Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání komise pro životní prostředí

7. listopad 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina

konaného dne 7. listopadu 2001

 

 

 

Přítomno:   7 členů komise viz. prezenční listina

                        Ing. Jan Joneš – tajemník komise

                        Ing. Pavel Hájek -  vedoucí odboru

                        Doc. RNDr. Hynek – zástupce firmy GaREP

 

Program:          1. Zahájení

2. Program rozvoje kraje Vysočina – projednání kapitoly „ Trvalá udržitelnost krajiny Vysočiny“

3. Fond regionálního rozvoje

4. Diskuse a různé

5. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

1.      Zahájení

3. zasedání komise pro životní prostředí zahájil místopředseda Ivo Rohovský, který přivítal všechny přítomné a omluvil neúčast předsedy komise Bc. Zrůsta. Členové schválili program zasedání komise bez připomínek.

 

 

2.  Program rozvoje kraje Vysočina

Ivo Rohovský  předal slovo Doc. RNDr. Hynkovi, zástupci firmy GaREP, spol. s r.o. Ten pohovořil o dosavadních úpravách, které byly ve stávající verzi PRKu provedeny. Komentoval připomínky, které byly k tématice životního prostředí PRKu zaslány. Členové komise vyjádřili souhlas s dosavadními úpravami provedenými v PRKu. Doc. RNDr. Hynek ujistil přítomné členy, že PRK se bude ještě aktualizovat.

Ivo Rohovský dodal, že na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2002 se bude schvalovat aktualizovaný  Program rozvoje kraje. Vyzval členy, jestli mají ještě nějaké podstatné připomínky k Programu rozvoje kraje, je třeba je v nejkratším možném termínu předat firmě GaREP, která tuto formu aktualizace musí uzavřít do konce listopadu.

 

 

2.      Fond rozvoje kraje

Ing. Hajek pohovořil o Fondu rozvoje kraje. V následující diskusi se hovořilo o čerpání finančních prostředků z fondu regionálního rozvoje. Termín pro předložení připomínek  návrhu byl stanoven na 15. 11. 2001. Konkrétněji se hovořilo o struktuře fondu regionálního rozvoje, o návrzích grantů, o významu, důsledcích a cílech tohoto fondu, o souvislosti s Programem rozvoje kraje Vysočina. To znamená, vytyčit si projekty, které jsou prioritami pro oblast životního prostředí. Ing. Joneš rozdal všem členům komise koncept výše uvedeného návrhu, který zpracoval odbor životního prostředí. Ing. Joneš podal vysvětlení. Je to podklad pro členy komise, kteří mají zájem zaslat připomínky. Termín pro členy je do 14. listopadu 2001. Ivo Rohovský dodal, že se jedná spíš o relativní poměry (procentuální). Pan Trávníček vznesl připomínku, že by bylo dobré v návrhu neuvádět rozpracované částky do takovýchto podrobností. Členové se na této verzi shodli.

Tento bod programu byl ukončen s tím, pokud nebudou připomínky k návrhu na finanční rozpracování jednotlivých projektů, bude takto předán radě kraje ve stanoveném termínu.

 

 

4. Diskuse a různé

Ing. Joneš připomněl, že 30. října 2001 na radě byl usnesením č. 214/26/01/RK schválen opravený jednací řád komisí. Změna se týkala čl.2 bodu 5 o výjezdních zasedáních.

Poté podal Ivo Rohovský informaci o konání schůzky předsedů komisí s radou kraje Vysočina dne 23. 10. 01. Hlavním bodem jednání byl Fond rozvoje kraje a poté se diskutovalo o jednotném vizuálním stylu plánů činností komisí. Je potřeba plán činnosti přepracovat. Ivo Rohovský doplnil, že stávající plán činnosti by se měl doplnil pouze o ty požadavky, které rada vznesla na jednání. Termín zpracování plánu činnosti je do konce listopadu. Ivo Rohovský navrhl, že by se měl sejí Bc. Zrůst s Ing. Jonešem a dopracovat plán činnosti. Nově upravený plán rozešlou členům na vědomí. Členové souhlasili s návrhem.

Beno Trávníček podal informaci o schůzce poradní skupiny, která se zabývá tématem odpady. Tato schůzka se bude konat 15. 11. 01, bylo by dobré pozvat některého z členů poradní skupiny na další zasedání komise. Členové s tímto souhlasili.

Ivo Rohovský na toto reagoval s tím, že je samozřejmě dobré přizvat nezávislé odborníky při projednávání určitých okruhů. Členové se dohodli, že na každém zasedání komise je potřeba diskutovat o jednom problému a soustředit se jen na něj.

 

 

5. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Místopředseda komise  poděkoval všem přítomným a termín dalšího jednání komise stanovil na 12. 12. 01 ve 14:00 hodin v Jihlavě. Na programu 4. zasedání komise bude téma odpady.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ivo Rohovský, v.r.

                                                           místopředseda komise pro životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.12.2001 / 7.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze