Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poradní kolegium Komise volnočasových aktivit

Zápis z jednání dne 14.11.2001
 

 
 

Jednání poradního kolegia

Komise volnočasových aktivit RK Vysočina

ze dne 14. listopadu 2001

 

 

Přítomni:

-         členové komise volnočasových aktivit – viz. prezenční listina

-         zástupci organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami. – viz. prezenční listina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ (OŠMS)

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Mgr. Miloslav Vyskočil – ředitel Pedagogického centra Jihlava

 

Program:

1.      Zahájení, představení hostů

2.      Vystoupení hostů

3.      Seznámení s činností Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

4.      Seznámení se strukturou a činností oddělení mimoškolních činností KrÚ

5.      Diskuse

6.      Závěr

 

1.      Zahájení, představení hostů

            Mgr. Roman Křivánek, místopředseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal hosty a zároveň omluvil nepřítomnost předsedy komise, Ing. Josefa Plucara. Dále uvedl, že toto první setkání má mít informativní a seznamovací charakter. Poté předal slovo hostům.

 

2.      Vystoupení hostů

            RNDr. Miloš Vystrčil pohovořil o postoji kraje Vysočina k podpoře zájmových spolků. V této souvislosti vysvětlil přítomným složitou pozici úředníků a zastupitelů, kteří v letošním roce obdrželi finanční prostředky pouze na zabezpečení chodu KrÚ. Dále informoval o možnosti konkrétní podpory v příštím roce, a to z Fondu regionálního rozvoje (FRK). Upozornil také, že finanční prostředky z tohoto fondu budou přerozdělovány za základě konkrétních dotačních titulů. Dále uvedl, že projekty, které budou z FRKu financovány musí být obsaženy v materiálu nazvaném Program rozvoje kraje (PRK), na jehož aktualizaci se v současnosti pracuje a doporučil zástupcům jednotlivých organizací, aby se s tímto materiálem seznámili.

            Mgr. Miloslav Vyskočil, představil činnost pedagogického centra. Uvedl, že jedním z hlavních cílů je další vzdělávání pedagogických pracovníků, nabídka spolupráce pedagogického centra a různých organizací zaměřených na volnočasové aktivity a celkově zkvalitnit rozvoj školství na Vysočině.

            Bylo vzneseno několik dotazů, týkajících se pedagogického centra, které Mgr. Miloslav Vyskočil zodpověděl.

            Ing. Tomáš Hermann uvedl, že je nutné brát v úvahu také členitost kraje Vysočina (Čechy, Morava), podporovat tradice v jednotlivých oblastech a pracovat na jejich stmelení. V této souvislosti nastínil možnost pořádání regionálních soutěží a festivalů, na nichž by se mohl podílet KrÚ ve spolupráci s jednotlivými organizacemi.

 

 

3.      Seznámení s činností komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

            Mgr. Roman Křivánek přítomné seznámil s činností komise volnočasových aktivit. Pohovořil o plánu činnosti na rok 2002 a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci se sportovní komisí. Vyjádřil také přesvědčení, že je možné, aby se zástupci organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami účastnili všech zasedání komise.

            Bc. Jan Burda, tajemník komise volnočasových aktivit, upozornil na www stránky KrÚ, kde jsou zveřejněny veškeré informace týkající se jak OŠMS, tak komise volnočasových aktivit. Dále sdělil, že Rada dětí a mládeže se stane hlavním partnerem pro kraj a komisi v poskytování a předávání informací mezi krajem a organizacemi.

            Zástupce Rady dětí a mládeže zmínil nutnou spolupráci s obcemi a městy, aby mohlo dojít k vytvoření podmínek (hlavně materiálních) pro vznik mimoškolních organizací.

 

4.      Seznámení se strukturou a činností oddělení mimoškolních činností KrÚ

            Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí OŠMS KrÚ, přítomné seznámil s činností svého odboru a Bc. Jan Burda, vedoucí oddělení mimoškolních činností, představil svoje oddělní a upozornil na nutnost prevence sociálně patologických jevů. Mgr. Ludvík dále připomněl, že to nejsou jen děti a mládež, kteří potřebují efektivně trávit svůj volný čas, ale že zde jsou i postižení občané, na které je nutno se zaměřit.

 

5.      Diskuse

Diskuse se zaměřila především na dvě témata: možnosti komunikace mezi sdruženími a KrÚ a na možností financování a grantové politiky.

Jako základní komunikační prostředek byl zmíněn internet. Především „rovnost šancí“, kterou umožňuje - informace jsou zveřejněny a kdo chce, se k nim dostane.

V souvislosti s dotační politikou zmínil Bc. Burda malé množství projektů, které jednotlivá sdružení zaslala na MŠMT v rámci programů prevence sociálně patologických jevů v resortu MŠMT. V diskusi byla několikrát zmíněna nutnost vytvoření dotačních podmínek kraje a jednotlivá sdružení vyjádřila ochotu ke spolupráci na těchto podmínkách.

            Dalším tématem diskuse bylo proškolování dobrovolných pracovníků, kteří s dětmi a mládeží pracují.

            Jednotlivá sdružení dále projevila zájem o spolupráci na koncepci kraje Vysočina v oblasti volnočasových aktivit.

 

6.      Závěr

            Mgr. Roman Křivánek poděkoval všem přítomným za účast a vyslovil přání realizace obdobného setkání i v budoucnu.

 

 

                        Mgr. Roman Křivánek, v. r.

                        místopředseda Komise volnočasových aktivit

                        Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 16. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2001 / 22.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze