Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání sociální komise

5. listopad 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání sociální komise

Rady kraje Vysočina

konaného 5. listopadu 2001

 

 

 

Přítomno:         8 členů komise  viz. prezenční listina

                        JUDr. Dolejská Božena - odbor sociální a zdravotní

                        PhDr. Iva Galvasová - ředitelka firmy  GaREP

                        Ing. Vladimír Novoný  - předseda komise zdravotní

 

 

Program:       

1.      Zahájení

2.      Připomínky k Programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci – SWOT analýza,  specifikace opatření PRK

3.      Stanovení prioritních projektů na rok 2002

4.      Upřesnění  bodů činnosti sociální komise na rok 2002

 

 

 

1. Zahájení

Předseda zahájil páté zasedání sociální komise a pozdravil všechny přítomné. Přivítal hosty PhDr. Ivu Galvasovou a Ing. Vladimíra Novotného.

Členové přijali program bez připomínek

 

 

2. Připomínky k Programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci – SWOT analýza,  specifikace opatření PRK

PhDr. Galvasová pohovořila o materiálu z PRKu - sociální zabezpečení. Podala doplňující informace k PRKu a zodpověděla členům případné dotazy. Uvedla názor, že by bylo důležité zahrnout bod podpora rozvoje informačních systémů a zavádění nových technologií.

Dotázala se, zda bude ještě něco doplňováno do profilu PRKu. Zároveň ujistila přítomné, že aktualizace tohoto materiálu bude opět probíhat. Je to stále dokument, se kterým se bude pracovat. Přítomní se dohodli, že do profilu již nebudou nic doplňovat, že se jim tato verze jeví jako dostačující. Byly vzneseny připomínky, zda by tabulky mohly být aktuálnější, třeba údaje z roku 2000 a ne z roku 1999. PhDr. Galvasová odpověděla, že Český statistický úřad má poslední informace z roku 1999.

V aktivitách by bylo dobré zapracovat:

- Podporovat vytváření a účelné využití informačního systému pro oblast sociálních služeb.

Členové se ještě vrátili k SWOT analýze. Do kolonky příležitosti by bylo dobré zapracovat informaci:

- Distanční studium na detašovaném pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci. Výše uvedené detašované pracoviště má sídlo ve Žďáře nad Sázavou a prvním rokem jeho otevření byla možnost studovat odbor sociální.

Předseda vysvětlil, že v případě, že by ještě členové komise měli závažné připomínky k PRKu, firma GaREP je ještě může zpracovat do konce listopadu.

 

3. Stanovení prioritních projektů na rok 2002, Fond rozvoje kraje (FRK)

K tomuto bodu pohovořil Bc. Ladislav Bárta, který vysvětlil účel Fondu rozvoje kraje, a také vysvětlil, co se v souvislosti s vytvářením fondu očekává od členů komise. Tento fond bude sloužit pro vypisování grantů a proto je potřeba zapracovat do tohoto materiálu projekty, které členové komise vidí jako prioritní. Členové diskutovali na toto téma a rozhodli se, že by bylo dobré vycházet z již utvořeného materiálu v PRKu - profil a analýza.V tomto případě by měla být úzká vazba s Programem rozvoje kraje a s Fondem rozvoje kraje.

PhDr. Galvasová k této problematice podala vysvětlení. Pohovořila o vzniku Fondu a jeho vazeb na PRK. Pohovořila také ve smyslu návaznosti k Evropské unii. Předseda se vrátil k výše uvedenému tématu a podal vysvětlení ke schůzce rady kraje a předsedů komisí, která se konala 23. října 2001. Zde se hlavně hovořilo a plánech činnosti a o Fondu regionálního rozvoje. Připomínky a propracované částky na jednotlivé projekty mají být odevzdány radě do 15. 11. 2001.

Na téma Fondu nastala diskuse. Objevil se názor, že je potřeba vědět, co také stát bude podporovat. Členové se shodli, že zpracovat položky do Fondu regionální rozvoje není lehké a že je třeba spolupracovat s ostatními komisemi. Na závěr se dohodlo, že budou použity některé prioritní projekty,  které vychází z Programu rozvoje kraje. Důležité je také znát argumenty, které by se použily v případě obhajoby některých projektů.

Bc. Ladislav Bárta vyzval členy komise, aby své případné náměty na projekty poslali e-mailem s tím, že termín odevzdání tohoto materiálu, jak už bylo řečeno je 15. 11. 01. Členové se dohodli, že důležité projekty jsou:

- vytvoření sociálně demografické analýzy

- potřeba zřízení Hospice

 

 

4. Upřesnění bodů činnosti sociální komise na rok 2002

Předseda se ještě vrátil k setkání rady kraje s předsedy komisí.

Rada podala návrh, že by plány činnosti jednotlivých komisí měly mít jednotný vizuální styl, aby ke každému bodu byl určitý cíl jednotlivých oblastí, který se snaží komise docílit. Termín odevzdání nového upraveného plánu činnosti je do konce listopadu.

JUDr. Dolejská a Bc. Bárta se dohodli, že plán činnosti přepracují a to co je potřeba doplní. A zároveň vyzvali přítomné, aby své návrhy na doplnění plánu činnosti poslali e-mailem předsedovy nebo tajemnici komise. Členové s tímto návrhem souhlasili.

 

 

5. Diskuse a různé

V tomto bodu programu se přítomní ještě vrátili k výše uvedeným problémům. Znovu se hovořili k problému nedostatku lůžek v sociálních zařízeních v souvislosti s migrací obyvatelstva.

Poté se diskutoval problém Hospice. Zda ho zařadit do prioritních projektů, nebo ne. Padl názor, že v případě, aby splňoval účel musel by obsahovat maximálně 25 lůžek víc ne.

Je to velice nákladné zařízení. Nastala diskuse o účelu zbudování tohoto zařízení.

 

Byl vznesen námět na doplnění do programu rozvoje kraje a to:

-         vznik sociálních bytů a jejích význam

-         komplexní péče o rodinu

 

 

 

 

6. Závěr a stanovení dalšího termínu jednání komise

Předseda komise na závěr poděkoval všem přítomným a termín dalšího jednání stanovil po dohodě se členy na 3. 12. 2001 ve 13:00 hodin v Lukách.

 

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                  předseda sociální komise

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.12.2001 / 7.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze