Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2005

15. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 15. dubna 2005

 

Přítomni:

Dopravní komise:

·        Ing. František Bradáč;

·        Mgr. Jaromír Brychta (místopředseda);

·        Ing. Radek Číhal;

·        Ing. Václav Dipold;

·        Stanislav Jirků;

·        Ing. Václav Kodet (předseda);

·        Petr Krčál;

·        Ing. Josef Novotný;

·        Ing. Karel Špaček;

·        Ing. Pavel Šustr;

·        RSDr. Jiří Vlach;

·        Ing. Ladislav Staněk (tajemník).

Hosté:

·        Ing. Petr Kolář (vedoucí odboru majetkového);

·        Ing. Hana Strnadová (odbor majetkový).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Organizační záležitosti a plán činnosti na rok 2005;

3.      Projednání požadavků obcí na opravy komunikací – zahrnutí do Plánu souvislých oprav (zásobníku);

4.      Odsouhlasení kritérií pro stanovení pořadníku  oprav a údržby komunikací kraje;

5.      Projednání způsobu řešení – doporučení vedení kraje financování škod na komunikacích vzniklých povodněmi;

6.      Projednání stavu komunikací v kraji Vysočina na základě semináře z 23. 3. 2005 a možné doporučení řešení situace vedení kraje

7.      Projednání stížnosti obce Osová Bitýška k odklonu vedení dopravy mimo zastavěné území obce;

8.      Diskuse, různé;

9.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

            Ing. Václav Kodet. Přivítal všechny přítomné a požádal je, aby se vzájemně představili. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání. Podal návrh na stažení bodu programu č. 7 „Projednání stížnosti obce Osová Bitýška„ z důvodu absence odborných stanovisek a jeho projednání na některém z příštích jednání dopravní komise. Tento návrh byl 11 hlasy schválen.

 

2. Organizační záležitosti a plán činnosti na rok 2005

Kateřina Nedvědová pohovořila o organizačních záležitostech:

·        souhlas členů komise se zveřejněním kontaktních údajů na webových stránkách kraje;

·        parkovací karty pro členy komise;

·        jednací řád;

·        informace o možnosti refundace mezd (pro členy ZK), potvrzení do zaměstnání (pro nečleny ZK);

·        informace o cestovních náhradách;

·        informace o poskytovaných odměnách za účast v komisi.

 

Usnesení 001/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

rozhoduje,

že výstupem z každého jednání dopravní komise bude zápis podepsaný předsedou komise.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

Úkol:

Zaslat členům komise společně se zápisem kontakty na jednotlivé členy.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: společně se zápisem

 

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Návrh plánu práce dopravní komise na rok 2005“. Ing. Václav Kodet tlumočil požadavky a zadání rady kraje vůči dopravní komisi. Ing. Ladislav Staněk podrobně popsal obsah materiálu.

V souvislosti s projednáváním plánu činnosti vyzval Ing. Václav Kodet přítomné k diskusi nad termíny zasedání komise. Ty byly předběžně naplánovány takto:

·        20. 5. 2005 od 10:00 ve Žďáru nad Sázavou;

·        17. 6. 2005 od 8:00 v Jihlavě (spojeno se seminářem zastupitelstva kraje k problematice dopravy);

·        2. 9. 2005 od 10:00;

·        14. 10. 2005 od 10:00;

·        25. 11. 2005 od 10:00.

 

Úkol:

Dopracovat finální verzi plánu činnosti dopravní komise na rok 2005 a rozeslat ji členům komise spolu se zápisem.

Odpovědnost: tajemník (dopracování), koordinátorka (rozeslání)

Termín: se zápisem

 

Usnesení 002/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti dopravní komise na rok 2005 a

pověřuje

předsedu komise, aby jej předložil radě kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

3. Projednání požadavků obcí na opravy komunikací – zahrnutí do Plánu souvislých oprav (zásobníku)

Ing. Václav Kodet sdělil, že dopravní komise by měla na dnešním jednání projednat 23 požadavků obcí na zařazení oprav a investičních akcí do zásobníku akcí na silniční síti kraje Vysočina. Členové komise obdrželi podkladový materiál se stručným popisem těchto žádostí, vyjádřením odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru majetkového.

 

Usnesení 003/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařazení 23 předložených požadavků obcí na opravy komunikací do zásobníku akcí.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

Ing. Václav Kodet konstatoval, že pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 se bude vycházet z akcí, které byly do zásobníku zařazeny nejpozději 30. června 2005.

 

4. Odsouhlasení kritérií pro stanovení pořadníku oprav a údržby komunikací kraje

Ing. Václav Kodet pohovořil o dosavadním systému a kritériích hodnocení pro sestavování pořadníku oprav a údržby komunikací kraje. Uvedl, že v tuto chvíli je evidováno 549 akcí a přibývají další. Vzhledem k tomuto počtu je stávající systém hodnocení již neúnosný. Tlumočil požadavek rady kraje, aby dopravní komise doporučila více vyhovující systém hodnocení.

Ing. Karel Špaček představil návrh nového systému hodnocení pro sestavování pořadníku oprav a údržby komunikací kraje (členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál). Popsal historii jeho vzniku, vyzdvihl nutnost systémového řešení, zdůraznil objektivitu kritérií, která podrobně popsal (dopravní zatížení, spolufinancování, dopravní význam, nezaměstnanost, technický stav daného úseku, životní prostředí, stavební stav, jiný vliv). Vysvětlil přítomným systém bodového hodnocení a řazení dle kritérií. Popsal fungování tohoto systému v praxi.

Ing. Václav Kodet doplnil, že návrh tohoto systému prošel rozsáhlou odbornou diskusí, které se účastnili i zástupci SÚS.

Ing. Petr Kolář z titulu funkce vedoucího majetkového odboru zdůraznil význam a přínos zavedení tohoto systému.

Ing. Ladislav Staněk podpořil názor Ing. Petra Koláře, popsal přítomným, jak bude zajištěno doplnění technických kritérií.

Ing. Václav Kodet sdělil, že hlavní role dopravní komise bude v hodnocení kritéria „jiný vliv“.

Rozvinula se diskuse k návrhu nového systému hodnocení pro sestavování pořadníku oprav a údržby komunikací kraje. Členové komise jej hodnotili kladně, ocenili jeho přínos pro systémové rozdělování veřejných peněz. RSDr. Jiří Vlach otevřel diskusi k spolupodílení se obcí na financování oprav komunikací. Ing. Karel Špaček upozornil na problematiku nevypořádaných pozemků pod komunikacemi a tím na nutnost plánovat investice poměrně dlouho dopředu, aby se dala zvládnout majetková a projekční příprava investičních akcí

 

Usnesení 004/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit systém a kritéria hodnocení pro sestavování pořadníku oprav a údržby komunikací kraje.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

5. Projednání způsobu řešení – doporučení vedení kraje financování škod na komunikacích vzniklých povodněmi

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Škody po záplavách (odhady)“.

Ing. Ladislav Staněk materiál krátce komentoval. Uvedl, že SÚS Havlíčkův Brod i SÚS Třebíč v první fázi zabezpečí odstranění povodňových škod ze svých finančních prostředků, s tím, že následně bude připraven materiál do rady kraje s žádostí o financování těchto škod z rezervy kraje Vysočina.

 

Usnesení 005/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje zabezpečit financování škod na komunikacích vzniklých povodněmi z rezervy rozpočtu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

6. Projednání stavu komunikací v kraji Vysočina na základě semináře z 23. 3. 2005 a možné doporučení řešení situace vedení kraje

Členové komise s předstihem obdrželi podkladové materiály. Ing. Ladislav Staněk komentoval tyto materiály – srovnání stavu povrchu vozovek silnic II. třídy v kraji Vysočina s průměrným stavem v ČR v roce 2004, plán údržby a oprav kraje Vysočina (finanční plán, optimalizovaný rozpočet, stav v povrchem vozovek 2004). Tyto materiály vyhotovila firma PavEx Consulting, s.r.o.

Rozvinula se diskuse ke stavu komunikací v kraji Vysočina, problematice  a rozdílům údržby a oprav komunikací v majetku kraje a státu. Jako hlavní problém vnímají členové komise fakt, že stát buduje nové dálnice a silnice I.třídy , ale nedbá na údržbu stávajících. Ing. Václav Kodet uvedl, že tuto problematiku bude tlumočit i na zasedání Komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR, jejímž je předsedou.

 

7. Diskuse, různé

Ing. Václav Kodet otevřel diskusi k formě rozesílání pozvánek, podkladových materiálů a zápisů.

 

Usnesení 007/01/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

rozhoduje,

že pozvánky, podkladové materiály a zápisy budou členům komise rozesílány elektronicky a přímo na jednání je členové komise obdrží v papírové podobě.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

Mgr. Jaromír Brychta vznesl dotaz ve věci školení zkušebních komisařů řidičů. Tato problematika je záležitostí státní správy, tedy mimo kompetence komise, vyřízení zajistí Ing. Ladislav Staněk z titulu funkce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství. Členové komise vzali tyto informace na vědomí.

Na základě osobního pozvání Mgr. Jaromíra Brychty bude zasedání komise č. 2/2005 výjezdní – ve Žďáru nad Sázavou. Orientační mapka bude součástí pozvánky.

 

Úkol:

Organizačně zajistit výjezdní zasedání dopravní komise, zajistit, aby součástí pozvánky pro členy komise byla orientační mapka.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: jednání č. 2/2005 (20. května 2005)

 

8. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání dopravní komise č. 2/2005 byl stanoven na pátek 20. května 2005 od 10:00 ve Žďáru nad Sázavou.

 

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 15. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 18. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.5.2005 / 2.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze