Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

22. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina a ze 3. zasedání

pracovní skupiny k aktualizaci PRKu

ze dne 22. října 2001

 

 

 

Přítomni:

·        9 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK – viz. prezenční listina

·        Mgr. Robert Hron (Úřad práce Jihlava), Mgr. Zdeněk Ludvík (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ)

·        Ing. Jarmila Janoušková, Mgr. Josef Kunc – zástupci firmy GaREP

·        Ing. Václav Rychnovský (zástupce občanské veřejnosti), RNDr. Kamil Ubr (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ)

 

 

Program:

1. Zahájení jednání

2. Úkoly pracovní skupiny k aktualizaci PRKu v oblasti školství

            2. 1. SWOT analýza

            2. 2. Opatření

3. Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

            3. 1. Změny v síti škol

4. Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            Předseda výboru Milan Šmíd přivítal přítomné a představil hosty. Přednesl program jednání, který byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Úkoly pracovní skupiny k aktualizaci PRKu v oblasti školství

            Na úvod vyzval předseda přítomné, aby vyjádřili své připomínky k profilu PRKu. K profilu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. 1. SWOT analýza

            Předseda předal slovo Josefu Kuncovi, který přítomné seznámil se zapracovanými změnami ve SWOT analýze. Proběhla diskuse nad jednotlivými částmi SWOT analýzy, jejímž vyústěním bylo:

·        Návrh změn v silných stránkách SWOT analýzy byl přítomnými přijat.

·        Slabé stránky – ve W. 1 bylo vypuštěno „nízká úroveň průměrných mezd není motivujícím faktorem pro hledání zaměstnání“, ve W. 2 vypuštění slova „prohlubování“, ve W. 3 musí být upřesněno, že je zde „nižší nabídka pracovních míst pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu“, další body je možno ponechat ve stávající podobě.

·        Příležitosti – přítomní se shodli, že body O. 1 až O. 4 mohou zůstat v navržené podobě.

·        Ohrožení – bylo dohodnuto, že bod T. 2 by měl být zkrácen, ponechat pouze „pokračující změny v odvětvové struktuře“, bod T. 4 byl zcela vypuštěn a body T. 3 a T. 5 mohou zůstat.

 

2. 2. Opatření

            Zástupce zhotovitele Josef Kunc přítomné seznámil s formulacemi opatření, upřesnil jaké aktivity už byly v tomto podniknuty a uvedl také možnost, že stávající 3 opatření mohou být doplněna o některá další.

            Zdeněk Ludvík, který měl možnost si zmíněné materiály předem prostudovat uvedl, že tato opatření jsou na velmi kvalitní úrovni.

            V průběhu projednávání tohoto bodu byl vyzván Václav Rychnovský, zástupce občanské veřejnosti, aby přítomným přednesl své námitky. Uvedl, že je nutné doplnit cíle opatření o několik bodů a přednesl konkrétní příklady. Zástupkyně zpracovatele Jarmila Janoušková přítomným objasnila, že navrhované připomínky jsou již v materiálu zapracovány.

            Předseda vyzval přítomné k diskusi nad opatřeními, jejímž vyústěním bylo:

·        Opatření 2. 1. 1. – u aktivit naplňujících opatření by mělo dojít k přehodnocení postupné důležitosti.

·        Opatření 2. 1. 2. – v aktivitách naplňujících opatření byly navrženy změny v tomto znění: „Podporovat střední školství i mimo krajské a okresní města s ohledem na demografický vývoj.“

             V závěru této části jednání Jarmila Janoušková uvedla, že je nutné se seznámit také s částí finančního plánu týkajícího se školství a objasnila, jak je nutné se dívat na jednotlivé zdroje financování.

 

 

3. Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

            Na úvod projednávání tohoto bodu se předseda rozloučil se členy pracovní skupiny k aktualizaci PRKu.

 

3. 1. Změny v síti škol

            Předseda vyzval Zdeňka Ludvíka, aby přítomné seznámil s předloženým materiálem „Přehled změn v síti škol“ a vyhodnotil situaci z hlediska srovnání s jinými kraji.

            Kamil Ubr, zpracovatel materiálu, objasnil, že tato verze materiálu není ještě konečnou a uvedl, že finální účastníci obdrží písemnou formou do 31. 11. 2001. Dále zodpověděl všechny dotazy, které se materiálu týkaly.

 

 

4. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 12. listopadu 2001ve 13:00 hod.

 

 

 

 

                        Mgr. Milan Šmíd, v. r.

                        předseda výboru pro výchovu,

                        vzdělávání a zaměstnanost ZK

 

Zapsala dne 23. října 2001 Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze