Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání kulturní komise

9. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání kulturní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 9. listopadu 2001

 

 

 

Přítomno:             6 členů komise viz. prezenční listina

                        Mgr. Horymír Kubíček – tajemník komise

                        Michal Stárek – odboru kultury

                        PaedDr. Martina Matějková - radní

                        PhDr. Ivana Strossová – ředitelka Okresní knihovny Havlíčkův Brod

                        PhDr. Katina Lisá – odbor kultury

                        Ing. Tomáš Herman – radní

 

 

Program:             1. Přivítání a zahájení zasedání

                        2. Prohlídka Okresní knihovny

                        3. Koncepce rozvoje knihovnictví v kraji Vysočina

                        4. Problematika krajské knihovny

                        5. Fond regionálního rozvoje

                        6. Diskuse a různé

                        7. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

1.      Prohlídka Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě

PhDr. Ivana Strossová přivítala kulturní komisi v knihovně a provedla členy po jednotlivých odděleních knihovny. Prohlídku zahájila v oddělení pro dospělé, kde podala informaci o programech pro zrakově postižené. Vyzdvihla také práci pro dyslektické děti. Po prohlídce se komise odebrala do salonku, kde zasedla k jednání.

 

 

2.      Přivítání a zahájení zasedání

Jednání komise zahájil předseda komise. Poděkoval ředitelce knihovny, za skvělý výklad a představní knihovny. Členové přijali program jednání bez připomínek a předseda sdělil, že komise je usnášeníschopná.

 

 

3.      Koncepce rozvoje knihovnictví v kraji Vysočina

PhDr. Chalupa pohovořil o důležitosti provázanosti sítě mezi jednotlivými městskými knihovnami. Znovu vyzdvihl problém rozpadu sítě knihoven s regionální funkcí. Krajská knihovna by měla mít funkci na úrovní státní vědecké knihovny. PaedDr. Matějková se k tomuto bodu také vyjádřila a na toto téma nastala diskuse.

 

 

4.      Problematika krajské knihovny

O této problematice podala informaci PaedDr. Matějková, která vysvětlila proč rada uvažuje o vzniku krajské knihovny z Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Zřizovatelské funkce u ostatních knihoven přebrala města, jediná Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě zůstala pod okresním úřadem. Informovala o dopise z MF ČR, který sděluje informaci o převodu peněz na zřízení krajské knihovny. Z důvodu finančního krytí a problematiky financování prozatím rada nezaujímala k tomuto problému stanovisko.

Členové se shodli, že Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě má nedostačující prostory. PaedDr. Matějková informovala, že v říjnu psali hejtmani ze čtyř krajů dopis MF ČR, kde upozorňovali na nedostačující prostory knihoven.

PaedDr. Matějková pohovořila o stanovisku, které zaujímá Město Havlíčkův Brdo ke vzniku krajské knihovny. Dále také vysvětlila, jakým způsobem se bude postupovat při  vzniku krajské knihovny. Nejprve  musí okresní úřad prohlásit okresní knihovnu za nepotřebnou a posté organizaci zrušit. Kraj musí zřídit novou organizaci. Kraj proto bude muset vytvořit smlouvy o převodu zaměstnanců a majetku. PhDr. Strossová podotkla, že smlouvy se zaměstnanci by se v tomto případě pouze upravily o doložku, kde bude zapsán nový zaměstnavatel. Paní Řádková informovala, že musí být nově vznikající organizace zapsána do obchodního rejstříku. PhDr. Lisá dodala, že do 15 dnů od ustanovením nové organizace se musí podat požadavek na zapsání do obchodního rejstříku .

K této problematice během diskuse vyvstaly 4 důležité oblasti , otázky:

1.      Zda vytvořit krajskou knihovnu právě z knihovny v Havlíčkově Brodě

2.      Kdy zřídit krajskou knihovnu

3.      Finanční krytí

4.      Prostorové zajištění knihovny

 

 

ad1)

Členové se shodli, že servis jaký zajišťuje knihovna v Havlíčkově

Brodě je na velice dobré úrovni ve srovnání s ostatními knihovnami se může hovořit o nadstandardních  knihovních službách.

Usnesení 009/04/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby se Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě stala ze zákona knihovnou krajskou

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdržel se 1

 

ad2)

PhDr. Chalupa podal názor, že by bylo dobré, aby krajská knihovna vznikla začátkem příštího roku. PaedDr. Matějková tento názor podpořila a vysvětlila, návaznost na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 20. prosince 2001. Samozřejmě se zohlední zapsání organizace do obchodního rejstříku.

 

Usnesení 010/04/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby krajská knihovna vznikla k 1. 1. 2001

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

ad 3)

Členové diskutovali o finančním pokrytí tohoto projektu.

 

Usnesení 011/04/01/KultK

kulturní komise Rady kraje Vysočina

konstatuje,

že předpokládaný rozpočet na provoz a činnost krajské knihovny je nedostačující, a doporučuje radě kraje jednat o možnosti finančního navýšení ze státního rozpočtu do standardní výše rozpočtu krajských knihoven v ostatních krajích.

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 0

 

ad 4)

Členové znovu otevřeli téma stávajících a nedostačujících prostorů okresní knihovny. Nastávají dvě varianty rozšířit stávající prostory nebo hledat nové účelné prostory.

 

Usnesení 012/04/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje zajistit rozšíření stávajících prostor, nebo prostor nových, pro efektivní zabezpečení činnosti krajské knihovny

Pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 0

 

Předseda tuto diskusi na téma krajské knihovny uzavřel a ujistil přítomné, že se k problematice ještě vrátí na dalších zasedání komise.

 

 

5.      Fond rozvoje kraje (FRK)

Předseda zdůraznil, že se ve vytváření položek ve  FRKu budeme ztotožňovat v některých návrzích s komisí pro volnočasové aktivity, a proto je třeba sjednat schůzku s předsedou této komise a prodiskutovat tuto otázku.

Mgr. Kubíček k Fondu rozvoje kraje podal doplňující informace, které získal na zasedání rozpočtového a finančního výboru, které se konalo 8. 11. 01 v Třešti.

Mgr. Kubíček vyjasnil co bude financováno z rozpočtu kraje a na co budou vypisovány granty z Fondu rozvoje kraje. Kulturní akce a aktivity a otázka památkové péče nebude financována z rozpočtu. Odbor kultury krajského úřadu toto vidí jako veliký problém.

Ing. Hermann vysvětlil, že rozpočtový výbor nedospěl k žádnému konkrétnímu závěru a vysvětlil náhled na rozpočet.

PhDr. Chalupa vysvětlil problematiku grantových systému a Mgr. Kubíček ho doplnil.

 

Paní Řádková podala návrh rozdělení jednotlivých oblastí, které se budou doplňovat do Fondu rozvoje kraje, který vyplýval z úkolu minulé komise.

-         kulturní domy

-         divadla

-         vznik státního památkového ústavu

-         obnova kulturních památek      zapsané jako kulturní památky

městské památkové rezervace

                                                            drobné památky místního významu

-         zlepšení informačních systému knihoven

-         kina – foto, film

-         regionální média

-         muzea      budování expozice

nákup a restaurování stávajících sbírek

publikační činnost

-   galerie     budování expozice

nákup a restaurování stávajících sbírek

publikační činnost

-         zájmová umělecká činnost      etnografie, folklorní řemesla     

divadlo a tanec

-         hudba

-         společenské akce              mezinárodní

regionální

celostátní

 

Přítomní se dohodli, na znění těchto priorit, které vychází z Analýzy opatření v Programu rozvoje kraje Vysočina a jsou totožné s návrhem paní Řádkové

 

1.      Podpora vzniku a rozvoje regionálních médií (noviny, rozhlas, televize)

2.      Podpora rozvoje sítě veřejných knihoven jako páteře regionálního informačního systému včetně jejich propojení na internet

3.      Zachování a rozvoj stávající soustavy nezastupitelných kulturních institucí jako zdrojů poznání, vzdělávání, informací

4.      Obnova kulturních a historických památek a podpora jejich adekvátního využití

5.      Podpora spolkové a zájmové činnosti obyvatel

6.      Koordinovaná podpora a propagace pořádání významných kulturních a společenských akcí

 

ÚKOL: Tyto priority ještě rozdělit a  určit finanční krytí pro projekty

Zodpovídá: členové komise

Termín: 16. listopadu

 

 

6.      Diskuse a různé

Členové v této části programu ještě diskutovali o výše uvedených problémech. Předseda komise pohovořil o blížící se akci Regiontour. Ing. Herman také dodal několik svých postřehů a informací.

 

 

7.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Předseda poděkoval všem přítomným a sdělil termín dalšího zasedání, který bude 16. 11. v Novém Městě na Moravě.

 

Úkol: Zjistit kolik členů komise se bude účastnit v termínu, zda tento termín bude členům komise vyhovovat

Zodpovídá. Šárka Polívková

Termín: 12. listopadu

 

Dále předseda sdělil, že jednání 7. 12. 01 se neuskuteční a náhradní termín se stanoví na dalším zasedání komise.

 

 

 

 

                                                                                                PhDr. Josef Chalupa, v.r.

                                                                                       Předseda kulturní komise rady kraje

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze