Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 1/2005

30. březen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 30. března 2005

 

Přítomni

 

Členové komise

-         Jaromíra Hanáčková (místropředsedkyně)

-         Pavel Hodáč

-         Josef Chalupa

-         Věra Chladová

-         Eva Krpálková

-         Zdeňka Marková

-         Petr Píša

-         Jarmila Rosecká

-         Luboš Rudišar

-         Tomáš Škaryd

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník)

 

Hosté

-         Martina Matějková (radní kraje Vysočina pro školství, kulturu a památkovou péči)

 

Návrh programu jednání:

1.       Zahájení jednání;

2.       Představení členů komise kultury a památkové péče;

3.       Termín a náplň druhého zasedání komise;

4.       Informace vedoucího odboru kultury a památkové péče;

5.       Plán činnosti komise na období do 06/2005;

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr;

8.       Prohlídka Galerie Vysočiny v Jihlavě – expozice, výstavy.

 

1.       Zahájení jednání

H. Kubíček, tajemník Komise pro kulturu a památkovou péči Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), v úvodu zasedání omluvil předsedu Kkpp, J. Huláka. Představil Laureus Guitar Duo (Jana Sperhorstová, Frank Spekhorst), které svým poutavým vystoupením zahájilo jednání.

 

2.       Představení členů komise kultury a památkové péče

J. Hanáčková, místopředsedkyně komise vyzvala přítomné, aby se představili a stručně charakterizovali své činnosti. Členové Kkpp dále pohovořili o činnosti komise v novém volebním období.

 

3.       Termín a náplň druhého zasedání komise

Tajemník komise stručně pohovořil o náplni dalšího zasedání Kkpp č. 2/2005. Bylo stanoveno, že se komise bude scházet pravidelně 1x měsíčně, vždy v 2. polovině měsíce (mimo červenec).

Další zasedání Kkpp bylo stanoveno na 27. dubna 2005, ve 14:00 hodin, v sídle KrÚ, v zasedací místnosti A 2.21.

 

4.       Informace vedoucího odboru kultury a památkové péče

Tajemník Kkpp seznámil přítomné s náplní práce odboru kultury a památkové péče KrÚ. V této souvislosti představil dvě aktualizované mapy „Kulturní památky a památkově chráněná území v kraji Vysočina“ a „Muzea, galerie a pamětní síně v kraji Vysočina“, které členové komise obdrželi v papírové podobě na jednání.

Zmínil agendu oddělení památkové péče odboru a představil odbor jako metodický poradní orgán pro obce s rozšířenou působností v rámci kraje Vysočina v oblasti státní památkové péče. Konstatoval, že na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 29. 3. 2005 byly navýšeny finanční prostředky v rozpočtu, v kapitole kultury a památkové péče poskytované vlastníkům kulturních památek dle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ z alokovaných 12 568 000,- Kč na 17 906 035,- Kč.

Krátce představil instituce v oblasti kultury, které kraj Vysočina zřizuje (muzea, galerie, Krajská knihovna Vysočiny, Horácké divadlo a hrad Kámen).

Pohovořil o rozpočtu kraje Vysočina a zmínil grantové programy, které připravili pracovníci odboru kultury a památkové péče („Edice Vysočiny“, „Regionální kultura“, „Líbí se nám v knihovně“, „Klenotnice Vysočiny“, aj.).

A dále odkázal na internetové stránky kraje Vysočina, zejména na webové stránky OKPP – „Svět památek“ a „Svět kultury“.

Na závěr byly představeny krátkodobé výstavy připravované OKPP v budovách KrÚ: ve vestibulu kongresového centra KrÚ výstava „Herbář“ z ateliéru v Nové Říši a exponát měsíce ve vestibulu budovy A krajského úřadu.

Bylo dohodnuto, že materiály na jednání budou zasílány s dostatečným časovým předstihem elektronicky (vyjma E. Krpálkové a V. Chládové, kterým budou zasílány papírovou poštou), spolu s průvodními materiály s navrženým řešením problematiky ze strany odboru kultury a památkové péče KrÚ.

 

Z jednání se z časových důvodů omluvili L. Rudišar a Z. Marková

 

5.       Plán činnosti komise na období do 06/2005

H. Kubíček přednesl návrh Plánu činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005. A vyzval přítomné k připomínkování.

Po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že návrh plánu bude, po projednání s předsedou komise, tajemníkem komise a resortní radní, zúžen a předložen Kkpp na zasedání č. 2/2005 k připomínkování a poté Radě kraje Vysočina ke schválení.

 

6.       Diskuse a různé

Diskuse:

-         Kompetence Kkpp;

-         Rámcové termíny komise stanoveny na poslední středy v měsíci, s dalším upřesněním na každém jednání;

-         Obecná stanoviska a usnesení Kkpp.

 

7.       Závěr

Tajemník komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. V závěru, jménem ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě A. Seiferta, pozval přítomné na zahájení výstavy K. Hyliše ‑ výběr ze sochařské tvorby.

 

8.       Prohlídka Galerie Vysočiny v Jihlavě – expozice, výstavy

Návštěva galerie a prohlídka vernisáže byla ponechána, dle časových možností, úvaze každého člena Kkpp.

 

 

Jaromíra Hanáčková v. r.

místopředsedkyně Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 30. března 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 1. března 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 

 

Přílohy:

1. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

2. Dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2005.

3. Dotační programy MKČR na obnovu kulturních památek.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.4.2005 / 8.4.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze