Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

13. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 13. dubna 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Zdeněk Forman;

·        Jaroslav Hulák (místopředseda);

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Zbyněk Pípal;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        JUDr. Drahoslav Oulehla (předseda kontrolního výboru);

·        Bc. Jiří Vondráček (radní kraje Vysočina);

·        Mgr. Jiří Bína (odbor sociálních věcí a zdravotnictví).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Doplnění Zásad pro poskytování cestovních náhrad

(přizván JUDr. Drahoslav Oulehla, předseda kontrolního výboru);

3.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

4.      Přehled schválených rozpočtových změn;

5.      Závěrečný účet roku 2004;

6.      Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2004;

7.      Mimořádné příspěvky obcím po živelných katastrofách;

8.      Fond Vysočiny – vyhlašované grantové programy, čerpání prostředků z Fondu Vysočiny;

9.      Diskuse a různé;

10.  Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání. Na žádost Bc. Jiřího Vondráčka jej navrhl doplnit o bod „Návrh řešení finančního dopadu změny podmínek odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací na úseku sociální péče„. Tento návrh byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Doplnění Zásad pro poskytování cestovních náhrad

JUDr. Drahoslav Oulehla pohovořil k této problematice:

·        do paušálu není zahrnuto stravné a jiné náklady;

·        problematika havarijního pojištění u nevolněných členů zastupitelstva;

·        formulář cestovního příkazu (ne všechny kolonky jsou potřebné);

·        zákon č. 238/1992 Sb. – připomněl, že podáním oznámení povinnost zastupitele nekončí, při změně údajů začne znovu běžet 30denní lhůta pro nahlášení – kontrolní výbor se tím zabývá.

Ing. Anna Krištofová zdůraznila, že paušální náhrady nejsou v rozpočtu kraje zařazeny jako „cestovné“, ale jako „ostatní náhrady“. Zákon o cestovních náhradách tedy slouží pouze jako podklad při výpočtu paušálních náhrad – směrodatná je prezenční listina. Klasické cestovní příkazy vyplňují uvolnění zastupitelé a zastupitelé v případě mimořádných a výjimečných cest. Formulář cestovního příkazu vychází z požadavků zákona o cestovném a zákona o veřejné kontrole. K problematice havarijního pojištění uvedla, že je zde možnost řešení formou dodatku pojištění kraje – v tom případě by bylo dobré oslovit makléře, který zabezpečuje havarijní pojištění pro kraj (komunikaci směřovat na majetkový odbor ). Upozornila však, že havarijní pojištění se bude v případě neuvolněných zastupitelů vztahovat na minimum cest, neboť paušální náhrady nejsou cestovní ale ostatní náhrady (viz výše), lze uplatnit jen při předkládání klasického cestovního příkazu.

Rozvinula se diskuse k problematice havarijního pojištění a formuláře cestovního příkazu.

 

Usnesení 001/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

navrhuje

ohledně havarijního pojištění oslovit makléřskou firmu ve věci řešení havarijního pojištění u neuvolněných členů zastupitelstva, členů komisí a výborů.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-3/2005“.

Ing. Anna Krištofová konstatovala, že v měsíci březnu byl velmi špatný vývoj daňových příjmů, ekonomický odbor zpracoval porovnání vývoje daňových příjmů s rokem 2004 (propočítání dle koeficientu roku 2005). Dále komentovala, že plnění příjmů a výdajů, fondy Evropské unie – přehled, ekonomický plán projektů – rozpočet, cash flow. Komentovala zprávu o stavu portfolia – zdůraznila neuspokojivý vývoj, výnos je téměř srovnatelný s běžným účtem, nutnost řešení situace.

Rozvinula se diskuse k stavu a správě portfolia.

 

Usnesení 002/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-3/2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Ing. Anna Krištofová informovala přítomné o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – bude zpracován materiál pro jednání rady i zastupitelstva kraje. Dále sdělila, že na květnovém zasedání zastupitelstva kraje bude schvalován závěrečný účet kraje. Uvedla, že se pracuje na rozpočtovém výhledu kraje.

 

4. Přehled schválených rozpočtových změn

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 1. 2005 – 29. 3. 2005“.

Ing. Anna Krištofová tento materiál krátce okomentovala.

Rozvinula se diskuse k rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 26. PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl návrh, aby byla v materiál zvlášť rozdělována rozpočtová opatření provedená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

 

Úkol:

V materiálu „Přehled rozpočtových opatření“ oddělovat zvlášť rozpočtová opatření prováděná radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: trvale

 

5. Závěrečný účet roku 2004

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 (závěrečný účet)“.

Ing. Anna Krištofová uvedla, že hospodaření kraje probíhalo podle schváleného rozpočtu.. Během roku bylo provedeno celkem 319 rozpočtových změn, na konci rozpočtového období činil celkový objem upraveného rozpočtu zdrojů a výdajů 6 582 392 tis. Kč. Skutečné zdroje dosáhly výše 6 653 742 tis. Kč a byly splněny na 101% k upravenému rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 6 404 990 tis. Kč, což představuje plnění 97% k upravenému rozpočtu. V roce 2004 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci třem nejzadluženějším nemocnicím zřizovaným krajem, tj. Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava a Nemocnici Třebíč. Tato výpomoc byla průběžně splácena pouze Nemocnicí Třebíč, ostatní dvě nemocnic požádaly o odklad splátek. Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření nečerpal kraj Vysočina v hodnoceném roce žádné úvěry, půjčky nebo návratné finanční výpomoci a nebyl nucen se zadlužovat. Koeficient dluhové služby kraje za rok 2004 činí 0,00143% (splátky leasingu). Kromě výše uvedených příjmů a výdajů procházelo přes účet kraje rovněž poskytování řady dotací ze státního rozpočtu 729 obcím našeho kraje. Tyto dotace jsou účelově určeny, nerozhodují o nich orgány kraje a nezvyšují objem rozpočtu kraje.

Ing. Anna Krištofová dále pohovořila o návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu. Ten činí 113 906 533. Z této částky je navrhováno následující rozdělení :

·        financování investiční akce Rekonstrukce silnice Vlkov;

·        posílení příspěvku na provoz u zřizovaných organizacích sociální péče;

·        nákup výpočetní techniky;

·        převod do Fondu strategických rezerv.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k rozdělení disponibilního zůstatku. Tajemnice výboru uvedla, že návrh na rozdělení disponibilního zůstatku bude projednáván 3. května v radě kraje a 17. května v zastupitelstvu kraje.

 

Závěr:

·        na příštím jednání členové finančního výboru mohou předložit návrhy a podněty na rozdělení přebytku;

·        finanční výbor se bude na příštím jednání zabývat problematikou rozdělení přebytku včetně výsledného doporučení pro zastupitelstvo kraje.

 

Úkol:

V materiálu „Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu“ rozšířit a konkretizovat zdůvodnění jednotlivých návrhů.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: jednání výboru č. 3/2005 (4. května 2005)

 

6. Zpráva auditora k hospodaření kraje za rok 2004

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2004“. Přezkoumání provedla a zprávu zpracovala firma TOP Auditing, Brno.

Ing. Anna Krištofová materiál krátce komentovala. Konstatovala, že z této zprávy nevzešlo žádné doporučení, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Uvedla, že součástí smlouvy s firmou TOP Auditing Brno je i poradenská činnost, kterou krajský úřad využívá. Sdělila, že za rok 2005 bude přezkoumání hospodaření provádět Ministerstvo financí ČR.

 

Usnesení 003/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Zprávě auditora k hospodaření za rok 2004.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Mimořádné příspěvky obcím po živelných katastrofách

Rozvinula se diskuse o kritériích pro poskytování příspěvků.

PhDr. Zdeněk Dobrý otevřel diskusi k definici a výkladu pojmu „základní funkce obce„.

 

Usnesení 004/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

krajský úřad o výklad pojmu „základní funkce obce“ z bodu III odrážka 3 kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace schválených zastupitelstvem kraje (130/06/2002/ZK).

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy.

 

8. Fond Vysočiny – vyhlašované grantové programy, čerpání prostředků z Fondu Vysočiny

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladové materiály „Čerpání alokace v jednotlivých cílech Fondu Vysočiny – zůstatky“, „Grantové programy vyhlášené na ZK č. 1-2/2005“. Jaroslav Hulák tyto materiály okomentoval.

Ing. Zbyněk Pípal se dotázal na výhled připravovaných záměrů a grantů.

 

Úkol:

Připravit pro členy výboru přehled o připravovaných záměrech grantových programů.

Odpovědnost: Jaroslav Hulák

Termín: jednání výboru č. 3/2005 (4. května 2005)

 

Usnesení 005/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Jaroslava Huláka o vyhlašovaných grantových programech a čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

9. Návrh řešení finančního dopadu změny podmínek odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací na úseku sociální péče

Bc. Jiří Vondráček informoval, že rozpočet na rok 2005 připravovaný v průběhu druhého pololetí roku 2004 vycházel z tehdejší úrovně mzdových nákladů, přičemž předpokládal navýšení objemu prostředků na mzdy především u těch organizací, u nichž bylo srovnávací analýzou zjištěno nedostatečné personální vybavení ve vztahu k počtu lůžek způsobené podhodnocením stavu zaměstnanců nebo ukončením civilní služby a u nichž byla zjištěna nízká úroveň platů. V prosinci 2004 však došlo k legislativní změně, která ovlivnila náklady na provoz sociálních zařízení kraje Vysočina. Schválením nařízení vlády č.637/2004 Sb. došlo k úpravě tarifních tabulek, podle nichž jsou stanovovány mzdy zaměstnanců příspěvkových organizací. Pokud provedeme prostý výpočet nákladů na výplatu zvýšení platových tarifů v organizacích zřizovaných krajem na úseku sociální péče se započtením nákladů na příslušné zvýšení výdajů na zdravotní a sociální pojištění, dostaneme se na částku 25 408 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje tento problém řešit zvýšením příspěvků na provoz zřizovaných organizací v rozsahu kompenzace částečných nákladů na zvýšení tarifů je plné pokrytí nákladů na přechod sociálních pracovníků, pracovníků sociální péče a psychologů k odměňování podle přílohy č. 2 nařízení vlády a částečného pokrytí plošného 8 % nárůstu platových tarifů u všech pracovníků ve výši 24 % z celkových nákladů na plošný nárůst tarifů. Zbývající část navýšení tarifních platů bude nutné řešit s použitím prostředků na další plat, osobní příplatky a odměny.

Realizace tohoto postupu představuje navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace zřizované krajem na úseku sociální péče o celkovou částku 9 987 tis. Kč - 10 mil. Kč po zaokrouhlení, tedy o 5,69 % oproti rozpočtu schválenému na rok 2004, přičemž v tomto procentu navýšení je obsaženo také procento navýšení mezi rozpočtem na rok 2004 a zatím schváleným rozpočtem na rok 2005. Samotné mzdové prostředky bez nákladů na pojistné se touto změnou zvýší o 7 398 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,6 % oproti mzdovým výdajům v roce 2004.

 

Usnesení 006/02/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje návrh řešení finančního dopadu změny podmínek odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací na úseku sociální péče ve výši 10 milionů Kč z přebytku hospodaření roku 2004.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

10. Diskuse, různé

Ing. Vladimír Novotný podal informaci o současném stavu vyjednávání ve věci chyby v účetnictví nemocnic.

Přímo na jednání výboru obdrželi členové materiál „Financování drážních dopravců“. V případě, že bude členy výboru tato problematika detailněji zajímat, bude na některé z příštích jednání přizván Ing. Václav Kodet, radní kraje Vysočina pro oblast dopravy.

 

11. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání finančního výboru č. 3/2005 byl stanoven na středu 4. května 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 13. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 15. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.4.2005 / 22.4.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze