Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 16. ledna 2001

3. zasedání rady
 

 
 

Sekretariát hejtmana Jihlavského kraje

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/7119201, 066/732 03 99; e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

                                                                                 

Zápis z 3. zasedání rady kraje,

konaného dne 16.1. 2001 v zasedací místnosti radnice Měřín,

Náměstí 106, Měřín

 

 

Přítomno 9 členů rady – viz. presenční listina ze dne 16.1.2001.

 

1.

Zasedání rady zahájil hejtman František Dohnal a přednesl návrh programu jednání, který byl doplněn paní Černou a panem Kodetem o body 7,8

a schválen  devíti hlasy.

 

Schválený program jednání:

        Zahájení, připomínky k zápisu

        Návrh na převzetí závazků z uzavřené nájemní smlouvy na prostory Komerční banky v Jihlavě, diskuse o zajištění prostor pro kanceláře

        Organizační schéma krajského úřadu

        Informace o jednání Rady města Jihlavy

        Informace z jednání s hejtmanem spolkové země Dolní Rakousko dr. E. Prollem

        Určení místa, termínu a programu zasedání zastupitelstva kraje

        Stanovisko k žádosti návrhu koncepce odpadového hospodářství

        Různé

 

1.         Zahájení, připomínky k zápisu

K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky.

 

2.         Návrh na převzetí závazků z uzavřené nájemní smlouvy na prostory Komerční banky v Jihlavě, diskuse o zajištění prostor pro kanceláře

Hejtman informoval radu o nájemní smlouvě uzavřené okresním úřadem na prostory Komerční banky v Jihlavě. Kopie nájemní smlouvy byla předána všem radním.

Hejtman informoval o dalších nabídkách kancelářských prostor

        Magistrát Města Jihlavy – Rekonstruovaný dům Gustava Mahlera, Znojemská

        Čs. spořitelna Jihlava – prostory  Benešova ul. Jihlava

Hejtman přednesl návrh na usnesení, návrh schválen devíti hlasy.

Usnesení 05/03/2001/RK

Rada

souhlasí

s převzetím práv a závazků z nájemní smlouvy mezi Komerční bankou v Jihlavě a Okresním úřadem Jihlava ze dne 26.10.2000 a dodatku č. 1 ze dne 29.12.2000

- termín: neprodleně.

- zodpovídá: hejtman

 

3.         Organizační schéma krajského úřadu        

Ředitelka úřadu předložila návrh organizačního schématu krajského úřadu. K předloženému návrhu byly radními vzneseny připomínky. Ředitelka připomínky zapracuje do nového návrhu, ten bude doplněn i o předpokládané počty zaměstnanců jednotlivých odborů a počty zaměstnanců, kteří jsou delimitování z orgánů státní správy. Nový návrh bude předložen na dalším jednání rady. Stejně budou na dalším jednání předloženy návrhy na  jmenování některých vedoucích odborů na dobu určitou do ukončení výběrových řízení.

 

4.         Informace o jednání Rady města Jihlavy

Hejtman informoval radní o jednání Rady Města Jihlavy, kde byl  schválen pronájem

7 malometrážních bytů pro přechodné ubytování  pracovníků krajského úřadu v ulici

Za Prachárnou, Jihlava. Radní krátce diskutovali způsob obsazování bytů.

Návrh na usnesení schválen devíti hlasy.

Usnesení 08/03/2001/RK

Rada

vzala na vědomí

informace z jednání Rady Města Jihlavy o vyčlenění bytů pro přechodné ubytování pracovníků krajského úřadu;

a ukládá

ředitelce úřadu informovat radu kraje o obsazování jednotlivých bytů.

– termín: průběžně

- zodpovídá: ředitelka úřadu

 

 

5.         Informace z jednání s hejtmanem spolkové země Dolní Rakousko dr. E. Prollem

Hejtman informoval o jednání s hejtmanem spolkové země Dolní Rakousko dr. E. Pröllem, které se konalo 12. ledna v Praze. Bylo domluveno jednání s rakouskými kolegy z okruhu dopravy, rozvojových aktivit a spolupráce regionů – předpokládaný termín je konec února, jednání pravděpodobně ve Znojmě a Retzu.

Usnesení 07/03/2001/RK

Rada

vzala na vědomí

informace z jednání hejtmana s dr. Pröllem, hejtmanem Dolního Rakouska;

 

6.         Určení místa, termínu a programu zasedání zastupitelstva kraje

Zástupce hejtmana  Černá předložila pozvání na další zasedání zastupitelstva, které by se mělo uskutečnit začátkem února v Třebíči . Datum bylo stanoveno na 6.2.2001 ve 13 hodin v zasedacím sále budovy Forum. Program bude upřesněn na dalším jednání rady kraje.

 

 

 

7.         Stanovisko k žádosti návrhu koncepce odpadového hospodářství

Zástupce hejtmana  Černá vznesla požadavek, zda bude možné dát stanovisko k žádosti RRA Vysočina, týkající se žádosti o dotaci na vypracování koncepce odpadového hospodářství pro Jihlavský kraj.

Návrh na usnesení schválen devíti hlasy.

Usnesení 06//03/2001/RK

Rada

vzala na vědomí

přípravu koncepce odpadového hospodářství Jihlavského kraje

a podporuje

podání žádosti RRA Vysočina o dotaci na zpracování tohoto koncepčního materiálu;

        termín: neprodleně.

        zodpovídá: ředitelka úřadu

 

8.         Různé

        Zástupce hejtmana  Pospíchal navrhl prověřit možnosti pronájmu prostor pro kanceláře v bývalé Pragobance.

        Hejtman navrhl, aby jedno zasedání rady bylo věnována projektu a stavbě sídla kraje za účasti projektanta a investora. Zástupce hejtmana  Vystrčil navrhl pozvat na prohlídku stavby všechny členy zastupitelstva.

        Hejtman informoval o schůzce zástupců KSČM a jejich požadavku zasílat

      na e-mailovou adresu zápisy z rady kraje. Zápisy budou posílány na adresy všech

      klubů      

        Radní Kodet navrhl podat  informace o projektu a stavbě krajského úřadu na zasedání zastupitelstva kraje.

        Zástupce hejtmana  Vystrčil navrhl hejtmanovi, aby požádal ministra kultury o informaci o záměrech ministerstva kultury s kulturními památkami – rezervacemi UNESCO.

        Příští jednání rady se bude konat 23.1.2001 v zasedací místnosti radnice v Havlíčkově Brodě a bude spojeno s návštěvou galerie a knihovny v Havlíčkově Brodě. Sraz je v 10.00 hodin před radnicí v Havlíčkově Brodě.

        Zasedání rady kraje skončilo v 17.30 hodin.

 

 

 

 

 

                                                                                     František DOHNAL,v.r.

                                                                                    hejtman Jihlavského kraje

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2001 / 1.3.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze