Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze společného zasedání rozpočtové komise rady kraje a finančního výboru zastupitelstva kraje

8. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze společného zasedání

rozpočtové komise rady kraje a finančního výboru zastupitelstva kraje

konaného dne 8. listopadu 2001

v jednacím salonu Zámeckého hotelu Třešť

 

 

Přítomni:

-         10 členů rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

-         8 členů finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         4 členové výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Ing. Vladimír Lysý – starosta města Třešť

-         Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana pro oblast školství

-         RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana pro oblast dopravy

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Pavel Maslák – předseda bezpečnostní rady a komise

-         JUDr. Simeona Zikmundová – ředitelka KrÚ

-         JUDr. Eva Šarapatková – vedoucí sekretariátu ředitelky KrÚ

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-         Ing. Michal Šulc – ekonomický odbor KrÚ

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LSVH a zemědělství KrÚ

-         Mgr. Věra Jourová – vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ

-         Mgr. Zdeněk Ludvík –vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Ing. Alena Vlachová – odbor školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-         Ing. arch. Jan Strejček – vedoucí odboru územního plánování a staveb. řádu KrÚ

-         Mgr. Horymír Kubíček – vedoucí odboru kultury KrÚ

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí odboru životního prostředí KrÚ

-         JUDr. Věra Švarcová – vedoucí odboru zdravotnictví a soc. věcí KrÚ

-         Ing. Rostislav Šibor – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ

-         Bc. Petr Rosický – odbor informatiky

-         Radka Burketová – tisková mluvčí KrÚ

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Financování krajů v roce 2001 a 2002

3.      Metodika tvorby rozpočtu

4.      Diskuse

5.      Přestávka

6.      Návrh rozpočtu kraje na rok 2002 – zdůvodnění požadavků vedoucích jednotlivých odborů

7.      Diskuse

8.      Čerpání rozpočtu – návrh změn položkového rozpisu rozpočtu

9.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            Úvodní slovo pronesl Ing. Vladimír Lysý, starosta města Třeště. Přivítal srdečně všechny přítomné. Ve svém projevu představil město Třešť, jeho vznik, historii a současnost, slavné rodáky a nejvýznamnější kulturní i přírodní památky města a okolí. Jako pozornost obdrželi přítomní propagační materiál města.

            Následovalo úvodní  vystoupení RNDr. Miloše Vystrčila, 1. zástupce hejtmana. Pohovořil o smyslu, podstatě a úkolech dnešního společného zasedání. Představil zástupce rady kraje, ředitelku KrÚ a zúčastněné strany jednaní. Přednesl návrh programu společného zasedání a podrobněji pohovořil o obsahu a cílech jednotlivých bodů. Dále zmínil význam a přínos hejtmanů kraje Vysočina a kraje Moravskoslezského v oblasti financování krajů. Vyjádřil víru ve zdárný průběh a přínos dnešního společného zasedání.

            K úvodnímu slovu se připojila i JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka KrÚ.

 

 

2. Financování krajů v roce 2001 a 2002

            K tomuto tématu pohovořil Ing. Michal Šulc, pracovník ekonomického odboru KrÚ. V úvodu odkázal přítomné na písemný materiál, který všichni s předstihem obdrželi. Ing. Michal Šulc podal informace o makroekonomických pravidlech financování. Nejprve pohovořil o financování krajů ve všeobecné rovině. Vyzdvihl a citoval znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Zdůraznil, že v prvním roce svého fungování nehospodaří kraje s vlastními příjmy, ale poskytnutou účelovou dotací. Podrobně pohovořil o zdrojích, ze kterých kraje čerpají své finance v letošním roce. Podal konkrétní informace o rozpočtových příjmech kraje Vysočina v roce 2001, o rozpočtových opatřeních a o principech a postupu při jejich schvalování, o odhadovaném objemu rozpočtu, o výhledu pro rok 2002. Zmínil se znovu o významu a přínosu hejtmanů kraje Vysočina a kraje Moravskoslezského v oblasti financování krajů. Podrobně informoval přítomné o nově navrhovaném rozpočtovém určení daní, o jeho výhodách a nevýhodách, o jeho přínosu pro obce a dopadech na státní rozpočet.

RNDr. Miloš Vystrčil podal k tomuto bodu doplňující informace.

 

 

3. Metodika tvorby rozpočtu

            O problematice tvorby rozpočtu pohovořila Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ. Podrobně informovala o soustavě veřejných rozpočtů, o rozpočtových pravidlech, o tom, k čemu rozpočet slouží, o jeho sestavování,o nutnosti sledování čerpání rozpočtu, o návrzích tvorby rozpočtu (o průběhu, pravidlech). Vyzdvihla fakt, že rozpočet by měl být odrazem peněžních operací, které se v průběhu roku realizují a měl by zároveň vyjadřovat i priority kraje. Dále pohovořila o klasifikaci peněžních operací, hlediscích třídění rozpočtu, rozdělení výdajů a finančních operací.

Poté podala konkrétní informace o vlastních návrzích rozpočtu kraje, zdrojích rozpočtu a návrzích výdajů.

Podrobně též hovořila o potřebě nerozdělené finanční rezervy kraje Vysočina a vzniku Fondu rozvoje kraje.

Rozsáhlejší diskusi rozpoutala problematika financování oblasti dopravy prostředky ze SFDI. Podrobné a upřesňující vysvětlení k danému tématu podal RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy.

 

 

4. Diskuse

            V diskusi nebyly vneseny žádné další dotazy k financování kraje pro rok 2001 a 2002 a metodice tvorby rozpočtu.

 

 

5. Přestávka

 

6. Návrh rozpočtu kraje na rok 2002 – zdůvodnění požadavků vedoucích jednotlivých odborů

            Blok informací k tomuto tématu zahájil RNDr. Miloš Vystrčil. Po všeobecném uvedení do problematiky předal slovo vedoucím jednotlivých odborů KrÚ.

Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, podala doplňující a konkretizující výklad.

Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru LSVH a zemědělství KrÚ, pohovořil o peněžních částkách, které je nutno v příštím roce investovat v oblasti lesního, vodního hospodářství a zemědělství. K jednotlivým položkách podal vysvětlující komentář. Zmínil rovněž konkrétní projekty v této oblasti, jež by měly být v nejbližší budoucnosti realizovány. V následující diskusi byly vzneseny k Ing. Petru Burešovi dotazy na financování odborných lesních hospodářů, na plány vodovodů a kanalizací.

Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ, podal informaci o kapitole školství v rozpočtu kraje na rok 2002. Vyčlenil dvě skupiny výdajů – přímé výdaje na vzdělávání a provozní výdaje. Odůvodnil  výše zmíněné nároky v rozpočtu kraje na rok 2002. Doplňující komentář k tomuto tématu podala Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast školství. Rozsáhlá diskuse byla zaměřena na problematiku příspěvkových organizací, odpisových plánů a jejich naplňování.

Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury KrÚ, informoval o financování galerií v majetku kraje, uchovávání a restaurování uměleckých sbírek a předmětů. Vyzdvihl nutnost finančního i personálního posílení galerií. Dále hovořil o financování budoucí krajské knihovny, přičemž nastínil přítomným pro porovnání rozpočty jiných krajských knihoven v ČR. RNDr. Miloš Vystrčil poukázal na možnost využití zdrojů z Fondu rozvoje kraje.

JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí KrÚ, pohovořila o financování Diagnostického ústavu sociální péče v Černovicích, Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě a o financování a zabezpečení znaleckých komisí. V následující diskusi se hovořilo především o problematice protialkoholní záchytné stanice.

Ing. Pavel Hájek, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ, podal informace o finančních částkách, které by bylo nutno vynaložit v oblasti ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ekologické výchově, nakládání s odpady a financování EIA-programů. V diskusi se hovořilo o financování z prostředků SFŽP.

Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování KrÚ, komentoval jednotlivé položky výdajové části rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu. Pohovořil o průzkumech a rozborech pro ÚPN VÚC kraje, dopracování a přípravě ÚPN VÚC kraje, zadání dalších ÚPN VÚC kraje, rezervě pro technickou pomoc při pořizování ÚPD kraje. RNDr. Miloš Vystrčil poukázal na  zařazení výše zmíněné rezervy pro technickou pomoc v rozpočtu kraje. Ing. arch. Strejček vysvětlil, že se nejedná o rezervu, ale potřebné prostředky.

Ing. Rostislav Šibor, vedoucí odboru dopravy KrÚ, informoval o příjmu peněz z fondu SFDI, tvorbě studií na dopravní obslužnost, příspěvku na činnost BESIPu. Doplňující a upřesňující informace podal RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy. V diskusi se hovořilo především o finanční částce, která by měla být věnována na tvorbu studií na dopravní obslužnost.

Mgr. Věra Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ, hovořila o původním návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, aktuálním návrhu rozpočtu odboru, přičemž podrobně popsala jednotlivé položky (studie průmyslových zón v kraji, marketingová studie rozvoje cestovního ruchu, energetická koncepce kraje, nákup dat pro regionální databázi, příspěvek RRAV, tvorba turistických produktů včetně výroby propagačních materiálů, prezentace kraje). Rozsáhlá diskuse byla věnována problematice tvorby energetické koncepce kraje, příspěvku RRAV a prezentaci kraje Vysočina v zahraničí.

Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ, pohovořil o nákladech majetkové správy, nákladech na pořízení studií a investičních záměrů kraje při prověřování záměrů a předprojektové přípravě, nákladech na zajištění dat a informací z katastru nemovitostí pro potřeby majetkové správy kraje. Dále zdůraznil, že silnice II. a III. třídy, které kraj převzal do svého majetku jsou zatíženy tím, že  nejsou právně vypořádány některé pozemky pod těmito komunikacemi. Protože  dotace státu v této oblasti nejsou jisté, navrhl vyčlenit v rozpočtu kraje prostředky na vyhotovení geometrických plánů, ocenění pozemků a následné vykoupení.

Pavel Maslák, předseda bezpečnostní rady a komise, informoval o finančních prostředcích, které bude nutno vynaložit v oblasti řešení mimořádných a krizových situací v kraji Vysočina a pro rozvoj složek IZS v kraji. V následující diskusi zdůraznili přítomní nutnost vyčlenění prostředků pro řešení mimořádných a krizových situací v kraji.

 

 

7. Diskuse

            Následovala krátká diskuse. Finanční výbor zastupitelstva kraje samostatně zasedl ve vedlejším jednacím salonu.

 

 

8. Čerpání rozpočtu – návrh změn položkového rozpisu rozpočtu

            RNDr. Miloš Vystrčil uvedl přítomné do problematiky. Ing. Michal Šulc podrobně pohovořil o návrzích změn položkového rozpisu rozpočtu. Podal vysvětlující komentář k částkám, které byly konkrétně rozpoložkovány, pohovořil o původním rozpisu, výsledku od počátku roku a novém rozpisu rozpočtu.

            V diskusi byl vznesen dotaz k aktuálnímu počtu zaměstnanců KrÚ a vývoji do budoucna.

 

 

9. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným, rozloučil se s vedoucími jednotlivých odborů KrÚ a vyzval členy finančního výboru a zástupce rady kraje, aby se v případě zájmu zúčastnili společného zasedání rozpočtové komise rady kraje a výboru regionálního rozvoje zastupitelstva kraje, které se uskuteční dne 8. listopadu 2001 ve 14:00 v jednacím salonu Zámeckého hotelu Třešť.

 

 

 

 

 

 

                        RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.

                        předseda Rozpočtové komise

                        Rady kraje Vysočina

 

 

 

Zapsala dne 12. listopadu 2001 Kateřina Nedvědová.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.11.2001 / 22.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze