Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 23. ledna 2001

4. zasedání rady
 

 
 

Sekretariát hejtmana Jihlavského kraje

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/7119201, 066/732 03 99; e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                                                                 

Zápis ze 4. zasedání rady kraje, konaného dne 23.1. 2001

v zasedací místnosti radnice Havlíčkův Brod

Přítomno 8 členů rady – viz. presenční listina ze dne 23.1.2001.

Od bodu číslo 5 přítomno 6 členů RK, z dalšího jednání se omluvili P. Pospíchal a                                                                                                  I. Rohovský.

Zasedání rady zahájil Miloš Vystrčil a omluvil neúčast hejtmana Františka Dohnala. Dále přednesl návrh programu jednání, který byl doplněn bodem 7 a schválen osmi hlasy.

 

Schválený program jednání:

1)                  Zahájení, připomínky k zápisu

2)                  Organizační schéma krajského úřadu

3)                  Návrh na jmenování vedoucích odborů

4)                  Jednací řád zastupitelstva

5)                  Návrh rozpočtu kraje na rok 2001

6)                  Návrh na zřízení VOŠ při Soukromé grafické škole

7)                  Návrh programu jednání Zastupitelstva Jihlavského kraje

8)                  Různé

 

1.      Zahájení, připomínky k zápisu

Radní A. Štěrbová informovala ve věci zmíněné na 3. zasedání rady týkající se prvních občánků kraje.

Ředitelka úřadu zodpověděla M. Vystrčilovi dotaz k organizačnímu schématu, konkrétně k delimitovaným a převedeným pracovníkům.

Nikdo z přítomných nepožadoval doplnění nebo změnu zápisu.

 

2.      Organizační schéma krajského úřadu

Ředitelka úřadu předala přítomným radním návrh organizačního schématu (struktury) krajského úřadu včetně návrhu předpokládaného maximálního  počtu pracovníků k 1.2.2001. K předloženému materiálu nebyly připomínky a byl schválen osmi hlasy.

Usnesení 09/04/2001/RK

Rada

schválila

organizační schéma úřadu dle návrhu ředitelky úřadu uvedeného v příloze č. 1 a

stanovila

maximální počet zaměstnanců k 1.2.2001 na 31 osob.

- termín: neprodleně

- zodpovídá: ředitelka úřadu

3.      Návrh na jmenování vedoucích odborů

Ředitelka úřadu předložila a upřesnila návrhy na jmenování vedoucích odborů na dobu určitou do ukončení výběrových řízení.

pí Rydvalová – sekr. ředitele úřadu – pro 8; Ing. Joneš – odbor životního prostředí – pro 8; Ing. Bureš – odbor zemědělství, lesního a vod. hospodářství – pro 6, zdrželi se hlasování 2; Mgr. Jourová – odbor regionálního rozvoje – pro 7, zdržel se hlasování 1; Ing. arch. Strejček – odbor územního plánování a stavebního řádu – pro 8; Ing. Stejskal – odbor dopravy a silničního hospodářství – pro 6, proti 1, zdržel se hlasování 1; Mgr. Ludvík – odbor školství, mládeže a sportu – pro 8.

Usnesení 10/04/2001/RK

Rada

schválila

návrh ředitelky krajského úřadu na jmenování vedoucích odborů a

jmenovala na dobu určitou do ukončení výběrových řízení

vedoucí odborů krajského úřadu Jihlavského kraje

Eva Rydvalová – sekretariát ředitele úřadu;

Ing. Jan Joneš – odbor životního prostředí;

Ing. Petr Bureš – odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství;

Mgr. Věra Jourová – odbor regionálního rozvoje;

Ing. arch. Jan Strejček – odboru územního plánování a stavebního řádu;

Ing. Miroslav Stejskal – odbor dopravy a silničního hospodářství;

Mgr. Zdeněk Ludvík – odbor školství, mládeže a sportu;

-          termín: neprodleně.

-          zodpovídá: ředitelka úřadu

 

4. Jednací řád zastupitelstva

Z návrhů a připomínkování přítomných radních k předložené základní verzi jednacího řádu bylo uloženo M. Vystrčilovi a A. Štěrbové zapracování připomínek k jednacímu řádu.  Usnesení bylo schváleno osmi hlasy.

Usnesení 11/04/2001/RK

Rada

se seznámila

s návrhem jednacího řádu Zastupitelstva Jihlavského kraje a

uložila

A. Štěrbové a M. Vystrčilovi zapracovat přednesené připomínky

-          termín: neprodleně

-          zodpovídá: A. Štěrbová, M. Vystrčil

 

5.  Návrh rozpočtu kraje na rok 2001

Po krátké diskusi přijala rada 6 hlasy následující usnesení:

 

Usnesení 12/04/2001/RK

Rada

se seznámila s návrhem rozpočtu kraje na rok 2001 dle rozpisu z MF a

uložila

ředitelce úřadu a hejtmanovi připravit návrh usnesení pro schválení rozpočtu kraje v zastupitelstvu.

-          termín: neprodleně

-     zodpovídá: hejtman

 

6. Návrh na zřízení VOŠ při Soukromé grafické škole

Radní Štěrbová podrobně seznámila s návrhem na zřízení VOŠ při Soukromé grafické škole a doporučila kladné stanovisko kraje. Návrh na usnesení schválen šesti hlasy.

Usnesení 13/04/2001/RK

Rada

doporučuje

ke kladnému vyřízení žádost Soukromé střední školy grafické, s.r.o. Jihlava, Křížová 18                              o zařazení nové součásti s názvem Soukromá vyšší odborná škola grafická s oborem Multimediální umělecká  tvorba, kmenový obor 8241 N, studijní obor 82-41-N/004, do sítě škol;

-          termín: do 24.1.2001

-          zodpovídá: radní Štěrbová

 

7. Návrh na přípravu jednání zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva kraje, které by se mělo uskutečnit 6.2.2001 ve 13.00 hodin v zasedacím sále budovy Forum v Třebíči, byl radními navržen a schválen následující program jednání:

-         zahájení jednání – konstatování usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů zápisu, jmenování skrutátorů a zapisovatele, apod.

-         jednací řád

-         zpráva o činnosti rady, o činnosti a prostorovém zabezpečení krajského úřadu, o postupu výstavby krajského úřadu

-         stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva

-         rozpočet kraje na rok 2001

-         rozprava

Návrh na usnesení schválen šesti hlasy.

Usnesení 14/04/2001/RK

Rada

schválila

návrh předkládaného programu pro druhé zasedání krajského zastupitelstva

- termín: neprodleně

- zodpovídá: hejtman

 

8.         Různé

-         radní Hermann nabídl možnost dalšího zasedání zastupitelstva kraje v Havlíčkově Brodě;

-         ředitelka úřadu informovala o schváleném pronájmu 7 malometrážních bytů pro přechodné ubytování pracovníků krajského úřadu v ulici Za Prachárnou, Jihlava.

 

V Jihlavě 25. ledna 2001

 

 

                                                                                     RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                       první zástupce hejtmana Jihlavského kraje

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.1.2001 / 23.2.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze