Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 17/2005

10. květen 2005
 

 
 

 Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2005, které se konalo dne 10. 5. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2005

Přítomno 9 členů rady - viz prezenční listina ze dne 10. 5. 2005. Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje M. Vystrčil a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

56. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005“ vyhlášených MŠMT

57. Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem

58. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele „Osobní vozidla“

59. Veřejná zakázka na výběr dodavatele „Dodávka osobních automobilů“

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2005

2. Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky

3. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

4. Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise

5. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem

6. Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005

7. Zvýšení stravovací jednotky a aplikace jednotných stravovacích programů do zařízeních sociální péče

8. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální péče

9. Návrh na provedení rozpočtového opatření

10. Souhlas s pokácením dřevin v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

11. Souhlas se stavbou odbočovacích pruhů - k. ú. Stránecká Zhoř

12. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby II/112 Červená Řečice, bodová závada - rozšíření vozovky

13. Stavba chodníku v k. ú. a obci Pacov

14. Převod silnice III/36047A obci Martinice

15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

16. Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé

17. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Domov důchodců Mitrov - Oprava kanalizace"

18. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Gymnázium Nové Město na Moravě - Oprava ZTI a podlah"

19. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,SOŠ a SOU lesnické, dopravy a služeb Nové Město na Moravě - Oprava oken tělocvičny"

20. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - DM - oprava střechy"

21. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - Oprava oken"

22. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Oprava střech dílen"

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška

24. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba"

25. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti"

26. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

27. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina

28. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

29. Návrh stipendijního řádu škol zřizovaných krajem Vysočina

30. Návrh na zřízení školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina

31. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

32. Oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina

33. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně

34. Hodnotící komise pro hodnocení projektů

35. Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly

36. Stanovení výše platu

37. Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí škol zřizovaných krajem Vysočina o finanční podporu v rámci systémového projektu z programů ESF

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti

39. Návrh na odvolání ředitelky

40. Nájemní smlouva "Černobílý digitální kopírovací stroj", dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0155880 z 20. 12. 2001

41. Program obnovy venkova Vysočiny - využití vratek z roku 2004

42. Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina

43. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka dětského scénického tance

44. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Zpěváčci 2005"

45. Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě

46. Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů svěřených do správy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě do Rakouska

47. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2004

48. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

49. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

50. Fond Vysočiny - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

51. Poskytnutí finanční podpory okresním organizacím Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v kraji Vysočina

52. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou

53. Dodatek č. 4 - Směrnice o poskytování cestovních náhrad

54. Navýšení počtu zaměstnanců

55. Předávání novinářských cen Křepelky

56. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005“ vyhlášených MŠMT

57. Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem

58. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele „Osobní vozidla“

59. Veřejná zakázka na výběr dodavatele „Dodávka osobních automobilů“

60. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2005 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

02. Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou veřejné zakázky na dodávky

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, požádal radu kraje o schválení zadání veřejné zakázky na dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet, a dále o uložení realizace této zakázky odboru majetkovému. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0595/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na dodavatele síťových komponent (aktivních a pasivních prvků) pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet formou podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a složení komise dle materiálu RK-17-2005-02, př. 3upr1 a

ukládá

odboru majetkovému a informatiky, zajistit realizaci veřejné zakázky "Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet" na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-17-2005-02, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky a majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-02.doc

 

57. Projekt ICHNOS – podpis smlouvy s vedoucím partnerem

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, stručně radě kraje charakterizoval důvody aktualizace mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC a požádal o schválení doporučujícího usnesení zastupitelstvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0596/17/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit mezipartnerskou dohodu mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC (Convention Interpartenariale entre le chef de file et les partenaires d'un Projet INTERREG IIIC) podle v materiálu RK-17-2005-57, př. 2, a

zrušit

usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0092/01/2005/ZK.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-57, RK-17-2005-57, př. 1, RK-17-2005-57, př. 2

 

03. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, seznámili radu kraje s projektem rozvoje ICT v Nemocnici Jihlava a s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0597/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr projektu rozvoje ICT v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;

schvaluje

·          realizaci I. a III. části projektu (servery, zálohování);

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 565 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 565 000,- Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 565 000,- Kč k zajištění nezbytných potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

termín: do 31. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-03.doc, RK-17-2005-03, př. 1

 

04. Delegování zástupce zřizovatele do hodnotící komise

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, požádali radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do níže uvedených komisí pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0598/17/2005/RK

Rada kraje

deleguje

·          Ing. Jana Karase a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Simonu Kafoňkovou a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč;

·          Ing. Jana Karase a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Simonu Kafoňkovou a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávky léčivých přípravků pro krev a krvetvorné orgány" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč;

·          Simonu Kafoňkovou a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Hanu Žákovou a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávky léčivých přípravků pro zažívací trakt a metabolismus" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč;

·          Ing. Marii Černou a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Vítězslava Jonáše a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro Nemocnici Třebíč" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč;

·          Hanu Žákovou a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a RSDr. Karla Tvrdého a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávky cytostatik a imunomodulátorů" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace,

termín: 23. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-04.doc

 

05. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, doplnili informace k žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o schválení možnosti uzavření revolvingového úvěru u peněžního ústavu. Na základě připomínek vzešlých z diskuse požádala předkladatelka o stažení tohoto materiálu z jednání RK, s tím, že bude přepracován a znovu předložen na příštím zasedání. Rada kraje požadavek V. Švarcové akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-05.doc, RK-17-2005-05, př. 1, RK-17-2005-05, př. 2

 

06. Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005

J. Hulák navrhl radě kraje schválit plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0599/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu RK-17-2005-06, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise kultury a památkové péče

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-06.doc, RK-17-2005-06, př. 1

 

07. Zvýšení stravovací jednotky a aplikace jednotných stravovacích programů do zařízeních sociální péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, zdůvodnili radě kraje předložený návrh na zvýšení stravovací jednotky a požadavek na zajištění aplikace jednotných stravovacích programů do zařízeních sociální péče. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0600/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení stravovací jednotky v domovech důchodců a ústavech sociální péče dle materiálu RK-17-2005-07, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit aplikaci jednotných stravovacích výpočetních programů v zařízeních sociální péče ve spolupráci s Veřejnými informačními službami Plzeň a

schvaluje

úhradu nákladů do výše 250 000 Kč na zajištění aplikace jednotných stravovacích výpočetních programů z kapitoly sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: leden 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-07.doc, RK-17-2005-07, př. 1, RK-17-2005-07, př. 2

 

08. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh finančního plánu organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0601/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          finanční plány výnosů a nákladů na rok 2005 podle materiálu RK-17-2005-08, př. 1;

·          tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a plán údržby a oprav na rok 2005 dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1;

·          odpisové plány dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1;

·          v rámci kapitoly Sociální věci zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u § 4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 985 tis. Kč s adresným určením pro Ústav sociální péče Těchobuz při současném snížení výdajové části rozpočtu u § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 985 tis. Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2005 u Ústavu sociální péče Těchobuz o částku 985 tis. Kč na pokrytí dodatečných provozních nákladů;

souhlasí

·          s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu u Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, o 85 tis. Kč, u Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace, o 99 tis. Kč, u Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, o 239 tis. Kč, u Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace o 83 tis. Kč a Ústavu sociální péče Věž, příspěvkové organizace, o 260 tis. Kč dle materiálu
RK-17-2005-08, př. 1;

·          při zjišťování, zda organizace dodržela stanovený způsob usměrňování prostředků na platy za kalendářní rok, se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy;

stanovuje

u příspěvkových organizací za odvětví sociální věci jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2005:

·          celkový objem použití investičního fondu;

·          jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1;

·          použití příspěvku na provoz k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů;

·          závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-17-2005-08, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:

·          k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;

·          k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a

ukládá

·          vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit pro příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb metodiku k odměňování zaměstnanců;

·          vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na použití prostředků rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace k řešení havarijní situace;

·          ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2005, za 2. a 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2005;

·          ředitelům příspěvkových organizací za odvětví sociální péče promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací odvětví sociální péče

termín: průběžně do 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-08.doc, RK-17-2005-08, př. 1, RK-17-2005-08, př. 2, RK-17-2005-08, př. 3

 

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje v souvislosti s výkupem pozemků zastavěných silnicí II/352 Polná - přeložka schválit předložené rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0602/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 4221 Investiční přijaté dotace od obcí o dotaci ve výši 173 775,- Kč od města Polná;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce II/352 Polná - přeložka o částku 173 775,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-09.doc

 

10. Souhlas s pokácením dřevin v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k žádosti města Havlíčkův Brod o vydání souhlasu s pokácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0603/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním žádosti o souhlas s pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích par. č. 684/1, 685/1, 685/2, 685/3 a st. 1850 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za podmínky uzavření dohody, v níž se žadatel zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením dřevin.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-10.doc

 

11. Souhlas se stavbou odbočovacích pruhů - k. ú. Stránecká Zhoř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje vyslovit souhlas s vybudováním odbočovacích pruhů s odvodňovacím příkopem a propustkem pod hospodářským sjezdem a navrhovanou účelovou komunikací v rámci stavby logistického centra Lidl ve Stránecké Zhoři, a to včetně přijetí doporučujícího usnesení zastupitelstvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0604/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s vybudováním odbočovacích pruhů s odvodňovacím příkopem a propustkem pod hospodářským sjezdem a navrhovanou účelovou komunikací v rámci stavby logistického centra Lidl ve Stránecké Zhoři na pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor, tj. společnost Lidl Česká republika v. o. s., zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření darovat stavbu odbočovacích pruhů na pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a popř. i další pozemek, na kterém stavba bude umístěna, do vlastnictví kraje Vysočina

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-11.doc

 

12. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby II/112 Červená Řečice, bodová závada - rozšíření vozovky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s průběhem veřejné zakázky a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat její realizaci vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0605/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby II/112 Červená Řečice, bodová závada - rozšíření vozovky uchazeči SWIETELSKY stavební, s. r. o., se sídlem České Budějovice, Pražská čp. 495, PSČ 370 04.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-12.doc

 

13. Stavba chodníku v k. ú. a obci Pacov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje vyjádřit souhlas se stavbou chodníku na části pozemku v k. ú. a obci Pacov a schválit zveřejnění záměru darovat tento zastavěný pozemek za současného přijetí doporučení zastupitelstvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0606/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 2559/2 v k. ú. a obci Pacov;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 2559/2 v k. ú. a obci Pacov městu Pacov a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 2559/2 v k. ú. a obci Pacov do vlastnictví města Pacov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-13.doc

 

14. Převod silnice III/36047A obci Martinice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na zveřejnění záměru darovat obci Martinice stavbu silnice III/36047A včetně převedení dotčeného pozemku, a dále požádal o přijetí doporučení zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0607/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zveřejnění záměru darovat obci Martinice stavbu silnice III/36047A postavenou na pozemku par. č. 1542 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice;

·          zahájení jednání s obcí Martinice o převodu pozemku par. č. 1516/1 - ost. plocha v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina a obec Martinice zavazují uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod stavby silnice III/36047A na pozemku par. č. 1542 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-14.doc

 

15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat pozemky v k. ú. a obci Želetava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0608/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat pozemky par. č. 3392/4 - ostatní plocha, ost. komunikace, par. č. 3392/5 - ostatní plocha, ost. komunikace, par. č. 371/3 - zastavěná plocha a nádvoří a geometricky odměřenou část pozemku (původ PK) par. č. 3392 v k. ú. a obci Želetava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-15.doc

 

16. Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem, který se týká darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0609/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Leština u Světlé geometrickým plánem odměřenou část pozemku par. č. 347 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Dobrnice, obec Leština u Světlé a

doporučuje

schválit darování části pozemku par. č. 347 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Dobrnice, obec Leština u Sv. v rozsahu dle geometrického plánu do vlastnictví obce Leština u Světlé.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-16.doc

 

17. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Domov důchodců Mitrov - Oprava kanalizace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výsledcích zakázky na zhotovitele stavby “Domov důchodců Mitrov - Oprava kanalizace", na jejichž základě rozhodl hejtman kraje zadat realizaci uvedené stavby vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0610/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby ,,Domov důchodců Mitrov - Oprava kanalizace" uchazeči Josef Matoušek, Strážek 115, 592 53 Strážek.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-17.doc

 

18. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Gymnázium Nové Město na Moravě - Oprava ZTI a podlah"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s průběhem zakázky a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, na jehož základě rozhodl hejtman kraje zadat realizaci této stavby vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0611/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby ,,Gymnázium Nové Město na Moravě - Oprava ZTI a podlah" uchazeči Milan Mittig, Stržanov 83, 591 02 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-18.doc

 

19. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,SOŠ a SOU lesnické, dopravy a služeb Nové Město na Moravě - Oprava oken tělocvičny"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s průběhem zakázky a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, na jehož základě rozhodl hejtman kraje zadat realizaci této stavby vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0612/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby ,,SOŠ a SOU lesnické, dopravy a služeb Nové Město na Moravě - Oprava oken tělocvičny" uchazeči A+Š STAVBY s. r. o., Polní, 591 02 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-19.doc

 

20. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - DM - oprava střechy"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, na jehož základě rozhodl hejtman kraje o zadání realizace zakázky na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - DM - oprava střechy" vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0613/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - DM - oprava střechy" uchazeči Jiřímu Horákovi, Budeč 68, 592 14 Nové Veselí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-20.doc

 

21. Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - Oprava oken"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, na jehož základě rozhodl hejtman kraje o zadání realizace zakázky na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - Oprava oken" vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0614/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby "SOU strojnické a Učiliště Žďár nad Sázavou - Oprava oken" uchazeči PKS MONT, a. s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-21.doc

 

22. Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Oprava střech dílen"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k průběhu zakázky na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Oprava střech dílen" a informoval o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, na jehož základě hejtman kraje rozhodl o zadání realizace vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0615/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Oprava střech dílen" uchazeči Global, spol. s.r.o.Znojemská 80, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-22.doc

 

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje schválit zveřejnění záměru darovat pozemky v k. ú. a obci Osová Bítýška a současně doporučit zastupitelstvu schválit darování těchto pozemků do vlastnictví obce Osová Bítýška. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0616/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Osová Bítýška díl "r" pozemku par. č. 2399 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 a díl "v" pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 o výměře 734 m2 v k. ú. a obci Osová Bítýška, sloučených dle geometrického plánu č. 327-308/2004 do nově vzniklého pozemku par. č. 2518 v uvedeném k. ú. a obci

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování dílu "r" pozemku par. č. 2399 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 a dílu "v" pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 o výměře 734 m2 v k. ú. a obci Osová Bítýška, sloučených dle geometrického plánu č. 327-308/2004 do nově vzniklého pozemku par. č. 2518 v uvedeném k. ú. a obci do vlastnictví obce Osová Bítýška.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-23.doc

 

24. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv zahrnutých do dočasného záboru předmětné stavby. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0617/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření nájemních smluv na pronájem částí pozemků dle materiálu RK-17-2005-24, př. 1upr1 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004 uveřejněným v Cenovém věstníku částka 14.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-24.doc, RK-17-2005-24, př. 1

 

25. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s průběhem veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti". Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučil přidělení této zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0618/17/2005/RK

Rada kraje

rozhodla

o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti" uchazeči GLASS SERVICE a. s., Rokytnice 60, Vsetín a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-25.doc

 

26. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0619/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-17-2005-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-26.doc, RK-17-2005-26, př. 1

 

27. Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje zprávu o realizaci pojistného programu kraje za rok 2004 a návrh na jeho rozšíření. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0620/17/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu pojišťovacího makléře o realizaci pojistného programu kraje Vysočina za rok 2004 dle materiálu RK-17-2005-27, př. 1;

schvaluje

rozšíření komplexního pojistného programu kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2005-27, př. 2upr1;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina a krajskému úřadu oznamovat pojišťovacímu makléři společnosti STACH & S. T., a. s., Praha vznik všech pojistných událostí.

odpovědnost: OM, OSŘKŽÚ, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

termín: průběžný 2005 - 2007

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-27.doc, RK-17-2005-27, př. 1, RK-17-2005-27, př. 2

 

28. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému návrhu, který se týká prodeje nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0621/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zveřejnění záměru prodat pozemek par. č. 1121/16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 s budovou, jinou stavbou bez č.p./č.e. stojícího na pozemku par. č. 1121/16 a část pozemku par. č. 1122/2 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Jihlava;

·          způsob výběru zájemce o koupi nemovitého majetku výběrovým řízením na určení pořadí zájemců ve smyslu článku VII. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2005-28, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-28.doc, RK-17-2005-28, př. 1

 

58. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele „Osobní vozidla“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s důvody zrušení veřejné zakázky na dodavatele „Osobní vozidla“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0622/17/2005/RK

Rada kraje

rozhodla

o zrušení veřejné zakázky na dodavatele „Osobní vozidla“.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-58

 

59. Veřejná zakázka na výběr dodavatele „Dodávka osobních automobilů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o schválení výše uvedené veřejné zakázky a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0623/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky na dodavatele „Dodávka osobních automobilů“ formou podlimitní veřejné zakázky rozdělené na tři části zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle materiálu RK-17-2005-59, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek dle doplněného materiálu RK-17-2005-59, př. 2, a

ukládá

odboru sekretariátu ředitele realizaci zakázky na základě schváleného zadání, v navržených termínech a v souladu s materiálem RK-17-2005-59.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele, odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-59

 

29. Návrh stipendijního řádu škol zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, navrhli radě kraje vyjádřit souhlas s vydáním stipendijního řádu na školách zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0624/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s vydáním stipendijního řádu na školách zřizovaných krajem Vysočina s výší stipendia do 1000 Kč na žáka za vynikající studijní výsledky.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-29.doc

 

30. Návrh na zřízení školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na zřízení školských rad. Na základě připomínek vzešlých z diskuse požádal předkladatel o stažení materiálu z jednání RK, s tím, že po přepracování bude radě kraje opětovně předložen. Rada kraje požadavek Z. Ludvíka akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-30.doc, RK-17-2005-30, př. 1, RK-17-2005-31, př. 2, RK-17-2005-31, př. 3

 

 31. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, seznámili radu kraje se změnami zapracovanými do formuláře ISPROFIN, přílohy Žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0625/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

formulář ISPROFIN, přílohu Žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu, dle materiálu RK-17-2005-31, př. 1.

odpovědnost: OŠMS

termín: Do konce května OŠMS předá Sekretariátu regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-31.doc, RK-17-2005-31, př. 1

 

32. Oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, předložili radě kraje upravený materiál (RK-17-2005-32upr1, RK-17-2005-32upr1, př. 1upr1, RK-17-2005-32upr1, př. 2upr1) a zdůvodnili nově zapracované změny do návrhu na oceňování žáků a studentů v kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0626/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Metodiku oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina dle materiálu RK-17-2005-32upr1, př. 1upr2, a

jmenuje

komisi pro udělení Stipendia Vysočiny a ceny Talent Vysočiny ve složení dle materiálu RK-17-2005-32upr1, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-32.doc, RK-17-2005-32, př. 1, RK-17-2005-32, př. 2

 

33. Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, navrhli radě kraje povolit úlevu Základní škole Vladislav z odvodu za porušení rozpočtové kázně. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0627/17/2005/RK

Rada kraje

povoluje

Základní škole Vladislav, okres Třebíč úlevu z povinnosti odvést neoprávněně použité finanční prostředky do rozpočtu kraje Vysočina ve výši 10 158,- Kč z důvodu zamezení tvrdosti.

odpovědnost: odbor školství, mládeže sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-33.doc, RK-17-2005-33, př. 1

 

34. Hodnotící komise pro hodnocení projektů

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu se složením hodnotící komise pro hodnocení finanční a technické kvality projektů předložených do 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.V průběhu jednání přišel V. Kodet. Na základě vznesených připomínek rada kraje navrhla Z. Ludvíkovi stažení tohoto materiálu z jednání. Předkladatel návrh rady akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-34.doc, RK-17-2005-34, př. 1

 

35. Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, předložili radě kraje variantní návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly v Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč.V průběhu jednání odešel V. Kodet. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 0628/17/2005/RK

Rada kraje

neukládá

Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 46 687,- Kč dle materiálu RK-17-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-35.doc, RK-17-2005-35, př. 1

 

36. Stanovení výše platu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, požádali radu kraje o stanovení výše platu ředitelce Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0629/17/2005/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, plat Etele Coufalové, ředitelce Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, s účinností od 1. 6. 2005, dle materiálu RK-17-2005-36, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-36.doc, RK-17-2005-36, př. 1

 

37. Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí škol zřizovaných krajem Vysočina o finanční podporu v rámci systémového projektu z programů ESF

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, doplnili radě kraje informace o systémovém projektu z programů ESF. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0630/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním žádostí škol zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2005-37, př. 2 o finanční podporu z prostředků ESF v rámci OP RLZ, priority 3, opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání - "Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání" a

ukládá

ředitelům škol, jejichž seznam tvoří materiál RK-17-2005-37, př. 2, aby do tří dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na základě žádosti, ke které získali souhlas výše uvedeným usnesením, informovali odbor školství, mládeže a sportu KrÚ kraje Vysočina o množství a účelu získávaných finančních prostředků.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-37.doc, RK-17-2005-37, př. 1, RK-17-2005-37, př. 2

  

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, předložili radě kraje v souvislosti s otevřením krajských sportovišť veřejnosti návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0631/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          přesun rozpočtových prostředků ve výši 20 800,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) na poskytnutí příspěvků na otevření krajských sportovišť;

·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných krajem se zúčtováním v hlavní činnosti příspěvkové organizace o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 1 020 800,- Kč dle materiálu RK-17-2005-38, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-38.doc, RK-17-2005-38, př. 1, RK-17-2005-38, př. 2

 

39. Návrh na odvolání ředitelky

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, podali radě kraje návrh na odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže, Humpolec z důvodů organizačních změn. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0632/17/2005/RK

Rada kraje

odvolává

v důsledku zrušení příspěvkové organizace s názvem Dům dětí a mládeže, Humpolec, Na Skalce 623 a v souladu s § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Bc. Milenu Kochovou z funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623, ke dni 30. 6. 2005.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-39.doc, RK-17-2005-39, př. 1, RK-17-2005-39, př. 2

 

56. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005“ vyhlášených MŠMT

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a P. Zábranská, pracovnice odd. mládeže a sportu, ozřejmili radě kraje důvody zrušení původního usnesení 0450/14/2005/RK a požádali o schválení nově předloženého rozpočtového opatření za současného přijetí doporučení zastupitelstvu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0633/17/2005/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0450/14/2005/RK;

schvaluje

·          zvýšení příjmové a výdajové části (kapitola Školství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na „Preventivní programy 2005“ v celkové výši 723 400 Kč;

·          rozpis dotace na „Preventivní programy 2005“ ve výši 462 800 Kč pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj dle materiálu RK-17-2005-56, př. 1;

·          změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o poskytnuté účelové prostředky u zřizovaných příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-17-2005-56, př. 1;

·          přidělení finančních prostředků v celkové výši 16 000 Kč pro soukromé školy v rámci účelové dotace z MŠMT na „Preventivní programy 2005“ dle materiálu RK-17-2005-56, př. 2, a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2005“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 244 600 Kč dle materiálu RK-17-2005-56, př. 3.

odpovědnost: oddělení mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-56, RK-17-2005-56, př. 1, RK-17-2005-56, př. 2, RK-17-2005-56, př. 3

 

40. Nájemní smlouva "Černobílý digitální kopírovací stroj", dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0155880 z 20. 12. 2001

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení nájemní smlouvu s firmou IMPROMAT CZ spol. s r. o. na černobílý digitální kopírovací stroj a dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0155880. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0634/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

nájemní smlouvu dle materiálu RK-17-2005-40, př. 1 a Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0155880 z 20. 12. 2001 dle materiálu RK-17-2005-40, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-40.doc, RK-17-2005-40, př. 1, RK-17-2005-40, př. 2

 

41. Program obnovy venkova Vysočiny - využití vratek z roku 2004

K návrhu, který zpracoval odbor regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné dotazy a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0635/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Povýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 195 396 Kč a povýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Regionální rozvoj, ORJ 9000, § 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje na poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-41.doc

 

42. Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, seznámily radu kraje se zněním smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky. V průběhu jednání přišel V. Kodet a M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0636/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

znění Smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2005-42, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-42.doc, RK-17-2005-42, př. 1

 

43. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka dětského scénického tance

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, na základě žádosti občanského sdružení Pernula navrhly radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku na krajskou postupovou přehlídku dětského scénického tance. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0637/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč občanskému sdružení Pernula, Dukovanská 973, 674 01 Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-43.doc

 

44. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Zpěváčci 2005"

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, v souvislosti s žádostí Horáckého folklorního sdružení o poskytnutí finančního příspěvku upřesnily radě kraje informace o vítězi krajské postupové přehlídky Zpěváčci 2005. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0638/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 630,- Kč Horáckému folklornímu sdružení, Vrchlického 19, 586 01 Jihlava na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Zpěváčci 2005".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-44.doc

 

45. Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, seznámily radu kraje s žádostí M. Matouška o prodloužení doby realizace projektu knižní monografie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0639/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-17-2005-45, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-45.doc, RK-17-2005-45, př. 1, RK-17-2005-45, př. 2

 

46. Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů svěřených do správy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě do Rakouska

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, požádaly radu kraje o souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu “Expresionismus – 100 let rakouského a českého umění”. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0640/17/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s výpůjčkou sbírkových předmětů z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu v dolnorakouském barokním zámku Riegersburg na dobu od 10. 5. 2005 do 30. 11. 2005 dle materiálu RK-17-2005-46, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-46.doc, RK-17-2005-46, př. 1

 

47. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2004

K. Lisá, vedoucí odd. kultury odboru kultury a památkové péče, a J. Plotová, vedoucí odd. památkové péče, předložily radě kraje výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku do rezervních fondů a fondů odměn jednotlivých organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0641/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2004 dle materiálu RK-17-2005-47, př. 1;

·          příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2004 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-17-2005-47, př. 1, a

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2004 dle materiálu RK-17-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury

termín: 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-47.doc, RK-17-2005-47, př. 1

 

48. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada kraje v souladu s návrhem odboru dopravy a silničního hospodářství delegovala zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku průmyslové soli 2005/2006".V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0642/17/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jiřího Vondráčka a Ing. Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Mgr.Petra Kesla a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Dodávku průmyslové soli 2005/2006".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 19. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-48.doc

 

49. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada kraje v souladu s návrhem odboru dopravy a silničního hospodářství delegovala zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Opravu krytu vozovek na vybraných úsecích silnic II. tříd okresu Havlíčkův Brod v roce 2005".Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0643/17/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jiřího Vondráčka a Ing. Josefa Černíka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda a Miluši Bakešovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Opravu krytu vozovek na vybraných úsecích silnic II. tříd okresu Havlíčkův Brod v roce 2005".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-49.doc

 

50. Fond Vysočiny - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí odd. zemědělství, a R. Zvolánek, pracovník odd. vodního hospodářství, informovali radu kraje o žádosti Města Třebíč o prodloužení termínu realizace schváleného grantového projektu “Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování místních částí města Třebíče”. V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0644/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 46/71/04 dle materiálu RK-17-2005-50, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 13. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-50.doc, RK-17-2005-50, př. 1, RK-17-2005-50, př. 2

 

51. Poskytnutí finanční podpory okresním organizacím Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v kraji Vysočina

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí odd. zemědělství, a R. Zvolánek, pracovník odd. vodního hospodářství, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu na poskytnutí finanční podpory okresním organizacím Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Po rozsáhlé rada kraje diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 0645/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          poskytnutí finanční podpory za propagaci a reklamu kraje Vysočina na výstavách v roce 2005, pořádaných okresními organizacemi ČSCH v kraji Vysočina dle materiálu RK-17-2005-51, př. 3;

·          navýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 165.000,- Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek o částku 165.000,- Kč.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-51.doc, RK-17-2005-51, př. 1, RK-17-2005-51, př. 2, RK-17-2005-51, př. 3, RK-17-2005-51, př. 4

 

52. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, doplnila radě kraje informace k předložené smlouvě o výpůjčce nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0646/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-17-2005-52, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 30. 4. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-52.doc, RK-17-2005-52, př. 1

 

53. Dodatek č. 4 - Směrnice o poskytování cestovních náhrad

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje ke schválení Směrnici o poskytování cestovních náhrad. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0647/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 4 k Vnitřnímu předpisu č. 11/03 - Směrnice o poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách podle materiálu RK-17-2005-53, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-53.doc, RK-17-2005-53, př. 1

 

54. Navýšení počtu zaměstnanců

S. Zikmundová, ředitelka KrÚ, konkretizovala radě kraje předložený návrh na navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0648/17/2005/RK

Rada kraje

stanoví

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina k 01. 06. 2005 na 389 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-54.doc, RK-17-2005-54, př. 1

 

55. Předávání novinářských cen Křepelky

M. Matějková seznámila radu kraje s návrhem na předání a financování novinářské ceny pro mladé novináře, které by se uskutečnilo v rámci 5. ročníku předávání novinářských cen K. H. Borovského v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0649/17/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

předání a financování novinářské ceny pro mladé novináře, tzv. "křepelky", v částce 3. 333,- Kč.

odpovědnost: M. Matějková

termín: 10. 5. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2005-55.doc

 

60. Rozprava

V rámci rozpravy J. Hulák informoval radu kraje o termínu zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2005, které se bude konat 24. 5. 2005.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 17/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 5. 2005, v 8.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2005 dne 10. 5. 2005.

Zapsala: I. Schallnerová, dne 10. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.5.2005 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze