Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 9. ledna 2001

2. zasedání rady
 

 
 

Sekretariát hejtmana Jihlavského kraje

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/7119201, 066/732 03 99; e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

                                                                                 

Zápis z 2. zasedání rady kraje,

konaného dne 9.1. 2001 v zasedací místnosti Rady Jihlavy,

Masarykovo nám. 1, Jihlava

 

 

Přítomno 9 členů rady – viz. Presenční listina ze dne 9.1.2001.

 

 

 Zasedání rady zahájil hejtman František Dohnal a přednesl návrh programu jednání, který byl schválen počtem devíti hlasy.

Hejtman navrhl

Schválený program jednání:

1. Zahájení

2. Výbory a komise zastupitelstva a rady

3. Organizace krajského úřadu

4. Různé

 

1.

Na základě zaslaného zápisu z minulého jednání  rady byl diskutován systém tvorby zápisů. Převládl názor, že písemné zápisy budou nadále obsahovat pouze náležitosti předepsané zákonem a pro archivaci se budou pořizovat zvukové nahrávky. Vzhledem k tomu, že není dosud vyjasněno financování výdajů krajského úřadu, bude tento systém uplatněn okamžitě, jakmile to bude technicky možné.

Hejtman přednesl návrh na usnesení, návrh schválen devíti hlasy.

Usnesení 02/02/2001/RK

Rada kraje

rozhodla

mimo zápisu, který je dán ze zákona, pořizovat zvukový záznam pro archivaci

a ukládá ředitelce úřadu

technické zajištění zvukového záznamu;

– termín: neprodleně.

 


2.

Hejtman požádal radní, po projednání ve svých politických klubech, o předložení  návrhů, týkající se zřízení komisí a výborů. Přednesl návrh na usnesení, návrh schválen devíti hlasy.

Usnesení 03/02/2001/RK

Rada kraje

ukládá členům rady

projednat ve svých klubech zřízení komisí a výborů, jejich složení  a vedení

- termín :  do konce ledna

 

3.

Hejtman informoval o převodu správních a ústředních orgánů státní správy - delimitace pracovníků na krajský úřad, problematika územních pracovišť kraje, systém výběru zaměstnanců na krajský úřad. Přednesl návrh na usnesení, návrh schválen devíti hlasy.

Usnesení 04/02/2001/RK

Rada kraje

vzala na vědomí

ústní informaci o stavu převodu správních a ústředních orgánů státní správy

a ukládá hejtmanovi

projednat s primátorem Města Jihlavy možnou součinnost při zajišťování kancelářských prostor a přechodného ubytování  pro pracovníky krajského úřadu

– termín: neprodleně.

a ukládá ředitelce úřadu 

připravit návrh mechanizmu, který by usnadnil výkon práce zaměstnanců krajského úřadu, kteří bydlí mimo krajské město 

- termín :  do konce ledna

 

4.

-          Hejtman podal informace o prvním jednání s primátorem Města Jihlavy ve věci přechodného ubytování pro pracovníky krajského úřadu a dále možnosti využití kancelářských prostor Magistrátu Jihlava. Dále byly mj. diskutovány otázky RRAV, záchytné stanice a Sdružení obcí Vysočiny.

-          Hejtman informoval o setkání hejtmanů krajů České republiky, které se uskutečnilo v Pardubicích dne 5.1.2001. Ostatní hejtmani podpořili stanovisko, týkající se dokončení reorganizace státní správy v oblasti justice, policie a finanční správy podle území nových krajů.

-          Příští jednání rady se bude konat 16.1.2001 v zasedací místnosti radnice v Měříně.

-          Zasedání rady kraje skončilo v 16 hodin.

 

 

 

 

 

                                                                                     František DOHNAL,v.r.

                                                                                    hejtman Jihlavského kraje

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.1.2001 / 23.2.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze