Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení žadatele

 

 
 

2. Čestné prohlášení žadatele

 

Čestné prohlášení žadatele je automaticky generováno elektronickou žádostí ELZA; Žadatel v něm prohlašuje, že:

·        ke dni podání žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou  závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují,

·        v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci,

·        proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

·        má zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci projektu (nebo minimálně 1.etapy projektu), což průkazně doloží nejpozději při podpisu smlouvy o financování,

·        je malým a středním podnikatelem ve smyslu nařízení Komise (ES) č.70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 (týká se pouze žadatele – podnikatelského subjektu, který předkládá svou žádost (akci) v rámci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů a grantového schématu na podporu drobných podnikatelů,

uvedl na záložce „veřejná podpora“ ELZY všechny čerpané nebo přiznané formy podpory malého rozsahu (podpora „de minimis“ podle nařízení Komise (ES) č.69/2001) a jejich úhrnnou výši v období posledních tří let - týká se pouze žadatele – podnikatelského subjektu, který předkládá svou žádost (akci) v rámci grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze