Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 27.února 2001

8. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                   

Zápis ze 8. zasedání rady kraje, konaného dne 27.2.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 8 členů rady – viz. presenční listina ze dne 27.2.2001.

Úvodem hejtman omluvil neúčast radního V. Kodeta,  a  přednesl návrh programu jednání. Radní T.Hermann navrhl bod 5) Programové prohlášení rady kraje stáhnout z programu jednání vzhledem k došlým připomínkám. Takto upravený návrh programu byl schválen 8 hlasy.

Schválený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu
  2. Rozhovor a výborech a komisích
  3. Organizační struktura – navýšení počtu zaměstnanců Krú ( příloha )
  4. Návrh na schválení dodatku č.1 o nájmu nebytových prostor
  5. Různé

K zápisu z minulého jednání měl připomínku zástupce hejtmana Vystrčil. V zápise chybí výsledky hlasování. Připomínka byla akceptována, zápis bude doplněn a znovu rozeslán.

 

2. Rozhovor a výborech a komisích

Po delší diskusi  se rada přiklonila k návrhu doporučit zastupitelstvu ustavit výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Jako další poradní orgány by rada ustavila komisi kulturní, sportovní, sociální péče, pro regionální rozvoj, cestovního ruchu, bezpečnostní, pro životní prostředí, pro vnější vztahy a komisi dopravní. V ve všech poradních orgánech by byly zastoupeny všechny politické strany poměrem odpovídajícím zhruba počtu členů zastupitelstva. Zároveň by měly mít výbory a komise možnost ustanovovat pracovní skupiny ad hoc k jednotlivým speciálním problematikám.

Usnesení 22/08/2001/RK

Rada kraje

doporučuje členům zastupitelstva

projednat zřízení výborů zastupitelstva a komisí rady kraje a současně projednat a navrhnout složení těchto poradních orgánů

a ukládá ředitelce krajského úřadu

rozeslat návrh na zřízení výborů a komisí členům zastupitelstva.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: neprodleně

Návrh přijat 8 hlasy.

 

Příchod radního Kodeta.

3. Organizační struktura – navýšení počtu zaměstnanců Krú

Ředitelka předložila radě kraje návrh organizační struktury krajského úřadu k 1.3.2001.

Po krátké diskusi rada kraje souhlasila s potřebou rozšíření počtu zaměstnanců krajského úřadu. Příloha matriálu s organizační strukturou byla rozšířena o sloupce obsahující stav schválený a skutečný.

Ředitelka přednesla návrh usnesení

 

 

Usnesení 23/08/2001/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst.1 písm.b) z.č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ) organizační strukturu krajského úřadu podle návrhu ředitelky uvedeného v příloze RK-8-2001-3

a stanovila 

maximální počet zaměstnanců k 1.3.2001 na 46 osob.

odpovědnost: ředitelka kú

termín: neprodleně

Návrh byl schválen 9 hlasy.

 

4. Návrh na schválení dodatku č.1 o nájmu nebytových prostor

Ředitelka úřadu podala informaci týkající se smlouvy o nájmu nebytových prostor č.101/00 uzavřenou s Mze ČR, schválenou radou kraje na 6. zasedání rady kraje.

Ředitelka přednesla návrh usnesení

Usnesení 24/08/2001/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst.1 písm.l) z.č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ) dodatek č.1   k nájemní smlouvě 101/00 uzavřené mezi MZE ČR a Jihlavským krajem.

odpovědnost: ředitelka kú

termín: neprodleně

Návrh byl schválen 9 hlasy.

 

5. Různé

Hejtman F. Dohnal

Informoval o anketě týkající se názvu a symbolu kraje, zveřejněnou na www stránkách.

Zmínil nutnost zabývat se problematikou nabídkách kancelářských prostor, které byly projednávány na 3. zasedání rady kraje.

Informoval o stanovení předběžného termínu zasedání zastupitelstva kraje – 20.3.2001.

Radní T. Hermann

Vznesl dotaz k uskutečnění některých dalších výjezdních zasedání rady kraje.

Radní M. Černá

Informovala radu kraje o jednání týkající se Programu rozvoje kraje, které se uskuteční 6.3.2001 od 9.00 hod. v zasedací místnosti Komerční banky v Jihlavě.

Radní A. Štěrbová

Podala informaci o účasti dne 26.února 2001 na recepci Francouzského velvyslanectví při příležitosti Dohody o česko-francouzské decentralizované spolupráci mezi CUF a SMO.

Radní M. Vystrčil

K anketě k názvu symbolu  kraje vznesl názor, zda anketu zaslat k případnému vyjádření jednotlivým obcím kraje.

Radní P. Pospíchal

Informoval radu kraje o převodu majetku Silnic do majetku Jihlavského kraje.

Zmínil vhodnost pořízení Sbírky zákonů.

 

Zasedání rady skončilo v 15.30 hod.                                                                                    

    

 

František Dohnal, v.r.

                                                                                                   hejtman Jihlavského kraje

 

Zapsala: 27. 2. 2001   Marie Jakoubková

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.2.2001 / 1.3.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze