Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

29. březen 2005
 

 
 

 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2005 konaného dne 29. 3. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 3. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: F. Bradáč, M. Báňa.

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Zastupitelstvu kraje předložil F. Dohnal návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

bod 74 Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-únor 2005;

bod 75 Převod nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě.

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2005

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

5.       Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva

6.       Žádost obcí o finanční pomoc po povodni

7.       Informace o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina

8.       Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2005

9.       Návrh Zásad pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005

10.   Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II

11.   Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

12.   Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka

13.   Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč

14.   Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Častrov

15.   Nabytí pozemků trvale dotčených stavbou "III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská - 1. stavba" do vlastnictví kraje Vysočina

16.   Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň

17.   Výkup pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice

18.   Změna správy nemovitostí v k. ú. a obci Moravské Budějovice

19.   Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Čejov

20.   Darování pozemků v k. ú. a obci Březník

21.   Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pacov

22.   Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava

23.   Změna usnesení 378/06/2004/ZK

24.   Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice

25.   Vzájemné darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Kožichovice

26.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

27.   Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek

28.   Darování pozemků v k. ú. a obci Radňoves

29.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Krupá

30.   Prodej pozemků v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov

31.   Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - prodej nemovitostí v k. ú. Rouchovany

32.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš

33.   Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Leskovice

34.   Přijetí daru stavby zastávkových pruhů v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

35.   Darování pozemku v k. ú. a obci Třebelovice

36.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec

37.   Financování projektu "Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice"

38.   Financování projektu "Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice"

39.   Přijetí daru pozemku v k. ú. Jihlava

40.   Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná

41.   Žádost obce Budkov o poskytnutí finančního příspěvku

42.   Žádost obce Kostelec o řešení financování chodníku v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/406

43.   Žádost obce Čáslavice o poskytnutí finančního příspěvku

44.   Žádost obce Horní Rápotice o přidělení dotace

45.   Projekt kraje do programu INTERREG III.A Česká republika - Rakousko

46.   Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

47.   Převod movité věci ve vlastnictví kraje do správy příspěvkové organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

48.   Změny ve zřizovacích listinách domů dětí a mládeže

49.   Finanční prostředky z MŠMT na soutěže v roce 2005

50.   Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2005

51.   Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

52.   Převedení vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže, Humpolec, Na skalce 623

53.   Dofinancování evropských projektů v roce 2005

54.   Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004

55.   Změny v rejstříku škol a školských zařízení

56.   Dotace na opravu budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou

57.   Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

58.   Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační a sanační práce skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov

59.   Návrh na provedení rozpočtového opatření v roce 2005 - rozvojový záměr u SÚS Havlíčkův Brod

60.   Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místní komunikace

61.   Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice

62.   Návrh na změnu Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč a Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou - doplňková činnost

63.   Návrh na změnu zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou - nepotřebný majetek

64.   Realizace projektového záměru silnice II/405 v úseku Jihlava - Příseka

65.   Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

66.   Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina

67.   FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004

68.   Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2005

69.   FOND VYSOČINY - grantový program "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ"

70.   FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005"

71.   Uzavření budoucí darovací smlouvy s obcí Bohdalec

72.   Partnerské smlouvy do SROP k projektům měst a obcí v kraji Vysočina

73.   Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

74.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-únor 2005

75.   Převod nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě

76.   Rozprava členů zastupitelstva

Upravený program jednání byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zápisy ze zasedání rady kraje a krátce referoval o jednání Bezpečnostní rady kraje, která se zaobírala řešením havarijního stavu přehradní nádrže Mostiště. V souvislosti s kladným hodnocením činnosti Povodňové komise zdůraznil velký význam spolupráce kraje s profesionálními i dobrovolnými hasiči.

M. Vystrčil také předběžně informoval zastupitele o vládou odsouhlaseném převodu areálu kasáren O. Jaroše v Jihlavě do majetku kraje Vysočina, s tím, že uvedené prostory budou využity pro vybudování komplexního sídla krajského úřadu.

V oblasti zdravotnictví akcentoval dvě události, a to seminář zaměřený na prezentaci a hodnocení hospodářských výsledků krajem zřizovaných zdravotnických organizací a jednání s ministryní zdravotnictví MUDr. M. Emmerovou. K základním tématům, jejichž projednávání se zúčastnil rovněž náměstek hejtmana P. Hájek, patřilo neúplné oddlužení nemocnic kraje Vysočina a možnost získání finančního příspěvku od Ministerstva zdravotnictví ČR na splátku lineárního urychlovače.

M. Vystrčil dále vyzvedl aktivní podíl kraje při realizaci konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskuteční v Hradci Králové.

V části věnované informacím z oblasti regionálního rozvoje seznámil přítomné s probíhající diskuzí krajů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR o přípravě regionů na plánovací období 2007 až 2013. Jednotné stanovisko krajů, které prosazují vytváření vlastních operačních programů v rámci NUTS II, bylo podpořeno i usnesením Rady asociace krajů ČR.

Závěrem M. Vystrčil zmínil návštěvu amerického velvyslance v kraji Vysočina a předeslal možnost návštěvy MUDr. P. Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu ČR.

D. Oulehla s odkazem na končící 30 denní lhůtu pro vyplnění čestného prohlášení o činnostech dle zákona 238/92 Sb. apeloval na zastupitele, aby tyto formuláře osobně odevzdali ve stanoveném termínu.

V. Novotný se nejprve dotázal, zda rada kraje při rozhodování o umístění pracovišť magnetické rezonance vycházela z analytického posouzení celého záměru a zvážila i finanční dopady, včetně nasmlouvání výkonů se zdravotními pojišťovnami v obou vybraných místech kraje.

Druhý dotaz se týkal pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava za účelem zřízení kardiologického pracoviště. Konkrétně měla-li rada kraje k dispozici porovnání způsobu provozování tohoto pracoviště soukromou společností a nemocnicí, bylo-li jednáno se zdravotními pojišťovnami, a také zda existuje analýza dostupnosti jiných pracovišť ať kardiologických či magnetické rezonance pro klienty z jednotlivých částí našeho regionu.

Poslední dotaz se pak týkal upřesnění dalšího zamýšleného postupu v oblasti komunitního plánování sociálních služeb.

P. Hájek reagoval na první dotaz V. Novotného konstatováním, že navržená dvě pracoviště magnetické rezonance vycházejí z počtu obyvatel v kraji a zájem o ně projevily Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě. Analytické ani přípravné práce nebyly zahájeny z důvodu nedostatku financí. Podobně je tomu i v případě invazivní kardiologie, jejíž zřízení bude od provozovatele vyžadovat desítky milionů korun, proto kraj souhlasil s pronájmem prostor v Nemocnici Jihlava soukromému subjektu. Po upozornění V. Novotného ještě doplnil, že obě nemocnice ucházející se o magnetickou rezonanci již činí některá personální a prostorová opatření, a potvrdil informovanost ředitele Krajské pobočky VZP.

J. Vondráček ke třetímu dotazu V. Novotného uvedl, že diskutovaná metoda komunitního plánování je jednou z možností vytvoření sítě sociálních služeb v kraji a rada kraje následně projednala koncepci zavádění standardů kvality sociálních služeb, která je nedílnou součástí celého procesu. Uvedenou metodou a jejím rozpracováním se bude zabývat na svých zasedáních také Sociální komise RK.

J. Běhounek požádal o sdělení bližších informací k záměru prodeje nemovitého a movitého majetku Dětské odborné léčebny Počátky předem určenému zájemci.

J. Bambasová rozšířila dotaz přednesený J. Běhounkem o požadavek vztahující se konkrétně na jednání s pražským městským obvodem, coby zájemcem o koupi tohoto objektu.

F. Dohnal na základě obou předešlých dotazů seznámil zastupitele s průběhem výběrových řízení a podrobně popsal jednání s představiteli městské části Praha 13, kteří však odstoupili od záměru využít dané prostory pro rekreaci dětí. Na doplnění uvedl, že další přihlášený zájemce o koupi léčebny, kterou chce přestavět na zařízení sociální péče, nemá dosud proveden zápis do obchodního rejstříku.

L. Joukl v souvislosti s radou kraje projednaným návrhem na uvolnění a pořízení nemovitého majetku u Správ a údržeb silnic kraje Vysočina požádal o specifikaci pořizovaného majetku.

V. Kodet v odpovědi na dotaz L. Joukla sdělil, že odbor dopravy a silničního hospodářství na základě zmapování potřebnosti a využitelnosti vlastního i pronajatého majetku jednotlivých SÚS vypracoval koncepční materiál řešící nakládání s nepotřebným majetkem, včetně pořizování nového. S dílčími opatřeními budou zastupitelé detailně seznámeni při předložení konkrétního návrhu.

M. Báňa se dotázal na důvody navýšených provozních nákladů areálu staré nemocnice v Jihlavě, jimiž se rada kraje zabývala na svém zasedání 8. 3. 2005.

F. Dohnal uvedl, že se jedná o náklady související s udržováním celého areálu, temperováním budov v zimních měsících a ostrahou objektu.

J. Slámečka navázal na příspěvek D. Oulehly ve věci plnění zákona 238/92 Sb. a přednesl stanovisko politického klubu KSČM doporučující zveřejnění vyplněných formulářů na webových stránkách kraje.

M. Vystrčil reagoval na sdělení J. Slámečky a upozornil, že zveřejnění čestného prohlášení závisí na osobním rozhodnutí každého zastupitele. Teprve na základě vydaného souhlasu je možné zpřístupnit oznámení o činnostech daného zastupitele na krajských webových stránkách.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0094/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, krátce informovala o předloženém písemném materiálu a seznámila přítomné s návrhem vize krajského úřadu.

P. Šlechtický vznesl dotaz jakým způsobem bude krajský úřad řešit dosud neobsazené místo vedoucího odboru životního prostředí.

S. Zikmundová sdělila, že vedoucí odboru životního prostředí bude jmenován na základě výběrového řízení, které by mělo proběhnout do konce 1. pololetí t. r. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0095/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-03.doc, ZK-02-2005-03pr1, ZK-02-2005-03pr2, ZK-02-2005-03pr3

 

74.Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-únor 2005

D. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o čerpání rozpočtu za období leden – únor 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0096/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období v období leden – únor 2005“ dle materiálu ZK-02-2005-74, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-74, ZK-02-2005-74pr1

 

04. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje.

V. Novotný předložil protinávrh na doplnění přílohy 2 materiálu RK-02-2004-04 o následující textovou část:

-          článek 6, odst. 4 - rozšířit první větu o text …a všech jednání spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva (dále jen „ostatní jednání“);

-          článek 6, odst. 7 – na konci prvního odstavce rozšířit první větu o text …a na ostatních jednáních;…

-          článek 6, odst. 7 – ve druhém odstavci doplnit textovou část … slouží prezenční listiny a v případě ostatních jednání prezenční listina nebo potvrzení vydané odborem sekretariátu hejtmana, které budou neskenovány…

D. Oulehla v souvislosti s povinností zastupitelů havarijně pojistit užívaná vozidla na zvolené funkční období navrhl zvážit začlenění odpovědnosti za případné škody do pojistných rizik kraje.

M. Vystrčil si protinávrh V. Novotného osvojil a v případě poznámky D. Oulehly doporučil, aby se možnostmi řešení problematiky pojistného krytí zastupitelů zabýval kontrolní výbor ve spolupráci s finančním výborem.

Současně M. Vystrčil reagoval na doplňující připomínky V. Novotného a V. Nechvátala týkající vyúčtování výjezdních zasedání sdělením, že tyto pracovní cesty mohou být dočasně řešeny na základě článku 9 odstavce 1 předložených zásad. Doporučil však i jejich projednání v kontrolním a finančním výboru.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0097/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-02-2005-04, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-04.doc, ZK-02-2005-04pr1, ZK-02-2005-04pr2

 

05. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zrušit usnesení č. 299/05/2004/ZK a rozhodnout o poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0098/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení č. 299/05/2004/ZK a

rozhoduje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-05.doc

 

06. Žádost obcí o finanční pomoc po povodni

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obcí Budišov a Onšov o poskytnutí finanční pomoci od kraje Vysočina na odstranění povodňových škod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0099/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci obci Budišov na odstranění povodňových škod ve výši 153.000,- Kč dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění;

·          dotaci obci Onšov na odstranění povodňových škod ve výši 92.000,- Kč dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 245.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-06.doc, ZK-02-2005-06pr1

 

07. Informace o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina z rozpočtu kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0100/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·          informaci o průběhu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2005-07, př. 1;

rozhodlo

·          nevyplatit dotace obcím, které nesplnily podmínky stanovené Pravidly pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina, dle materiálu ZK-02-2005-07, př. 2;

·          prodloužit obci Brzkov termín pro čerpání dotace na ochranu obecního nemovitého majetku do 15. 4. 2005;

·          navýšit kapitolu Regionální rozvoj, ORJ 1500, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 29 080,- Kč snížením položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené za účelem poskytnutí dotaci obci Brzkov a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana:

·          informovat obce, jimž nebude dotace vyplacena pro nesplnění podmínek;

·          vystavit platební poukaz k proplacení dotace obci Brzkov.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 15. 4. 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-07.doc, ZK-02-2005-07pr1, ZK-02-2005-07pr2

 

08. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh Zásad zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2005. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0101/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2005 dle materiálu ZK-02-2005-08, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: po celou dobu poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-08.doc, ZK-02-2005-08pr1

 

09. Návrh Zásad pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem výše uvedených Zásad. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0102/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Zásady pro poskytování příspěvků obcím, Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005 dle materiálu ZK-02-2005-09, př. 1;

·          v souladu s ustanovením §36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení hasičů ČMS ve výši 1.270.000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na okrskové a okresní soutěže a krajské soutěže dle materiálu ZK-02-2005-09, př. 1;

·          v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky obcím v celkové výši 4.430.000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR dle materiálu ZK-02-2005-09, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-09.doc, ZK-02-2005-09pr1

 

10. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost – pohotovost JPO. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0103/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27, odst. 1. písmene e) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost v celkové částce 1.675.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 na pohotovost JPO II na rok 2005 dle materiálu ZK-02-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 4. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-10.doc, ZK-02-2005-10pr1, ZK-02-2005-10pr2, ZK-02-2005-10pr3

 

11. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k navržené výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0104/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina, kteří jsou členy výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina, kteří jsou členy komisí Rady kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2005-11, př. 1.

odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-11.doc, ZK-02-2005-11pr1

 

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlávka

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Jihlávka do vlastnictví obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0105/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 160-27/2004 pozemků par. č. 1597/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 180 m2, par. č. 1597/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, par. č. 1597/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, par. č. 1597/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, par. č. 1597/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2 v k. ú. a obci Jihlávka do vlastnictví obce Jihlávka;

·          dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-12.doc, ZK-02-2005-12pr1

 

13. Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0106/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-13.doc, ZK-02-2005-13pr1

 

14. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Častrov

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Častrov do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0107/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          bezúplatné nabytí pozemků par. č. 623/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 312 m2, par. č. 623/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 220 m2, par. č. 623/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 270 m2, par. č. 623/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2, par. č. 623/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 202 m2, par. č. 623/31 - ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 623/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 242 m2, par. č. 623/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 117 m2, par. č. 623/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2, par. č. 623/39 - ostatní plocha, silnice o výměře 406 m2, par. č. 623/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2 a par. č. 623/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 550 m2 v k. ú. Jakubín a obci Častrov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:

-          přejímající se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat;

-          přejímající se zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let nepřevede na jiného;

-          v případě, že by přejímající porušil povinnosti dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně předmětných nemovitostí zjištěnou dle platného cenového předpisu v době, kdy k porušení povinnosti došlo;

·          Dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-14.doc, ZK-02-2005-14pr1

 

15. Nabytí pozemků trvale dotčených stavbou "III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská - 1. stavba" do vlastnictví kraje Vysočina

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu nabytí pozemků trvale dotčených stavbou silnice „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická – Havířská – 1. stavba“ do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0108/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků trvale dotčených stavbou silnice "III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská - 1. stavba" v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2005-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-15.doc, ZK-02-2005-15pr1

 

16. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0109/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          bezúplatné nabytí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr (PK) par. č. 388 díl 2 o výměře 134 m2, par. č. 389 díl 2 o výměře 207 m2 a par. č. 401/12 díl 1 o výměře 159 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 463/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 580 m2 a par. č. 463/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 140 m2 v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:

-          přejímající se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat;

-          přejímající se zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let nepřevede na jiného;

-          v případě, že by přejímající porušil povinnosti dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na tom, že přejímající převede do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně předmětných nemovitostí zjištěnou dle platného cenového předpisu v době, kdy k porušení povinnosti došlo;

·          dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-16.doc, ZK-02-2005-16pr1

 

18. Změna správy nemovitostí v k. ú. a obci Moravské Budějovice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, kterými bude provedena změna správy předmětných nemovitostí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0110/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 6 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště řemesel a služeb a Učiliště, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 dle materiálu ZK-02-2005-18, př. 1;

·          dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-02-2005-18, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-18.doc, ZK-02-2005-18pr1, ZK-02-2005-18pr2

 

19. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Čejov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Čejov od M. Strádalové do vlastnictví kraje Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0111/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemků vedených ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr (PK) par. č. 332/1 o výměře 4 021 m2, par. č. 339 o výměře 1 503 m2 a par. č. 340 o výměře 1 230 m2, v k. ú. a obci Čejov od Milušky Strádalové do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-02-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-19.doc, ZK-02-2005-19pr1

 

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Březník

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovat pozemky v k. ú. a obci Březník do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0112/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 298-630/2003 nově vzniklých pozemků par. č. 3329/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 390 m2 a par. č. 3329/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 v k. ú. a obci Březník do vlastnictví obce Březník;

·          Dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-20.doc, ZK-02-2005-20pr1

 

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pacov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pacov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0113/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 2535/4 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 2583/3 ostatní plocha, silnice o výměře 194 m2, par. č. 2583/4 ostatní plocha, silnice o výměře 297 m2 a par. č. 2583/10 ostatní plocha, silnice 4 m2 v k. ú. a obci Pacov, nově zaměřených geometrickým plánem č. 1218-340/2004 ze dne 18. 10. 2004, městu Pacov;

·          dodatek č. 77 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-21, př. 1;

·          přijetí daru pozemků par. č. 894/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 2567/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 2567/78 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94 m2 v k. ú. a obci Pacov, nově zaměřených geometrickým plánem č. 1218-340/2004 ze dne 18. 10. 2004, od města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 78 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-21, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-21.doc, ZK-02-2005-21pr1, ZK-02-2005-21pr2

 

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0114/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 5894/5 o výměře 306 m2, par. č. 5894/6 o výměře 77 m2, par. č. 5894/7 o výměře 144 m2, par. č. 5894/8 o výměře 92 m2, par. č. 5894/9 o výměře 159 m2, par. č. 5894/10 o výměře 30 m2, par. č. 5894/11 o výměře 80 m2, vše v k. ú. a obci Jihlava. z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

·          dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-22.doc, ZK-02-2005-22pr1

 

23. Změna usnesení 378/06/2004/ZK

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zrušit část usnesení 378/06/2004/ZK za současného přijetí daru pozemků v k. ú. Dlouhé na Moravě a schválit nové znění dodatku Zřizovací listiny SÚS Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0115/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

část usnesení 378/06/2004/ZK v bodech:

·          přijetí daru pozemku par. č. 1602/1 o výměře 5208 m2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a silničního tělesa na tomto pozemku a na částech pozemků par. č. 31;

·          par. č. 226, par. č. 227, par. č. 244 a par. č. 439 postaveném, včetně všech součástí a příslušenství od obce Dlouhé do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2004-26, př. 1;

schvaluje

·          přijetí daru pozemků par. č. 1602/1 o výměře 5208 m2 a par. č. 244 výměře 3473 m2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a silničního tělesa na těchto pozemcích, včetně všech součástí a příslušenství od obce Dlouhé do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-23.doc, ZK-02-2005-23pr1

 

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Hrotovice do vlastnictví města. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0116/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 929/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 42 m2, par. č. 929/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 a dílu "b" výměře 107 m2 pozemku par. č. 929/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Hrotovice zaměřených geometrickým plánem č. 690-6/2005 ze dne 17. 1. 2004 do vlastnictví města Hrotovice;

·          dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-24.doc, ZK-02-2005-24pr1

 

25. Vzájemné darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Kožichovice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzájemného darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Kožichovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0117/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 2512/4 ostatní plocha, silnice o výměře 430 m2 a dílu "b" o výměře o výměře 37 m2 odděleného geometrickým plánem č. 473-137/2004 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice do vlastnictví obce Kožichovice;

·          dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-25, př. 1;

·          přijetí daru stavby zastávkového pruhu na pozemku par. č. 2535/24 a pozemku par. č. 2535/24 ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Kožichovice zaměřeného geometrickým plánem č. 473-137/2004 z pozemku par. č. 2535/11 v k. ú. a obci Kožichovice od obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-25.doc, ZK-02-2005-25pr1, ZK-02-2005-25pr2

 

26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod žadateli Lubomíru Vaňkátovi, bytem Pražská 3654, Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0118/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. st. 5433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, par. č. 2327/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 97 m2 a par. č. 2327/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod Lubomíru Vaňkátovi, bytem Pražská 3654, Havlíčkův Brod, za kupní cenu 653 100,- Kč;

·          dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2005-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-26.doc, ZK-02-2005-26pr1

 

27. Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek

F. Dohnal doplnil zastupitelstvu kraje informace k návrhu darovat pozemky v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek do vlastnictví obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0119/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 586/2 ostatní plocha, silnice o výměře 406 m2, par. č. 586/3 ostatní plocha, silnice o výměře 507 m2 a par. č. 586/8 ostatní plocha, silnice o výměře 134 m2, zaměřených geometrickým plánem č. 66-92/2004 dne 22. 12. 2004, v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek do vlastnictví obce Borek;

·          dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-27.doc, ZK-02-2005-27pr1

 

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Radňoves

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Radňoves do vlastnictví obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0120/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování geometrickým plánem č. 89-506/2004 nově oddělených pozemků par. č. 489/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 63 m2, par. č. 489/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 128 m2 a par. č. 489/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a par. č. 485/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 400 m2, vše v k. ú. a obci Radňoves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radňoves;

·          dodatek č. 112 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2005-28, př. 1

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-28.doc, ZK-02-2005-28pr1

 

29. Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Krupá

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup uvedených pozemků v k. ú. a obci Dolní Krupá do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0121/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků. par. č. 1420 - ost. plocha, silnice výměře 144 m2 a par. č. 1532/34 - ost. plocha, silnice o výměře 510 m2 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá do vlastnictví kraje Vysočina od M. Langpaula, bytem Jihlava, Březinova 37, Ing. Petra Langpaula, bytem Praha Modřany, Lysinská 4/1446, Ing. Jaroslavy Langpaulové, bytem Praha Modřany, Lysinská 4/1446 a Ludmily Langpaulové, bytem Jihlava, Březinova 37 za kupní cenu ve výši 32 700,- Kč;

·          dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2005-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-29.doc, ZK-02-2005-29pr1

 

31. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - prodej nemovitostí v k. ú. Rouchovany

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva kraje a prodat nemovitosti v k. ú. Rouchovany do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Dětského domova se školou, Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0122/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 397/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004;

schvaluje

·          prodej nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany dle materiálu ZK-02-2005-31, př. 1, do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Dětského domova se školou, Jihlava, Dělnická 1 za dohodnutou kupní cenu 7 868 830,- Kč;

·          dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební, Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kubišova 1214/9, dle materiálu ZK-02-2005-31, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-31.doc, ZK-02-2005-31pr1, ZK-02-2005-31pr2

 

32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup uvedeného pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0123/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 3009/50 ostatní plocha, silnice o výměře 140 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš od spoluvlastníků Holíkové Hany, bytem U Stadionu 377, Velká Bíteš, a Pavlíčka Jaroslava, bytem Zahradní 505, Velká Bíteš, každý vlastní ideální 1/2, za kupní cenu 5 320,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 111 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-32.doc, ZK-02-2005-32pr1

 

33. Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Leskovice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navrženém majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. a obci Leskovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0124/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 221/7 ostatní plocha, silnice o výměře 823 m2, par. č. 346 ostatní plocha, silnice o výměře 164 m2, par. č. 374/2 ostatní plocha, silnice o výměře 1306 m2, par. č. 34/5 ostatní plocha silnice o výměře 184 m2, par. č. 373/1 trvalý travní porost o výměře 1 144 m2, par. č. 619 trvalý travní porost o výměře 426 m2 a par. č. 621 trvalý travní porost o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Leskovice do vlastnictví obce Leskovice;

·          dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-33, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-33.doc, ZK-02-2005-33pr1

 

34. Přijetí daru stavby zastávkových pruhů v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem přijetí daru stavby v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0125/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru zastávkových pruhů na silnici III/4056 postavených na pozemku par. č. 825/1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou od obce Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 77 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-34.doc, ZK-02-2005-34pr1

 

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebelovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat uvedený pozemek v k. ú. a obci Třebelovice do vlastnictví obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0126/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 1483/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 100 m2, par. č. 1483/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, par. č. 1483/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, par. č. 1483/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a par. č. 1483/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 56 m2 , vše v k. ú. a obci Třebelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Třebelovice

·          dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-35.doc, ZK-02-2005-35pr1

 

36. Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh prodeje pozemku v k. ú. a obci Humpolec. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0127/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků st. par. č. 599/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 a par. č. 1910/15 - ost. plocha o o výměře 294 m2 v k. ú. a obci Humpolec do vlastnictví Jednoty spotřebního družstva Kamenice nad Lipou za kupní cenu ve výši 109 800,- Kč;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-02-2005-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-36.doc, ZK-02-2005-36pr1

 

D. Oulehla sdělil zastupitelům, že záměrně nehlasoval pouze u bodu 20 Darování pozemků v k. ú. a obci Březník z důvodu možné podjatosti. Dále poznamenal, že ačkoliv byl přihlášen před zahájením hlasování bodů 12 - 16, 18 - 29, 31 – 36 projednávaných v bloku, dostal prostor k připomínce až později, a proto byl nucen zdržet se hlasování v celém rozsahu.

 

17. Výkup pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na výkup pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice od Jana a Marie Hladíkových do vlastnictví kraje Vysočina. Z. Dobrý vyjádřil svůj nesouhlas s postupem rady kraje a odboru majetkového při posuzování a stanovení kupní ceny pozemků v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice.Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0128/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků v k. ú. Pořežín a obci Velká Losenice dle materiálu ZK-02-2005-17, př. 1 od Jana a Marie Hladíkových za kupní cenu 148.575,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 110 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2005-17, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-17.doc, ZK-02-2005-17pr1, ZK-02-2005-17pr2

 

30. Prodej pozemků v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat pozemek v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov žadateli Vladimíru Váchovi, bytem Havlíčkův Brod. Z. Dobrý vyjádřil svůj nesouhlas s postupem rady kraje a odboru majetkového při posuzování a stanovení kupní ceny pozemků v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov.Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0129/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej nově vzniklého pozemku par. č. 91/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Velešov, obec Větrný Jeníkov dle geometrického plánu č. 31-453/2004 Vladimíru Váchovi, bytem Havlíčkův Brod, Generála Kultvašra 3310 za kupní cenu 2 037,- Kč;

·          dodatek č. 35 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-30.doc, ZK-02-2005-30pr1

 

37. Financování projektu "Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice"

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navrženém rozpočtovém opatření za účelem finančního krytí realizace projektu "Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice". K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0130/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 - Silnice o částku 6 702 752,- Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (nespecifikovaná rezerva) o částku 6 702 752,- Kč za účelem finančního krytí realizace projektu "Oprava krytu silnice II/152 v úseku Jemnice - Lhotice".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-37.doc

 

38. Financování projektu "Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice"

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným rozpočtovým opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0131/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 - Silnice o částku 7.166.200 Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (nespecifikovaná rezerva) o částku 7.166.200 Kč za účelem finančního krytí realizace projektu "Oprava krytu silnice II/407 v úseku od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-38.doc

 

39. Přijetí daru pozemku v k. ú. Jihlava

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0132/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru pozemku par. č. 3245 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 357 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3 dle materiálu ZK-02-2005-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-39.doc, ZK-02-2005-39pr1

 

40. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzájemného darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0133/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru stavby odbočovacího a příjezdného pruhu na pozemcích par. č. 1522/7, 1522/4 v hodnotě 343 603,- Kč a pozemků par. č. 1522/7 o výměře 32 m2 a par. č. 1522/4 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Polná v hodnotě 5 292,- Kč vzniklých na základě geometrického plánu č. 1065-8680/2004 od JMB družstva Moravské Budějovice, se sídlem Janáčkova 1331, Moravské Budějovice;

·          darování pozemku par. č. 2476/8 ost. plocha výměře 67 m2 v k. ú. a obci Polná vzniklého na základě geometrického plánu č. 1065-8680/2004 JMB družstvu Moravské Budějovice, se sídlem Janáčkova 1331, Moravské Budějovice;

·          dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-40.doc, ZK-02-2005-40pr1

 

75. Převod nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu zrušit usnesení 322/05/2004/ZK a schválit bezúplatný převod části areálu staré nemocnice v Jihlavě do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava, Statutárního města Jihlava a úplatný převod společnosti E.ON a. s. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0134/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 322/05/2004/ZK;

schvaluje

·         darování nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava;

·         darování nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

·         prodej budovy bez č. p./č. e. – stavba technického vybavení na pozemku par. č. 3021/2 a pozemku par. č. 3021/2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., za kupní cenu 597.620,- Kč;

·         přijetí daru nemovitostí dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 3 s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospěch Statutárního města Jihlava po dobu 20 let za cenu 1.000,- Kč od Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Obchodní akademie Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 4;

·         dodatek č. 6 Střední zdravotní školy a Vyšší zdravotní školy Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 5;

·         dodatek č. 3 Integrované střední školy stavební a Učiliště Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-75, př. 6.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-75, ZK-02-2005-75pr1, ZK-02-2005-75pr2, ZK-02-2005-75pr3, ZK-02-2005-75pr4, ZK-02-2005-75pr5, ZK-02-2005-75pr6

 

41. Žádost obce Budkov o poskytnutí finančního příspěvku

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Budkov o poskytnutí finančního příspěvku na stavební úpravy a přístavbu kuchyně základní školy. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0135/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Budkov o poskytnutí finančního příspěvku na stavební úpravy a přístavbu kuchyně základní školy a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-41.doc

 

42. Žádost obce Kostelec o řešení financování chodníku v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/406

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na poskytnutí dotace obci Kostelec na výstavbu nového úseku chodníku za současného přijetí rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0136/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obci Kostelec ve výši 30 000,- Kč na úhradu části nákladů vynaložených na výstavbu nového úseku chodníku u silnice II/406 v místě napojení na chodník na novém mostu přes Třešťský potok;

·          povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 30 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-42.doc

 

43. Žádost obce Čáslavice o poskytnutí finančního příspěvku

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Čáslavice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu komunikace na pozemku v majetku kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0137/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Čáslavice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu komunikace na pozemku par. č. 841 v k. ú. Čáslavce a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-43.doc

 

44. Žádost obce Horní Rápotice o přidělení dotace

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Horní Rápotice týkající se přidělení dotace na opravu víceúčelové komunikace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0138/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Horní Rápotice o poskytnutí dotace na opravu víceúčelové komunikace Horní Rápotice - Háj a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-44.doc

 

45. Projekt kraje do programu INTERREG III.A Česká republika - Rakousko

M. Černá stručně charakterizovala překládaný projekt zaměřený na terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji a informovala zastupitelstvo kraje o způsobu jeho financování. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0139/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závazek kraje na profinancování projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina" ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů, to je 998 000,- Kč a

bere na vědomí

předložení projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina" na Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod".

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-45.doc, ZK-02-2005-45pr1, ZK-02-2005-45pr2

 

46. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005

M. Černá doplnila zastupitelstvu kraje k návrhu na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 informace, které se týkají čerpání finančních prostředků v souvislosti s administrací jednotlivých projektů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0140/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálů ZK-02-2005-46, př. 1 a př. 2 za podmínky, že u žadatele bude provedena předběžná kontrola s kladným výsledkem;

·          vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005 dle materiálu ZK-02-2005-46, př. 3.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-46.doc, ZK-02-2005-46pr1,2, ZK-02-2005-46pr3

 

47. Převod movité věci ve vlastnictví kraje do správy příspěvkové organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

M. Matějková konkretizovala zastupitelstvu kraje žádost o převod movité věci do správy příspěvkové organizaci Školní statek, Humpolec, a dále požádala o schválení dodatku zřizovací listiny této organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0141/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          převod lisu Claas 46 v pořizovací ceně 210 000,- Kč ve vlastnictví kraje do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 s účinností od 1. 4. 2005;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-02-2005-47, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-47.doc, ZK-02-2005-47pr1

 

48. Změny ve zřizovacích listinách domů dětí a mládeže

M. Matějková zdůvodnila zastupitelstvu kraje změny v předmětu činnosti, které jsou obsaženy v dodatcích zřizovacích listin domů dětí a mládeže. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0142/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 1;

·          dodatek č. 3 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 2;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 3;

·          dodatek č. 2 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 4;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí mládeže Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 5;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Bystřice na Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 6;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 102 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 7;

·          dodatek č. 4 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 8;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Junioru - domu dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793 dle materiálu ZK-02-2005-48, př. 9.

odpovědnost: OŠMS

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-48.doc,ZK-02-2005-48pr1, ZK-02-2005-48pr2, ZK-02-2005-48pr3, ZK-02-2005-48pr4, ZK-02-2005-48pr5, ZK-02-2005-48pr6, ZK-02-2005-48pr7, ZK-02-2005-48pr8, ZK-02-2005-48pr9

 

49. Finanční prostředky z MŠMT na soutěže v roce 2005

M. Matějková shrnula členům zastupitelstva kraje základní informace o příjemcích účelové dotace MŠMT určené na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek konaných v roce 2005 v kraji Vysočina. Současně požádala zastupitelstvo kraje o schválení přidělení dotace městu Pelhřimov, které je zřizovatelem DDM Pelhřimov pověřeného organizováním soutěží. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0143/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 75 tis. Kč na dofinancování jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-49.doc

 

50. Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2005

M. Matějková na základě výsledků hodnocení přijatých žádostí o dotaci na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek navrhla zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí těchto dotací všem vlastníkům, jejichž žádosti jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina, a současně zvýšit rozpočet kapitoly Kultura o částku 5 338 035,- Kč. Dále podotkla, že rada kraje se rovněž zabývá hledáním jiného zdroje financování obnovy památek, jedná se o možnost čerpání z tzv. norských peněz.

Z. Dobrý v této souvislosti polemizoval o správnosti nastaveného poměru spoluúčasti při financování oprav kulturních památek, a to zejména u obcí, které vedle péče o vlastní památky přispívají i na opravy kulturních památek jiných vlastníků.

F. Dohnal v reakci na vystoupení Z. Dobrého uvedl, že příspěvek obcí je konstruován právě tak, aby obce jím mohly vyjádřit své priority ve vztahu ke kulturním památkám. Není však povinností obcí přispívat na opravy památek, které nejsou v jejich vlastnictví.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0144/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2005-50, př. 1;

·          zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, o částku 5 338 035,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-50.doc, ZK-02-2005-50pr1, ZK-02-2005-50pr2

 

51. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin, kterými se rozšiřuje hlavní předmět činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury o poskytování standardizovaných veřejných služeb. Tyto dodatky dále zahrnují i změny, o něž jednotlivé organizace požádaly zřizovatele. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0145/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatky zřizovacích listin Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálů ZK-02-2005-51, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-51.doc, ZK-02-2005-51pr1, ZK-02-2005-51pr2, ZK-02-2005-51pr3, ZK-02-2005-51pr4, ZK-02-2005-51pr5, ZK-02-2005-51pr6, ZK-02-2005-51pr7

 

52. Převedení vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže, Humpolec, Na skalce 623

M. Matějková doplnila zastupitelstvu kraje informace týkající se převodu Domu dětí a mládeže na město Humpolec, které nezřídí samostatnou příspěvkovou organizaci, ale celý rozsah vzdělávacích činností určí dodatkem ke zřizovací listině Základní škole, Humpolec, Hradská 894.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0146/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zrušuje

ke dni 30. 6. 2005 příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže, Humpolec, Na Skalce 623 rozhodnutím dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 1 a

schvaluje

·          smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 2;

·          darovací smlouvu dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 3;

·          smlouvu o převzetí vzdělávacích činností v plném rozsahu dle materiálu ZK-02-2005-52, př. 4.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-52.doc, ZK-02-2005-52pr1, ZK-02-2005-52pr2, ZK-02-2005-52pr3, ZK-02-2005-52pr4, ZK-02-2005-52pr5

 

53. Dofinancování evropských projektů v roce 2005

M. Matějková doporučila zastupitelstvu kraje schválit žádost Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice o příspěvek na dofinancování evropského projektu OpenYour Eyes through ICT. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0147/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančního příspěvku z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, městu Moravské Budějovice pro Základní školu T. G. Masaryka, Moravské Budějovice, nám. Svobody 903, ve výši 71 730 Kč na dofinancování evropských projektů v roce 2005.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-53.doc, ZK-02-2005-53pr1

 

54. Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženou výroční zprávou obsahující dostupné statistické údaje z oblasti školství v kraji Vysočina. Na příkladu demografického vývoje patnáctiletých žáků upozornila na nezbytnost optimalizace škol, která již byla započata v loňském roce a jejíž další část bude probíhat v  lednu 2006.

P. Šlechtický kladně hodnotil předložený materiál po jeho faktografické stránce, současně však poukázal na některá chybějící data, která by bylo vhodné v dalších zprávách uvádět. V souvislosti se slučováním škol zmínil chybějící podrobnou analýzu ekonomických a personálních úspor, a rovněž doporučil procentuelně vyjádřit počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol. Dále informoval zastupitele o situaci v některých základních školách, které z finančních důvodů uvažují o omezení mimoškolní zájmové činnosti.

M. Matějková k požadavku P Šlechtického na doplnění údajů uvedla, že reálné vyhodnocení optimalizace středního školství lze provést v horizontu dvou let, během nichž se projeví ekonomické a provozní úspory. K útlumu zájmových kroužků na základních školách dodala, že kraj vzhledem k meziročnímu snížení počtu žáků obdržel o cca 90 mil. Kč méně na přímé výdaje do školství, což mohlo ovlivnit tato opatření ředitelů ZŠ.

F. Dohnal ještě doplnil sdělení M. Matějkové a ozřejmil současnou situaci ve školství v kontextu neúspěšnému jednání v  Parlamentu ČR o převedení přímých nákladů do rozpočtovém určení daní.

J. Karas souhlasil s názorem M. Matějkové, dle něhož zřizovatelé škol musí být připraveni na pokles žáků.

P. Kesl tlumočil stanovisko výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost týkající se optimalizace škol. Jeho vyjádření doplnil M. Vystrčil.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0148/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 dle materiálu ZK-02-2005-54, př. 1.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce března odeslat na MŠMT a do konce dubna zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje

Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-54.doc, ZK-02-2005-54pr1

 

55. Změny v rejstříku škol a školských zařízení

M. Matějková blíže specifikovala změny v rejstříku škol a školských zařízení, o něž požádali ředitelé středních škol, základních uměleckých škol a dětského domova. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0149/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přehled záměrů změn v rejstříku škol - projednávání březen 2005 dle materiálu ZK-02-2005-55, př. 1;

schvaluje

·          záměry změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-02-2005-55, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4C, D, E, 4B, 5A, B, 5C, 6A, 6B, 7A, B, 8A, B, C, D, F, H, I, 8E, G, 10A, 11A, 13A a s předložením žádostí o zápis změny příslušnému správnímu úřadu;

·          doporučuje provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu ZK-02-2005-55, př. 1 kódy 12A, B.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z.Nouzová, odbor školství mládeže a sportu

termín: do 28. 4. 2005 odeslat příslušnému správnímu orgánu

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-55.doc, ZK-02-2005-55pr1, ZK-02-2005-55pr2

 

56. Dotace na opravu budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou

M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje informace k návrhu na poskytnutí dotace na opravu budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou a přijetí rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0150/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí investiční dotace Městu Žďár nad Sázavou ve výši 66 % skutečných investičních nákladů na zabezpečení nezbytných úprav v tanečním a koncertním sále budovy ZUŠ Žďár nad Sázavou, maximálně však ve výši 450 tis. Kč;

·          posílení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3231 o částku 350 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku s tím, že zbylých 100 tis. Kč je zdrojově kryto nařízeným odvodem z investičního fondu organizace.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ekonomický odbor

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 5.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-56.doc, ZK-02-2005-56pr1, ZK-02-2005-56pr2

 

57. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský shrnul základní údaje obsažené v předloženém návrhu na poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce včetně celkového počtu přijatých žádostí a doporučení hodnotícího výboru. K uvedenému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0151/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce podle materiálu ZK-02-2005-57, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-57.doc, ZK-02-2005-57pr1, ZK-02-2005-57pr2, ZK-02-2005-57pr2a

 

58. Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační a sanační práce skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov

I. Rohovský požádal zastupitelstvu kraje o schválení dotace na předsanační práce a příslibu poskytnutí finančních prostředků na sanaci skládky v k. ú. Nový Rychnov.

D. Oulehla s odkazem na předložený materiál se dotázal, zda je znám původce této ekologické zátěže, jemuž by se dalo uložit opatření k nápravě.

I. Rohovský v odpovědi na dotaz D. Oulehly uvedl, že tato povinná osoba nebyla zjištěna.

P. Hájek ještě rozšířil sdělení I. Rohovského o informace týkající se ekologického průzkumu uvedené skládky.

D. Oulehla dále požádal o upřesnění a případné doplnění usnesení o výši nominální částky 20% z celkových nákladů na sanaci skládky.

I. Rohovský na základě tohoto podnětu podal zastupitelům detailní vysvětlení výše podílu finančních prostředků kraje, OP Infrastruktura a SFŽP ČR.

D. Oulehla přijal vysvětlení I. Rohovského a požadavek na doplnění usnesení stáhl.

Na závěr diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0152/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obci Dolní Cerekev z rozpočtu kraje roku 2005 ze zvláštního účtu na předsanační práce související se sanací skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov v celkové výši 636 493,- Kč včetně DPH, což činí 100 % požadovaných finančních prostředků (kapitola Zemědělství, § 3799);

·          příslib poskytnutí dotace obci Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina spočívající v dofinancování té části nákladů na sanaci skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov, která obci nebude poskytnuta z OP Infrastruktura a SFŽP ČR, a to včetně neuznatelných nákladů a nákladů na supervizi, v maximální výši 20 % z celkových nákladů sanace, což může činit maximálně 11,9 mil. Kč. Tento příslib se vydává pouze za podmínky, že na sanaci skládky budou poskytnuty finanční prostředky z OP Infrastruktura a SFŽP ČR.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-58.doc, ZK-02-2005-58pr1, ZK-02-2005-58pr2

 

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v roce 2005 - rozvojový záměr u SÚS Havlíčkův Brod

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtového opatření týkajícího se odkupů nemovitostí pro přemístění středisek Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod v obcích Přibyslav a Herálec.

M. Plodík se dotázal, z jakého důvodu nejsou dotčené nemovitosti na listu vlastnictví a z čeho byla odvozena částka 4 100 tis. Kč na realizaci rozvojového záměru SÚS.

V. Kodet na dotaz M. Plodíka uvedl, že zmíněná suma vychází ze schváleného finančního plánu SÚS Havlíčkův Brod. Pokud jde o zapsání nemovitostí v listu vlastnictví doplnila H. Strnadová, vedoucí investičního odd. majetkového odboru KrÚ, že tato skutečnost byla odborem prověřena a přesné zdůvodnění bude M. Poldíkovi zasláno písemně.

J. Štefáček konkretizoval vlastnické vztahy k odkupovaným nemovitostem v Přibyslavi.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0153/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2005, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 4 100 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2005 u kapitoly Nemovitý majetek, § 3639, položka "Výkupy pozemků a nemovitostí" o částku 4 100 tis. Kč k realizaci záměru dalšího rozvoje Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod v souvislosti s přemístěním nemovitostí středisek údržby v obcích Přibyslav a Herálec;

·          rozpis závazného ukazatele "Odvod investičního fondu" u SÚS Havlíčkův Brod ve výši 4 100 tis. Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: průběžně do 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-59.doc

 

60. Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místní komunikace

V. Kodet k návrhu na zamítnutí žádosti obce Milešín doplnil zastupitelstvu kraje informace o průběhu jednání se zástupci této obce týkající se zajištění zimní údržby místní komunikace. Rovněž sdělil, že další jednání o začlenění do plánu pravidelné zimní údržby probíhají mezi SÚS Žďár nad Sázavou a jednotlivými obcemi. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0154/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Obce Milešín o poskytnutí finanční dotace nebo půjčky na zajištění zimní údržby místních komunikací.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-60.doc

 

61. Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice

V. Kodet zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na zamítnutí žádosti obce Jiřice o poskytnutí dotace nebo půjčky na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště a současně informoval o hledání jiných možností finanční podpory. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0155/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Jiřice o poskytnutí dotace nebo půjčky na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v průmyslové zóně Jiřice v délce 400 m.

odpovědnost: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-61.doc

 

62. Návrh na změnu Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč a Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou - doplňková činnost

V. Kodet krátce charakterizoval předkládané návrhy dodatků zřizovacích listin správ a údržeb silnic kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0156/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 1;

·          dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 2;

·          dodatek č. 73 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 3;

·          dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 4;

·          dodatek č. 108 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-02-2005-62, př. 5.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 4. 2005 zaslat dodatky Zřizovacích listin správám a údržbám silnic kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-62.doc, ZK-02-2005-62pr1, ZK-02-2005-62pr2, ZK-02-2005-62pr3, ZK-02-2005-62pr4, ZK-02-2005-62pr5

 

63. Návrh na změnu zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou - nepotřebný majetek

V. Kodet specifikoval zastupitelstvu kraje navrhované změny zřizovacích listin správ a údržeb silnic kraje Vysočina, které se vztahují k likvidaci nepotřebného majetku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0157/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 6;

·          dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 7;

·          dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 8;

·          dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 9;

·          dodatek č. 109 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-02-2005-63, př. 10.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-63.doc, ZK-02-2005-63pr1, ZK-02-2005-63pr2, ZK-02-2005-63pr3, ZK-02-2005-63pr4, ZK-02-2005-63pr5, ZK-02-2005-63pr6, ZK-02-2005-63pr7, ZK-02-2005-63pr8, ZK-02-2005-63pr9, ZK-02-2005-63pr10

 

64. Realizace projektového záměru silnice II/405 v úseku Jihlava - Příseka

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s  návrhem na profinancování projektového záměru silnice II/405 v úseku Jihlava - Příseka, a požádal o změnu ve formulaci usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0158/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závazek kraje Vysočina k profinancování projektu "Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, II. etapa, úsek č. 1 Jihlava - Příseka km 0,000 - 4,276" z rozpočtu kraje Vysočina v letech 2005 a 2006, a to za předpokladu schválení podpory ze Společného regionálního operačního programu v roce 2005.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-64.doc

 

65. Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

P. Hájek konkretizoval změny obsažené v dodatku zřizovací listiny zdravotnické záchranné služby, které se týkají nemovitosti v k. ú. Nové město na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0159/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 6 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2005-65, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-65.doc, ZK-02-2005-65pr1

 

66. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje základní informace k navrhovaným změnám majetkových vztahů, jež jsou formulovány v dodatcích zřizovacích listin nemocnic kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0160/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 1;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 2;

·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 3;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 4;

·          dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-02-2005-66, př. 5.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový a ekonomický

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-66.doc, ZK-02-2005-66pr1, ZK-02-2005-66pr2, ZK-02-2005-66pr3, ZK-02-2005-66pr4, ZK-02-2005-66pr5

 

67. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004

J. Hulák stručně charakterizoval zastupitelstvu kraje obsah závěrečné zprávy o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v loňském roce a informoval o setkání garantů jednotlivých grantových programů se členy rady kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0161/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2004 dle materiálu ZK-02-2005-67, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, J. Hulák

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-67.doc, ZK-02-2005-67pr1, ZK-02-2005-67pr1a, ZK-02-2005-67pr2a, ZK-02-2005-67pr3a, ZK-02-2005-67pr4a, ZK-02-2005-67pr5a, ZK-02-2005-67pr6a, ZK-02-2005-67pr7a, ZK-02-2005-67pr8a, ZK-02-2005-67pr9a, ZK-02-2005-67pr10a, ZK-02-2005-67pr11a

 

 

68. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2005

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s grantovým programem Mezinárodní projekty 2005, jehož cílem je podpora rozvoje mezinárodních aktivit mladé generace a prohlubování zahraničních partnerství v kraji Vysočina. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0162/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu mezinárodních projektů pro děti a mládež s názvem "Mezinárodní projekty 2005" dle materiálu ZK-02-2005-68, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "Mezinárodní projekty 2005" ve složení:

ODS – Karel Dvořáček (TR); Jan Štefáček(HB);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Hana Žáková (TR);

KSČM – Roman Ondrušek (PE); Bohumil Kotlán(ZR);

ČSSD – Ladislav Peťa (TR); Miroslav Báňa (ZR);

SNK – Dana Svobodová (TR); Stanislav Šťáva (TR);

·          Danu Svobodovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2005“;

·          Kláru Sotonovou (JI) s právem hlasovacím a Jana Burdu (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-68.doc, ZK-02-2005-68pr1

 

69. FOND VYSOČINY - grantový program "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ"

M. Matějková představila zastupitelstvu kraje grantový program Líbí se nám v knihovně, který je zaměřen na zlepšení vybavenosti veřejných knihoven.

D. Oulehla apeloval na používání výstižných, věcných termínů v názvech grantových programů.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0163/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Líbí se nám v knihovně" dle materiálu ZK-02-2005-69, př. 1.

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "Líbí se nám v knihovně" ve složení:

ODS – Jana Fischerová (HB); Blanka Glaserová(TR);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Jaroslav Poborský (HB);

KSČM – Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);

ČSSD – Dagmar Nejedlá(ZR); Pavla Kučerová (PE);

SNK – Jarmila Daňková(JI); Ludmila Černá (TR);

·           Janu Fischerovou předsedou řídicího výboru grantového programu „Líbí se nám v knihovně“;

·           Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Líbí se nám v knihovně“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-69.doc, ZK-02-2005-69pr1

 

70. FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005"

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s grantovým programem Veřejná letiště 2005 zaměřeným na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť.

F. Dohnal navrhl zastupitelstvu kraje úpravu specifických kritérií v příloze 1.

V. Kodet akceptoval návrh na doplnění přílohy.

Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0164/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje veřejné dopravy s názvem "VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005" dle materiálu ZK-02-2005-70, př. 1upr1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu "VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005" ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Huňáček (JI);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Jiří Vondráček (HB);

KSČM – Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);

ČSSD – Libor Joukl (HB); Josef Vašíček (HB);

SNK – Ivan Kuželka (HB); Josef Novotný (ZR);

·          Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005“;

·          Zdeňka Navrkala (JI) s právem hlasovacím a Pavla Hamáčka (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 8. 4. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-70.doc, ZK-02-2005-70pr1

 

71. Uzavření budoucí darovací smlouvy s obcí Bohdalec

F. Dohnal doporučil zastupitelstvu kraje v souvislosti s realizací projektu „Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec“vyhovět žádosti obce Bohdalec o uzavření budoucí darovací smlouvy na darování stavbou dotčených pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0165/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření budoucí darovací smlouvy na darování částí pozemků par. č. 1233 a par. č. 1243 v k.ú. a obci Bohdalec v rozsahu geometrického zaměření stavby "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec" do vlastnictví obce Bohdalec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-71.doc

 

72. Partnerské smlouvy do SROP k projektům měst a obcí v kraji Vysočina

F. Dohnal konkretizoval návrh partnerských smluv mezi krajem Vysočina, Želetavou, Pelhřimovem a Svazkem obcí Podoudraví, které řeší vzájemné vazby jejich projektových záměrů v oblasti telekomunikací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0166/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvy o spolupráci kraje s městy Želetava a Pelhřimov a se Svazkem obcí Podoubraví na jejich projektech do SROP dle materiálů ZK-02-2005-72, př. 1, př. 2, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: do 31. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-72.doc, ZK-02-2005-72pr1, ZK-02-2005-72pr2, ZK-02-2005-72pr3

 

73. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

V. Novotný požádal na základě Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina o schválení plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0167/02/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-02-2005-73, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-02-2005-73.doc, ZK-02-2005-73pr1

 

76. Rozprava členů zastupitelstva

M. Báňa s odkazem na seminář odboru dopravy a silničního hospodářství upozornil na potřebu neprodleného řešení špatného stavu komunikací, které jsou majetkem kraje Vysočina.

M. Vystrčil vyjádřil souhlasné stanovisko s M. Báňou a uvedl, že v současné době probíhají intenzivní přípravy oprav těchto silnic.

J. Bambasová se dotázala, zda se kraj aktivně podílí na programu oslav 60. výročí ukončení II. světové války, a současně požádala o včasné poskytnutí informací o jednotlivých akcích.

M. Vystrčil na základě dotazu J. Bambasové seznámil přítomné s hlavními částmi koncipovaného programu a přislíbil zaslání podrobného itineráře všem zastupitelům.

M. Plodík požádal P. Hájka o zprostředkování odpovědi od MUDr. J. Sedláka, ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, která se týká výběru firmy na dodávku dorozumívací techniky pro jednotlivá střediska a dopravní prostředky sloučené ZZS.

M. Vystrčil přislíbil M. Plodíkovi písemné zodpovězení tohoto dotazu.

Z. Dobrý kladně hodnotil seminář věnovaný problematice zdravotnictví, jehož se zúčastnili i ředitelé nemocnic a ZZS, a uvítal by možnost obdobné prezentace ředitelů SÚS kraje Vysočina.

V. Kodet uvedl, že bude-li ze strany zastupitelů zájem, je možné takovýto seminář rozebírající hospodaření jednotlivých SÚS uskutečnit.

B. Kotlán navázal na vystoupení M. Báni a dodal, že z analýzy stavu silnic 1. třídy a rychlostních komunikací vyplývá, že silnice v kraji Vysočina jsou v horším stavu, než je celorepublikový průměr, a je potřeba vyvíjet tlak na odpovědné státní orgány.

V. Kodet reagoval na podnět B. Kotlána sdělením, že již vyzval ředitele SÚS, aby připravili technické podklady ke stavu zmíněných komunikací. Na základě těchto aktuálních údajů se písemně obrátí na Ing. P. Laušmana, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, s konkrétními požadavky.

P. Hájek pozval zastupitele na tematický seminář Slovensko a ekonomické reformy ve zdravotnictví, který se bude konat 6. 4. 2005 v sídle kraje.

Na závěr rozpravy M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast na tomto zasedání zastupitelstva i na předchozích odborných seminářích a připomenul předběžné termíny dalších jednání Zastupitelstva kraje Vysočina: 17. 5. 2005, 21. 6. 2005 a 20. 9. 2005.

  

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Ing. František Bradáč                                  ……...……………………………………

 

Mgr. Miroslav Báňa                                    …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2005 dne 29. 3. 2005.

Zapsaly: M. Jakoubková, I. Schallnerová dne 29. 3. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.4.2005 / 13.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze