Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru

12. listopad 2001
 

 
 

Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 12. listopadu 2001

 

 

Přítomno:

-          8 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-          RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-          Ing. Marie Černá – zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-          Eva Rydvalová – vedoucí kontrolního oddělení KrÚ

-          tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení, schválení programu

2.        Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.        Majetkový odbor krajského úřadu

4.        Zákon o veřejných zakázkách a Pravidla kraje pro zadávání veřejných zakázek

5.        Směrnice kraje k provádění kontrolní činnosti

6.        Příprava kontrolních akcí v prosinci 2001 a 1. čtvrtletí 2002

7.        Různé

 

 

1. Zahájení, schválení programu

      Bc. Jaromír Barák, předseda kontrolního výboru, přivítal všechny přítomné. Prohlásil zasedání kontrolního výboru za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, který byl bez připomínek přijat. Vyzval přítomné zástupce hejtmana, aby se vyjádřili k faktu, že na každém zasedání kontrolního výboru musí být po celou dobu jednání přítomen alespoň jeden člen Rady kraje Vysočina.

 

 

2. Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

        K tématu pohovořil RNDr. Miloš Vystrčil, 1. zástupce hejtmana. Pohovořil o Pravidlech kontrolní činnosti a Plánu činnosti kontrolního výboru, které byly prostřednictvím pana hejtmana předloženy radě kraje. Pravidla kontrolní činnosti byla radou kraje bez připomínek doporučena. K plánu činnosti kontrolního výboru zaujala rada nedoporučující stanovisko. Na základě připomínek rady kraje předložil RNDr. Miloš Vystrčil členům výboru upravený návrh Plánu činnosti kontrolního výboru. Podrobně komentoval změny, které byly oproti původnímu materiály provedeny. Otevřel prostor pro diskusi a připomínky. Po diskusi, do které se zapojili všichni členové výboru, bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 012/06/01/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

revokuje

usnesení 011/05/01/KV z 5. zasedání kontrolního výboru a

schvaluje

Plán činnosti kontrolního výboru dle změn navržených Radou kraje Vysočina a

pověřuje

předsedu kontrolního výboru předložit tento materiál ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: nejbližší jednání zastupitelstva

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

        Ing. Marie Černá, zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, informovala členy výboru o aktuálních úkolech rady kraje v oblasti dopravy, školství, financí a regionálního rozvoje. Dále pohovořila o průběhu výběrového řízení na vybavení budovy KrÚ kancelářským nábytkem.

        V následující diskusi byly vzneseny dotazy ohledně pořizování počítačů pro zastupitele kraje Vysočina, hovořilo se o problematice optimalizace škol a školských zařízení, Fondu rozvoje kraje. Jan Koten, člen kontrolního výboru, vznesl konkrétní návrh pro zlepšení vypovídací hodnoty usnesení rady kraje. Ing. Marie Černá vzala tuto připomínku na vědomí s tím, že ji bude tlumočit radě kraje.

 

 

3. Majetkový odbor krajského úřadu

        Předseda přivítal Ing. Petra Koláře, vedoucího majetkového odboru KrÚ. Ing. Petr Kolář představil strukturu a personální obsazení majetkového odboru, dále hovořil o jeho činnosti, rozdělení na oddělení, činnosti jednotlivých oddělení. Informoval o spolupráci majetkového odboru především s odborem ekonomickým, ale i ostatními odbory KrÚ. Dále pohovořil o problematice zpracování a zajištění veřejných zakázek, problematice pojištění majetku, převodu nemovitého majetku. Konstatoval, že v současné době sídlí z důvodu nedostatečného prostoru v Benešově ulici, na tel. čísle 066/ 730 94 19.

        V následující diskusi se hovořilo především o problematice odpisových plánů a kompetencí kontrolního výboru ve výše zmíněné oblasti.

 

 

4. Zákon o veřejných zakázkách a Pravidla kraje pro zadávání veřejných zakázek

        K tomuto bodu podal informace Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ. Pohovořil o smyslu a dopadu Pravidel kraje pro zadávání veřejných zakázek. Tento dokument rovněž detailně popsal. Zmínil výběrová řízení, která již podle výše zmíněných pravidel proběhla. Otevřel prostor pro dotazy a diskusi.

        Členové výboru vyjádřili svůj postoj a názory k Pravidlům kraje pro zadávání veřejných zakázek. V diskusi byly vzneseny dotazy ke konkrétním pravidlům a kompetencím při schvalování a hodnocení veřejných zakázek. Závěrem se všichni členové kontrolního výboru shodli, že problematika výběrových řízení by měla být předmětem kontroly kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a měla by se stát rovněž tématem pro 7. zasedání kontrolního výboru dne 10. 12. 2001.

 

Úkol

Znovu rozeslat všem členům kontrolního výboru Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: tajemnice výboru

Termín: 10. 12. 2001 (7. zasedání kontrolního výboru)

 

Úkol

Pečlivě prostudovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: členové kontrolního výboru

Termín: 10. 12. 2001 (7. zasedání kontrolního výboru)

 

Úkol

Zpracovat pro členy kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina přehled o veřejných zakázkách nad 100 000,- Kč, které byly vyhodnoceny podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: majetkový odbor

Termín: 10. 12. 2001 (7. zasedání kontrolního výboru)

 

 

5. Směrnice kraje k provádění kontrolní činnosti

        Eva Rydvalová, vedoucí kontrolního oddělení KrÚ, podrobně pohovořila o Směrnici kraje k provádění kontrolní činnost (tento materiál byl členům výboru s předstihem rozeslán). Podala informace o vniku, obsahu a dopadech tohoto dokumentu. Podrobně se zmínila o metodice pro provádění kontrolní činnosti, protokolu o kontrole, řešení námitek a o přínosu výše zmíněné Směrnice. Otevřela prostor pro dotazy a připomínky.

        Členové výboru ve většině vyjádřili kladné hodnocení Směrnice kraje k provádění kontrolní činnosti, pouze byly zmíněny drobné formální připomínky.

      Dále byl vznesen dotaz k personálnímu obsazení kontrolního oddělení KrÚ.

 

 

6. Příprava kontrolních akcí v prosinci 2001 a v 1. čtvrtletí 2002

        Předseda prezentoval své představy o průběhu kontrolní činnosti kontrolního výboru. Otevřel diskusi k tomuto tématu.

        Na základě dohody členů výboru bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 013/06/01/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                               plnění usnesení rady kraje č. 114/17/01/RK

kontrolovanou osobu:                       krajský úřad - ekonomický odbor a odbor informatiky

termín kontroly:                                   předložení materiálů na 7. zasedání kontrolního výboru dne 10. prosince 2001

složení kontrolní skupiny: členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:               předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici komise přizvat na 7. zasedání kontrolního výboru dne 10. prosince 2001 Bc. Petra

Pavlince, vedoucího odboru informatiky KrÚ, vyžádat od něj, případně od vedoucí

ekonomického odboru materiály potřebné k provedení kontroly plnění usnesení rady kraje

č. 114/17/01/RK a tyto materiály s předstihem zaslat členům kontrolního výboru.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

7. Různé

        K tomuto bodu nevyvstaly žádné připomínky členů výboru, ani neproběhla žádná diskuse.

 

 

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 10. prosince 2001 ve 14.00 v budově Okresního úřadu Jihlava (zasedací místnost č. 315, III. patro).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Jaromír Barák, v.r.

                                                                                                              předseda kontrolního výboru

                                                                                                              Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 13. listopadu 2001: Kateřina Nedvědová

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.11.2001 / 23.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze