Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

11. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 11. 4. 2005

 

 

Přítomni:

členové

-         Zdeněk Blažek

-         Marie Černá

-         Milan Havlíček

-         Miroslav Houška

-         Vítězslav Jonáš (předseda)

-         František Kavina

-         Zdeněk Novák

-         Ladislav Péťa

-         Hana Žáková

-         Martin Černý (tajemník)

 

hosté

-         Dušan Vichr (odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování)

-         Václav Novák (odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování)

 

 

Návrh programu:

1.       Zahájení, představení členů výboru;

2.       Organizační záležitosti;

3.       Návrh plánu činnosti na rok 2005;

4.       Seznámení s Programem rozvoje kraje;

5.       Grantová schémata kraje ze SROPu;

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr.

 

 

1.       Zahájení, představení členů výboru

V. Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu, který byl přítomnými schválen. Přítomní se dohodli, že bod č. 2 „Návrh plánu činnosti na rok 2005“ bude zařazen za bod č. 5 „Grantová schémata kraje ze SROPu“.

 

2.       Organizační záležitosti

Členové VRR se vzájemně představili. V úvodu byli seznámeni s organizací výboru, právy a povinnostmi, které vyplývají z jejich funkce. Bylo dohodnuto, že pozvánky, zápisy a podkladové materiály pro jednání budou rozesílány členům VRR pouze elektronickou počtou, vyjma rozsáhlých dokumentů, které budou rozesílány operativně na CD, nebo v papírové formě.

 

3.       Seznámení s Programem rozvoje kraje

M. Černá pohovořila o počátcích vzniku Programu rozvoje kraje (dále jen PRK), o Programovém doplňku PRKu na rok 2004 a o jeho současném stavu. K tomuto bodu byly přizváni i zástupci odboru regionálního rozvoje.

V. Novák stručně komentoval:

-         Zákon č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje;

-         Prezentaci (příloha zápisu č. 1), která byla přítomným představena a pohovořil o koncepci PRKu, jeho schvalování a aktualizaci (poslední aktualizace části Profil a SWOT analýza proběhla v období II. pololetí roku 2004). PRK se skládá ze tří základních částí: Profil kraje Vysočina, SWOT analýza kraje Vysočina, Programová část PRK. Stručně komentoval každou část PRKu a pohovořil o vertikální struktuře PRKu.

-         Podkladový materiál, který řeší aktualizaci PRKu a bude předložen Radě kraje Vysočina ke schválení. Dle tohoto materiálu je aktualizace PRKu možná třemi způsoby: Varianta A: prostá revize programové části PRK, Varianta B: cíl – dílčí cíl – opatření, Varianta C: úplná aktualizace. Návrh aktualizovaného PRKu bude předložen VRR v období říjen – listopad 2005.

-         Soustavu strategických a programových dokumentů pro podporu regionálního rozvoje České republiky.

Dále bylo dohodnuto, že VRR bude na každém dalším zasedání, dle časového harmonogramu, informován o průběhu aktualizace PRKu, prostřednictvím M. Černé. Materiály k jednání připraví V. Novák.

 

Úkol: Předložit časový harmonogram aktualizace PRKu.

Termín: VRR č. 2/2005

Odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

 

Usnesení 001/01/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

aktualizaci programové části PRKu v úrovni cíl – dílčí cíl – opatření ve spolupráci s odbory Krajského úřadu kraje Vysočina, za účasti komisí rozšířených o partnery z dané oblasti a dále

doporučuje

aby základem řídícího výboru pro aktualizaci PRKu byl Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina, rozšířený o zástupce Krajské hospodářské komory kraje Vysočina, Agrární komory, Sdružení obcí Vysočiny, nezávislých neziskových organizací, případně dalších participujících organizací.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

V rámci tohoto bodu byla otevřena diskuse na téma NUTS II. M. Černá bude o této problematice informovat na dalším jednání VRR.

M. Černý pohovořil o celkové situaci v odboru regionálního rozvoje a komentoval komplikované oblasti.

 

4.       Grantová schémata kraje ze SROPu

Tajemník VRR stručně komentoval prezentaci (příloha zápisu č. 2) na téma „Společný regionální operační program (dále jen SROP)“.

Dále v této souvislosti pohovořil o:

-         jednotlivých opatřeních a prioritách SROPu,

-         grantových schématech, které vyhlašuje kraj Vysočina (na podporu podnikatelů v kraji Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP, na podporu malých a středních podnikatelů ve vybraných regionech kraje Vysočina, na podporu drobných podnikatelů ve vybraných regionech kraje Vysočina, podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006),

-         grantových schématech v rámci podopatření 4.1.2 SROP v kraji Vysočina („Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu“,

-         grantových schématech v rámci podopatření 4.2.2 SROP v kraji Vysočina („Rozvoj regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu“),

-         odkazech na internetových stránkách kraje Vysočina,

-         důležitých termínech pro podání žádostí,

-         parametrech vhodného žadatele,

-         projektech podávaných za kraj Vysočina a speciálním „EU teamu“ který komplexně koordinuje tuto problematiku a má na starosti podávané projekty,

-         spolupráci kraje Vysočina s firmami a podnikateli v kraji Vysočina.

 

5.       Návrh plánu činnosti na rok 2005

Přítomným byl předložen Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005.

 

Usnesení 002/01/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina

ke schválení.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Návrh plánu činnosti bude rozeslán elektronicky spolu s návrhem zápisu. Bylo dohodnuto, že v nutných případech bude použito elektronické hlasování.

 

6.       Diskuse a různé

Jednání výboru byla stanovena pravidelně 1x měsíčně, vždy druhý čtvrtek v měsíci, ve 14:30 hodin v maximální délce tří hodin.

Návrh termínů výborů bude rozeslán elektronicky se zápisem.

 

7.       Závěr

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín a místo dalšího zasedání VRR bude upřesněno na pozvánce.

 

 

Jonáš Vítězslav v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání VRR dne 11. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 12. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.4.2005 / 19.4.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze