Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 8 - Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

Metodiku pro posouzení vlivu na životní prostředí najdete v záložce Metodické pokyny pro zpracování vybraných příloh.
 

 
 

8. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

 

Žadatelé předloží současně se žádostí vyjádření příslušného orgánu EIA ve smyslu projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí (vazba na § 6 a § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Postup pro získání vyjádření orgánu EIA je uveden v Pokynu MŽP č. 3/2004 ze 4. 6. 2004 (uvedený pokyn, výklad postupu a další materiály, které specifikují projekty, které nepodléhají posouzení vlivů na životní prostředí a vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 jsou uvedeny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz ).

Vyjádření podle předchozího odstavce nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje pouze záměry uvedené v materiálu MŽP „Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. Tito žadatelé rovněž nepředkládají žádnou další dokumentaci EIA.

Žadatel dále předloží společně se žádostí i  stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, vydané podle §45h a §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; pokud projekt obsahuje pouze záměry vyjmenované v materiálu MŽP „Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000“ stanovisko orgánu ochrany přírody není vyžadováno.

Žadatelé, předkládající projekty u nichž příslušný orgán životního prostředí rozhodl ve zjišťovacím řízení (§7 zákona), že projekt podléhá posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. předloží při podání žádosti dále stanovisko k posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA), vydané příslušným orgánem podle §10 zákona č.100/12001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění zákona č.93/2004 Sb.). Stanovisko nepředkládají  žadatelé, u jejichž projektů rozhodl orgán životního prostředí ve zjišťovacím řízení (§7 zákona č. 100/2001 Sb.), že nepodléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí územně příslušného krajského úřadu.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 23.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze