Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

15. únor 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2005 konaného dne 15. 2. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 2. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2004

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: H. Žáková, B. Kotlán, L. Joukl, omluven pozdější příchod I. Rohovského.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: P. Šlechtický, M. Matějková.

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zastupitelstvu kraje předložili návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

V. Kodet - bod 94) FOND VYSOČINY - Grantový program „Bezpečná silnice 2005“;

F. Dohnal – bod 95) Účast Vysočiny v projektu ICHNOS.

V. Kodet požádal o vyřazení bodu 70) Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice. (Zdrojové materiály: ZK-01-2005-70.doc)

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2004
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 5. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 6. Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 7. Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 8. Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci
 9. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 – materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina
 10. Návrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora
 11. Financování projektu ROWANet
 12. Převod pozemku včetně pozemní komunikace v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 15. Darování pozemku pod silnicí v k.ú. a obci Josefov u Rožné
 16. Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš
 17. Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle
 18. Darování pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
 19. Darování pozemku v k .ú. a obci Štěpkov
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
 21. Výkup pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Výčapy
 23. Nabytí pozemků pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov I“ změna usnesení
 24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 25. Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
 26. Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK
 27. Výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná
 28. Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Libochová
 29. Převod správy pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 30. Bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí „II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“
 32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 33. Výkup a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
 34. Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 35. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Správa a údržba silnic Třebíč
 36. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 37. Směna pozemků v k. ú. Nové Veselí
 38. Darování pozemku v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí
 39. Bezúplatný převod nemovitého majetku Statutárnímu městu a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s.
 40. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 41. Převod silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem
 42. Výkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
 43. Prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
 44. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice
 45. Přijetí daru pozemku od ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
 46. Darování pozemku v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, obec Hněvkovice
 47. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec, zrušení usnesení 170/03/2004/ZK
 48. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnice nad Sázavou
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova, k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
 50. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
 51. Darování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice
 52. Prodej pozemku v k. ú. a obci Řehořov
 53. Darování silnice III/03723 obci Radenice
 54. Prodej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
 55. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
 56. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje
 57. Bezúplatné nabytí nemovitostí od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 58. Žádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku
 59. Územní energetická koncepce kraje Vysočina
 60. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
 61. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
 62. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
 63. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska –
 64. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
 65. Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
 66. Převod části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce
 67. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 68. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
 69. Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
 1. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2005
 2. Finanční prostředky pro organizátory soutěží a přehlídek v roce 2005
 3. Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke speciálním školám, domům dětí a mládeže, podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
 4. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
 5. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
 6. Dotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel
 7. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
 8. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2
 9. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42
 10. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 11. Změny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden
 12. EKO-KOM, a. s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu
 13. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení a použití kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK
 15. Darování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím
 16. Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 17. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 18. FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2005
 19. FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
 20. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2005
 21. Návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005
 22. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 23. Přesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina“
 24. FOND VYSOČINY - Grantový program „Bezpečná silnice 2005“
 25. Účast Vysočiny v projektu ICHNOS
 26. Rozprava

Upravený program jednání byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Složení slibu nového člena zastupitelstva

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci P. Pospíchala na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 18. 1. 2005. Jeho náhradníkem za ČSSD se stal J. Vašíček, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu Josefem Vašíčkem hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

 

03. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil doplnil zastupitelstvu kraje informace ze zasedání Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, rámcově zmínil spolupráci rady kraje s Magistrátem města Jihlavy a Krajským vojenským velitelstvím v Jihlavě na přípravách blížících se oslav 60. výročí osvobození republiky. Dále konstatoval, že kraj Vysočina obsadil v komisích Rady asociace krajů ČR dvě předsednická místa, a to v Komisi pro kulturu a památkovou péči, kde se stala předsedkyní M. Matějková, a v Komisi pro dopravu, jejímž předsedou byl zvolen V. Kodet.

M. Vystrčil rovněž seznámil zastupitelstvo kraje s informacemi týkajícími se stavu policistů v kraji, poukázal na dlouhodobé podhodnocení jejich počtu oproti celorepublikovému průměru. Dále upozornil na termín zahájení spolupráce s krajskými odbory a zaměstnaneckými svazy a požádal o nominaci zástupců ČSSD a KSČM, kteří by v rámci krajské tripartity společně se členy koalice zastupovali kraj na jednáních.

V bloku věnovaném jednotlivým rezortům M. Vystrčil avizoval připravované vyhodnocení hospodářských výsledků zdravotnických zařízení kraje. Současně zastupitelům sdělil některé konkrétní výsledky hospodaření nemocnic za rok 2004.

P. Šlechtický vznesl dotazy:

-         k usnesení č. 1513/39/2004/RK – podpora romských žáků středních škol, jednak k výši finanční částky, komu je adresována a k počtu podporovaných žáků;

-         k usnesení č. 0055/03/2005/RK – dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce, kterým organizacím byl příspěvek rozdělen.

K prvnímu dotazu P. Šlechtického uvedl F. Dohnal, že souvisí se státním programem na podporu žáků romské národnosti. Poskytovaná finanční podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je prostřednictvím krajů přerozdělována jednotlivým školám, a to na základě požadavků jejich žáků. V kraji Vysočina se jedná celkem o cca 11 000 Kč, které jsou určeny k úhradě učebních pomůcek pro několik desítek romských žáků.

K druhému dotazu upřesnila M. Matějková, že se jedná o finanční příspěvek úřadů práce na místa asistentů a pomocných pedagogických pracovníků v ÚSP, dětských domovech a zařízeních pečujících o handicapované či staré lidi. Pokud jde o přesný seznam organizací, byl uveden v příloze materiálu projednávaného radou kraje, a M. Matějková nabídla jeho předání zájemcům.

V. Novotný poukázal na objemnost tištěných podkladových materiálů zaslaných zastupitelům a dotázal se na možnosti úspor při jejich distribuci.

M. Vystrčil v odpovědi na dotaz V. Novotného sdělil, že tato otázka již byla diskutována s odborem sekretariátu hejtmana, který v současné době připravuje dotazník zjišťující případný zájem zastupitelů o jiné médium. Zároveň však upozornil na článek 3 odstavec 4 jednacího řádu, dle něhož na základě písemně potvrzené žádosti může být zastupiteli zasílán materiál elektronickou formou. Pokud však o tuto změnu nepožádá, jsou členům zastupitelstva dle článku 3 odstavce 3 poskytovány podkladové materiály na jednání v tištěné podobě.

J. Běhounek se dotázal, čeho se týká Projekt čistší produkce ve zdravotnictví zmiňovaný v usnesení č. 0067/03/2005/RK.

K dotazu J. Běhounka uvedl P. Hájek, že tento projekt je zaměřen zejména na energetické úspory v nemocnicích a na nakládání se zdravotním odpadem.

M. Báňa požádal o zdůvodnění žádosti KrÚ o navýšení počtu zaměstnanců schválené usnesením 1553/39/2004/RK.

Na dotaz M. Báni reagovala S. Zikmundová, ředitelka KrÚ, sdělením, že se jedná celkem o dva nové zaměstnance, a to pro odbory sekretariátu hejtmana a životního prostředí. Podrobné zdůvodnění včetně obecné formulace pracovní náplně mohou zastupitelé nalézt v materiálu rady kraje zveřejněném na webových stránkách kraje Vysočina.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0001/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-03.doc

 

04. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu navázala na písemné podklady pro zastupitelstvo kraje a shrnula základní informace o činnosti úřadu za uplynulý rok. Vyzvedla zejména účast kraje v projektu Phare 03 “Posílení vnitřních finančních a kontrolních mechanismů na regionální úrovni“ a aplikaci modulu řízení kvality CAF umožňujícím srovnávání úřadů na evropské úrovni. Významným úspěchem byla rovněž nominace kraje Vysočina na čestné uznání za zásluhy v oblasti veřejných služeb udělované OSN. Dále seznámila zastupitele s prioritami úřadu v roce 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0002/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-04.doc, ZK-01-2005-04pr1, ZK-01-2005-04pr2, ZK-01-2005-04pr3

 

05. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje, aby schválilo stanovení termínu pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0003/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

19. leden 2005, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Josefu Vašíčkovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-05.doc

 

06. Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zřízení Výboru regionálního rozvoje a jmenování předsedů, místopředsedů a členů všech výboru zastupitelstva. Současně požádal zastupitelstvo o doplnění návrhů na funkce místopředsedů v uvedených výborech. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0004/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zřizuje

Výbor regionálního rozvoje a

jmenuje

předsedy, místopředsedy a členy výboru kontrolního, finančního, regionálního rozvoje a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s účinností od 15. 2. 2005 dle materiálu ZK-01-2005-06, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. února 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-06.doc

 

07. Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje informace ke změně obecně závazného právního předpisu, na jehož základě se stanovuje výše cestovních náhrad, a požádal o schválení předloženého Dodatku č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina.

D. Oulehla upozornil na zpoždění v přijímání novelizovaného prováděcího předpisu a vznesl protinávrh doplňující původní usnesení o následující text: “zastupitelstvo kraje zmocňuje radu kraje vydáním Dodatku Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje vždy na jejím prvním zasedání po účinnosti prováděcího předpisu, který mění výši náhrad ze zákona č. 119/1992 Sb. a ukládá radě kraje takto přijatý Dodatek předložit nejbližšímu zasedání zastupitelstva kraje k potvrzení”.

M. Vystrčil v souvislosti s předneseným protinávrhem uvedl, že v současné době je zpracováván návrh na přijetí paušálních cestovních náhrad, které by byly vypláceny na základě evidence účasti.

S. Zikmundová ještě k navrhované formulaci usnesení D. Oulehly dodala, že rada kraje nemůže být k takovémuto úkonu zmocněna, neboť se jedná o vyhrazenou působnost zastupitelstva kraje. Pokud jde o uváděné zpoždění, Dodatek byl předložen v prvním možném termínu zasedání zastupitelstva kraje.

D. Oulehla na základě sdělení S. Zikmundové svůj protinávrh stáhl. Dále se vyjádřil k používanému formuláři cestovních náhrad a doporučil, aby jeho nová verze byla posuzována ve spolupráci s finančním výborem. Závěrem diskuse Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0005/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2005-07, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-07.doc, ZK-01-2005-07pr1

 

08. Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci

F. Dohnal upřesnil zastupitelstvu kraje důvody zamítnutí žádosti obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci.

Z. Dobrý vyjádřil svůj názor na systém posuzování žádostí obcí o dotaci či půjčku a apeloval na změnu hodnotících kritérií stanovených zastupitelstvem.

F. Dohnal v reakci na sdělení Z. Dobrého uvedl, že je připraven o konkrétních návrzích změn jednotlivých kritérií diskutovat, a po jejich projednání v radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0006/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu ZK-01-2005-08, př. 1 a

ukládá

krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-08.doc, ZK-01-2005-08pr1

 

09. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje informativní materiál týkající se rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina podle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků na rok 2005.

P. Šlechtický vznesl dotaz k příloze č. 2 – dotace do jednotlivých kapitol, o která vybraná zdravotnická zařízení se jedná.

F. Dohnal k dotazu P. Šlechtického uvedl, že jde pravděpodobně o zařízení typu dětské péče jednotlivých měst a obcí a LDN.

Na základě požadavku vzneseného V. Novotným bude odpověď na tento dotaz upřesněna v rámci rozpravy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0007/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-01-2005-09, př. 1.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: průběžné uvolňování dotací

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-09.doc, ZK-01-2005-09pr1, ZK-01-2005-09pr2

 

10. Návrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zásad pro poskytování dotací obcím a jejich svazkům na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0008/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření dle materiálu ZK-01-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor kontroly

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-10.doc, ZK-01-2005-10pr1

 

11. Financování projektu ROWANet

F. Dohnal požádal zastupitelstvo kraje o schválení převodu finančních prostředků na realizaci projektu ROWANet. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0009/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-11.doc, ZK-01-2005-11pr1, ZK-01-2005-11pr2

 

12. Převod pozemku včetně pozemní komunikace v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. Milíkov, obec Černá do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0010/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       darování pozemku par. č. 542/1 - ostatní plocha o výměře 3624 m2 v k. ú. Milíkov, obec Černá a stavby pozemní komunikace od uzlového bodu A088 do uzlového bodu A089 na něm ležící včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví obce Černá;

·       dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-12.doc, ZK-01-2005-12pr1

 

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Jihlava

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0011/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava;

·           dodatek č. 5 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, dle materiálu ZK-01-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-13.doc, ZK-01-2005-13pr1

 

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0012/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darování pozemků par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 a par. č. 4519/7 - ostatní plocha o výměře 458 m2 v k. ú. a obci Počátky městu Počátky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-14.doc

 

15. Darování pozemku pod silnicí v k.ú. a obci Josefov u Rožné

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovat pozemek v k.ú. a obci Josefov u Rožné do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0013/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku (původ EN) par. č. 384/1 o výměře 2466 m2 v k. ú. Josefov u Rožné a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná;

·           dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-15.doc, ZK-01-2005-15pr1

 

16. Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. Březka u Velké Bíteše do vlastnictví města. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0014/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku par. č. 1368/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš;

·           dodatek č. 93 SÚS Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-16.doc, ZK-01-2005-16pr1

 

17. Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0015/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemků par. č. 53/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 57/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle od Bohuslava Reitermanna do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč;

·           dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-17.doc, ZK-01-2005-17pr1

 

18. Darování pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0016/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemků par. č. 825/2 – ost. pl., jiná pl. o výměře 128 m2 a 825/3 – ost. pl., jiná pl. o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou dle geometrického plánu č. 293-8724/2004 obci Rokytnice nad Rokytnou;

·           dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-18.doc, ZK-01-2005-18pr1

 

19. Darování pozemku v k .ú. a obci Štěpkov

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovat pozemek v k. ú. a obci Štěpkov do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0017/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku par. č. 127/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Štěpkov dle geometrického plánu č. 151-150/2004 obci Štěpkov;

·           dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-19.doc, ZK-01-2005-19pr1

 

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. a obci Třešť do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 00018/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemků par. č. 4571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m2, par. č. 4571/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 a par. č. 4577/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Třešť do vlastnictví města Třešť;

·           dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-20.doc, ZK-01-2005-20pr1

 

21. Výkup pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0019/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 903/6 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník od Jaroslava Brtnického za cenu 500,- Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;

·           Dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-21.doc, ZK-01-2005-21pr1

 

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Výčapy

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. a obci Výčapy do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0020/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemků par. č. 1081/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 194 m2 a 1081/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. a obci Výčapy dle geometrického plánu č. 422-58/2004 do vlastnictví obce Výčepy;

·           Dodatek č. 61 Zřizovací listiny SÚS Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-22.doc, ZK-01-2005-22pr1

 

23. Nabytí pozemků pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I" změna usnesení

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem doplnit usnesení zastupitelstva kraje 056/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003 o podmínky požadované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0021/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

mění

usnesení 056/02/2003/ZK tak, že bude doplněno o následující text:

zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 2082/5 o výměře 19 m2 v k. ú. Bohdalov, pozemků par. č. 969/3 o výměře 18 m2 a par. č. 1587/1 o výměře 1074 m2 v k.ú. Nové Veselí a pozemků par. č. 707/2 o výměře 3264 m2, par. č. 1609/3 o výměře 799 m2 a par. č. 1641/11 o výměře 26 m2 v k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek:

·         nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let od dne jejich nabytí jako pozemky pod komunikací;

·         pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;

nedodržení těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-23.doc

 

24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Zdeňky Karbové o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0022/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 6078/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 103 m2 v k. ú. a obci Jihlava od Zdeňky Karbové do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 49 440,- Kč;

·           dodatek č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-24.doc, ZK-01-2005-24pr1

 

25. Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodeje pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře uvedenému žadateli. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0023/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemku par. č. 2063/12 - ost. pl., ost . komunikace o výměře 254 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře zaměřeného GP č. 250-477/2004 Zdeňku Korečkovi, bytem Molákova 598/8 Praha 8, za 10.160,- Kč;

·           dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-25.doc, ZK-01-2005-25pr1

 

26. Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s navrženou změnou usnesení a dodatků zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0024/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           změnu usnesení č. 125/06/2002/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2002-31, př. 1A bude jako nový vlastník pozemku par. č. 917/9 v k. ú. Meziboří a obci Strážek uvedena Marie Miškelová, bytem Brno, Olomoucká 104;

·           dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-26, př.1;

·           dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-26.doc, ZK-01-2005-26pr1, ZK-01-2005-26pr2

 

27. Výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0025/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/352 Polná - přeložka" v k. ú. Polná za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-27.doc, ZK-01-2005-27pr1

 

28. Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Libochová

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Libochová do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0026/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemků za podmínek, od vlastníků a v rozsahu dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 99 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 2;

·           dodatek č. 100 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 3;

·           dodatek č. 101 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 4;

·           dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 5;

·           dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 6;

·           dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 7;

·           dodatek č. 105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-28, př. 8.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-28.doc, ZK-01-2005-28pr1, ZK-01-2005-28pr2, ZK-01-2005-28pr3, ZK-01-2005-28pr4, ZK-01-2005-28pr5, ZK-01-2005-28pr6, ZK-01-2005-28pr7, ZK-01-2005-28pr8

 

29. Převod správy pozemku v k. ú. a obci Ujčov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navržené změně správce pozemku v k. ú. a obci Ujčov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0027/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2005-29, př. 1;

·           dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-29, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-29.doc, ZK-01-2005-29pr1, ZK-01-2005-29pr2

 

30. Bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s bezúplatným převodem nemovitostí z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0028/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

prohlašuje

že nemovitosti dle materiálu ZK-01-2005-30, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost VOŠ, VZŠ SOŠ zemědělské a ekonomické a SZŠ Třebíč, jsou pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-30.doc, ZK-01-2005-30pr1

 

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba"

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí a Oslavice do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0029/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba" za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-31.doc, ZK-01-2005-31pr1

 

32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0030/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Jihlava, nově zaměřeného geometrickým plánem č. 3399-20/2004 od ing. Ladislava Kličky za kupní cenu 5 760,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-32.doc, ZK-01-2005-32pr1

 

33. Výkup a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu výkupu a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0031/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 13/7 zahrada o výměře 89 m2 a geometrickým plánem č. 187-196/2004 nově zaměřeného pozemku par. č. 13/10 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou za dohodnutou kupní cenu 5 750,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-33, př. 1;

·           darování pozemků nově zaměřených geometrickým plánem č. 187-196/2004 par. č. 1515/6 ostatní plocha, silnice o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice do vlastnictví obce Křelovice;

·           dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-33, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-33.doc, ZK-01-2005-33pr1, ZK-01-2005-33pr2

 

34. Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0032/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·    darování pozemku ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

·    dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-34.doc, ZK-01-2005-34pr1

 

36. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu bezúplatného převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro zajištění činnosti uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0033/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 1;

·           dodatek č. 4 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 2;

·           dodatek č. 7 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-36.doc, ZK-01-2005-36pr1, ZK-01-2005-36pr2, ZK-01-2005-36pr3

 

37. Směna pozemků v k. ú. Nové Veselí

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu bezúplatné směny pozemků v k. ú. Nové Veselí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0034/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatnou směnu dle geometrického plánu č. 483-2004052/2004 pozemku par. č. 908/18 o výměře 99 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 908/29 o výměře 108 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví Milady Krejzové, bytem Nové Veselí 94.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-37.doc

 

38. Darování pozemku v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. Polesí u Počátek do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0035/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemku par. č. 480/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 266 m2 v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí do vlastnictví obce Polesí;

·           Dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-38.doc, ZK-01-2005-38pr1

 

39. Bezúplatný převod nemovitého majetku Statutárnímu městu a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s.

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem bezúplatného převodu vyjmenovaných stavebních objektů do vlastnictví Dopravního podniku města Jihlavy, a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0036/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatný převod:

·         stavebního objektu E 32 v hodnotě 684 812,10 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Dopravního podniku města Jihlavy, a. s.;

·         stavebního objektu E 35 v hodnotě 205 890,- Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-39.doc

 

40. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0037/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 3377/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2, par. č. 3377/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemcích par. č. 3377/1, par. č. 3377/5, par. č. 3378, par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;

·          Dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-40.doc, ZK-01-2005-40pr1

 

42. Výkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit na výkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0038/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           koupi pozemku par. č. 99/4 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Jaroslava a Zory Svejkovských, Křelovice čp. 4, za kupní cenu 1 260,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-42, př. 1;

·           koupi pozemku par. č. 99/3 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Eduarda a Marie Němcových, Křelovice čp. 5, za kupní cenu 147,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-42, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-42.doc, ZK-01-2005-42pr1, ZK-01-2005-42pr2

 

43. Prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov zmíněnému žadateli. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0039/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           prodej pozemku par. č. 708/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 dle geometrického plánu č. 155-182/2004 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov Jiřímu Kmochovi, bytem Pelhřimov, Táborská 1810 za cenu 3 800,- Kč;

·           Dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-43, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-43.doc, ZK-01-2005-43pr1

 

44. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemky v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice obci a zároveň přijmout tyto pozemky do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0040/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·           darování pozemků par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 61/12 - lesní pozemek o výměře 811 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice do vlastnictví obce Červená Řečice;

·           přijetí daru pozemků par. č. 847/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 797 m2 a par. č. 847/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice od obce Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina;

·           dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-44, př. 1;

·           dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-44, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-44.doc, ZK-01-2005-44pr1, ZK-01-2005-44pr2

 

45. Přijetí daru pozemku od ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s majetkoprávním vypořádáním pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z důvodu jeho zastavění silničním tělesem silnice III/03811. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0041/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          bezúplatné nabytí pozemku par. č. par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice o výměře 669 m2 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek

-         nabyvatel se zavazuje, že o nabytou nemovitost bude řádně pečovat, bude ji podobu 10 let užívat pouze ve veřejném zájmu jako příslušenství silnice;

-         pokud se nabytá nenovost stane před uplynutím této doby nepotřebná, zavazuje se nabyvatel, že ji písemně nabídne zpět do vlastnictví převodce, pokud převodce tuto nabídku neakceptuje ve lhůtě 6 měsíců, je nabyvatel oprávněn naložit s nabytou nemovitostí podle vlastního uvážení;

-         dojde-li ze strany nabyvatele k porušení výše uvedených závazků, zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši zjištěné ceny majetku v době převodu;

·          dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-45, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-45.doc, ZK-01-2005-45pr1

 

46. Darování pozemku v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, obec Hněvkovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Ledče n. S. do vlastnictví obce Hněvkovice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0042/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 805/7 o výměře 29 m2 a dílu "c" o výměře 1319 m2 pozemku par. č. 805/1 vzniklých na základě geometrického plánu č. 143-168/2003 v k. ú. Hněvkovice u Ledče, obec Hněvkovice do vlastnictví obce Hněvkovice;

·          dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-46, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-46.doc, ZK-01-2005-46pr1

 

47. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec, zrušení usnesení 170/03/2004/ZK

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva kraje 170/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 a schválit darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0043/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 170/03/2004/ZK a

schvaluje

·          darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, a 239-315/2003 pozemků par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1 m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce Rozsochatec;

·          dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-47 př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-47.doc, ZK-01-2005-47pr1

 

48. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnice nad Sázavou

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat pozemek v k. ú. Lipnice nad Sázavou obci a zároveň přijmout tento pozemek do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0044/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou vzniklého na základě geometrického plánu č. 591-91/2004 do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;

·          přijetí daru pozemku par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou vzniklého dle téhož GP od obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 7 zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 dle materiálu ZK-01-05-2005-48, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-48.doc, ZK-01-2005-48pr1

 

50. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0045/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 803/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 751 m2, par. č. 814/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2, par. č. 814/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 575 m2 a par. č. 814/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov od Josefa a Světlany Pechových za dohodnutou kupní cenu 121.020,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-50, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-50.doc, ZK-01-2005-50pr1

 

51. Darování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovat pozemek v k. ú. Udeřice, obec Bačice do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0046/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování geometrickým plánem č. 65-9425/2004 odděleného dílu "b" o výměře 69 m2 z pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice do vlastnictví obce Bačice;

·          dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-51, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-51.doc, ZK-01-2005-51pr1

 

52. Prodej pozemku v k. ú. a obci Řehořov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodat pozemek v k. ú. a obci Řehořov společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s. Hamry. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0047/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku st. par. č. 139 - zast. plocha, technické vybavení o výměře 13 m2 v k. ú. a obci Řehořov vzniklý na základě geometrického plánu č. 131-2004300004 společnosti 1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s. Hamry za dohodnutou cenu 650,- Kč;

·          dodatek č. 26 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-52, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-52.doc, ZK-01-2005-52pr1

 

53. Darování silnice III/03723 obci Radenice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat část komunikace v k. ú. a obci Radenice do vlastnictví obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0048/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování části silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radnice;

·          dodatek zřizovací listiny č. 96 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-53, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-53.doc, ZK-01-2005-53pr1

 

54. Prodej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu prodeje nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0049/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej správní budovy bývalé obalovny živičných směsí bez č. p. postavené na pozemcích par. č. st. 107/1 a par. č. st. 107/2 a pozemků par. č. st. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 a par. č. 583/9 - trvalý travní porost o výměře 2 088 m2, vše v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov občanskému sdružení Svaz záchranných brigád kynologů České republiky, IČ 47511851 za kupní cenu 100 000,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na převáděné nemovitosti na dobu 10 let ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí na tyto nemovitosti ve prospěch kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-54;

·          dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-54, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-54.doc, ZK-01-2005-54pr1

 

55. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodeje pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0050/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 623-22/2001 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou státnímu podniku Lesy České republiky za kupní cenu 459,- Kč;

·          dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržba silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2005-55, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-55.doc, ZK-01-2005-55pr1

 

56. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh bezúplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0051/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          přijetí daru stavby odbočovací pruhu na pozemku par. č. par. č. 242/2 s propustkem a sjezdem a pozemku par. č. 242/2 - ost. plocha, silnice o výměře 191 m2 v k. ú. a obci Rudíkov od ing. Jana Kotačky do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-56, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-56.doc, ZK-01-2005-56pr1

 

35. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Správa a údržba silnic Třebíč

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Zřizovací listiny SÚS Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0052/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-35.doc, ZK-01-2005-35pr1

 

41. Převod silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu darovat stavbu pozemní komunikace v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města.

Z. Dobrý souhlasil v obecné rovině s převodem komunikací na města a obce a zároveň vyslovil svůj nesouhlas se stanoviskem města Bystřice nad Pernštejnem převzít krajskou komunikaci do svého vlastnictví s podmínkou poskytnutí finančního příspěvku na její opravu, uvedeném v předloženém materiálu.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0053/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·       darování stavby komunikace (dříve silnice III/35733) postavené na pozemcích par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a par. č. 11/1 a par. č. 100/1 v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

·       poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných nákladů na opravu darované komunikace, max. však 1 mil. Kč po převzetí stavby komunikace (dříve silnice III/35733) do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

·       dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 4, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-41.doc, ZK-01-2005-41pr1

 

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova, k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k uvedenému návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků a požádal o doplnění Dodatků č. 71 a 72 Zřizovací listiny SÚS Pelhřimov o účetní hodnoty pozemků. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0054/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemku par. č. 708/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 705 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;

·          darování dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 3371/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2, par. č. 3372/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a par. č. 3372/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 74 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemků par. č. 717/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 610 m2 a par. č. 717/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov od města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 1401/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 a par. č. 1512/9 - trvalý travní porost o výměře 8 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov od města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-49, př. 1;

·          Dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-49, př. 2;

·          Dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-49, př. 3upr1;

·          Dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2005-49, př. 4upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-49.doc, ZK-01-2005-49pr1, ZK-01-2005-49pr2, ZK-01-2005-49pr3, ZK-01-2005-49pr4

 

57. Bezúplatné nabytí nemovitostí od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Ledeč nad Sázavou

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o bezúplatném nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví města a požádal o opravu názvu ulice na “Habredská 378” v adrese Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0055/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          bezúplatné přijetí nemovitostí - pozemku st. par. č. 223 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 s domem č. p. 242, pozemku st. par. č. 63 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2 s domem č. p. 82 a pozemku st. par. č. 413 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 s domem č.p. 378, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:

-          obdarovaný se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu;

-          obdarovaný se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nebude pronajímat;

-          obdarovaný je zavazuje, že předmětné nemovitosti po dobu nejméně 10 let nepřevede na jiného;

-          v případě, že obdarovaný poruší uvedené závazky, je povinen ve lhůtě 10 let od podpisu této smlouvy vrátit částku ve výši zjištěné ceny majetku v době převodu do státního rozpočtu, a to prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;

·          dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 242, dle materiálu ZK-01-2005-57, př. 1;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Základní umělecká škola, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82, dle materiálu ZK-01-2005-57, př. 2;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habredská 378, dle materiálu ZK-01-2005-57, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-57.doc, ZK-01-2005-57pr1, ZK-01-2005-57pr2, ZK-01-2005-57pr3

 

58. Žádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k žádosti obce Pucov o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0056/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Pucov o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu obce

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-58.doc

 

59. Územní energetická koncepce kraje Vysočina

Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil I. Rohovský. M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu.

D. Oulehla vznesl protinávrh: „Zastupitelstvo kraje bere na vědomí proces tvorby Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-59, př. 1”.

M. Černá doporučila rozšíření protinávrhu D. Oulehly ve znění: „Zastupitelstvo kraje bere na vědomí proces tvorby a existenci Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-59, př. 1”.

M. Vystrčil vznesl druhý protinávrh: „Zastupitelstvo kraje bere na vědomí pořízení Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-59, př. 1”.

D. Ouhlehla si osvojil doplnění předkladatele i protinávrh M. Vystrčila.

Závěrem diskuse předkladatel akceptoval protinávrh M. Vystrčila a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0057/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

pořízení Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-59, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-59.doc, ZK-01-2005-59pr1, ZK-01-2005-59pr2, ZK-01-2005-59pr3

 

60. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem projektu v rámci opatření 3.3 SROP. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0058/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod částky 7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: 16. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-60.doc

 

61. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s navrženými změnami grantového schématu kraje v rámci opatření 4.2.2 SROP. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0059/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-01-2005-61, př. 2;

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2./1/2004 grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.2.2 SROP podle materiálu ZK-01-2005-61, př. 1, a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-61.doc

 

62. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o navržených změnách grantového schématu kraje v rámci opatření 4.1.2 SROP. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0060/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-01-2005-62, př. 2;

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.1.2./1/2004 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.1.2 SROP podle materiálu ZK-01-2005-62, př. 1, a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-62.doc

 

64. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s navrženými změnami grantového schématu kraje v rámci opatření 1.1 SROP. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0061/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina S/SROP/1.1./1.3./2004 upravující postup při realizaci grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu ZK-01-2005-64, př. 2;

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory P/SROP/1.1./1.3./2004 pro výzvu č. V/MSP/SROP/1.1./1.3/2004 grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu a pro výzvu č. V/DP/SROP/1.1./1.3./2004 grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu ZK-01-2005-64, př. 1, a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: ORR

termín: únor 2005 - ORR předloží S-RR doplněné verze Pokynů a Směrnice

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-64.doc

 

65. Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh zástupců do krajského výběrového výboru za všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu kraje.

M. Šmíd požádal za politický klub ODS o změnu ve složení členů hodnotícího výboru - navrženého V. Jonáše nahradit J. Nekulou.

V. Kodet navrhl M. Černou předsedkyní hodnotícího výboru.

M. Černá navrhla J. Huláka místopředsedou hodnotícího výboru.

Na základě vznesených návrhů zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0062/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

složení krajského výběrového výboru pro Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2005 dle materiálu ZK-01-2005-65, př. 1upr1 a

jmenuje

M. Černou předsedkyní hodnotícího výboru a J. Huláka místopředsedou hodnotícího výboru.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-65.doc, ZK-01-2005-65pr1

 

71. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2005

V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k materiálu ohledně rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje pro rok 2005.

P. Šlechtický vznesl protinávrh - povýšit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2005 ve veřejné linkové osobní dopravě v úrovni roku 2004 na částku 215 000 tis. Kčdle varianty 2 materiálu ZK-01-2005-71, rozsah ve veřejné drážní dopravě ponechat v navrhované výši.

M. Báňa – informoval přítomné o problematice ohledně dvojnásobného zvýšení školního jízdného u menších obcí oproti roku 2004 a požádal o řešení této situace, která nastala v souvislosti s tím, že se Velká Bíteš stala součástí Integrovaného systému Jihomoravského kraje.

V. Kodet k dotazu M. Báni sdělil, že tuto záležitost rada kraje projednala a schválila poskytnutí finančního daru dotčeným obcím ve výši 26 000 Kč, a dodal, že způsob přerozdělení této částky na jednotlivého žáka je zcela v kompetenci obce.

V. Kodet si protinávrh P. Šlechtického neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém protinávrhu.

Protinávrh nebyl přijat: pro 11 hlasů, proti 23, zdrželi se 4.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0063/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2005 ve veřejné linkové osobní dopravě v úrovni roku 2004, tj. 214 000 tis. Kč a ve veřejné drážní dopravě v rozsahu 247 303 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-71

 

72.Finanční prostředky pro organizátory soutěží a přehlídek v roce 2005

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na přidělení dotací uvedeným městům na realizaci soutěží a přehlídek v roce 2005. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0064/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přidělení dotace městu Třebíč určené pro ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve výši 7 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci krajského kola soutěže vyhlašované MŠMT „Evropa ve škole“;

·         přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, ve výši 65 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na dofinancování jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT;

·         přidělení dotace městu Třebíč určené pro Základní školu Bartuškova 700/20 v Třebíči, ve výši 5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci Soutěže EUROTEAM.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-72

 

73. Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke speciálním školám, domům dětí a mládeže, podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit dotace městům a obcím na podporu uvedených zřizovatelských kompetencí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0065/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dotaci městům Velká Bíteš ve výši 140 tis. Kč, Velké Meziříčí ve výši 99 tis. Kč, Žďár nad Sázavou ve výši 197 tis. Kč, Pelhřimov ve výši 463 tis. Kč; celkem 899 tis. Kč;

·         dotaci městům a obcím dle materiálu ZK-01-2005-73, př. 2 v celkové částce 1 080 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-73, ZK-01-2005-73pr1, ZK-01-2005-73pr2

 

74. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového schématu v rámci opatření 3.3 OPRLZ. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0066/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Operační manuál kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu ZK-01-2005-74, př. 1 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schváleného dokumentu.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS bude informovat zprostředkující subjekt o schválení Operačního manuálu zastupitelstvem kraje do 16. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-74, ZK-01-2005-74pr1, ZK-01-2005-74pr2, ZK-01-2005-74pr3,

 

75. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu změny grantového schématu v rámci opatření 3.2 SROP. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0067/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

·         schvaluje

·         Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 1, a ZK-01-2005-75, př. 2;

·         Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 3, ZK-01-2005-75, př. 4, ZK-01-2005-75, př. 5 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS v průběhu měsíce února předloží upravené dokumenty Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-75, ZK-01-2005-75pr1, ZK-01-2005-75pr2, ZK-01-2005-75pr3, ZK-01-2005-75pr4, ZK-01-2005-75pr5

 

76. Dotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem finanční pomoci na dostavbu kulturního zařízení v Třebíči. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0068/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dotaci městu Třebíč ve výši 298 000 Kč na pořízení 45 kusů divadelních křesel;

·          povýšení rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3311) o částku 298 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 2, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-76, ZK-01-2005-76pr1, ZK-01-2005-76pr2

 

77. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0069/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2 dle materiálu ZK-01-2005-77, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce února zaslat dodatek DDM

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-77, ZK-01-2005-77pr1

 

78. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0070/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-01-2005-78, př. 1.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce února zaslat dodatek SOŠ a SOU

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-78, ZK-01-2005-78pr1, ZK-01-2005-78pr2

 

79. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0071/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-01-2005-79, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce února 2005 zaslat dodatek SPŠ

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-79, ZK-01-2005-79pr1

 

80. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0072/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dle materiálu ZK-01-2005-80, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce února 2005 zaslat dodatek VOŠ a SPŠ

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-80, ZK-01-2005-80pr1

 

81. Změny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrženými změnami zřizovacích listin uvedených pedagogicko-psychologických poraden. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0073/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 1;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 2;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov, Pražská 127 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 3;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 4;

·          dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Žďár nad Sázavou, Veselská 35 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 5.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce února 2005 zaslat dodatky pedagogicko- psychologickým poradnám

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-81, ZK-01-2005-81pr1, ZK-01-2005-81pr2, ZK-01-2005-81pr3, ZK-01-2005-81pr4, ZK-01-2005-81pr5

 

82. EKO-KOM, a. s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Smlouvy o řešení pilotního projektu. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0074/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

uzavření „Dodatku č.1 Smlouvy o řešení pilotního projektu“ se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálů ZK-01-2005-82, př. 1, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-82, ZK-01-2005-82pr1, ZK-01-2005-82pr2

 

83. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o navrženém rozpočtovém opatření kapitoly Zdravotnictví na rok 2005. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0075/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2005, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o investiční prostředky ve výši 7 743 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva ve stejném objemu 7 743 tis. Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Třebíč“.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-83

 

84. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení a použití kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK

P. Hájek předložil zastupitelstvo kraje návrh výše uvedeného rozpočtového opatření.

V. Novotný se dotázal, zda v souvislosti s plánovanou investicí celotělového denzitometru v Nemocnici Havlíčkův Brod proběhla jednání s představiteli zdravotních pojišťoven. Zejména zda bylo přislíbeno, že pojišťovny budou úhradu přístroje a jednotlivých výkonů akceptovat.

P. Hájek v odpovědi na dotaz V. Novotného uvedl, že se jednání zdravotními pojišťovnami uskutečnila a ze strany VZP byl takovýto příslib formulován.

J. Bambasová akcentovala nedostačující informovanost zastupitelů i veřejnosti o dlouhodobých záměrech ve zdravotnictví, která je způsobena absencí zdravotního plánu kraje. Dále vznesla dotaz týkající se finančních prostředků, které měl stát převést na kraj k pokrytí části dluhů nemocnic.

P. Hájek na dotaz J. Bambasové sdělil, že se jedná o dluh ve výši cca 97 mil. Kč, z něhož 15 mil. Kč již bylo v závěru loňského roku převedeno na kraj, a o zbylé částce se povedou v březnu jednání na Ministerstvu zdravotnictví za účasti hejtmana kraje a ministryně zdravotnictví.

M. Vystrčil doplnil, že uvedených 15 mil. Kč bylo použito na uhrazení nesplacených faktur Nemocnice Jihlava.

P. Šlechtický se dotázal, zda Nemocnice Jihlava skutečně pozdržela splátky na onkologický zářič.

P. Hájek k tomuto dotazu uvedl, že VZP platí provoz lineárního urychlovače paušálem, který není pro nemocnici výhodný, veškeré investice tak jdou na splátku přístroje.

J. Vlach se podrobně vyjádřil k odborným lékařským službám v obcích a městech, jež jsou zajišťovány nemocnicemi. Konkrétně uvedl případ ordinace odborného ženského lékaře v Dobroníně, jejíž fungování bude na základě rozhodnutí ředitele Nemocnice Jihlava ukončeno k 30. 4. 2005. Současně požádal P. Hájka, aby se touto problematikou blíže zabýval.

P. Hájek sdělil J. Vlachovi, že jeho podnět prošetří a zašle mu písemnou odpověď.

Z. Dobrý požádal, aby zastupitelům byla v co nejkratším termínu předložena komplexní zpráva o výsledcích hospodaření jednotlivých nemocnic.

P. Hájek ke sdělení Z. Dobrého uvedl, že tento materiál obdrží zastupitelé na příštím zasedání zastupitelstva, tj. 29. 3. 2005.

D. Oulehla se dotázal, zda by součástí avizovaného materiálu mohl být i přehled lékařských zařízení (oddělení, úseků) pronajatých soukromým subjektům.

F. Dohnal po upřesnění požadavku D. Oulehly uvedl, že, tento soupis pronajatých zdravotnických provozů připraví.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0076/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozdělení a věcné použití kapitálových výdajů v celkové výši 74.010 tis. Kč pro jednotlivá zdravotnická zařízení dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1;

·          v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 – Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 56.211 tis. Kč a zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17.049 tis. Kč, u § 3529 – Ostatní ústavní péče zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 tis. Kč a u § 3533 – Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 350 tis. Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů ve výši 74.010 tis. Kč v rozpise dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1.

odpovědnost: ředitelé zdravotnických zařízení kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 28. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-84, ZK-01-2005-84pr1, ZK-01-2005-84pr2

 

85. Darování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím

P. Hájek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovacích smluv mezi krajem a uvedenými městy. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil L. Péťa. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0077/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 1 městu Velké Meziříčí;

·          v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 2 městu Bystřice nad Pernštejnem;

·          v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 3 městu Třebíč;

·          v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 4 městu Moravské Budějovice.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 3. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-85, ZK-01-2005-85pr1, ZK-01-2005-85pr2, ZK-01-2005-85pr3, ZK-01-2005-85pr4

 

87. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0078/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 5 784 401,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2005-87, př. 1.

odpovědnost: odbor ÚPSŘ, odbor ekonomický

termín: 10. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-87, ZK-01-2005-87pr1

 

88. FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2005

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2005 ke schválení. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0079/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2005 dle materiálu ZK-01-2005-88, př. 6;

·          převod částky 60 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.

odpovědnost: J. Hulák, odbor ekonomický, garanti GP

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-88, ZK-01-2005-88pr1, ZK-01-2005-88pr2, ZK-01-2005-88pr3,4, ZK-01-2005-88pr5, ZK-01-2005-88pr6, ZK-01-2005-88pr7, ZK-01-2005-88pr8

 

89. FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0080/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu ČISTÁ VODA 2005 na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod podle materiálu ZK-01-2005-89, př. 1;

jmenuje

·          řídící výbor grantového programu ČISTÁ VODA 2005 ve složení:

-          ODS – Ivo Rohovský (ZR); Jaroslav Hort (TR);

-          KDU-ČSL – František Bradáč (ZR); Jiří Blažek (PE);

-          SNK – Jan Kadlec (HB); Ivo Jonák (ZR);

-          ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Ladislav Peťa (TR);

-          KSČM – Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);

·          Iva Rohovského předsedou řídícího výboru grantového programu Čistá voda 2005;

·          Jaroslava Mikynu (TR) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním (oba Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství) jako garanty řídícího výboru grantového programu Čistá voda 2005 a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-89, ZK-01-2005-89pr1

 

90. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2005

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0081/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem „SPORTOVIŠTĚ 2005“ dle materiálu ZK-01-2005-90, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2005“ ve složení:

-          ODS – Milan Šmíd (PE); Vladislav Nechvátal (JI);

-          KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); František Dohnal (JI);

-          SNK – Zdeněk Jirsa (JI); Jindřich Skočdopole (JI);

-          ČSSD – Josef Vašíček (HB); Miroslav Báňa (ZR);

-          KSČM – Milan Havlíček (TR); Petr Stoček (ZR);

·          Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2005“;

·         Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „SPORTOVIŠTĚ 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-90, ZK-01-2005-90pr1

 

91. Návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0082/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem „TÁBORY 2005“ dle materiálu ZK-01-2005-91, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „TÁBORY 2005“ ve složení:

-          ODS –Miloš Chytil (PE); Jan Štefáček (HB);

-          KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Pavel Pípal (PE);

-          SNK – Jan Lapeš(JI); Oldřich Bína (HB);

-          ČSSD – Petr Piňos (TR); Ivana Mojžyšková (HB);

-          KSČM – Roman Ondrušek (PE); Jiří Němec (HB);

·          Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 2005“;

·         Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „TÁBORY 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-91, ZK-01-2005-91pr1

 

92. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0083/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozpočtové opatření, kterým by se po přijetí prostředků od firmy EKO-KOM a. s. převedla částka 2 500 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny a o zbývající částku 2 350 tis. Kč by byl posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727;

·          vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-01-2005-92, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005“ ve složení:

-          ODS – Pavel Hájek (PE); Jaroslav Huňáček (JI);

-          KDU-ČSL – Luboš Rudišar (PE); Josef Kodet (JI);

-          SNK – Miloš Odvárka (ZR); Marie Černá (TR);

-          ČSSD – Tomáš Koubek (PE); Vladimír Dolejš (HB);

-          KSČM – Luboš Musil (JI); Jan Musil (HB);

·          Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005“;

·          Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-92, ZK-01-2005-92pr1

 

94. FOND VYSOČINY - Grantový program „Bezpečná silnice 2005“

V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0084/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu„Bezpečná silnice 2005“ na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu dle materiálu ZK-01-2005-94, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2005“ ve složení:

·          ODS – Ladislav Dvořák (TR); Zdeněk Kaman (TR);

·          KDU-ČSL – Václav Kodet (JI); František Bradáč (ZR);

·          SNK – Jiří Aujezdský (TR); Jiří Antonů (JI);

·          ČSSD – Vladimír Novotný (ZR); Lubomír Strnad (TR);

·          KSČM – Rudolf Karpíšek (TR); Václav Dipold (HB);

·          Václava Kodeta předsedou řídícího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2005“;

·          Ing. Miroslava Olšana (JI) s právem hlasovacím a Miluši Bakešovou (HB) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-94, ZK-01-2005-94pr1

 

93. Přesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina“

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na přesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0085/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přesun finančních prostředků ve výši 189 720,- Kč z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko v kraji Vysočina“, a to v době reálné potřeby čerpání těchto prostředků;

·         převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu strategických rezerv po jejím připsání na účet kraje.

odpovědnost: Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 31. 12. 2006

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-93, ZK-01-2005-93pr1, ZK-01-2005-93pr2,

 

86. Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny zmíněné příspěvkové organizace.

M. Plodík k předloženému materiálu neměl připomínky, kriticky však zhodnotil fungování zdravotnické záchranné služby a poukázal na možné porušování zákoníku práce.

J. Běhounek upozornil na nesprávné číselné označení v příloze.

Na základě J. Běhounkem vznesených připomínek, zdůvodnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požadované údaje a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0086/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2005-86, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-86, ZK-01-2005-86pr1

 

63. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k žádosti Sdružení Rozvoj Třebíčska. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0087/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska jako příspěvek na kofinacování realizace investičního projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor ve výši 5 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů po ukončení realizace projektu na základě předložených dokumentů;

·          převod finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje, kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj, ORJ 9000 za účelem poskytnutí investiční dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska na realizaci projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje a ekonomický odbor

termín: rok 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-63.doc, ZK-01-2005-63pr1, ZK-01-2005-63pr2, ZK-01-2005-63pr3

 

66. Převod části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o navrženém převodu části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil K. Tvrdý. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0088/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod části finančních prostředků ve výši 4 mil. Kč ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 28. 02. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-66.doc, ZK-01-2005-66pr1

 

67. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

Na základě dohody a doporučení jednotlivých politických klubů I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování členů hodnotícího výboru. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0089/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce:

Předseda hodnotícího výboru:

·          ODS - Ivo Rohovský;

Členové hodnotícího výboru:

·          KDU-ČSL - Václav Kodet;

·          SNK - Marie Černá;

·          ČSSD - Petr Zgarba;

·          KSČM - Jiří Vlach;

·          Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová;

·          Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš;

·          Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr;

·          Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský;

Právo poradní:

·          Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-67.doc

 

68. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem výše uvedených Zásad.

D. Oulehla vznesl protinávrh vztahující se k vymezení pojmu dlouhodobá havárie a navrhl rozšíření článku 1 Zásad o následující znění: „Tyto zásady se nevztahují k podílu kraje na likvidaci škod, kde odpovědnost převzal stát. Nese-li odpovědnost subjekt, který se jí nezhostil, a kraj do likvidace škod vloží prostředky, bude je po něm vymáhat.“

Z. Dobrý vyslovil souhlasné stanovisko s předneseným protinávrhem D.Oulehly a dotázal se, existuje-li seznam dlouhodobých havárií, podle něhož se bude postupovat.

Na dotaz Z. Dobrého uvedl I. Rohovský, že tento seznam je k dispozici, zahrnuje cca 130 dlouhodobých havárií nebo ekologických zátěží a obsahuje rovněž informace, ve kterých případech jsou známi jejich původci.

M. Vystrčil upozornil, že by přijetí protinávrhu mohlo zpomalit řešení některých havárií a doporučil schválit Zásady v původním znění.

F. Dohnal rovněž poukázal na negativní praktické důsledky přijetí protinávrhu a doporučil tuto formulaci nejprve prodiskutovat v rámci pracovního jednání a poté případně doplnit schválené Zásady.

Předkladatel na základě vznesených připomínek protinávrh D. Oulehly neakceptoval.

Hlasování o protinávrhu D. Oulehly.

Protinávrh nebyl přijat: pro 12 hlasů, proti 14, zdrželo se 8.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0090/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod podle materiálu ZK-01-2005-68, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-68.doc, ZK-01-2005-68pr1

 

69. Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje žádost Města Humpolec o poskytnutí finančních prostředků na zpracování aktualizace analýzy rizik. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0091/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren ve výši 519 000,- Kč.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-69.doc, ZK-01-2005-69pr1

 

95. Účast Vysočiny v projektu ICHNOS

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC o realizaci projektu ICHNOS. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0092/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s účastí kraje Vysočina v mezinárodním projektu ICHNOS;

pověřuje

hejtmana kraje Vysočina podpisem mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC a

schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 3 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ICHNOS.

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický

termín: únor 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2005-95, ZK-01-2005-95pr1, ZK-01-2005-95pr2

 

96. Rozprava

Na základě upozornění L. Nechvátala na chybně uvedenou výši finančního příspěvku u obce Hodice (příloha 1 materiálu ZK-01-2005-87), J. Hulák požádal přítomné zastupitele o opravu původní částky 11. 500,- Kč na 112 500 Kč a celkové výše finančního příspěvku na 5 885 401,00 Kč.

M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje o zrušení prvního schváleného návrhu usnesení bodu 87 a předložil upravený návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení 0093/01/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 0078/01/2005/ZK a

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 5 885 401,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2005-87, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor ÚPSŘ, odbor ekonomický

termín: 10. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

V. Novotný informoval zastupitele o četných stížnostech na koordinaci přepravy pacientů (rychlé) rychlou záchrannou službou. Požádal o zaslání písemného vyjádření ředitele ZZS kraje Vysočina.

M. Vystrčil na základě uvedeného sdělení konstatoval, že požadovaná písemná zpráva, kterou vypracuje ZZS, bude V. Novotnému zaslána.

J. Štefáček se v souvislosti s možností snižování stavu pracovníků Policie ČR v kraji Vysočina vyjádřil k problematice zastoupení krajských policejních ředitelství ve vyšších územních samosprávných celcích. Apeloval na zastupitelstvo, aby využilo možnosti zákonodárné iniciativy a podnítilo jednání o zřízení těchto ředitelství ve všech krajích.

J. Brychta podpořil požadavek J. Štefáčka, a dále doporučil přijetí konkrétního usnesení, v němž by se zastupitelstvo kraje postavilo proti snižování počtu policistů, a to zejména ve městech, která nemají městskou policii.

M. Vystrčil reagoval na vyjádření J. Štefáčka a J. Brychty a uvedl, že o této záležitosti již jednal s politickými zástupci kraje v PSP ČR a rovněž se písemně obrátil na Generální ředitelství HZS, policejního prezidenta a ředitele příslušných okresních ředitelství v kraji. Dopisem ze dne 27. 1. 2005 je upozornil, že chybějící krajské ředitelství Policie ČR může negativně ovlivnit fungování kraje z hlediska koordinace a připravenosti složek integrovaného záchranného systému. S podrobným obsahem tohoto dopisu, jehož součástí je i žádost o poskytnutí informací o případných úsporných opatřeních, mohou být zájemci z řad zastupitelů individuálně seznámeni.

S. Zikmundová doplnila odpověď M. Vystrčila, a sdělila, že v současné době je připravován zákon o územním členění státu, který řeší problematiku krajských státních institucí na území jednotlivých krajů.

Z. Dobrý vznesl dotaz, zda bylo zjištěno, kolik kraj investoval do výkupů pozemků v katastrech obcí, jež přecházely k 1. 1. 2005 k Jihomoravskému kraji.

F. Dohnal k dotazu Z Dobrého uvedl, že tyto údaje nebyly sumarizovány, neboť uvedené pozemky jsou i nadále ve vlastnictví kraje Vysočina. S Jihomoravským krajem budou probíhat jednání zaměřená na hledání způsobu, jak vztah k těmto pozemkům vyřešit.

F. Dohnal dále upřesnil, jak bylo přislíbeno v rozpravě u bodu 9, o jaká zdravotnická zařízení se jedná. Jsou to pouze dětská centra - zařízení pro děti od 0 do 3 let, kojenecké ústavy, které jsou zřizovány obcemi, nikoliv tedy LDN.

M. Vystrčil informoval o semináři připravovaném ve spolupráci s krajskou reprezentací Českého statistického úřadu, který se bude konat v termínu dalšího zasedání zastupitelstva kraje, a to 29. 3. 2005. Na závěr poděkoval všem zastupitelům za konstruktivní přístup a spolupráci a představitelům krajského úřadu a veřejnosti za účast.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

PaedDr. Martina Matějková                        ……...……………………………………

 

Ing. Pavel Šlechtický                        …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2005 dne 15. 2. 2005.

Zapsaly: M. Jakoubková, I. Schallnerová dne 23. 2. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.2.2005 / 22.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze