Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přehled finančních zdrojů

Přehled finančních zdrojů na projekty rozvoje informační společnosti na území kraje Vysočina
 

 
 

Přehled finančních zdrojů na projekty rozvoje informační společnosti na území kraje Vysočina

 

Informační společnost bude mít vliv na každého. Někteří lidé se aktivně zúčastní jejího rozvoje, jiní využijí vznikajících technologií pro vytvoření podnikatelských příležitostí a většina občanů bude používat nových aplikací a služeb.

 

Pro podporu rozvoje informační společnosti v nejrůznějších oblastech bylo založeno mnoho programů a iniciativ. Následující přehled shrnuje dostupné informace o programech, které mohou být využity na financování projektů na území kraje Vysočina. Zdroje pro financování těchto programů jsou:

- rezortní finanční zdroje a projekty

- nevládní zdroje

- projekty EU.

 

 

Rezortní finanční zdroje a projekty

 

Ministerstvo vnitra - projekt internetizace obcí

 

Z finančních prostředků MV lze přispět obcím a městům na řešení problematiky    rozčleněné do čtyř oblastí:

  1. výdaje na pořízení HW
  2. výdaje na pořízení SW
  3. výdaje na odbornou přípravu pracovníků OÚ nebo MěÚ (přednostně certifikované kurzy)
  4. výdaje na služby spojené s realizací www stránek obce nebo města

Žádá se finanční spoluúčast obce ve výši 55%, MV přispěje 45%, avšak maximálně do výše 50 000 Kč.

 Termín podání přihlášek: 15.11.2001

Na rok 2002 je v návrhu státního rozpočtu počítáno na tento projekt se 30 mil. Kč.

 

Ministerstvo vnitra - projekt informatizace krajů, I. etapa

 

        Na realizaci tohoto projektu v roce 2002 počítalo MV s 35O mil. Kč. Do návrhu státního rozpočtu však tato částka nebyla zařazena.

 

Ministerstvo vnitra - projekt rozvoje  informačních systémů obcí typu III

 

        Na rok 2002 je v návrhu státního rozpočtu počítáno na tento projekt s 300 mil. Kč.

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj - Program obnovy venkova

 

Předmět a účel podpory

Hlavním cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj  zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. V oblasti podnikání je pak hlavním cílem programu především rozvoj hospodářství při využívání místních zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, to jest rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu apod.

Vymezení příjemců podpory

Nositelem programu je vždy obec, a to i v případě, že se k němu hlásí jen některá její část. Obec předkládá přihlášku k programu okresnímu úřadu, podílí se na zpracování programu obnovy vesnice, který schvaluje obecní zastupitelstvo, spolupracuje s místní pracovní skupinou pro obnovu vesnice, zaštiťuje realizaci programu obnovy vesnice, spolupracuje s příslušným referátem okresního úřadu, předkládá žádosti o dotace z programu okresnímu úřadu. Venkovský mikroregion či sdružení obcí zastupuje v mezích svěřených kompetencí sdružením obcí zvolená obec. Neziskové organizace a ostatní subjekty se mohou programu účastnit prostřednictvím obcí.

Podmínky programu

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

- Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.

- Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektů propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.

- Projekty budou zejména využity pro získání další finanční pomoci, např. z prostředků fondů EU (Phare) a jiných zahraničních zdrojů, kde je takový postup obvyklý. V případě krytí dotace z těchto zdrojů mohou být příjemci i subjekty (právnické a fyzické osoby) jiné než obce.

- O dotaci v rámci dotačního titulu 7 obec žádá jménem obcí a dalších subjektů zúčastněných na projektu.

- Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti této obce podané územně příslušnému okresnímu úřadu.

- Na pořízení projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování dotací z vlastních zdrojů příslušných okresních úřadů nebo z rozpočtů dotčených obcí, minimálně v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací ze státního rozpočtu bylo finančně kryto 100% nákladů na jeho pořízení v tomto roce.

V rámci tohoto dotačního titulu je podporováno i napojení obcí na internet za podmínky, že napojený počítač bude veřejně přístupný.

Pro území kraje Vysočina mohou být tyto projekty dotovány s podporou Programu přeshraniční spolupráce Phare (Phare CBC). Podporu lze uplatnit v případě přeshraničních efektů v okresech Jihlava a Třebíč. Celková podpora projektu z prostředků Phare CBC může činit maximálně 49% celkových nákladů projektu. Minimální podíl obce je 21%. Všechny projekty, u nichž bude navrhováno kofinancování  s Phare CBC budou před projednáním v mezirezortní řídící komisi Programu obnovy venkova posuzovány zejména s ohledem na jejich přeshraniční efekt v česko-rakouském pracovním výboru, utvořeném pro spolupráci s rakouskem. Podpory z Phare budou obcím poskytovány prostřednictvím regionálních rozvojových agentur.

V návrhu státního rozpočtu na rok 2002 je počítáno na tento program s 300 mil. Kč.

Návrhy pro rok 2002 již byly uzavřeny. K vyhlášení  Programu obnovy venkova pro rok 2003 má dojít v lednu 2002.

 

Ministerstvo kultury - Program veřejné informační systémy knihoven

 

Ministerstvo kultury počítalo s částkou 161 mil. Kč pro rok 2002 na tento program, v jehož rámci bylo m.j. internetizováno několik set knihoven. Tato částka však nebyla do návrhu státního rozpočtu přidělena.

 

Nevládní zdroje

 

Open Society Fund Praha - I*EARN

Program I*EARN (International Education And Research Network)je určen především středoškolským studentům a jejich profesorům s cílem seznámit se s možnostmi využití internetu.

Cíl

- podpora používání moderních informačních a komunikačních technologií, zejména internetu, ve výuce na základních a středních školách 

- srozumitelně formulovat  názory a respektovat názory ostatních

- aktivní formou upevňovat znalosti hlavních komunikačních jazyků mezinárodních projektů -  angličtiny a španělštiny

Oprávnění uchazeči

základní a střední školy celého světa

Podporované aktivity

Projekty vznikají v jednotlivých zúčastněných školáchhttp://www.iearn.cz/prip.html. Na zcela dobrovolné bázi se vyhlášených projektů posléze mohou zúčastnit i studenti a pedagogové ostatních škol. Hlavním komunikačním médiem je internet. Organizace I*EARN tyto projekty zastřešuje, pomáhá metodicky i organizačně při jejich vytváření a stará se o vzájemnou informovanost

Programové oblasti

Témata a zaměření jednotlivých projektů: problémy lidských práv, národnostní otázky, práva dětí, společensky zaměřené projekty, které studentům umožňují se seznámit se zvyky a kulturou jejich vrstevníků prakticky z celého světa, ekologické projekty, projekty historické, literární, hudební a výtvarné.

 

Open Society Fund Praha - Program komunikující město

V rámci tohoto programu je prováděn výzkum komunikace občanů a místní samosprávy. Součástí programu jsou i různé komunikační tréninky.

 

 

 

Projekty Evropské unie

 

Následující přehled představuje celé spektrum programů EU, které Evropská unie financuje. Měl by proto sloužit také k lepší orientaci v nabídce existujících aktivit. Vysvětluje všechny podpůrné programy, jež EU pro českou republiku již otevřela nebo ještě před vstupem, částečně v modifikované podobě, otevře:

- Socrates

- Leonardo da Vinci

- Culture 2000

- Partnerství měst

- Víceletý program pro podporu malých a středních podniků

- Phare - CBC

            - Program rozvoje občanské společnosti

            - Dživas jekhetane - Program integrace Rómů

- Sapard

- Nový rámcový program výzkumu a vývoje EU

            - IST - technologie pro informační společnost

            - Občané a veřejná správa v evropské znalostní společnosti

- IDA

- eContent

- TEN - Telecom

 

 

Socrates - podpora všeobecného a vysokoškolského vzdělávání

Cíl

Rozvíjení evropské dimenze ve vyučování na všech vzdělávacích úrovních.

Oprávnění uchazeči

Žáci, studenti a lidé všeho věku, kteří se znovu vzdělávají, učitelé i správní personál, vzdělávací zařízení všech typů, místní a regionální úřady, rodiče, podnikatelé, asociace, sdružení, nevládní organizace, atd.

Časový rámec

Socrates II  je vyhlášen na 7 let (2000-2006)

 

 

Právní podklad

Článek l26 a 127 Smlouvy o Evropském společenství, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č. 253/2000/EC z 24.1.2000 (Official Journal L 28 z 3.2.2000)

Rozpočet

1850 mil.EUR.

Programové oblasti

l. Comenius - podpora školního vzdělávání

3. Grundtvig - vzdělávání dospělých

5. Minerva - informační a komunikační technologie ve výchově

7. Společné akce s dalšími evropskými programy

Podporované aktivity

Použití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výchově je jednou z tématických priorit.

 

ad 1) program Comenius

Program Comenius je rozdělen do tří hlavních částí, z nichž se ICT týká Comenius l - Partnerství škol, který sám je rozdělen do tří projektů. A zase ICT se týká první z nich - Projekt spolupráce škol.

Cíl

V rámci projektu spolupráce škol mohou školy pracovat na několika tématických oblastech - umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie. Školy si samy zvolí společné téma projektu. Podstatou projektu je samotný proces spolupráce. Žáci i učitelé jsou motivováni komunikací s partnery ke zlepšení svých jazykových znalostí a dovedností v různých oborech, ale zároveň se přibližují odlišným kulturám a učí se soužití v budoucí společné Evropě.

Délka trvání projektu

3 roky

Oprávnění uchazeči

MŠ, ZŠ, ZvŠ, ZUŠ, SOU, SŠ, VOŠ, zařazené v síti škol MŠMT.

Další partneři projektu

K práci na projektu mohou být přizváni odborníci, místní úřady, organizace, podniky, sdružení rodičů, asociace a další společnosti. Pouze školy však žádají o grant. Část přiděleného grantu mohou postoupit neziskovým organizacím zapojeným do projektu. Ostatní společnosti a ziskové organizace v projektu nemohou čerpat finanční prostředky z grantu Comenius.

Minimální počet partnerských škol

- tři školy přiměřené věkem žáků a obsahem výuky

- školy z minimálně tří zemí zapojených do programu Socrates (země EU, ETFA-Norsko, Island, Lichtenštejnsko, asociované země, Malta a Kypr) z nichž alespoň jedna je z některé země EU.

Termín podání žádosti o projekt

- jedenkrát ročně a to vždy k 1. březnu

Koordinátor a partner projektu

Koordinátorem celého projektu by se měla stát škola, která má nejlepší předpoklady zajistit plynulou komunikace mezi partnery a která na sebe převezme i organizační záležitosti. Tato funkce sebou nese i vyšší finanční příspěvek. Ostatní školy vystupují v projektu jako partneři na principu rovnoprávnosti.

Grant

- finanční podpora je rozdělena na 2 části:

 l) standardní částka - l500 EUR pro partnera/2000 EUR pro koordinátora na rok. Přidělená částka se přímo vztahuje k práci na projektu a nezahrnuje náklady na zahraniční cesty.

2) variabilní částka - pokrývá zahraniční cesty, její výše závisí na kalkulaci, kterou škola uvede v přihlášce.

- přidělené finanční prostředky nelze přerozdělovat mezi standardní a variabilní částkou.

Aktivity financované ze standardní částky

- užití a tvorba informačních a komunikačních materiálů (např. webové stránky, e-mail, videokonference)

 

ad 3) Grundtvig - vzdělávání dospělých a další cesty k celoživotnímu vzdělávání

Grundtvig podporuje 4 základní aktivity, z nichž se ICT týkají dvě: Grundtvig l - Evropské projekty spolupráce ve vzdělávání dospělých a celoživotním vzdělávání a Grundtvig 4 - Projekty vytváření sítí institucí zabývajících se vzděláváním dospělých nebo celoživotním vzděláváním.

 

Grundtvig l

Cíl

Projekt je zaměřen na strategii vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání:

- strategie zlepšení přístupnosti a zohlednění individuálních potřeb

- strategie rozvoje informačních studijně orientačních a profesních poradenských služeb pro studující a zprostředkovatele vzdělávání dospělých

- strategie zefektivnění procesu získávání a následného uznávání akreditací a znalostí získaných mimo hlavní vzdělávací proud.

V rámci těchto tematických oblastí je věnována pozornost následujícím aktivitám a metodám výuky:

- poskytování základního vzdělání nebo kvalifikace dospělým, kteří je postrádají

- informační a komunikační technologie jako předmět studia a prostředek vzdělávání dospělých

- mezikulturní vzdělávání a integrace menšin prostřednictvím vzdělávání dospělých

- vzdělávání v oblasti cizích jazyků, aktivního občanství, evropského občanství

- příležitosti ke vzdělávání pro handicapované.

Délka trvání projektu

jeden až dva roky, výjimečně tři roky

Oprávnění partneři

národní centrální instituce, rozvojové agentury, organizace zajišťující na nadnárodní - evropské úrovni vzdělávání dospělých nebo celoživotní vzdělávání, profesní organizace i podniky privátního sektoru zajišťující toto vzdělávání nejen úzce specializované.

Další partneři projektu

nakladatelství, sdělovací prostředky, výzkumné instituce, pokud k řešení přispějí potřebnými odbornými znalostmi nebo specifickými službami.

Minimální počet partnerů

instituce z minimálně tří zemí zapojených do programu Socrates, z nichž alespoň jedna je z některé země EU.

Termín podání žádosti o projekt

jedenkrát ročně ve dvou fázích

- předběžný návrh projektu do 1. listopadu

- v případě schválení předběžného návrhu je konečný návrh zaslán do 1. března následující roku.

Koordinátor a partner projektu

Jedna instituce musí být koordinátorem projektu, tzn. že přebírá hlavní iniciativu při přípravě projektu, je zodpovědná za zaslání žádosti o projekt, za vedení administrativní a účetní agendy, za vypracování závěrečné zprávy o dosažených výsledcích. Předpokladem dobrého projektu je aktivní spolupráce všech partnerů.

Grant

Finanční podpora pouze do určité výše celkových odhadovaných nákladů nezbytně nutných pro řešení projektu je ze strany EU přidělována výhradně na principu spolufinancování, tzn. že instituce zapojená do projektu se musí podílet na pokrytí nákladů projektu určitou částkou z jiných zdrojů. Výše grantu je individuální a obvykle se pohybuje v rozmezí 20 tis. - 100 tis. EUR ročně.

 

Grundtvig 4

Cíl

Vytváření dvou druhů sítí

- tematické sítě  představující rozsáhlé sítě zajišťující prostor pro diskusi a výměnu informací o klíčových otázkách, politice nebo výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých

- projektové sítě založené na výsledcích a zkušenostech určitého projektu pokrývající užší spektrum organizací a sloužící k udržování kontaktu mezi institucemi, které se účastnily společného projektu, jejichž prostřednictvím jsou výsledky projektu rozšiřovány dále.

Mezi podporované aktivity uskutečňované v rámci sítí kromě aktivit zmiňovaných v Grundtvig l patří m.j. informační a diseminační aktivity jako např. zpracovávání studií informačních materiálů, websites, apod.

Délka trvání projektu

maximálně tři roky

 

 

Oprávnění partneři

Pro tematické sítě jsou to instituce aktivní ve vytváření politiky nebo ve výzkumu vzdělávání dospělých (university, regionální a národní instituce, výzkumné ústavy, organizace neziskového sektoru).

Pro projektové sítě jsou to organizace realizující nebo chystající se realizovat projekty v rámci projektu Grundtvig l - 3.

Prioritu mají projekty začleňující co největší počet partnerských institucí ze zemí účastnících se programu Socrates, nabízející jasnou strategii vývoje projektu specifikující založení a následné rozšiřování sítě a její udržování i po ukončení finanční podpory EU a využívající informačních a komunikačních technologií, zejména internetu.

Minimální počet partnerů

Jako u Grundtvig l, musí však být zapojeni partneři z minimálně šesti zemí.

Termín

jako u Grundtvig 1

Grand

princip spolupracování jako u Grundtvig l, výše grantu v rozmezí 50 tis. - 150 tis. EUR

ročně.

 

ad 5) Minerva - nové technologie ve vzdělávání

Cíl

Program Minerva je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti otevřeného a distančního vzdělávání a informačních a komunikačních technologií.

Jeho cíle jsou:

- podpořit poznání mezi učiteli, řídícími pracovníky ve vzdělávání a širokou veřejností, jaké výhody přináší otevřené a distanční vzdělávání a informační a komunikační technologie a usilovat o jejich využití ve vzdělávání

- zajistit, aby v pedagogice byla věnována dostatečná pozornost rozvoji informačních a komunikačních technologií a vzdělávacím produktům a službám založených na multimédiích

- podpořit přístup k novým metodám a vzdělávacím zdrojům stejně jako k dosaženým výsledkům a nejlepším zkušenostem v této oblasti.

Zaměření projektů

Projekty mohou být zaměřeny na rozvoj vzdělávacích zdrojů a metod, na přípravu analýz a komparativních studií, na využití vzdělávacích technologií na evropské úrovni a na vytváření a poskytování informačních služeb.

Takového projekty musejí prokázat multiplikační efekt, jakož i lepší znalost otevřeného a distančního vzdělávání nebo využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání jako hlavní předmět a prioritu předpokládané spolupráce. Přestože informační a komunikační technologie jsou základní charakteristickou stránkou programu Minerva, návrhy projektů mohou být též založeny na inovativních kombinacích vycházejících z technických a netechnických prostředků.

Délka trvání projektu

jeden až dva roky, výjimečně tři roky

Oprávnění partneři

školy a university, instituce ze sektoru multimédií a informačních a komunikačních technologií, vydavatelství, asociace a externí experti

Minimální počet partnerů

instituce minimálně ze tří zemí zapojených do programu Socrates, přičemž alespoň jedna musí být z některé země EU

Termín podání žádosti o projekt

jedenkrát ročně, a to ve dvou fázích

- předběžný návrh projektu do 1. listopadu

- v případě schválení předběžného návrhu návrh projektu do l. března následujícího roku.

Grant

úroveň podpory je individuální a závisí na rozsahu a kvalitě projektu.

 

Leonardo da Vinci  - podpora odborného vzdělávání

Cíl

- zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečným odborným vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnanost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce.

- zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptibilitu lidí na technologické a organizační změny.

- zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků.

Oprávnění uchazeči

Odborné střední, vyšší a vysoké školy a další vzdělávací zařízení, podniky včetně malých a středních, úřady práce, orgány sociálních partnerů a hospodářské komory, místní a regionální úřady, neziskové, dobrovolné a nevládní organizace.

Časový rámec

Leonardo da Vinci II je vyhlášen na 7 let (2000-2006)

Právní podklad

Článek 150 Smlouvy o Evropském společenství, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU z 26.4.1999 (Official Journal L 146 z 11.6.1999)

Rozpočet

Rozpočet na 7 let je 1.150 mil. EUR

Programové oblasti

Z pěti druhů vzdělávacích projektů programu Leonardo da Vinci se ICT týkají dva:

- pilotní projekty

- projekty jazykových dovedností

Podporované aktivity

Nové technologie - využívání potenciálu informačních a komunikačních technologií v odborném vzdělávání - jsou jednou z tématických priorit programu.

 

Pilotní projekty

Cíl

Pilotní projekty jsou ucelenými návrhy na vypracování inovativního vzdělávacího produktu (metodických postupů, software, apod) využitelného v odborném vzdělávání, který se vypracovává ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi.

Délka trvání projektu

maximálně tři roky

Minimální počet partnerů

celkem tři z různých zemí (EU, EFTA, asociovaných zemí, Kypr, Malta a Turecko), z toho alespoň jeden z EU.

Termín podání žádosti o projekt

jedenkrát ročně, ve dvou fázích

- předběžný návrh do 18.1.2002, do dvou měsíců je sdělen výsledek, v kladném případě předložení konečného návrhu za další dva měsíce. Obdobně v dalších letech.

Grant

75% přípustných nákladů projektu, nejvýše však 200 tis. EUR ročně.

Základní požadavky kladené na pilotní projekt

- přinášet do současného stavu odborného vzdělávání nějakou inovaci

- řešit problém odborného vzdělávání, který se vyskytuje ve více evropských zemích

- vztahovat se k některému ze tří cílů programu

- vztahovat se k některé ze šesti tématických priorit programu

- řešit vymezený problém odborného vzdělávání za účasti organizací z nejméně tří zemí

- uplatňovat v odborném vzdělávání ve vysoké míře informační technologie.

 

Projekty jazykových dovedností

Projekty jsou typem pilotních projektů, které jsou specificky zaměřené na podporu profesních jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání. Platí však pro ně stejná pravidla a podmínky pro předkládání a stejná maximální délka trvání a maximální výše příspěvku jako pro pilotní projekty.

V rámci projektů se vypracovávají materiály pro jazykovou výuku včetně inovačních metod jazykové výuky pro specifické potřeby různých profesních oblastí a hospodářských sektorů.

Základní požadavky kladené na projekty jazykových dovedností

- vztahovat se přímo ke konkrétním pracovním situacím a specifickým cílovým skupinám

- navrhovat vypracování chybějících vzdělávacích nástrojů k efektivní komunikaci v cizím jazyce v určitém pracovním prostředí pro konkrétní cílovou skupinu

- zlepšovat jazykové profesní vzdělávání využíváním informačních technologií.

 

Culture 2000

Culture 2000 je rámcový program EU určený na podporu aktivit evropského rozměru v oblasti kultury.

Cíl

- zvyšování povědomí o kultuře a historii obyvatel Evropy a vzájemné šíření znalostí s důrazem na společné kulturní dědictví evropských národů

- podpora tvořivosti a nadnárodní šíření kultury, podpora mobility umělců, odborníků a jejich děl se zvláštním důrazem na mladé lidi, na sociálně znevýhodněné osoby a na kulturní rozmanitost

- podpora kulturní různorodosti a rozvoje nových forem kulturního vyjádření

- šíření a zdokonalování postupů týkajících se konzervace a ochrany kulturního dědictví

- uznání role kultury v socioekonomickém vývoji

- posilování kulturního dialogu a vzájemné výměny mezi Evropou a neevropskými kulturami

- uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru v sociální integraci a občanském životě

- zpřístupnění kultury a účast na kulturním životě pro širokou veřejnost v evropských zemích.

Oprávnění uchazeči

Státní, veřejné nebo soukromé organizace s právní subjektivitou, jejichž hlavní činnost spočívá v oblasti kultury a je přímo určená veřejnosti.

Časový rámec

Program je schválen na 5 let (2000-2004)

Právní podklad

Článek 151 Smlouvy o Evropském společenství, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU z 14.2.2000 (Official Journal L 63 z 10.3.2000)

Rozpočet

Rozpočet na pětileté období obnáší 167 mil. EUR.

Programové oblasti

V rámci programu Culture 2000 jsou každý rok financovány aktivity v jedné hlavní kulturní oblasti. V roce 2002 výtvarné umění (mimo jiné video art a cyber art), v roce 2003 scénická umění, v roce 2004 kulturní dědictví (mimo jiné historické archívy a knihovny).

Průběžná témata pro rok 2002, 2003, 2004: aktivity všech projektů se musejí vždy týkat nejméně jednoho z následující témat:

- zaměření na veřejnost (dostupnost kultury pro občany)

- uplatňování nových technologií/médií v kulturní tvorbě

- tradice a inovace; propojení minulosti a budoucnosti.

Granty

- jednoleté projekty - nejméně 3 organizátoři ze tří zemí, z toho jeden z EU, finanční podpora max. 50% celkového rozpočtu projektu, min. 50 tis., max. 150 tis. EUR

- víceleté projekty - dvou až tříleté projekty založené na dohodě o spolupráci, nejméně 5 organizátorů z  pěti zemí, z nichž jeden musí být z EU, finanční podpora max. 60% celkového rozpočtu projektu, max. 300 tis. EUR na jeden rok.

 

Partnerství měst - Town Twinning

Smyslem programu je integrace evropského kontinentu pomocí vytváření těsnějších vazeb mezi vzdálenými městy, regiony a odlišnými kulturami.

Cíl

- posílit existující partnerství mezi městy

- podpořit vytváření nových partnerských iniciativ

Oprávnění uchazeči

města, obce, jejich asociace

Právní podklad

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU z roku 1989.

Podporované aktivity

1) výměnné pobyty mezi občany partnerských měst k těmto tématům evropské integrace:

- dialog o institucích, sociálním modelu a rozšíření EU

- základní lidská práva a evropanství

- boj s rasismem a netolerancí

- ochrana životního prostředí

- kulturní různorodost Evropy

- mladí lidé a výchova (e-learning)

- postavení handicapovaných ve společnosti

- rozvoj místní ekonomiky a partnerství

- informační sítě a multimediální komunikace

2) tématické konference a  semináře k rozvíjení vzájemných vztahů

3) školící semináře pro organizátory projektů spolupráce mezi městy

Granty

Finanční příspěvek je maximálně 50% celkových nákladů. Příspěvek je ve výši 1000-50000 EUR na projekt.

 

Víceletý program pro podporu malých a středních podniků - Multianual Programme For Enterprise and Enterpreneurship

Víceletý program MAP podporuje celou řadu aktivit malých a středních podniků.

 

Cíl

- zvýšit růst a konkurenceschopnost podniků ve znalostní ekonomice

- podporovat podnikání

- zjednodušit a zlepšit administrativní a regulatorní rámce pro podnikání tak, aby se mohly rozvíjet výzkum, inovace a podnikatelská tvořivost

- zlepšit finanční podmínky pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky

- zjednodušit přístup ke komunitárním podporám služeb, programům a sítím

Oprávnění uchazeči

malé a střední podniky

Časový rámec

pětiletý program (2001-2005)

Právní podklad

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU z 20.12.2000 (Official Journel L 333 z 29.12.2000)

Programové oblasti

Program zahrnuje celkem pět oblastí, z nichž se ICT dotýká první: Růst a konkurenceschopnost podniků, kde jednou ze sedmi podporovaných aktivit je rozvoj využití nových informačních a komunikačních technologií.

Rozpočet

Na pětileté období je určeno 450 mil. EUR.

 

 

 

Phare CBC - Cross Border Coo-operation (přeshraniční spolupráce)

Program byl zahájen EU v r. 1994 k podpoře činnosti v přeshraniční spolupráci v regionech zemí střední a východní Evropy, které sousedí s EU. Česká republika se zapojila do programu v hraničních regionech se SRN v roce 1994 a s Rakouskem v roce 1995.

 

Fond malých projektů

Fond malých projektů byl vytvořen v rámci programu Phare CBC počínaje programem roku 1996. Jeho záměrem je napomáhat realizaci projektů typu "People to People" v dotčených příhraničních regionech České republiky.

Cíl

- rozvíjení kulturní spolupráce mezi sousedními regiony na obou stranách hranice

- podpora a zvyšování počtu společných přeshraničních setkání různých skupin obyvatelstva, zejména však mládeže

- podpora akcí zaměřených na místní a regionální socioekonomický rozvoj

- podpora vzdělávacích aktivit pro instituce a jednotlivce působící v oblasti místního či regionálního rozvoje, v místní samosprávě a v organizacích veřejného zájmu

- zvyšování informovanosti veřejnosti o záležitostech přeshraniční spolupráce a o procesu evropské integrace

Oprávnění uchazeči

organizace z neziskové sféry příslušného regionu (města a obce, úřady na úrovni okresu, zájmová sdružení právnických osob, profesní komory, občanská sdružení)

Časový rámec

až do přistoupení do EU

Právní podklad

Směrnice Komise ES č. 1628/94 z 4.7.1994

 

Podporované aktivity

Fond malých projektů doplňuje ostatní projekty Phare CBC hlavně tím, že vytváří pružný mechanismus pro podporu řady drobnějších aktivit, na které nelze aplikovat způsob přípravy a realizace velkých projektů Phare CBC. Účelem fondu je rozšíření pole působnosti programu Phare CBC poskytnutím finanční podpory místním a regionálním institucím v příhraničních regionech na realizaci rozsahem menších akcí typu people to people a projektů neinvestiční povahy. Fond je vytvářen na principu decentralizace. To v praxi znamená, že o využití dotace pro fond a o výběru vhodných projektů se rozhoduje v příhraničních regionech. Jako příklad realizovaných malých projektů lze uvést vytvoření euroregionálního informačního systému.

Grant

Rozpočet celkového přídělu na program Phare CBC pro rakouské příhraničí  v období 2000 -2002 je 12 mil. EUR. Z toho  4 miliony EUR je k dispozici pro rok 2002 a necelých 1,2 mil. EUR tvoří prostředky fondu malých projektů, celkem tedy cca 5,2 mil.EUR je k realizaci na projekty v roce 2002 v této oblasti.

 

 

Program rozvoje občanské společnosti

Cíl

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných občanských neziskových organizací, které usilují o řešení závažných společenských problémů v České republice.

Oprávnění uchazeči

neziskové organizace registrované v ČR jako občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví

Časový rámec

2001-2002

Rozpočet

spolu s druhým projektem Dživas jekhetane na dva roky celkem 2,7 mil. EUR

Podporované aktivity

- informační aktivity - z programu lze podpořit projekty z oblasti informací pro celý sektor občanských organizací (např. DTB, publikace, adresáře, provoz informačních center), z oblasti legislativy a oblasti veřejné informovanosti o občanských aktivitách (setkání, konference, výstavy)

- školící aktivity - cílem je zvyšování znalostí a profesionality pracovníků občanských organizací

- lidská práva

Grant

Grant může být poskytnut nejvýše do 70% nákladů projektu.

 

Dživas jekhetane (Žijeme spolu) - program integrace Rómů

Cíl

Integrace rómské komunity do české společnosti.

Podporované aktivity

- školení a vzdělávání

- právní a obecné poradenství

- odstraňování barier mezi etnickými skupinami

- zapojení do společnosti

- řešení společných problémů

 

Sapard (Special accession programme for agriculture and rural development - speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova)

Program podporuje investice a na rozvoj venkova s cílem napomoci kandidátským zemím připravit se na Společnou zemědělskou politiku EU.

Cíl

- podpora udržitelného rozvoje zemědělství a venkovských oblastí před vstupem kandidátských zemí do EU

- pomoc při zavádění pravidel a předpisů Evropských společenství (tzv. acquis) v oblasti Společné zemědělské politiky

Časový rámec

sedmiletý program (2000-2006)

Právní podklad

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č. 1268/1999

Rozpočet

celkový příspěvek EU na program Sapard  v ČR má v sedmiletém období dosáhnout 154 mil. EUR

Programové oblasti

Tři priority jsou členěny do celkem 9 opatření:

l) Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu

1.1. Investice do zemědělského majetku

1.2. Zlepšování a zpracování marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu

1.3. Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele

1.4. Meliorace a pozemkové úpravy

2) Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí

2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury

2.2. Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů

2.3. Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a k uchování krajiny

3) Odborná pomoc při zavádění a využívání programu

3.1. Zlepšování profesního vzdělávání

3.2.Technická pomoc                                                                                      

 

Popis a rozsah opatření

Opatření: 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic

-          Obnova a následné využití obytných a hospodářských budov, včetně objektů památkového a historického zájmu, modernizace bytů, vždy při zachování venkovských tradic, obnova nebo výstavba škol, zdravotnických (sociálních, kulturních, sportovních a jiných) zařízení.

-          Zřízení nových obecních zařízení k podpoře začínajících podniků – objektů a ploch vyhrazených pro podnikatelské aktivity, školicích a vzdělávacích zařízení, veřejných tržišť – pomoc obce, kde se neočekávají tržby/zisk.

-          Obnova nebo nové úpravy návsí, parků, zeleně a okolní krajiny, obnova a čištění vodních ploch, hrází a břehů, odstranění škod na životním prostředí v území.

-          Zřízení ICT informačních center s veřejně přístupnou internetovou stanicí.

 

Opatření: 2.1 b) Rozvoj venkovské infrastruktury

I.                Obnova místních komunikací všech kategorií, zavedení nebo rozšíření veřejné dopravy, obnova nebo výstavba infrastruktury, zejména kanalizace, čistíren odpadních vod a vodovodů.

II.              Výstavba nebo obnova zařízení k využití obnovitelných zdrojů energie – kotelen na strojního vybavení, větrných elektráren, slunečních kolektorů, zařízení pro třídění odpadu a pro výrobu a distribuci bioplynu.

Oprávnění uchazeči

Konečným příjemcem podpory bude venkovský mikroregion, sdružení obcí, případně obec, zastoupené starostou obce, splňující dané parametry. Konečným příjemcem může být město (obec) do 50 tisíc obyvatel. V tomto opatření jsou soukromí příjemci vyloučeni.

Grant

Opatření zahrnuje investice, které nevytvářejí podstatné čisté tržby či zisk. Celková veřejná podpora bude 100% přijatelných nákladů, z toho příspěvek EU bude 75%.

Minimální výše přijatelných nákladů na jeden projekt 300 tis. Kč, maximální 50 mil. Kč.

Očekává se, že komplexního zlepšení sídla bude dosaženo třemi nebo více podprojekty. Maximální výše příspěvku i v tomto případě bude 50 mil. Kč. Nicméně maximální výše bude dosaženo výjimečně. Výběr dodavatele, výše nákladů a uzavírání smluv bude předmětem mezinárodně uznávaných zásad a postupů zadávání veřejných zakázek.

 

Opatření 2.2  Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů

Popis a rozsah opatření

a)       zakládání a rozvoj (výstavba, rozšíření, přestavba, modernizace, inovace) malých a středních podniků v oblasti výroby, obchodních a jiných služeb, stavebnictví, cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů energie, využití odpadů jako druhotných surovin, ICT technologií a poradenství,

b)       podpora odbytu místních tradičních výrobků řemesel a krajových specialit v rámci rozvoje místních, resp. regionálních aktivit kulturně-společenského charakteru – tradiční trhy, jarmarky, festivaly, slavnosti, pouti apod.,

c)       diverzifikace činností místních zemědělských rodin doplňkovou výrobou a službami v návaznosti na zemědělskou nebo potravinářskou výrobu, agroturistikou, výrobou alternativní energie,

d)       rozvoj venkovské turistiky a její koordinace, cykloturistiky, rekreačního a rehabilitačního jezdectví, vodní turistiky, sportovně-rekreačních aktivit – v oblastech charakteristických přírodními hodnotami,  rekreačním potenciálem,  kulturním dědictvím a živými tradicemi,

e)       obnova a následné využití zanedbaných hospodářských budov pro podnikatelské činnosti pod body a), b), c),

f)        informační služby pro podniky a ve spojení s možnostmi práce žen a mladých lidí.

Oprávnění uchazeči

Podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba) se sídlem a provozovnou ve venkovské oblasti.

Grant

Jde o projekty vytvářející tržby, veřejná podpora může dosáhnout až 50% celkových přijatelných nákladů, z toho příspěvek EU je 75%.

Minimální výše přijatelných nákladů na jeden projekt je 300 tis. Kč, maximální 20 mil. Kč.

 

 

 

Nový rámcový program výzkumu a vývoje

Program vychází ze snahy o větší koncentraci výzkumných kapacit a potenciálů, o lepší využití finančních prostředků a o omezení operativní činnosti Evropské komise.

 

Cíl

- posílení vědeckých a technologických základů EU

- rozvoj konkurenceschopnosti

- podpora výzkumu nezbytného pro ostatní sektorové politiky EU

Časový rámec

pětiletý program (2002-2006)

Právní podklad

Článek 166 Smlouvy o Evropském společenství, návrh Evropské komise bude projednávat Evropský parlament v závěru tohoto roku.

Rozpočet

12505 mil. EUR na pětileté období

Programové oblasti

l) Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA - European Research Area)

2) Strukturování Evropského výzkumného prostoru

3) Aktivity společného výzkumného centra (JRC - Joint Research Centre)

Pro ICT má význam první program, který je členěn na 7 tématických priorit. Z těchto jsou pro kraj Vysočina důležité dvě:

- Technologie pro informační společnost (IST - Information Society Technologies)

- Občané a veřejná správa v evropské znalostní společnosti

Podporované aktivity v rámci tématické priority Technologie pro informační společnost

- podpora informatiky v každodenním životě, zdravotnictví, uchování kulturního dědictví a ochraně životního prostředí

- zvyšování konkurenceschopnosti pomocí nových metod práce

- e-learning

- systém veřejné správy

- bezpečný elektronický obchod

Rozpočet

3600 mil. EUR na pětileté období

Podporované aktivity v rámci tématické priority Občané a veřejná správa v evropské znalostní společnosti

- přechod na evropskou znalostní společnost - národní, regionální a místní programy a aktivity s tím spojené

- použití znalostí na ekonomický a sociální rozvoj

- důležitost územních struktur v těchto procesech

- role médií při rozvoji evropské

veřejné sféry

- dopady  rozšíření EU na veřejnou správu a občany

- formulování oblastí zodpovědnosti a nových forem veřejné správy

Rozpočet

225 mil. EUR na pětileté období

 

 

 

 IDA (Interchange of Data between Administrations- Elektronická výměna dat mezi veřejnými správami)   

Program je zaměřen na využití technologického pokroku v informačních a komunikačních technologiích, na podporu rychlé a efektivní výměny elektronických informací mezi veřejnými správami členských zemí EU (a  perspektivně i kandidátských zemí EU). Jeho cílem je zefektivnit rozhodovací procesy EU, usnadnit fungování jednotného vnitřního trhu a urychlit zavádění jednotlivých politik.

Cíl

- koordinovat vznik transevropských telematických sítí prostřednictvím podpory zavádění sektorálních sítí v prioritních oblastech, opatření pro usnadnění vzájemné komunikace mezi jednotlivými sítěmi, rozšíření přínosů ze sítí i na občany a firmy EU, spolupráce s orgány členských zemí a EU, podpora opatření směřujících ke společnému rozhraní.

-zlepšování služeb, problematice bezpečnosti, dořešení interoperability komunikace mezi sítěmi a opatřením, vedoucím k dalšímu zpřístupnění programu IDA  kandidátským zemím

Právní podklad                                                                                                                                                        Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č.1719/1999/EC z 12. července 1999 a č.1720/1999/ EC z 12.července 1999.   

Financování

-          Členství České republiky v programu je vázáno na uhrazení ročního účastnického poplatku-pro rok 2002 ve výši 135 171 EUR Do konce roku 2001 by měly být připraveny pro ČR modelové dokumenty „Memorandum of Understanding“ a „Financing Memorandum“ s podmínkami účasti ČR na programu a následně uskutečněn jejich podpis zmocněnými osobami z obou stran (na základě jednání bude upřesněna i úroveň a termín podpisu obou dokumentů).

-          Po ukončení  jednání, přijetí finančního memoranda a zaplacení členského poplatku na r 2002 bude plnohodnotná účast ČR na programu možná od 1. 1. 2002

Podporované aktivity

-.všeobecné služby 

-společné nástroje a techniky

-vzájemná propojitelnost informačního obsahu

-referenční právní a bezpečnostní praktiky

-zajištění kvality a její kontrola                                                                 

 

 eContent

Program se zaměřuje na potřebu evropských podniků a občanů dostat se k vysoce kvalitní elektronické obsahové náplni přizpůsobené jejich potřebám a využívat ji.

Cíl

- stimulace rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích 

- podpora jazykové různorodosti informační společnosti

     Těchto cílů má být dosaženo podporou růstu zdravého a konkurenceschopného průmyslového odvětví digitální obsahové náplně EU, které je schopné využít příležitostí nabízených novými informačními a komunikačními technologiemi.

Časový rámec

Program je pětiletý (2001-2005)

Rozpočet

-Rozpočet na pět let činí 100 mil EUR Členství České republiky v programu je vázáno na uhrazení ročního účastnického poplatku -pro rok 2002 ve výši 235 000 EUR

-Evropská komise klade důraz na rozšiřování aktivit v oblasti eContent (elektronický, digitální obsah) i do kandidátských zemí EU za účelem prohlubování vytváření  partnerství v Evropě. Pro dosažení plného členství ČR v programu je nyní zapotřebí dokončit nezbytné procedurální kroky, zejména uzavřít smlouvu o přistoupení (dvě memoranda, včetně finančního). Účast ČR v tomto programu bude možná po podání této formální žádosti o členství v programu a uzavření smlouvy.Předpokládané zahájení (podle výsledků negociací) od 1. 11. 2001 do 1. 2. 2002

Podporované aktivity

      zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru a rozšíření jejich využívání,

      zlepšení tvorby obsahové náplně ve vícejazyčném a multikulturním prostředí,

      posílení dynamiky trhu s digitálním obsahem.

 

 

TEN - Telecom

Program Trans-European Networks for Telecommunications je  zaměřen na usnadnění rozvoje informační společnosti.

Cíl

prosadit nové transevropské  telekomunikační aplikace a služby v oblasti veřejného zájmu

Časový rámec

1997-2001/2

Právní podklad

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č. 1336/97 ze dne 17.6.1997

Rozpočet

20 mil.EUR na projekty roku 2002

Programové oblasti

1) Transevropské všeobecné telekomunikační služby

1.1. všeobecné informační služby

1.2. služby pro průmysl a obchod

1.3. nové metody dosažitelnosti

2) Transevropské telekomunikační aplikace

2.1. vzdělávání

2.2. dostupnost evropského kulturního dědictví

2.3. aplikace a služby pro malé a střední podnikání

2.4. doprava

2.5. životní prostředí a krizové řízení

2.6. zdravotnictví

2.7. městské a regionální informační sítě

2.8. nové pracovní metody a služby pro trh práce

V rámci tématu 2.7. jsou podporovány projekty:

- usnadnění dostupnosti informací z veřejné správy občanům (např. podávání žádostí, různá registrování, placení daní a poplatků)

-  usnadnění kontaktu mezi veřejnou správou, občany a podnikateli.

 

Seznam programů podporujících rozvoj informačních technologií využitelných v kraji Vysočina je velmi široký. Vzhledem k tomu, že Evropská unie umožňuje postupně kandidátským zemím účast na stále větším počtu svých podpůrných programů, je nutné neustále pečlivě sledovat tento vývoj a kontinuálně aktualizovat tento přehled.Nejdůležitější je však okamžitě reagovat na všechny calls for proposals - výzvy k předložení projektů.

 

 

RNDr. Alexander Kratochvíl, CSc.                               V Praze, dne 31.10.2001

Copyright © 2001 RNDr.Alexander Kratochvíl,CSc.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitele autorských práv.Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníka.

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2001 / 22.5.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor analýz a podpory řízení > Spisová služba

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze