Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze 4. zasedání komise volnočasových aktivit

Jednání dne 14.11.2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání

komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

konaného dne 14. listopadu 2001

 

 

 

Přítomni:

-         7 členů komise volnočasových aktivit RK Vysočina – viz. prezenční listina

-         Bc. Jan Burda – tajemník komise

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Projednání změn v jednacím řádu komise a v plánu činnosti

3.      Fond rozvoje kraje

4.      Závěr

 

1.      Zahájení

            Mgr. Roman Křivánek, místopředseda komise volnočasových aktivit, přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání, který byl bez připomínek přijat.

 

 

2.      Projednání změn v jednacím řádu komise a v plánu činnosti

            Bc. Jan Burda, tajemník komise volnočasových aktivit, přítomným přednesl informaci o úpravě jednacího řádu komisí v souvislosti s konáním výjezdních zasedání komisí, který byl schválen usnesením Rady kraje Vysočina 214/26/01/RK.

 

Usnesení 012/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

upravené znění jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

            Dále byl přítomným předložen upravený plán činnosti komise volnočasových aktivit a zároveň byli upozorněni na zapracované změny.

 

Usnesení 013/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený plán činnosti a pověřuje sekretariát hejtmana předložením Radě kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3.      Fond rozvoje kraje

            Mgr. Roman Křivánek pohovořil o grantovém řízení v souvislosti se vznikem „Fondu rozvoje kraje“ a konkrétně uvedl projekty, které by mohly být předmětem těchto grantů s jejich finančním vyjádřením.

            V průběhu tohoto bodu programu se dostavila Jana Tomášková.

            Následovala diskuse, jejímž vyústěním bylo:

·        byl navržen další projekt „Podpora vzdělávání organizátorů volnočasových aktivit“

·        nutnost zamezení zohledňování pouze těch projektů, které budou se zahraniční spolupráci, v této souvislosti byl vznesen protinávrh, aby vznikl samostatný projekt: „Podpora volnočasových aktivit s podmínkou zahraniční spolupráce“ – návrh byl přijat (všichni hlasovali pro)

·        byl navržen další projekt „Podpora projektů zaměřených na rozvoj informačních technologií pro organizátory volnočasových aktivit.“ – návrh byl přijat (všichni hlasovali pro)

 

 

Usnesení 014/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Raky kraje Vysočina

schvaluje

podklady pro Fond rozvoje kraje pro financování v roce 2002 (viz příloha).

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4.      Závěr

            Na závěr poděkoval místopředseda všem přítomným za účast a termín 5. zasedání komise volnočasových aktivit stanovil na 12. prosince 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mgr. Roman Křivánek

                        místopředseda komise volnočasových

                        aktivit Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2001 / 19.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze