Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2005

 

 
 

Zápis z jednání

Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 12. 1. 2005

 

 

Přítomni:

RNDr. Miloš Vystrčil

JUDr. Simeona Zikmundová

Pavel Maslák

Ing. Jan Murárik

 pplk. Ing. Drahoslav Ryba

plk. Mgr. Roman Heinz

MUDr. Jan Sedlák

 pplk. Ing. Dionýz Domik

Ing. Ivo Kouklík

 

Program:

Zahájení (RNDr. Miloš Vystrčil hejtman kraje)

1.       Projednání organizačních změn v BRK (Ing. Jan Murárik);

2.       Projednání plánu práce BRK na rok 2005 (Ing. Jan Murárik);

3.       Schválení krizového plánu kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba);

4.       Projednání bezpečnostní situace na dálnici D1 (Ing. Jan Murárik, Pavel Maslák, pplk. Ing.Drahoslav Ryba);

5.       Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112 (pplk. Ing. Drahoslav Ryba);

6.       Informace k přenesení působnosti OPIS ÚO HZS na KOPIS HZS (pplk. Ing. Drahoslav Ryba);

7.       Různé.

 

Zahájení

Přítomno 7 členů bezpečnostní rady viz. prezenční listina. Hejtman kraje a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (BRK) M. Vystrčil, přivítal přítomné, zahájil jednání a omluvil nepřítomnost F. Dohnala a S. Zikmundové. Konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Přednesl program jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

1.      Projednání organizačních změn v BRK (Ing. Jan Murárik)

J. Murárik komentoval podkladový materiál, na jehož základě, po volbách do krajského zastupitelstva ve dnech 5.- 6. 11. 2004, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)se předsedou BRK stal hejtman kraje Vysočina M. Vystrčil. Dále se členem bezpečnostní rady stal 1. náměstek hejtmana F. Dohnal ve smyslu § 7 nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28. odst. 5 zákona o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) a k 1. 1. 2005 odešel ze služebního poměru velitel 19. krajského vojenského velitelství plk. Ing. Karel Kredba, jehož zastupováním ve funkci je zatím pověřen pplk. Ing. Dionýz Domik. Ostatní členové BRK se nezměnili. Bezpečnostní rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 001/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

personální změny v obsazení bezpečnostní rady kraje dle materiálu BRK 01-2005-01P

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady kraje a řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina změny zapracovat do dokumentace bezpečnostní rady kraje, dokumentace krizového štábu, poplachového plánu IZS a souvisejících dokumentů

odpovědnost: ředitel HZS, tajemník BRK

termín: do 31. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-01P

 

2.      Projednání plánu práce BRK na rok 2005

J. Murárik komentoval podkladový materiál a předložil návrh Plánu práce BRK na rok 2005. Požádal členy BRK o podněty k doplnění plánu a informoval o tom, že již uplatněné náměty k doplnění byly do plánu zapracovány. Bezpečnostní rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 002/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

návrh Pracovního plánu BRK na rok 2005 dle materiálu BRK 01-2005-2 P pr.1

ukládá

tajemníkovi bezpečnostní rady po zapracování dalších podnětů členů BRK předložit plán práce BRK ke schválení předsedovi BRK

odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK

termín: do 31. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-2P, BRK 01-2005-2P pr.1

 

3.      Schválení krizového plánu kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba na základě podkladových materiálů informoval o zákonné úpravě zpracování krizového plánu a o pracovní skupině KrÚ a HZS, která zabezpečovala zpracování veškerých potřebných dokumentů a provedení konečné úpravy. Sdělil, že na zpracování plánu se podílela celá řada organizací a vše probíhalo dle stanoveného harmonogramu. V průběhu jednání přišla S. Zikmundová. Dále informoval o záměru centrálního „zeštíhlení“ krizového plánu v letošním roce.

J. Murárik informoval, že odbor sekretariátu hejtmana pořídil pomocný informační systém s názvem EMOFF, na podporu krizového řízení. Lze jej využít na podporu při aktualizaci krizového plánu kraje a jeho dílčích částí. Tento systém nabídl HZS k využití při plnění úkolu „zeštíhlení“ krizového plánu.

Termín předložení zestručněného konceptu krizového plánu byl stanoven na příští zasedání BRK.

I. Kouklík požádal o následné projednání zestručněného konceptu. Bezpečnostní rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 003/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

projednala

Krizový plán kraje Vysočina dle materiálu BRK 01-2005-03N pr1.

doporučuje

hetmanovi kraje na základě § 15 písmeno b) zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona 320/2002 Sb. schválit Krizový plán kraje Vysočina.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 31.12.2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-03P, BRK 01-2005-03N pr1

 

4.      Projednání bezpečnostní situace na dálnici D1 (Ing. Jan Murárik, Pavel Maslák, pplk. Ing.Drahoslav Ryba)

K tomuto bodu byli přizváni M. Kalivoda (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana), L. Staněk (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství) omluven a P. Pavlinec (vedoucí odboru informatiky). Pozvání přijal i vedoucí oddělení dopravně inženýrské činnosti odboru pozemních komunikací MD ČR Ing. Pavel Šustr.

J. Murárik komentoval podkladový materiál, který byl přítomným předložen v dostatečném časovém předstihu. Na jednání byl předložen materiál BRK-01-2004-04P pr3upr1. Pohovořil o vážnosti této problematiky, kterou se zabývá v současné době i vláda a o schůzce k tomuto tématu, která se konala dne 26. 11.. 2004. na kraji Vysočina. Toto jednání přineslo řadu podnětů ke zlepšení bezpečnosti provozu na dálnici D1 a tyto byly formulovány ve formě zápisu s konkrétně pojmenovanými problémy a návrhy řešení.

V této souvislosti M. Vystrčil předložil dopis, kterým oslovil ministra dopravy, ministra vnitra, policejního prezidenta, generálního ředitele HZS a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic. Jako příloha dopisu byl zápis z jednání 26. 11. 2004. Smyslem dopisu bylo informovat kompetentní orgány o zájmu a připravenosti kraje Vysočina aktivně se podílet na opatřeních k zvýšení bezpečnosti provozu na D1 a zjištění názorů oslovených na tento palčivý problém. Sdělil, že vzhledem k časovým důvodům v současné době obdržel odpověď z ministerstva dopravy a neoficiální z GŘ HZS faxem. Dopisy s odpovědí oslovených budou přílohou materiálu a budou zaslány členům BRK se zápisem. M. Vystrčil podrobně komentovat zpracovaný podkladový materiál a jeho jednotlivé body (kamerový monitorovací systém na D1, odklonové trasy, organizace zásahu složek IZS, varování řidičů, odstavení kamionů, personální a technické vybavení DO PČR a SSÚD). Vyzval přítomné k námětům a připomínkám k této problematice.

Diskuse k jednotlivým bodům přílohy č. 3:

R. Heinz sdělil, že DO PČR může vstoupit do radiové sítě CB a přislíbil vyžádání stanoviska policejního prezidenta k problematice odstavení kamionů v případě mimořádné situace či kalamitní situace na D1.

Hejtman kraje reagoval na přílohu č. 3 a komentoval jednotlivé body. Informoval o odpovědi ředitele provozního úseku ŘSD Ing. Otakara Vacína Ing. L. Staňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ, v souvislosti s návrhem realizace kamerového monitorovacího systému na D1. Dopis bude tvořit přílohu materiálu a bude zaslán se zápisem z BRK. M. Kalivoda navrhuje odeslat dopis a oslovit generálního ředitele ŘSD a ministra dopravy s žádostí o specifikaci vlastních záměrů ŘSD, potažmo ministerstva dopravy, včetně časových a finančních nároků v oblasti výstavby monitorovacího a informačního systému na dálnici D1. P. Šustr se vyjádřil k této celorepublikové problematice a její důležitosti. Uvítal záměr ustanovení pracovní skupiny na kraji Vysočina k řešení této problematiky a ujistil o podpoře ze strany MD ČR, rovněž přislíbil účast v této skupině za MD ČR. R. Heinz a D. Ryba podpořili vznik pracovní skupiny a zaslání dopisu na  ŘSD, navrhovaný M. Kalivodou.

S. Zikmundová, po konzultaci s L. Staňkem, souhlasí s navrženým postupem.

P. Šustr seznámil s úkolem MD ČR o přezkoumání odklonových tras, mimo jiné i podél dálnice D1. V této souvislosti požádal M. Vystrčil P. Šustra o písemné stanovisko k zmíněnému úkolu (případně koncepci revitalizace odklonových tras. R. Heinz pohovořil o již zpracovaném plánu odklonových tras, který má Policie ČR a který lze použít při plánované aktualizaci.

Dále P. Šustr informoval o plánované schůzce MD ČR s 6ti republikovými rádii, které celoplošně zajistí informovanost řidičů. D. Ryba vyjádřil souhlas a podporu HZS kraje.

R. Heinz pohovořil o problematice odstavování kamionů, upozornil na absenci oprávnění policie k odstavování kamionů. P. Šustr informoval o 5ti schůzkách k tomuto tématu, kdy bylo vybráno 16 míst pro odstavení kamionů na D1 a o dalších se uvažuje. Do konce února by v této souvislosti mělo být vydáno ustanovení, aby policie mohla zasahovat bez problémů do této problematiky. Tato problematika se týká také odpočinkových míst pro kamiony, které chybí. O vybudování jednoho takového místa se uvažuje i na Jihlavsku u obce Měšín.

R. Heinz informoval o připravovaných úsporných opatřeních v rezortu ministerstva vnitra, která mohou ve svém důsledku směřovat k početnímu snížení stavu příslušníků Policie ČR.

D. Ryba rovněž  informoval připravovaných úsporných opatřeních  u HZS, která povedou k podobnému důsledku.

J. Sedlák vznesl dotaz, zda se dají získat informace o aktuálním stavu dálnic v případě zásahu.

R. Heinz se přiklonil, tuto problematiku ponechat samostatnému jednání PČR a ZZS.

Na základě diskuse byla změněna příloha č. 3 dle materiálu BRK-01-2004-04P pr3upr2.

Nové přílohy zápisu:

č. 4 – dopis hejtmana kraje Vysočina  kterým oslovil ministra dopravy, ministra vnitra, policejního prezidenta, generálního ředitele HZS a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic.

 č. 5 – odpověď z ŘSD L. Staňkovi od pana Vacína   k záměru realizace monitorovacího a informačního systému na D1

 č. 6 – dopis ministra dopravy hejtmanovi kraje.

Bezpečnostní rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 004/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o bezpečnosti provozu na dálnici D1 dle materiálu BRK-01-2005-04P

ukládá

realizovat opatření dle materiálu BRK-01-2005-04P pr.3 upr.2

odpovědnost: členové BRK

termín: dle přílohy č. 3 upr.2

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK-01-2005-04P, BRK-01-2005-04P pr1, BRK-01-2005-04P pr2, BRK-01-2005-04P pr3, BRK-01-2005-04P pr4, BRK-01-2005-04P pr5, BRK-01-2005-04P pr6

 

5.      Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112 (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba informoval o postupu prací k realizaci příjmu linky tísňového volání 112. Došlo k implementaci tísňového volání 150 z celého kraje Vysočina všech pevných i mobilních operátorů do technologie TCTV112 kraje Vysočina. Sdělil záměr dalšího postupu realizace připravenosti na příjem datové věty u PČR a ZZS.

R. Heinz zmínil problematiku neexistence krajského operačního střediska, která má za následek komplikaci při příjmu datové věty operačními středisky PČR okresů. Bezpečnostní rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 005/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112 dle materiálu BRK 01-2005-05 N

ukládá

  •  řediteli HZS kraje Vysočinazabezpečit projednání návrhu aktualizace klasifikace typů a podtypů zdravotnických událostí na kontrolním dnu TCTV 112 a dále zabezpečit návštěvu zástupce HZS kraje Vysočina na operačních střediscích OŘ PČR kraje Vysočina, za účelem monitorování stavu HW a SW připravenosti k příjmu datové věty,

  • řediteli ZZS poskytnout součinnost řediteli HZS kraje Vysočina a garantovi technologie TCTV112 při vypořádání připomínek návrhu aktualizace klasifikace typů a podtypů zdravotnických událostí,

  • koordinátorovi PČRpro kraj Vysočina zabezpečit účast při monitorování připravenosti operačních středisek OŘ PČR kraje Vysočina v součinnosti s HZS kraje Vysočina a dále organizačně zabezpečit společné prověření plnění usnesení vlády k příjmu číslu tísňového volání 112, respektive využití hlasových a datových služeb zaslaných z technologie TCTV 112 za zástupců policejního prezídia PČR a kraje Vysočina,

  • tajemníkovi BRK připravit návrh dopisu hejtmana kraje Vysočina policejnímu prezidentovi ve věci prověření připravenosti operačních středisek PČR na území kraje Vysočina využití hlasových a datových služeb zasílaných z technologie TCTV 112.

odpovědnost: koordinátor PČR pro kraj Vysočina, ředitel ZZS kV, ředitel HZS kV,  tajemník BRK,

termíny:

31. leden 2005 projednání klasifikace typů a podtypů zdravotnických událostí na  kontrolním dnu TCTV 112 – zajistí HZS kraje Vysočina,

15. únor 2005 předložení návrhu dopisu pro pozvání zástupce policejního prezídia PČR a hejtmanem kraje Vysočina – tajemník BRK,

28. únor 2005 pro návštěvu operačních středisek OŘ PČR kraje Vysočina – HZS kraje   Vysočina a koordinátor PČR,

31. březen 2005 společná prověrka, zástupci policejního prezídia PČR a krajem Vysočina, k plnění usnesení vlády  příjmu číslu tísňového volání ve smyslu připravenosti příjmu hlasových a datových služeb z TCTV 112 operačními středisky OŘ PČR kraje Vysočina – tajemník BRK.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-05 N

 

6.      Informace k přenesení působnosti OPIS ÚO HZS na KOPIS HZS (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

D. Ryba podal informaci, že v souladu s Plánem hlavních úkolů HZS kraje Vysočina pro rok 2004, Koncepcí požární ochrany kraje Vysočina a Koncepcí operačních a informačních středisek MV-GŘ HZS ČR byl dne 1. 12. 2004 završen proces přenesení působnosti OPISů územních odborů (dále jen „OPIS“) do KOPIS HZS kraje Vysočina (dále jen „KOPIS“). Tímto dnem byl změněn výkon služby operačních důstojníků a nejazykových operačních techniků KOPIS z 24 na 12-ti hodinové služby. Jedná se o první KOPIS v rámci HZS ČR, které má plně integrovaný příjem tísňového volání tísňových linek 112 a 150 od všech operátorů do TCTV 112 a centralizované operační řízení pro území celého kraje.

Realizací integrace OPISů do KOPIS se v rámci centralizace operačního řízení zvýraznil problém různorodosti forem vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí zařazeným do Požárního poplachového plánu kraje Vysočina. V současnosti je požární poplach vyhlašován sirénami (spouštěnými ručně, ovládanými systémem ALARM nebo dálkově řízenou radiostanicí), pomocí pagerů, pomocí zasílání SMS zpráv nebo obtelefonováváním členů výjezdové jednotky na jejich domácí pevné linky. Tato různorodost při ovládání 1.024 jednotek PO je velmi zatěžující. Vhodným řešením by bylo využití zařízení „Kanga“ pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II, JPO II a vybrané JPO V (např. s CAS), které spouští sirény a rozesílá SMS na předem definovaná čísla MT. Bezpečnostní rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 006/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci k přenesení působnosti OPISů územních odborů do KOPIS HZS kraje Vysočina a centralizaci operačního řízení do KOPIS, s výkonem stálého orgánu IZS kraje Vysočina dle materiálu BRK 01-2005-06 P

ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina předložit hejtmanovi kraje návrh řešení unifikace vyhlašování požárního poplachu jednotkám SDH obcí kraje Vysočina kategorie JPO II, JPO III a vybraných JPO V (např. s CAS).

odpovědnost: ředitel HZS kraje

termín: následující zasedání BRK

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-06 P, BRK 01-2005-06 P pr1

 

7.      Různé

P. Maslák předložil zpracovaný materiál Informace o zavádění systému GPS ve složkách IZS.

Zdůraznil, že kraj Vysočina se dlouhodobě snaží o zavádění pokročilých technologií, které umožní efektivnější fungování Integrovaného záchranného systému. Mezi takové technologie patří systém GPS. Sdělil, že v současné době již bylo pořízeno, po předchozím výběrovém řízení na dodavatele, 40 jednotek GPS pro potřeby Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina a 19 jednotek GPS pro potřeby Správy a údržby silnic Jihlava. Dále sdělil záměr kraje spolupracovat s dalšími složkami IZS kraje na zapojení se do systému GPS. D. Ryba na dotaz S. Zikmundové reagoval, že HZS nemají GPS. Bezpečnostní rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 007/01/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o zavádění systému GPS ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS) dle materiálu BRK-01-2005-07P

ukládá

ředitelce KrÚ zpracovat analytický materiál o systému financování pořizování GPS v rámci IZS kraje

Odpovědnost: S. Zikmundová

Termín: příští zasedání BRK srpen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: BRK 01-2005-07 P

 

I. Kouklík informoval o plánovaném cvičení (červen 2005) a vyzval přítomné v případě jejich zájmu, aby se včas přihlásili. Jejich účast bude zapracována do připravovaného scénáře. Dále informoval o přečíslování linek ČEZu, které se uskutečnilo od 1. 1. 2005 s tím, že stávající čísla budou platit do konce roku 2005. JE Dukovany připravuje jednání za účasti AČR a složek IZS k upřesnění komunikačních toků v únoru 2005

R. Heinz informoval o tragické nehodě na dálnici D1 v oblasti Velkého Meziříčí, která je ve fázi šetření. D. Domik informoval hejtmana kraje, že byl pověřen, po odchodu velitele 19. Krajského vojenského velitelství plk. Ing. Karla  Kredby ze služebního poměru vojáka z povolání, řízením krajského vojenského velitelství.

 

M. Vystrčil v závěru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Ing. Jan Murárik                                                                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil

tajemník Bezpečnostní rady                                                                                                                   předseda Bezpečnostní rady

kraje Vysočina                                                                                                                                      kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání BRK dne 12. 1. 2005

Zapsala Kateřina Kubová dne 17. 1. 2005

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.1.2005 / 27.1.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies