Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání Bezpečnostní komise rady kraje

29. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 29. října 2001

 

 

Přítomni:

-          9 členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-          Ing. Jan Murárik - tajemník komise

-          zástupci HZS Jihlava

 

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Prezentace HZS ve věci ochrany obyvatelstva

3.        Diskuse a různé

4.        Závěr

 

 

 

1. Zahájení jednání

Pavel Maslák, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil zástupce Hasičského záchranného sboru. Vyzval členy komise a tajemníka, aby se pro větší přehlednost znovu představili. Poděkoval představitelům Hasičského záchranného sboru za příjemné přijetí. Upozornil přítomné na dvě jednání (22. a 29. 11.), která se budou konat v souvislosti s problematikou civilní ochrany. Přednesl program 5. zasedání komise. Ten byl bez připomínek přijat.

 

 

 

2. Prezentace HZS ve věci ochrany obyvatelstva

                Předseda pohovořil o přípravě brožury, kterou vytváří kraj Vysočina spolu s HZS v souvislosti s mimořádnými situacemi. Informoval o průběhu korektury a o tom, kde všude bude tato brožura distribuována.

                Ing. Drahoslav Ryba pohovořil o úkolech civilní ochrany, které přešly na HZS.

                Ing. František Zadina podrobně komentoval prezentaci o ochraně obyvatelstva, která byla členům komise promítnuta. V této prezentaci byla přítomným představena ochrana obyvatelstva, pravděpodobnost vzniku krizové situace, krizové stavy a zákony, které se k nim vztahují. Ing. František Zadina se zaměřil na detailní popis jednotlivých krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav). Podal podrobný výklad o tom, kdo tyto krizové stavy vyhlašuje, jak dlouho trvají, jaká se přijímají opatření vůči obyvatelstvu, jaká je v těchto situacích role hejtmana kraje, přednosty okresního úřadu a starosty obce. Dále podal přítomným přesné informace o stavu, počtu a rozmístění ochranných krytů a ochranných masek v kraji Vysočina. Hovořil o druzích varovných signálů, jejich umístění a struktuře. Podrobně informoval také o tom, jak by se občané měli chovat v krizových situacích, jak by jim měli být co nejlépe a nejrychleji poskytovány potřebné informace.

                Závěrem svého výkladu Ing. František Zadina konstatoval, že stav a úroveň těchto opatření vychází z pohledu 50 let, těžiště příprav spadá do stavu ohrožení státu. Zdůraznil použití improvizovaných prostředků ochrany obyvatelstva. Konstatoval, že v období globálního terorismu je využití ochranných prostředků možné, ale ne všeřešící.

 

                Předseda komise poděkoval za podrobný a vyčerpávající výklad a otevřel prostor pro dotazy a připomínky. Členové komise se kladně vyjádřili k výborné připravenosti HZS.

                V rozsáhlé diskusi byly vzneseny dotazy k stavu, funkčnosti a prověřování prostředků individuální ochrany, k vzniku a distribuci výše zmíněné příručky pro obyvatelstvo a jejím uveřejnění na webových stránkách kraje Vysočina, popřípadě distribuci na CD.

                Hovořilo se o přechodu dalších kompetencí na HZS, o finančních prostředcích HZS na prevenci, o zavedení tématiky civilní obrany a ochrany do osnov výuky škol a školských zařízení, o stavu a rozložení krytů v kraji, o přístupu Ministerstva vnitra ČR k problematice osvěty obyvatelstva na téma civilní ochrany a obrany.

                Členové komise vyzdvihli problematiku neinformovanosti starostů obcí o problematice řešení mimořádných krizových situací. HZS bude toto řešit, připravuje se na větší spolupráci se starosty obcí.

                Představitelé HZS zdůraznili zařazení výše zmiňované problematiky do Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

Usnesení 003/05/01/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

prezentaci HZS ve věci ochrany obyvatelstva,

doporučuje

vydání publikaci pojednávající o ochraně a obraně obyvatelstva v mimořádných krizových situacích.

Toto usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

 

5. Různé

Předseda informoval přítomné o nových organizačních záležitostech.

Dále Pavel Maslák hovořil o dalším vývoji realizace usnesení 002/03/01/BK, ve kterém bezpečnostní komise po seznámení se skutečnostmi doporučila radě kraje vyslovit nesouhlas s usnesením vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému v části týkající se přesunu leteckých činností Letecké záchranné služby z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR. Konstatoval, že došlo k revokaci tohoto vládního usnesení, neboť Armáda ČR není v současné době schopna převzít organizační a materiální zajištění činnosti Letecké záchranné služby.

Předseda podrobně pohovořil o plánovaných položkách pro krizové řízení v rozpočtu krajského úřadu na rok 2002. Otevřel k tomuto tématu diskusi.

 

Usnesení 004/05/01/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi komise požádat Generální ředitelství HZS ČR o stanovisko k spolufinancování HZS z rozpočtu kraje.

Toto usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

6. Závěr

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín 6. zasedání komise určil na středu 5. prosince 2001 v 10:00.

 

 

 

                                                                                                                                            Pavel Maslák

                                                                                                                               předseda bezpečnostní komise

                                                                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 2. listopadu 2001 Kateřina Nedvědová.                                                                       

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.11.2001 / 30.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze