Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 3/2005

25. květen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 25. května 2005

 

Přítomni:

Komise kultury a památkové péče:

-         Jaromíra Hanáčková (místopředsedkyně);

-         Jaroslav Hulák (předseda);

-         Věra Chladová;

-         Eva Krpálková;

-         Zdeňka Marková;

-         Petr Píša;

-         Jarmila Rosecká;

-         Ing. Luboš Rudišar;

-         Mgr. Olga Zachariášová

-         Mgr. Horymír Kubíček (tajemník).

Hosté:

-         PaedDr. Martina Matějková (radní kraje Vysočina);

-         Mgr. Tomáš Gec. (ředitel krajské knihovny HB)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Problematika výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě;

3.      Koncepce veřejných knihoven v kraji Vysočina;

4.      Projekt internetizace veřejných knihoven;

5.      Projednání návrhu grantového programu Edice Vysočiny III;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

Jaroslav Hulák, předseda komise kultury a památkové péče, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání- ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Problematika výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Mgr. Horymír Kubíček pohovořil o Krajské knihovně Vysočiny - popsal historii, vývoj, účel, význam, fungování, činnost, strukturu, personální zabezpečení (počet zaměstnanců a odbornost), spolupráci s ostatními knihovnami, finanční zabezpečení, prostorové zabezpečení (stávající je nedostačující). Uvedl, že umístění Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě bylo dáno usnesením zastupitelstva kraje. Pohovořil o jejím postavení mezi ostatními krajskými knihovnami.

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Stavební program Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě“. Mgr. Horymír Kubíček podal informace o problematice umístění Krajské knihovny Vysočiny v pavilonu F v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Byla vyhlášena architektonická soutěž – porota složená z předních odborníků neshledala toto místo z architektonického hlediska zcela vhodným (jinak je místo optimální - blízko centra, klidová zóna) – je nutno upravit záměr: novostavba či dostavba k pavilonu F Nemocnice Havlíčkův Brod a znovu vyhlásit architektonickou soutěž. Jaroslav Hulák konstatoval, pokud soutěž prokáže nemožnost realizace projektu, bude se uvažovat o jiném umístění.

Diskutovalo se o:

-         využití prostor pavilonu F a okolí;

-         stavební program Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě;

-         podmínky architektonické soutěže.

 

Usnesení 003/03/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje ke schválení, aby Krajská knihovna Vysočiny byla řešena jako novostavba nebo přístavba pavilonu F v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (1 se zdržel, 0 proti).

 

3. Koncepce veřejných knihoven v kraji Vysočina

Mgr. Tomáš Gec rozdal členům komise podkladový materiál Koncepce systému veřejných knihoven v kraji Vysočina 2005 – 2008“.

V souvislosti s tímto materiálem pohovořil o:

-         analýza současného stavu veřejných knihoven (síť, charakteristika, výsledky činnosti);

-         stávající grantové programy;

-         koncepce systému veřejných knihoven v kraji Vysočina

o       důraz: dílčí cíle (zachování a rozvoj stávajícího systému veřejných knihoven; rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb; podpora plnohodnotné nabídky knihovního fondu na celém území kraje; podpora zavádění moderních technologií do knihoven; vzdělávání pracovníků knihoven a ohodnocení jejich práce;

o       opatření;

-         soulad cíle a dílčích cílů s PRKem;

-         důraz: navázání kontaktů a vzájemné informování;

-         kvantifikace nároků na finanční zdroje;

-         možnost financování novostavby ze SROPu – nutno přizpůsobit podmínkám SROPu;

-         nový trend: nabídka elektronické podoby knih, odborných časopisů a materiálů, digitalizace knih nebo jiných tištěných materiálů;

-         lidský faktor;

-         spolupráce se školami;

-         očekávané důsledky realizace koncepce.

 

Jaroslav Hulák vznesl dotaz, zda knihovny v kraji mají stejný software, a na časový horizont realizace koncepce. Mgr. Tomáš Gec uvedl, že ve většině případů ano, časový horizont realizace koncepce se předpokládá na 3 roky.

 

Usnesení 004/03/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

koncepci veřejných knihoven v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Projekt internetizace veřejných knihoven

Mgr. Tomáš Gec představil záměr projektu internetizace veřejných knihoven, zdůraznil nutnost systémového řešení. Uvedl, že tento projekt vycházel z průzkumu zájmu knihoven, garantem je Ministerstvo informatiky ČR. Pohovořil o financování projektu (stát financuje pouze připojení, ostatní vybavení si musí řešit obce samy). Komentoval mechanismus spolupráce (žádosti budou sbírány v krajských knihovnách, při vypisování žádostí krajské knihovny pomohou).

 

Usnesení 005/03/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o projektu internetizace veřejných knihoven.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Projednání návrhu grantového programu Edice Vysočiny III

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál: návrh výzvy grantového programu „Edice Vysočiny III“.

Jaroslav Hulák komentoval záměr a zacílení grantového programu, kritéria, minimální a maximální výši podpory. Uvedl, že podíl žadatele je 50%, celkový objem prostředků na tento grantový program je 2 miliony Kč. Zdůraznil, že výše zmiňovaný grantový program je vyhlašován již potřetí. Kvitoval jeho přínos. Dále komentoval všeobecně vývoj a přínos Fondu Vysočiny, činnost řídicích výborů.

Rozvinula se diskuse o:

-         přijatelné a nepřijatelné výdaje;

-         zkušenosti z praxe a z činnosti v řídicích výborech;

-         důraz na výchovný moment Fondu Vysočiny;

-         ošetření rizik;

-         opatření proti zneužití loga Fondu Vysočiny;

-         posudek recenzenta a kdo by měl recenze vykonávat.

 

Usnesení 006/03/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlášení grantového programu „Edice Vysočiny III“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Zdeňka Marková vznesla připomínku, aby zásadní materiály, které jsou na komisi projednávány, byly členům zasílány s předstihem k prostudování.

 

Úkol:

Na příští jednání komise přizvat PaedDr. Martinu Matějkovou, radní kraje Vysočina, a Josefa Filu, ředitele Horáckého divadla Jihlava.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: jednání komise kultury a památkové péče č. 4/2005 (30. června 2005)

 

7. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání komise kultury a památkové péče č. 4/2005 byl stanoven na čtvrtek 30. června 2005 od 14:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání komise kultury a památkové péče dne 25. 5. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 26. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.5.2005 / 27.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze