Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 2/2005

27. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 27. dubna 2005

 

 

Přítomni

-         Jaromíra Hanáčková (místropředsedkyně)

-         Pavel Hodáč

-         Jaroslav Hulák (předseda)

-         Josef Chalupa

-         Eva Krpálková

-         Zdeňka Marková

-         Petr Píša

-         Jarmila Rosecká

-         Luboš Rudišar

-         Tomáš Škaryd

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník)

 

Návrh programu jednání:

1.       Zahájení jednání;

2.       Projednání návrhu plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005;

3.       Památkový fond kraje Vysočina

a.       kulturní památky a památkově chráněná území v kraji Vysočina;

b.      národní kulturní památky;

c.       památky UNESCO v kraji Vysočina;

4.       Financování obnovy památek v kraji Vysočina:

a.       příspěvky kraje Vysočina;

b.      přehled realizací obnovy KP s příspěvkem kraje v roce 2004;

c.       seznam KP v kraji Vysočina podporovaných v roce 2005 podle "Zásad pro poskytování dotací na obnovu KP v kraji Vysočina";

d.      finanční podpora Ministerstva kultury ČR;

5.       Diskuse a různé;

6.       Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

J. Hulák, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), přivítal přítomné a zahájil jednání.

 

2.       Projednání návrhu plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005

Tajemník komise přednesl připomínky k Plánu činnosti Kkpp na rok 2005.

Přítomní se dohodli na doplnění Plánu činnosti Kkpp na rok 2005, s tím že projednávané body na jednotlivých jednání se budou odvíjet dle aktuálního dění v kraji a v závislosti na podnětech Rady kraje Vysočina.

Upravený Plán činnosti Kkpp na rok 2005 je přílohou zápisu.

 

Usnesení 001/002/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

schválit

Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005 dle přílohy zápisu Kkpp č. 2/2005.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

3.       Památkový fond kraje Vysočina

a.        kulturní památky a památkově chráněná území v kraji Vysočina;

b.        národní kulturní památky;

c.        památky UNESCO v kraji Vysočina

Tajemník komise názorně prezentoval strukturu internetových stránek kraje Vysočina, z oblasti kultury a památkové péče.

V této souvislosti dále pohovořil o:

-         anketě Zlatá jeřabina – cena za nejlepší kulturní počin roku 2005 a předvedl proces hlasování,

-         Průvodci zákonem o státní památkové péči, který čerpá z publikace Průvodce památkovou péčí, kterou připravil a vydal Liberecký kraj pro vlastníky kulturních památek umístěných na internetových stránkách kraje Vysočina,

-         výkladu památkového zákona,

-         památkách obnovených s finančním příspěvkem kraje Vysočina na rok 2004 (konkrétně komentoval seznam obnovených památek, zveřejněný na www kraje),

-         přehledu památek UNESCO o národních kulturních památek v kraji Vysočina,

-         přehledu městských a vesnických památkových zón,

-         problematice ochranných pásem,

-         počtu kulturních památek ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina,

-         zrušených kulturních památkách,

-         nejmladší kulturní památce v kraji Vysočina.

 

4.       Financování obnovy památek v kraji Vysočina

d.        příspěvky kraje Vysočina;

e.        přehled realizací obnovy KP s příspěvkem kraje v roce 2004;

f.          seznam KP v kraji Vysočina podporovaných v roce 2005 podle "Zásad pro poskytování dotací na obnovu KP v kraji Vysočina";

g.        finanční podpora Ministerstva kultury ČR

V této souvislosti tajemník komise pohovořil o financování a dotacích Ministerstva kultury ČR do kultury a památkové péče v kraji Vysočina. Komentoval dokumenty zveřejněné na internetových stránkách kraje Vysočina.

Dále se pozastavil nad dotacemi podle Pravidel pro poskytování dotací do kultury a památkové péče v kraji Vysočina a pohovořil o grantových programech Fondu Vysočiny.

K tomuto bodu se rozvinula diskuse k těmto tématům:

-         problematika telčské pobočky Národního památkového ústavu v Brně, územní pracoviště,

-         kompetence a delegace pravomocí od Ministerstva kultury ČR směrem ke krajům.

 

Usnesení 002/002/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace tajemníka Kkpp v souvislosti s památkovým fondem kraje Vysočina a s financováním obnovy památek v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

5.       Diskuse a různé

P. Píša podal podnět k možnosti společné schůzky všech pořadatelů kulturních akcí, za účelem diskuse a řešení problematických oblastí. Další členové Kkpp podpořili tento podnět.

Dále byly členy Kkpp diskutovány zásluhy a podněty vycházející z Odboru kultury a památkové péče KrÚ. Členové komise podpořili činnost tohoto odboru a ocenili dosažené úspěchy.

 

Úkol:

Zvážit bodová kriteria pro hodnocení žádostí v souvislosti s řídicím výborem grantového programu Fondu Vysočiny na základě materiálu, který bude přítomným rozeslán elektronickou poštou.

Odpovědnost: členové Kkpp

Termín: zasedání Kkpp č. 3/2005

 

Diskutovalo k těmto tématům:

-         systémové dotace,

-         nové grantové programy Fondu Vysočiny,

-         V. I. P. akce,

-         situace zařízení městských a obecních kulturních center.

 

6.       Závěr

Předseda Kkpp poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Kkpp č. 3/2005 byl stanoven na 25. 5. 2005, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti KrÚ A 2.21.

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 27. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 28. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.5.2005 / 18.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze