Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 20.února 2001

7. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                                                                 

 

Zápis ze 7. zasedání rady kraje, konaného dne 20.2.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu

Přítomno 8 členů rady – viz. presenční listina ze dne 20.2.2001.

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal Dr. Ing. arch. Huňáčka a Ing. arch. Strejčka. Dále omluvil neúčast radního I. Rohovského a  přednesl návrh programu jednání. Ředitelka úřadu navrhla bod 4) Organizační struktura – navýšení počtu zaměstnanců KrÚ zařadit do bodu různé. Takto upravený návrh programu byl schválen 8 hlasy.

Schválený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu
  2. Rozhovor s ing.arch. Huňáčkem k projektové dokumentaci rekonstrukce sídla Krú

      ( 13,00-13,30 )

  1. Programové prohlášení rady kraje
  2. Pobídky pro zaměstnance kraje
  3. Návrh na jmenování vedoucí ekonomické odboru
  4. Zajištění činnosti orgánů kraje – zmocnění vedoucí EO
  5. Pracovní cesty zastupitelů – podepisování cestovních příkazů
  6. Různé

K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky.

 

2. Rozhovor s ing.arch. Huňáčkem k projektové dokumentaci rekonstrukce sídla KrÚ

     

Dr. Ing. arch. Huňáček předal portfolia rekonstrukce Žižkových kasáren na sídlo budovy KrÚ a podrobně seznámil s jeho stavebním řešením. Bylo dohodnuto, že diskuze bude pokračovat před příštím jednáním rady.

 

3. Programové prohlášení rady kraje

Radní T. Hermann požádal přítomné o připomínkování k návrhu Programového prohlášení rady kraje. Po krátké diskusi rada doporučila předložit doplněný a upravený návrh Programového prohlášení rady na příštím jednání rady.

 

4. Pobídky pro zaměstnance kraje

Ředitelka úřadu informovala, na základě usnesení rady kraje 04/2001/RK,o připravovaném návrhu mechanizmu, který by usnadnil výkon práce zaměstnanců kraje, kteří bydlí mimo krajské město. Problém má dvě možná řešení: část nákladů na dopravu hradit zaměstnanci buď pomocí sociálního fondu, nebo formou odměn. Obě řešení s s sebou nesou náklady na sociální a zdravotní pojištění, neboť se jedná o peněžitá plnění. Po krátké diskusi uložila rada kraje ředitelce úřadu předložit do příští rady preference sociálního fondu pro kompenzaci nákladů.

            Ředitelka úřadu informovala o možných variantách nabídky Magistrátu Jihlava, týkající se řešení pronájmu 7 bytů pro přechodné ubytování  pracovníků krajského úřadu. Po krátké diskusi rada kraje souhlasila s pronájmem 7 bytů. Náklady ponese krajský úřad. Zaměstnanec, který využije stálého pronájmu uhradí 50% nákladů krajskému úřadu, 50% nákladů bude zahrnuto zaměstnanci ve mzdě jako nepeněžité plnění. Jednorázové přespání zaměstnanců kraje nebo zastupitelů nebude účtováno, půjde na vrub kraje.

 

5. Návrh na jmenování vedoucí ekonomické odboru

Ředitelka úřadu informovala radu kraje o vhodnosti obsazení ekonomického odboru krajského úřadu JK. Z OkÚ delimitována finanční účetní, delimitovaný pracovník PaMu byl převeden do rozpočtového oddělení ekonomického odboru. Po rozhovoru s několika kandidáty z databáze zájemců o práci v kraji byla navržena Ing. A. Krištofová

Ředitelka úřadu přednesla návrh usnesení

Usnesení 20/07/2001/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst.1 písm.c) z.č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ) jmenovat paní Ing. Annu Krištofovou vedoucí ekonomického odboru na dobu do ukončení výběrového řízení na tuto pozici.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: neprodleně

Usnesení bylo schváleno sedmi hlasy, zdržel se hlasování jeden.

 

6. Zajištění činnosti orgánů kraje – zmocnění vedoucí EO

Disponování  finančními prostředky kraje je rozděleno podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ) mezi zastupitelstvo a radu kraje. Rada kraje rozhoduje v těch záležitostech v samostatné působnosti, které si nevyhradilo zastupitelstvo kraje. Ke konkrétním dispozicím s finančními prostředky v malém rozsahu ( do 500.000,-Kč  ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ) a přípravou a uzavíráním závazkových vztahů při hospodaření kraje je vhodné z praktických důvodů zmocnit více než jednoho zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu. Usnesením rady 16/06/2001/RK byla v tomto smyslu zmocněna pouze ředitelka KrÚ.

K zajištění činnosti orgánů Jihlavského kraje včetně krajského úřadu je navrhováno zmocnit v souladu s § 59 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ) jako dalšího zaměstnance také vedoucí ekonomického odboru k uzavírání závazkových vztahů při hospodaření s finančními prostředky kraje a také k disponování s těmito prostředky, a to v rozsahu a způsobem podle § 49b zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ( úplné znění vyhlášeno pod č. 401/2000 Sb. ).

 

Ředitelka úřadu přednesla návrh usnesení

Usnesení 21/07/2001/RK

Rada kraje

rozhodla

v souladu s § 59 odst.1 písm.a) z.č.129/2000 Sb., o krajích uložit krajskému úřadu plnění úkolů souvisejících s přípravou a uzavíráním závazkových vztahů při hospodaření s finančními prostředky kraje

zmocňuje

k disponování s finančními prostředky kraje

-         vedoucí odboru ekonomického

způsobem podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: neprodleně

Usnesení bylo schváleno osmi hlasy.

 

Zároveň rada  kraje uložila ředitelce úřadu 1x měsíčně informovat radu kraje o uzavírání jednorázových závazkových vztahů přesahujících částku 300.000,- Kč z odboru ekonomického.

 

7. Pracovní cesty zastupitelů – podepisování cestovních příkazů

 

Ředitelka úřadu podala informaci o vnitřní směrnice krajského úřadu , která se týká pracovních cest a mechanizmu jejich nařizování, výpočtu a likvidace cestovních náhrad podle příslušné zákonné úpravy, neřeší podepisování cestovních příkazů zastupitelů kraje. Cestovní příkaz má být podepsán, aby bylo zřejmé, že pracovní cesta byla v souladu se Zákoníkem práce přikázána oprávněnou osobou. Tou bude ředitelka KrÚ, popřípadě její zástupce.

Po krátké diskusi rada kraje uložila ředitelce úřadu zapracovat změny do vnitřní směrnice, včetně mechanismu řešícího zahr. cesty, a předložit návrh směrnice na příští poradě vedení.

 

9. Různé

-          Ředitelka, na základě úkolu z rady kraje z jednání rady kraje dne 13.2.01 předložila k dalšímu využití návrh na využití avizované systémové účelové dotace na nákup dopravních prostředků ve výši 3 340 000,- Kč.Návrh předpokládá s využitím automobilu s řidičem pro hejtmana, pro  jeho zástupce a ředitelku jako referentských, tj. bez nároku na řidiče. V alternativní variantě by byl k dispozici 1 vůz pro ředitelku úřadu a dva vozy pro 4 zástupce hejtmana.

Hejtman upozornil na nutnost posoudit způsob používání, využití a potřeby v současné době. Po krátké diskusi rady vyslovila souhlasné stanovisko s využitím avizované systémové dotace a uložila ředitelce úřadu možnost postupného nákupu dopravních prostředků podle zákona o veřejných zakázkách. Výsledek výběrového řízení bude předložen radě.

            Ředitelka úřadu předložila radě kraje organizační struktura krajského úřadu, navrhovaný počet k 1.3.2001. Rada kraje uložila návrh v upravené podobě předložit na příštím jednání rady.

Ředitelka úřadu podala informaci ke služebním telefonům:

1. vedení kraje = rada, ředitelka a vedoucí odborů by měli mít služební telefon

2. další zaměstnanci kraje mají mít možnost brát s sebou tf na jednání (řidiči, pracovní jednání, porady, pracovní cesty )

3. radní si telefony koupí sami, náklady budou radním propláceny ve výši: neuvolnění radní do 2.000,-Kč, uvolnění do 4.000,-Kč, hejtman veškeré náklady, propláceny budou na pokladně oproti dokladu.

Jednání rady skončilo v 16.30 hodin.

 

 

                                                                                        

      František Dohnal, v.r.

                                                                                     hejtman Jihlavského kraje

 

Zapsala: 21. 2. 2001   Marie Jakoubková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.2.2001 / 26.2.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze