Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z jednání rozpočtové komise rady kraje a výboru regionálního rozvoje zastupitelstva kraje

8. listopad 2001
 

 
 

Zápis z jednání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina a Výboru regionálního rozvoje

Zastupitelstva kraje Vysočina

ze dne 8. listopadu 2001

 

 

Přítomni:

-         10 členů rozpočtové komise

-         8 členů výboru regionálního rozvoje

-         PhDr. Iva Galvasová, Prof. Ing. Dušan Halásek, CSc. – zástupci firmy GaREP

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Fond rozvoje kraje (FRK)

3.      Přestávka

4.      Stav aktualizace Programu rozvoje kraje (PRKu) v jednotlivých pracovních skupinách

5.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Marie Černá, předsedkyně výboru regionálního rozvoje, přivítala všechny přítomné a přednesla návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Poté předala slovo Josefu Toufarovi.

            Josef Toufar seznámil stručně přítomné s vývojem výběru různých druhů daní v kraji Vysočina a upozornil na problémy s neplatiči. Uvedl, že zhruba 3% neplatičů, mají na svědomí téměř 97% daňových nedoplatků – viz. příloha č. 1.

 

2.      Fond rozvoje kraje

            Marie Černá vysvětlila, že Fond rozvoje kraje by měl být určitým zdrojem finančních prostředků, které by umožnily financování nebo spolufinancování různých rozvojových projektů realizovaných krajem nebo jinými subjekty (neziskové organizace, školy, podnikatelé, apod.) v souladu s PRKem. Uvedla také, že výše finančních prostředků ve FRKu se bude pohybovat v řádu desítek miliónů korun.

            Upozornila také, že pracovní skupiny k aktualizaci PRKu by se měly zamyslet nad tím, které aktivity by mohly být zcela nebo částečně z FRKu v rámci kraje financovány.

            V této souvislosti vedoucí odboru regionálního rozvoje Věra Jourová poznamenala, že velmi důležitou součástí podpory priorit z PRKu je využití i jiných finančních prostředků než krajských.

            Miloš Vystrčil přítomným sdělil, že současný návrh rozpočtového určení daní krajům naznačuje, že kraj Vysočina bude disponovat menším finančním obnosem na rozvoj kraje než byl předpoklad. Z tohoto důvodu nebude možné z FRKu financovat všechny navržené a podané projekty.

            Dále Miloš Vystrčil vyzval, aby komise přemýšlely i o možnostech vypsání různých dotačních titulů. Samozřejmě může docházet i k návrhům vypsání stejných dotačních titulů od různých komisí.

            Jiří Vondráček zdůraznil, že je třeba brát ohled na potřebnost projektů a jejich přínos pro kraj. Marie Černá zdůraznila, že právě tato myšlenka bude jedním z kritérií při vypisování dotačních titulů. V této souvislosti Věra Jourová přítomné upozornila na materiál obsahující jednotlivé priority, cíle, opatření a aktivity

            Tomáš Hermann zmínil možný odpor odborů kraje, protože finanční prostředky z FRKu jsou pro ně vzdálenější než kdyby je měly přímo přiděleny v rozpočtu kraje. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, že schraňování peněz do FRKu nesmí být na úkor např. potřebným opravám.

            Marie Černá také přítomné seznámila s postojem podnikatelské sféry, která když se dozvěděla o možnosti podpory z FRKu vůbec neuvažovala o konkrétní podpoře. Podnikatelé se spíše přikláněli k vytvoření dobrých podmínek pro podnikání.

            Jan Nekula namítl, že s realizací FRKu bude zbytečná administrativa a uvedl, že lépe by bylo promítnout tyto finanční prostředky konkrétně v rozpočtu.

            Dále se diskutovalo, jestli není lepší podpořit z FRKu jeden velký projekt, než tyto peníze rozčlenit na drobné aktivity. Marie Černá uvedla, že se jen s těží najde aktivita, která by byla využitelná pro většinu území kraje, zároveň také upozornila, že realizace velkého nebo větších projektů není rozhodně vyloučena.

 

 

3.      Přestávka

 

 

4.      Stav aktualizace PRKu v jednotlivých pracovních skupinách

            Na úvod tohoto bodu programu Marie Černá vyzvala Ivu Galvasovou, aby upřesnila stav probíhajících prací na PRKu.

            Iva Galvasová uvedla, že profil a SWOT analýza již jsou hotovy. Dále účastníkům přiblížila hlavní priority a cíle, které vyplynuly z činnosti pracovních skupin, v rozdělení na hlavní a dílčí cíle. Upřesnila také, že významnou součástí PRKu jsou územní priority. Pohovořila také o možných zdrojích finančních prostředků určených na rozvoj.

            Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda není možné omezit v PRKu cizí slovní výrazy a celkově texty zjednodušit. Iva Galvasová tuto myšlenku odmítla s tím, že se jedná většinou o odborné výrazy, které jsou výsledkem rozsáhlých diskusí a GaREP už nemá možnost tyto výrazy měnit.

            Marie Černá pohovořila o dalším časovém postupu při aktualizaci PRKu. Dále uvedla, že tento materiál bude velmi důležitým dokumentem pro kraj a vyjádřila očekávání, že PRK bude schválen na prvním zasedání ZK v roce 2002.

            Miloš Vystrčil vznesl otázku, kdo se bude podílet na vytvoření finančního plánu a zároveň uvedl, že by to měla být práce výboru regionálního rozvoje a GaREPu. Profesor Halásek v této souvislosti uvedl, že by se k finančnímu plánu měli mít možnost vyjádřit i úředníci, kteří té dané oblasti rozumí.

            Miloš Vystrčil upozornil na další nejasnosti, např. kdo dopočítá (odhadne) předpokládané cizí zdroje, kdo bude dělat odhady přerozdělení finančních prostředků do jednotlivých hlavních a dílčích cílů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Závěr

            Marie Černá společně s Milošem Vystrčilem poděkovali přítomným za účast Závěrečné slovo pronesl Vladimír Lysý, starosta Třeště, který se kladně vyjádřil k přínosu tohoto společného zasedání a projevil přání, aby další z podobných setkání se uskutečnilo opět v Třešti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Miloš Vystrčil, v. r.

                        předseda rozpočtové komise

                        Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 13. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2001 / 22.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze