž svým zaměřením na pěstitelství a chov koní je v přímé návaznosti na stávající zemědělskou školu.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0168/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, navázala přehledem statistických údajů o zaměstnancích KrÚ na předložené písemné materiály a upozornila zastupitele na změněná čísla mobilních telefonů.

Z. Dobrý s odkazem na zákonný nárok zastupitelů požadovat informace o věcech souvisejících s výkonem jejich funkce vyjádřil osobní nespokojenost se získáváním potřebných podkladů od zaměstnanců KrÚ.

S. Zikmundová reagovala na připomínku Z. Dobrého a uvedla, že nezpochybňuje tento nárok na informace, je třeba však zvážit i časové a finanční konsekvence spojené s vyhledáváním a kopírováním většího množství požadovaných materiálů. Vyřizování náročnějších žádostí zastupitelů proto považuje za otázku domluvy vzájemného postupu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0169/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-03.doc, ZK-03-2005-03, př. 1, ZK-03-2005-03, př. 2, ZK-03-2005-03, př. 3

 

04. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0170/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004 dle materiálu ZK-03-2005-04, př. 1, kterou projednalo v souladu s usnesením § 27 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: sekretariát hejtmana; HZS kraje Vysočina

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-04.doc, ZK-03-2005-04, př. 1

 

05. Vzdání se odměny člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0171/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka, bytem Řemenovská 2003, Pelhřimov, za výkon funkce člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2005-05, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-05.doc, ZK-03-2005-05, př. 1

 

06. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005 a plnění daňových příjmů v období leden - duben 2005

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou informativní zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005 a plnění daňových příjmů v období leden - duben 2005. V rámci obsáhlého komentáře se podrobně věnoval vývoji zhodnocení volných finančních prostředků kraje, o němž bylo mj. jednáno i na zasedání finančního výboru. Dodal, že zhodnocení neodpovídá očekávání, a vybídl zastupitele ke zvážení možnosti zvolit jiný systém.

P. Šlechtický požádal o vysvětlení minimálního čerpání u některých kapitol v rámci rozpočtu kraje.

F. Dohnal na dotaz P. Šlechtického konkretizoval objektivní důvody takovéhoto čerpání.

M. Plodík se požádal o objasnění dvou položek v  čerpání výdajů na kapitole KrÚ.

F. Dohnal k dotazu M. Plodíka uvedl, že zmíněné položky plynu a tepelné energie souvisejí s využíváním i dalších prostor, v nichž je KrÚ v nájmu, a kde je při účtování spotřeby energií postupováno jiným způsobem.

Z. Dobrý se přiklonil k názoru zabývat se správou portfolia, především zhodnocením volných prostředků jako celku. Doporučil, aby zastupitelstvo kraje přijalo usnesení, jímž by uložilo povinnost finančnímu výboru zabývat se touto problematikou a navrhnout způsob řešení.

V. Novotný, předseda finančního výboru, v reakci na předešlý příspěvek Z. Dobrého seznámil zastupitele s usnesením finančního výboru, na jehož základě byl F. Dohnal pověřen provedením analýzy správy portfolia a předložením návrhu řešení dané situace. Dále ujistil zastupitele, že finanční výbor se této problematice bude věnovat i v případě, nebude-li k tomu usnesením zastupitelstva kraje přímo pověřen.

M. Vystrčil shrnul celkovou situaci a připomenul hlavní kritéria, z nichž zastupitelstvo kraje vycházelo při schvalování změny zhodnocovatele finančních prostředků. Současně navrhl, aby se řešením uvedené problematiky zabývaly věcně příslušné komise a výbory rady a zastupitelstva kraje. Návrh vycházející z jejich doporučení by následně byl předložen k projednání v radě a zastupitelstvu kraje.

Z. Dobrý vyslovil souhlasil s postupem navrženým M. Vystrčilem, zároveň však upozornil na možné komplikace vyplývající z případné prodlevy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0172/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005 dle materiálu ZK-03-2005-06, př. 1;

·          Zprávu o plnění daňových příjmů kraje v období leden - duben 2005 dle materiálu ZK-03-2005-06, př. 2.

odpovědnost: rada kraje

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-06.doc, ZK-03-2005-06, př. 1, ZK-03-2005-06, př. 2

 

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Členský příspěvek Asociaci krajů ČR

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření, které se týká členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

Z. Dobrý poznamenal, že by zastupitelé měli být seznámeni s organizační strukturou asociace, počtem zaměstnanců a s celkovým přínosem tohoto členství pro kraj.

M. Vystrčil přislíbil poskytnutí těchto informací všem zastupitelům prostřednictví elektronické pošty.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0173/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun rozpočtových prostředků ve výši 100 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva) do kapitoly Zastupitelstvo kraje (§ 6113 Zastupitelstva krajů) na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-07.doc

 

08. Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na uzavření smlouvy s Volksbank CZ o kontokorentním úvěru a zdůvodnil návrh na úpravu přílohy č. 1 uvedeného materiálu.

M. Báňa v souvislosti s nastavenými podmínkami čerpání kontokorentního úvěru upozornil na nutnost důsledné kontroly výše úroku.

L. Joukl uvedl, že vzhledem k možnému rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nebude hlasovat pro navržené usnesení.

J. Jež rovněž upozornil na riziko nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek, dle něhož je třeba posuzovat objem veřejné zakázky.

D. Oulehla vyjádřil souhlasné stanovisko s názory L. Joukla a J. Ježe na danou problematiku.

F. Dohnal reagoval na předešlá sdělení zastupitelů a detailně vysvětlil podmínky i způsob čerpání navrhovaného kontokorentního úvěru ve vztahu ke zmiňovanému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0174/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-03-2005-08, př. 1upr1 s tím, že tato smlouva bude revolvingovým způsobem každoročně prolongována za dodržení stejných podmínek.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: 31. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 2, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-08.doc, ZK-03-2005-08, př. 1

 

09. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004, jehož součástí je vedle komentáře a hodnocení také výrok auditora a návrh na rozdělení disponibilního přebytku hospodaření.

V. Novotný konstatoval, že finanční výbor se touto zprávou na svých zasedáních podrobně zabýval a vzal na vědomí jak návrh rady kraje tak pozměňující návrh Z. Dobrého týkající se rozdělení přebytku hospodaření.

P. Kesl se s odkazem na přehled finančního vypořádání kraje se státním rozpočtem dotázal na důvody vratek v oblasti školství.

F. Dohnal odpověděl na dotaz P. Kesla v obecnější rovině. Uvedl, že značnou část vratky ve výši cca 538 tis. Kč tvoří nerealizované projekty jednotlivých škol a v poměru k celkovým výdajům na školství, jež představují cca 3,5 mld. Kč, se jedná o poměrně malé procento. Konkrétnější informace k uvedeným položkám může poskytnout Z. Ludvík.

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, ještě doplnil sdělení F. Dohnala a zdůvodnil vratky v soukromém školství.

J. Vondráček k návrhu vztahujícímu se k sociální oblasti dodal, že zastupitelé obdrží podrobnější informace na semináři, který se bude konat 23. 5. 2005 v sídle kraje Vysočina.

Z. Dobrý v souvislosti se zmíněným protinávrhem na rozdělení přebytku hospodaření konkretizoval změny navrhované politickým klubem KSČM, jež se týkají zejména oblasti dopravy.

F. Dohnal věcně připomínkoval návrh Z. Dobrého a doporučil řešit příspěvky na opravy silnic až po ukončení probíhajících jednání s krajskými správami a údržbami silnic.

Na základě informací F. Dohnala Z. Dobrý svůj protinávrh stáhl.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0175/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         závěrečný účet kraje za rok 2004 a návrh na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálů ZK-03-2005-09, př. 1, str. 6 a 7;

·         hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 bez výhrad;

·         změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2005 u zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu ZK-03-2005-09, př. 2.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-09.doc, ZK-03-2005-09, př. 1, ZK-03-2005-09, př. 2

 

10. Darování pozemku v k. ú. a obci Velká Losenice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na zveřejnění záměru darovat obci Velká Losenice pozemek v k. ú. a obci Velká Losenice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0176/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku par. č. 2976/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 775 m2 v k. ú. a obci Velká Losenice do vlastnictví obce Velká Losenice;

·           dodatek č. 118 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-10.doc, ZK-03-2005-10, př. 1

 

11. Výkupy pozemků v k. ú. a obci Košetice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit zahájení jednání o výkupu pozemků v k. ú. a obci Košetice do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0177/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 2244/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 678 m2 v k. ú. a obci Košetice za kupní cenu 14 240,- Kč od Josefa Šedivého, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         koupi pozemku par. č. 2244/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 902 m2 v k. ú. a obci Košetice za kupní cenu 18 940,- Kč od Jana Šedivého a Josefa Šedivého, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         Dodatek č. 85 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-11, př. 1;

·         Dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-11, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-11.doc, ZK-03-2005-11, př. 1, ZK-03-2005-11, př. 2

 

12. Darování pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovat pozemky v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí, obec Jabloňov do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0178/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemků par. č. par. č. 1782/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 10044 m2, par. č. 1824 - ost. plocha, silnice výměře 25535 m2 a par. č. 1826 - ost. plocha, silnice o výměře 2196 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí, obec Jabloňov do vlastnictví obce Jabloňov;

·           dodatek č. 119 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-12.doc, ZK-03-2005-12, př. 1

 

14. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat nemovitosti v k. ú. a obci Bácovice do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0179/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 711/1 a pozemků par. č. 711/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 895 m2 a par. č. 730/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Bácovice, do vlastnictví obce Bácovice;

·           Dodatek č. 87 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-14, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-14.doc, ZK-03-2005-14, př. 1

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

 

15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu vzájemného darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov a zároveň požádal o výměnu materiálu ZK-03-2005-15, př. 3, který byl doplněn o účetní hodnoty vkládaných pozemků. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0180/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 127 m2, par. č. 16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 a par. č. 23/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 a dále pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ Pozemková katastr par. č. 75/5 o výměře 3 696 m2, par. č. 76/4 o výměře 222 m2 a par. č. 155/8 o výměře 8 723 m2, vše v k. ú. a obci Ujčov do vlastnictví obce Ujčov;

·         přijetí daru pozemků par. č. 188/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 468 m2, par. č. 211/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 25 m2, par. č. 211/15 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 458 m2, par. č. 434/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 594 m2, par. č. 434/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 122 m2, par. č. 434/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m2, par. č. 434/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 434/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 265 m2, par. č. 434/28 - ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2, par. č. 434/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2, par. č. 434/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 394 m2, par. č. 434/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 870 m2, par. č. 434/40 - ostatní plocha, silnice o výměře 412 m2, par. č. 434/41 - ostatní plocha, silnice o výměře 515 m2, par. č. 434/42 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 460 m2, par. č. 434/54 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2, par. č. 434/57 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 434/66 - ostatní plocha, silnice o výměře 161 m2, vše v k. ú. a obci Ujčov od obce Ujčov do vlastnictví kraje Vysočina;

·         Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí dle materiálu ZK-03-2005-15, př. 1;

·         Dodatek č. 121 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-15, př. 2;

·         Dodatek č. 122 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-15, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-15.doc, ZK-03-2005-15, př. 1, ZK-03-2005-15, př. 2, ZK-03-2005-15, př. 3

 

16. Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od uvedených žadatelů do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0181/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemků par. č. 759/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, par. č. 759/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 759/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 345 m2 a par. č. 748/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 502 m2 v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem od Josefa Skaly st., Josefa Skaly ml., Marty Krbcové a Anny Šteflové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 11 682,- Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;

·           Dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-16.doc, ZK-03-2005-16, př. 1

 

17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rozsochy

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na výkup pozemku v k. ú. a obci Rozsochy od paní Juračkové do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0182/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 807/67 - ostatní plocha, silnice o výměře 207 m2 v k. ú. a obci Rozsochy od Ludmily Juračkové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 4 350,- Kč;

·           Dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-17, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-17.doc, ZK-03-2005-17, př. 1

 

18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0183/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 2119/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice od Josefa Štekla do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 650,- Kč;

·           Dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-18, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-18.doc, ZK-03-2005-18, př. 1

 

19. Darování pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darování pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0184/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování dle geometrického plánu č. 130-347/2004 pozemku par. č. 903/10 - trvalý travní porost o výměře 18 m2 v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví obce Velký Rybník;

·           Dodatek č. 88 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu , ZK-03-2005-19, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-19.doc, ZK-03-2005-19, př. 1

 

20. Vypořádání pozemků v k. ú. Pořežín a Velká Losenice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit výkup a přijetí daru pozemků v k. ú. Velká Losenice a v k. ú. Pořežín do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0185/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           nabytí pozemků v k. ú. Velká Losenice a k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-03-2005-20, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatky č. 113, 114, 115 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálů ZK-03-2005-20, př. 2, př. 3, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-20.doc, ZK-03-2005-20, př. 1, ZK-03-2005-20, př. 2, ZK-03-2005-20, př. 3, ZK-03-2005-20, př. 4

 

21. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka, obec Černíč - změna usnesení 260/04/2004/ZK

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na doplnění smlouvy bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka a obci Černíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0186/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu usnesení 260/04/2004/ZK tak, že bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka a obci Černíč z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bude doplněno o následující podmínky:

  1. Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti specifikované v článku I. odstavci 1. této smlouvy bude řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí pouze k dosavadním účelům, tj. jako silnice;
  2. Stanou-li se před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku pro nabyvatele nemovitosti specifikované v článku I. odstavci 1. této smlouvy nepotřebnými, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit nebo je nevyužívat vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;
  3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku nezřídí k nemovitostem specifikovaným v čl. 1 odstavci 1 této smlouvy smlouvou zástavní právo;
  4. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odstavcích 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v místě a čase obvyklé převáděných nemovitostí dle článku I. odstavce 1. této smlouvy stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-21.doc

 

22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0187/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi podílu ideální 1/6 pozemku par. č. 2136/39 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice od Františka Štekla do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 98,- Kč;

·           Dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-22.doc, ZK-03-2005-22, př. 1

 

23. Prodej pozemku v k. ú. a obci Krucemburk

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodat pozemek v k. ú. a obci Krucemburk uvedeným žadatelům. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0188/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemku par. č. 1634/15 - ostatní plocha a jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Krucemburk zaměřeného geometrickým plánem č. 445-559/2004 ze dne 20. 12. 2004 do vlastnictví Jiřího Špačka, bytem Kroupova 22, Praha 4 a Pavla Špačka, bytem Čiklova 21, Praha 4 za kupní cenu 144,-Kč;

·           dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-23.doc, ZK-03-2005-23, př. 1

 

24. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti KOVOFINIŠ KF, s. r. o. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0189/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemků st. par. č. 736/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, st .par. č. 1979 zastavěná plocha a nádvoří 84 m2, ZE-EN par. č. 2391 o výměře 1690 m2 a díl "b" o výměře 3 m2 oddělený GP z pozemku ZE- EN par. č. 2391 a sloučený do pozemku st. par. č. 736/17, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví firmy KOVOFINIŠ KF, s. r. o. za kupní cenu 190 500,- Kč;

·           dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-24.doc, ZK-03-2005-24, př. 1

 

25. Výkup pozemků v k. ú. a obci Počátky

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0190/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemků par. č. 4465/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, par. č. 4465/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 25 m2 a par. č. 4465/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Počátky od RNDr. Jana Černého, Jiřího Černého, Michala Černého, Jiřího Čujana, Evy Maděričové, Jany Prylové a Ivety Sýkorové za dohodnutou kupní cenu 3 390,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           Dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-25, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-25.doc, ZK-03-2005-25, př. 1

 

26. Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu svěřit pozemek v k. ú. Sasov, obec Jihlava do správy výše uvedené příspěvkové organizaci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0191/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 5 zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-03-2005-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-26.doc, ZK-03-2005-26, př. 1

 

27. Majetkoprávní příprava stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navržených majetkoprávních přípravách a zajištění výše uvedené stavby. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0192/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336" v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-27, př. 1 za ceny stanovené dohodou odpovídající cenám pro pozemky pod silnicemi stanovené podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-27.doc, ZK-03-2005-27, př. 1

 

28. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0193/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 1520/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov za kupní cenu 6 760,- Kč od firmy Status stavební, a. s., do vlastnictví kraje Vysočina;

·           Dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-28.doc, ZK-03-2005-28, př. 1

 

29. Prodej pozemků v k. ú. Domamil

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem prodat pozemky v k. ú. a obci Domamil žadatelce M. Kabelkové, bytem Domamil č. p. 116. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0194/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemků par. č. 3176/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 a par. č. 3176/3- ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Domamil do vlastnictví Magdy Kabelkové, bytem Domamil č. p. 116 za dohodnutou kupní cenu 252,- Kč;

·           dodatek zřizovací listiny č. 78 Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu  ZK-03-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-29.doc, ZK-03-2005-29, př. 1

 

32. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0195/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           přijetí daru pozemku par. č. 3247/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 275 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 4 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, tř. Legionářů 3, Jihlava dle materiálu ZK-03-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-32.doc, ZK-03-2005-32, př. 1

 

33. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov-obchvat"

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navržených majetkoprávních přípravách stavby silnice "II/353 Bohdalov-obchvat". K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0196/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 v úseku Bohdalov - obchvat" v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50,- Kč/ m2 a cenu porostů stanovenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb., v platném znění nebo bezúplatným převodem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-33.doc, ZK-03-2005-33, př. 1

 

35. Prodej pozemků v k. ú. Jihlava

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem prodat pozemky v k. ú. Jihlava žadateli J. Pohankovi, bytem Nové Sady 352/15, Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0197/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemku par. č. 5958/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 3685-45/2005 Josefu Pohankovi, bytem Nové Sady 352/15, Horní Kosov, Jihlava za dohodnutou kupní cenu 23 470,- Kč;

·           dodatek zřizovací listiny č. 36 Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-03-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-35.doc, ZK-03-2005-35, př. 1

 

36. Výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0198/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           výkup pozemků par. č. 196/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 513 m2 a par. č. 196/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2 v k. ú. Vlachovice u Rokytna a obci Vlachovice od Jarmily Gregorové, Slavíčkova 1401/20, Vlasty Zítkové, Německého 817 a Hany Randáčkové, Neumannova 2050/23, Žďár nad Sázavou za celkovou kupní cenu 18.669,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 116 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-36.doc, ZK-03-2005-36, př. 1

 

37. Darování pozemků v k. ú. a obci Jemnice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemky v k. ú. a obci Jemnice do vlastnictví města. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0199/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·    darování pozemků par. č. 534 - zahrada o výměře 90 m2 a par. č. 536/1 - ostatní plocha o výměře 264 m2 v k. ú. a obci Jemnice, do vlastnictví města Jemnice;

·    Dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2005-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-37.doc, ZK-03-2005-37, př. 1

 

38. Darování staveb místních komunikací v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování staveb silničního tělesa na pozemcích v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice do vlastnictví obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0200/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 1431/7 a pozemku par. č. 1431/7 v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice do vlastnictví obce Jiřice;

·       Dodatek č. 89 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-38.doc, ZK-03-2005-38, př. 1

 

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Třebíč

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky v k. ú. a obci Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0201/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 1512/2 - ostatní plocha, silnice o výměře výměře 3 006 m2, par. č. 1512/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 433 m2, par. č. 1507/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 011 m2, par. č. 1507/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 611 m2 a část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 1521/1 o výměře 1 986 m2 a dále na stavbu silničního tělesa silnice III/36062 na pozemcích par. č. 1507/1 a par. č. 1507/4 a na části pozemků par. č. 1507/5 a par. č. 1512/1 a také na stavbu silničního tělesa silnice II/360 na části pozemků par. č. 1512/1 a par. č. 1521/1 a na pozemcích par. č. 1460/32, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č. 1026/14, par. č. 1526/15, par. č. 1521/35, par. č. 1521/36, par. č. 1521/37, par. č. 1521/5, par. č. 1521/6, par. č. 1521/9, par. č. 1521/4 a to včetně mostů ev. č. 36062-1 a ev. č. 36062-2 a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč, ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997/ Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-39.doc

 

30. Vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné.

Z. Dobrý se v souvislosti s uvedeným vypořádáním pozemků dotázal na další možnosti kompenzace obci a dále na cenu určenou znaleckým posudkem.

F. Dohnal k poznámce Z. Dobrého uvedl, že kraj má nastavený systémový přístup k majetkoprávnímu vyrovnání s obcemi, dle něhož se vzájemně převádějí pozemky bezúplatně.

B. Kotlán doplnil informace o průběhu jednání a postoji obce Koroužná k řešení dané situace.

F. Dohnal závěrem dodal, že dotčený pozemek nebyl vzhledem k nesouhlasu obce s převodem do vlastnictví kraje zahrnut do předloženého návrhu na vypořádání. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0202/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           nabytí pozemků v k. ú. a obci Koroužné od vlastníků a za podmínek dle materiálu ZK-03-2005-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 117 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2005-30, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-30.doc, ZK-03-2005-30, př. 1, ZK-03-2005-30, př. 2

 

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka.

Z. Dobrý vnesl námitku k postupu při posuzování žádosti J. Peroutky, kterou opětovně žádá o vykoupení pozemků za 50,-Kč/m2, tj. za kupní cenu sjednanou původně s jeho rodiči.

F. Dohnal ke vznesené námitce dodal, že by se z formálního hlediska předložená žádost mohla být posuzována jako nový návrh. Na základě posouzení dané situace, kraj navrhl postupoval tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0203/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemků zastavěných silnicí III/12941 od vlastníků, v rozsahu a cenách dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 2;

·           dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 3;

·           dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 4;

·           dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2005-31, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-31.doc, ZK-03-2005-31, př. 1, ZK-03-2005-31, př. 2, ZK-03-2005-31, př. 3, ZK-03-2005-31, př. 4, ZK-03-2005-31, př. 5

 

34. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření kupní smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Dále požádal v příloze 1 materiálu ZK-03-2005-34, u vlastníka Jitky Žikešové, o doplnění textu město Havlíčkův Brod“. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0204/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 028/01/2004/ZK a

schvaluje

·           nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba" v rozsahu dle materiálu ZK-03-2005-34, př. 1upr1 za ceny stanovené dohodou odpovídající cenám pro výkupy pozemků pod silnicemi dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb., v platném znění a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem;

·           uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, ve které se město Havlíčkův Brod zaváže uzavřít kupní smlouvu na pozemky nezastavěné silničním tělesem, jeho součástmi a příslušenstvím za stejnou kupní cenu, za kterou kraj Vysočina tyto pozemky získá do svého vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-34.doc, ZK-03-2005-34, př. 1

 

40. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uvedených Zásad.

D. Oulehla doporučil, aby se v čl. 2, odst. 4, písm. a), vypustila textová část „vyjma staveb, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí“.

Dále navrhl neschvalovat druhou část usnesení, vzhledem k tomu, že tato pravidla byla v obsahu přílohy 1 zrušena.

F. Dohnal doporučil tuto textovou část ponechat, a to z důvodů zohlednění těch staveb, jež se nezapisují do katastru nemovitostí, přestože jsou finančně poměrně významné.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, k doporučení D. Oulehly vynechat druhou část usnesení uvedl, že kraj v současné době nemá žádné organizační složky a nepředpokládá se zřizování či zakládání nových. Je proto nutno tento samostatně přijatý dokument zrušit bez náhrady.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0205/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2005-40, př. 1 a Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2005-40, př. 2 a

ruší

Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-40.doc, ZK-03-2005-40, př. 1, ZK-03-2005-40, př. 2, ZK-03-2005-40, př. 3, ZK-03-2005-40, př. 4

 

41. Prodej majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky; zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace

F. Dohnal doplnil zastupitelstvu kraje další skutečnosti k předloženému návrhu prodat majetek užívaný Dětskou odbornou léčebnou Počátkydo vlastnictví společnosti ŠÉM, a. s., Praha.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0206/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       prodej souboru nemovitého majetku dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 1 a movitého majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou, Počátky, příspěvkovou organizací kraje, dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 2 přímým prodejem předem vybranému zájemci do vlastnictví ŠÉM, a. s., Praha 2, Riegrovy sady 38, IČ 25634933, za celkovou kupní cenu 13.000.000,- Kč;

·       rozhodnutí o zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, ke dni 30. 6. 2005 dle materiálu ZK-03-2005-41, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-41.doc, ZK-03-2005-41, př. 1, ZK-03-2005-41, př. 4

 

42. Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby "Přístavba tělocvičny s učebnami VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou"

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků na výše uvedenou stavbu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0207/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu "Přístavba tělocvičny s učebnami Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou" mezi městem Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby finanční prostředky ve výši 5 000 000,- Kč v roce 2005 a 5 000 000,- Kč v roce 2006 jako spoluúčast města na financování zvýšených nákladů na větší rozměry tělocvičny a zázemí pro veřejnost za podmínky možnosti využívání tělocvičny ledečskou veřejností a sportovci a vrácení sdružených prostředků městu zpět v případě prodeje či převodu tělocvičny z vlastnictví kraje na jiný subjekt.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-42.doc

 

43. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finančních dotací obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0208/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančních dotací obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví ve výši 1 mil. Kč; celkovou částku ve výši 3.000 tis. Kč uvolnit z kapitoly Kultura (§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek) a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-43.doc

 

44. Financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005" vyhlášených MŠMT

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením a požádala o výměnu podkladového materiálu za upravený. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0209/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2005“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 244 600,- Kč dle materiálu ZK-03-2005-44upr1, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-44.doc, ZK-03-2005-44, př. 1

 

45. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrhované úpravě rozpočtového opatření souvisejícího s účelovou dotací MŠMT na realizaci projektu PILOT 1. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0210/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši celkem 90 420 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-45.doc

 

46. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje se změnou schváleného rozpočtu o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0211/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·           přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 86 310 Kč dle materiálu ZK-03-2005-46, př. 1, a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 117 920 Kč dle materiálu ZK-03-2005-46, př. 2;

·           přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 56 170 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-46.doc, ZK-03-2005-46, př. 1, ZK-03-2005-46, př. 2

 

47. Dotace na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ)

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na změnu schváleného rozpočtu o uvedenou účelovou dotaci MŠMT ČR. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0212/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 7 086 020 Kč dle materiálu ZK-03-2005-47, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 9 324 140 Kč dle materiálu ZK-03-2005-47, př. 2, a soukromým školám v celkové výši 677 130 Kč dle materiálu ZK-03-2005-47, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-47.doc, ZK-03-2005-47, př. 1, ZK-03-2005-47, př. 2, ZK-03-2005-47, př. 3

 

48. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K  materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0213/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 zřizovací listiny Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 dle materiálu ZK-03-2005-48, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-48.doc, ZK-03-2005-48, př. 1

 

49. Změny ve zřizovacích listinách dětských domovů

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrženou změnou zřizovacích listin uvedených dětských domovů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0214/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 1;

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 2;

·       dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Humpolec, Libická 928 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 3;

·       dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 4;

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 5;

·       dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 6;

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Rovečné 40 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 7;

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 8;

·       dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova, Telč, Štěpnická 111 dle materiálu ZK-03-2005-49, př. 9.

odpovědnost: OŠMS

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-49.doc, ZK-03-2005-49, př. 1, ZK-03-2005-49, př. 2, ZK-03-2005-49, př. 3, ZK-03-2005-49, př. 4, ZK-03-2005-49, př. 5, ZK-03-2005-49, př. 6, ZK-03-2005-49, př. 7, ZK-03-2005-49, př. 8, ZK-03-2005-49, př. 9

 

50. Změny ve zřizovacích listinách domovů mládeže

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na změny zřizovacích listin uvedených domovů mládeže. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0215/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 dle materiálu ZK-03-2005-50, př. 1;

·           dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464 dle materiálu ZK-03-2005-50, př. 2.

odpovědnost: OŠMS

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-50.doc, ZK-03-2005-50, př. 1, ZK-03-2005-50, př. 2

 

51. Změny ve zřizovacích listinách základních uměleckých škol

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změny zřizovacích listin uvedených škol. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0216/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 1;

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 2;

·           dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 3;

·           dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 4;

·           dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 5;

·           dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 6;

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82 dle materiálu ZK-03-2005-51, př. 7.

odpovědnost: OŠMS

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-51.doc, ZK-03-2005-51, př. 1, ZK-03-2005-51, př. 2, ZK-03-2005-51, př. 3, ZK-03-2005-51, př. 4, ZK-03-2005-51, př. 5, ZK-03-2005-51, př. 6, ZK-03-2005-51, př. 7

 

52. Prostředky na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0217/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod částky 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet za účelem krytí výdajů na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: do konce května

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-52.doc, ZK-03-2005-52, př. 1

 

53. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k navrženým formálním úpravám dokumentů v rámci opatření 3.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0218/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           Prováděcí směrnici č. S/SROP/3.2/2.0/2005 pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace kraje Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-03-2005-53, př. 1;

·           Pokyny pro žadatele a příjemce podpory č. P/SROP/3.2/2.0/2005 pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace kraje Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-03-2005-53, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce května odeslat dokumenty k projednání na MMR prostřednictvím Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-53.doc, ZK-03-2005-53, př. 1, ZK-03-2005-53, př. 2

 

54. Dofinancování evropských projektů v roce 2005

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí příspěvku na dofinancování evropských projektů v roce 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0219/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Jihlava pro Pomocnou školu pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31 ve výši 31 000 Kč na dofinancování evropských projektů dle materiálu ZK-03-2005-54, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-54.doc, ZK-03-2005-54, př. 1, ZK-03-2005-54, př. 2

 

55. Vyhodnocení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0220/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

udělení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004 "Zlatá jeřabina" dle materiálu ZK-03-2005-55, př. 2.

odpovědnost: obor kultury a památkové péče

termín: květen/červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-55.doc, ZK-03-2005-55, př. 1, ZK-03-2005-55, př. 2

 

56. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0221/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

naplňuje

§ 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a

bere na vědomí,

že krajský úřad v přenesené působnosti prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. b):

·           rozepisuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. d);

·           rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky podle § 160 odst. 1 písm. c).

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-56.doc, ZK-03-2005-56, př. 1, ZK-03-2005-56, př. 2

 

57. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro"

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh finančního příspěvku městu Třebíč pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0222/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku městu Třebíč ve výši 8 496,- Kč pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "XXXIX. Třebíčské loutkářské jaro".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-57.doc

 

58. Žádost obce Pavlov o finanční příspěvek na opravu veřejného vodovodu

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zamítnout žádost obce Pavlov o poskytnutí finančního příspěvku na opravu veřejného vodovodu.

Z. Dobrý s odkazem na následné projednávání žádosti Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v bodu 59 navrhl rovněž poskytnout finanční příspěvek obci Pavlov ze zvláštního účtu kraje.

D. Oulehla podpořil návrh Z. Dobrého a poznamenal, že by měly se mělo zastupitelstvo Zásadami znovu zabývat, a to konkrétně úpravou kritérií pro posuzování žádostí tak, aby v jejich obsahu mohly být zohledněny i požadavky malých obcí.

I. Rohovský sdělil, že zmíněné žádosti byly posuzovány ve smyslu přijatých kritérií, objasnil obsahový rozdíl jednotlivých žádostí a na základě výše uvedeného návrhu připustil možnou úpravu schválených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0223/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Pavlov o poskytnutí finančního příspěvku na opravu veřejného vodovodu v úseku od prameniště do vodojemu.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-58.doc

 

59. Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře (čerpací stanice surové vody a první separační stupeň na úpravně vody Mostiště) v souvislosti s mimořádnou manipulací na vodním díle Mostiště

I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0224/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace ze zůstatku zvláštního účtu kraje Vysočina roku 2004 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře v souvislosti s mimořádnou manipulací na vodním díle Mostiště ve výši 50 % skutečně vynaložených vlastních finančních prostředků investorem na obě investiční opatření (čerpací stanice surové vody a první separační stupeň na úpravně vody Mostiště), maximálně však 5 000 000,- Kč. Dotace bude poskytnuta až po dokončení realizace obou investičních opatření.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-59.doc, ZK-03-2005-59, př. 1

 

60. Investiční záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A

V. Kodet seznámil zastupitelstvu kraje s návrhem schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu „II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní křižovatka“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0225/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet na projekt "II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka" v celkové výši 13 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-60.doc

 

61. Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006

Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil F. Dohnal. V. Kodet seznámil zastupitelstvu kraje s návrhem schválení převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0226/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava silnice III/35114 a III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, 2. stavba v celkové výši 40 mil. Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány v letech 2005 a 2006 průběžně dle potřeby.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-61.doc, ZK-03-2005-61, př. 1

 

62. Program rozvoje kraje - aktualizace programové části

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k postupu aktualizace programové části Programu rozvoje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0227/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

postup aktualizace programové části Programu rozvoje kraje dle materiálu ZK-03-2005-62, př. 1, varianty B a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zahájit práce na aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 11. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-62.doc, ZK-03-2005-62, př. 1

 

63. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na úpravu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0228/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2005-63, př. 2.

odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-63.doc, ZK-03-2005-63, př. 1, ZK-03-2005-63, př. 2

 

64. FOND VYSOČINY - Návrh na vyhlášení grantového programu "CERTIFIKACE - OSVĚDČENÍ 2005"

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0229/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "CERTIFIKACE - OSVĚDČENÍ 2005" dle materiálu ZK-03-2005-64, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu "Certifikace - osvědčení 2005" ve složení:

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Jiří Šťastný (TR);

KDU-ČSL – František Bradáč (ZR); Josef Kott (PE);

KSČM – Jaroslav Miklík (ZR); Pavel Hodač (PE);

ČSSD – Václav Janoušek (HB); Josef Mička (ZR);

SNK – Antonín Mičán (JI); Zdeňka Marková (ZR);

·          Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Certifikace – osvědčení 2005“;

·          Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Tomáše Čiháka (HB) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Certifikace – osvědčení 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-64.doc, ZK-03-2005-64, př. 1

 

65. FOND VYSOČINY - Grantový program - VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového programu na podporu konkurenceschopnosti subjektů na Vysočině. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0230/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005" dle materiálu ZK-03-2005-65, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu "Výzkum-vývoj-inovace 2005" ve složení:

ODS – Vladislav Nechvátal (JI); Jan Tecl (ZR);

KDU-ČSL – František Peroutka (PE); Milan Linhart (HB);

KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Josef Vašíček (HB); Zdeněk Studenec (TR);

SNK – Marie Černá (TR); Lubomír Kučírek (HB);

·          Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Výzkum-vývoj-inovace 2005“;

·          Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Magdalenu Svatoňovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Výzkum-vývoj-inovace 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-65.doc, ZK-03-2005-65, př. 1, ZK-03-2005-65, př. 2

 

66. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0231/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dle materiálu ZK-03-2005-66, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005" ve složení:

ODS – Jana Fischerová (HB); Eva Krpálková (JI);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Jaroslav Hulák (ZR);

KSČM – Ladislav Nováček (PE); Alois Koukola (ZR);

ČSSD – Ladislav Peťa (TR); Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Ladislav Horký (HB);

·          Janu Fischerovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005“;

·          Ivanu Mahelovou s právem hlasovacím a Renatu Běhanovou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-66.doc, ZK-03-2005-66, př. 1

 

67. FOND VYSOČINY - Grantový program "MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0232/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu, dle materiálu ZK-03-2005-67, př. 1;

jmenuje

·       řídicí výbor grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2005" ve složení:

ODS – Milan Šmíd (PE); Vladimír Šmerda (ZR);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Josef Scháněl (PE);

KSČM – Emilie Katolická (TR); Milan Plodík (HB);

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR); Libor Joukl (HB);

SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Jarmila Bártová (HB);

·          Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2005“;

·          Renatu Běhanovou s právem hlasovacím a Ivetu Malou s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-67.doc, ZK-03-2005-67, př. 1

 

68. FOND VYSOČINY - Grantový program Bydlete na venkově 2005

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového programu na podporu zpracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0233/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Bydlete na venkově 2005" dle materiálu ZK-03-2005-68, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu "Bydlete na venkově 2005" ve složení:

ODS – Vlastimil Vrzal (TR); Jan Štefáček (HB);

KDU-ČSL – Karel Hájek (PE); Anna Kubínová (JI);

KSČM – Jiří Vlach (JI); Josef Zahradníček (TR);

ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Antonín Daněk (PE);

SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Oldřich Čech (TR);

·          Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2005“;

·          Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-68.doc, ZK-03-2005-68, př. 1

 

69. FOND VYSOČINY - Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0234/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005" na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-03-2005-69, př. 1;

jmenuje

·           řídicí výbor grantového programu "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005" ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Hort (TR);

KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Tomáš Havlík (ZR);

KSČM – Ivo Novotný (TR); Jan Musil (HB);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Libor Smeták (PE);

SNK – Pavel Vosátka (TR); Pavel Gregor (TR);

·                     Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005“;

·                     Josefa Klečanského (HB) s právem hlasovacím a Miroslava Janouška (PE) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-69.doc, ZK-03-2005-69, př. 1

 

70. FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005"

V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje veřejné dopravy. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0235/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje veřejné dopravy s názvem "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005" dle materiálu ZK-03-2005-70, př. 1;

jmenuje

·           řídící výbor grantového programu "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005" ve složení:

ODS – Jaromír Brychta (ZR); František Plášil (PE);

KDU-ČSL – Václav Kodet (JI); Jan Karas (TR);

KSČM – Milan Ustouhal (TR); Jitka Horečková (TR);

ČSSD – Lubomír Strnad (TR); Zdeněk Kopecký (HB);

SNK – Jan Lapeš (JI); Jiří Bouchner (HB);

·          Václava Kodeta předsedou řídícího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005“;

·          Zdeňka Navrkala (JI) s právem hlasovacím a Petra Kováře (TR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-70.doc, ZK-03-2005-70, př. 1

 

71. FOND VYSOČINY - grantový program Elektronické podatelny

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy a přístupu veřejnosti k informacím. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0236/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Elektronické podatelny" dle materiálu ZK-03-2005-71, př. 1;

jmenuje

·           řídící výbor grantového programu "Elektronické podatelny" ve složení:

ODS – Radek Vovsík (JI); Simona Kafoňková (TR);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Josef Švec (ZR);

KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);

ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Jiří Běhounek (PE);

SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

·          Františka Dohnala předsedou řídícího výboru grantového programu „Elektronické podatelny“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Elektronické podatelny“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-71.doc, ZK-03-2005-71, př. 1

 

72. FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0237/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Veřejně přístupný internet" dle materiálu ZK-03-2005-72, př. 1.

jmenuje

·           řídící výbor grantového programu "Veřejně přístupný internet" ve složení:

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Jan Abbrent (HB);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Luboš Rudišar (PE);

KSČM – Pavel Kalabus (JI); Ladislav Brož (PE);

ČSSD – Petr Kocián (ZR); Dušan Horváth (ZR);

SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

·          Františka Dohnala předsedou řídícího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Veřejně přístupný internet“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-72.doc, ZK-03-2005-72, př. 1

 

73. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

V. Jonáš informoval zastupitelstvo kraje o navrženém plánu činnosti výboru regionálního rozvoje na rok 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0238/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-03-2005-73, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. května 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-73.doc, ZK-03-2005-73, př. 1

 

74. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

P. Kesl předložil zastupitelstvu kraje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0239/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-03-2005-74, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-74.doc, ZK-03-2005-74, př. 1

 

75. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

D. Oulehla seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem kontrolního výboru na rok 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0240/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-03-2005-75, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-75.doc, ZK-03-2005-75, př. 1

 

76. Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě

V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu neschválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silničního tělesa a pozemků pod ním do vlastnictví kraje Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0241/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek par. č. 2615 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka a pozemky par. č. 2540/1 a par. č. 2540/3 v k. ú. a obci Sedlejov a silničního tělesa na těchto pozemcích včetně příslušenství z vlastnictví obcí Sedlejov a Panenská Rozsíčka do vlastnictví kraje Vysočina dle § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a

ukládá

krajskému úřadu obce Panenská Rozsíčka a Sedlejov o rozhodnutí vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-76.doc

 

77. Žádost Statutárního města Jihlava o dotaci

M. Černá podala zastupitelstvu kraje podrobné informace k uvedené žádosti Statutárního města Jihlava o poskytnutí dotace na profinancování projektu „Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava – Třebíč – Raabs an der Thaya“. K uvedenému materiálu doplnila ještě stanovisko výboru regionálního rozvoje, který se touto žádostí na svém posledním jednání zabýval a stejně jako rada kraje nedoporučil její schválení. Na základě těchto nově vzniklých okolností navrhla předkladatelka změnu návrhu usnesení na:

Zastupitelstvo kraje

zamítá

·           uzavření Smlouvy o půjčce Statutárnímu městu Jihlava (materiál ZK-03-2005-77, př. 3) na realizaci projektu "Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava - Třebíč - Raabs an der Thaya" předkládaného v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA;

·           poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava ve výši 192.000,- Kč na realizaci projektu "Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava - Třebíč - Raabs an der Thaya" předkládaného v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA.

odpovědnost: ORR

termín: květen 2005”

M. Havlíček zdůraznil celokrajský charakter projektu cyklostezky, jež by napomohla rozvoji cestovního ruchu a podnikání nejen v dotčených mikroregionech. Vzhledem k rozpracovanosti daného záměru a již vloženým finančním prostředkům ze strany zúčastněných subjektů vznesl protinávrh hlasovat o původním kladně formulovaném návrhu usnesení, tzn. “zastupitelstvo kraje schvaluje...”

J. Huňáček se plně ztotožnil s protinávrhem M. Havlíčka a vyzval zastupitele, aby rovněž hlasovali pro původní znění usnesení.

K výše uvedenému protinávrhu vyslovil souhlasné stanovisko i P. Šlechtický.

J. Karas doporučil stanovit termín přijetí pravidel, která by do budoucna takovéto žádosti systémově řešila.

D. Oulehla upozornil na rozpor mezi stanoviskem rady kraje a návrhem usnesení v podkladovém materiálu pro zastupitelstvo. V této souvislosti konstatoval, že by bylo vhodné předkládat materiál v komplexní podobě, jež by vylučovala obdobné nesrovnalosti.

V. Jonáš konkretizoval důvody negativního postoje výboru regionálního rozvoje k projednávané žádosti Statutárního města Jihlavy.

M. Vystrčil objasnil stanovisko rady kraje, které nevylučuje budoucí poskytnutí podpory regionálním či nadregionálním projektům tohoto typu.

J. Jež vznesl protinávrh na stažení bodu z programu zastupitelstva, následné projednání v politických klubech a opětovné předložení dopracovaného materiálu na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

M. Černá si osvojila protinávrh J. Ježe a vyjádřila svoji podporu těmto rozvojovým aktivitám.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu M. Havlíčka a J. Huňáčka:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           uzavření Smlouvy o půjčce Statutárnímu městu Jihlava (materiál ZK-03-2005-77, př. 3) na realizaci projektu "Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava - Třebíč - Raabs an der Thaya" předkládaného v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA;

·           poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava ve výši 192.000,- Kč na realizaci projektu "Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava - Třebíč - Raabs an der Thaya" předkládaného v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA.

odpovědnost: ORR

termín: květen 2005”

Protinávrh nebyl přijat: pro 14 hlasů, proti 14, zdrželo se 10.

Předsedající přednesl návrh J. Ježe a předkladatelky M. Černé, k němuž doplnil, že uvedená žádost může být na některém z příštích zasedání zastupitelstva kraje znovu projednávána.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu J. Ježe a M. Černé:

Usnesení 0243/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyřazuje

bod č. 77 z jednání dnešního zastupitelstva.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 17. 5. 2005“

Návrh byl přijat 36 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-77.doc, ZK-03-2005-77, př. 1, ZK-03-2005-77, př. 2, ZK-03-2005-77, př. 3

 

78. Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem

M. Černá ozřejmila zastupitelstvu kraje důvody opětovného předložení mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC.

Z. Dobrý požádal o upřesnění termínů řídící a vedoucí subjekt, které jsou uvedené ve smlouvě.

M. Černá spolu s P. Pavlincem potvrdili, že se oba uvedené termíny jsou totožné.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0242/03/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0092/01/2005/ZK a

schvaluje

mezipartnerskou dohodu mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC (Convention Interpartenariale entre le chef de file et les partenaires d'un Projet INTERREG IIIC) podle v materiálu ZK-03-2005-78, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2005-78.doc, ZK-03-2005-78, př. 1, ZK-03-2005-78, př. 2

 

79. Rozprava členů zastupitelstva

J. Jež po dodatečné konzultaci schválené smlouvy o kontokorentním úvěru opětovně upozornil zastupitele na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyzval přítomné, aby byl kontokorentní úvěr zastupitelstvem kraje znovu projednán.

P. Šlechtický požádal, aby byla i nadále věnována zvýšená pozornost situaci v Nemocnici Jihlava.

D. Oulehla se ve své poznámce vrátil ke stížnosti Z. Dobrého týkající se poskytování informací zastupitelům. Zdůraznil jejich zákonný nárok, který neopravňuje KrÚ ke zvolení jiného postupu.

V rámci diskuse vyjádřili L. Joukl, V. Nechvátal, J. Běhounek a D. Oulehla svůj názor na průběh projednání bodu č. 77.

M. Vystrčil k upozornění J. Ježe sdělil, že zmíněné informace budou důsledně prověřeny, a dle zjištěných závěrů bude navrženo řešení dané situace.

V souvislosti s připomínkami k nevyžádaným časopisům M. Vystrčil uvedl, že požadavky jednotlivých zastupitelů týkající se distribuce takovýchto materiálů budou akceptovány a odbor sekretariátu hejtmana KrÚ učiní potřebná opatření.

Na závěr rozpravy M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva a upozornil na změnu v termínech zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina, která se budou konat ve středu 29. 6. 2005 a v pátek 22. 7. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Ing. Martin Čížek                                        ……...……………………………………

 

 

 

Ladislav Brož                                              …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2005 dne 17. 5. 2005.

Zapsaly: M. Jakoubková, I. Schallnerová dne 27. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.5.2005 / 12.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze