Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2004

21. prosinec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2004 konaného dne 21. 12. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 21. 12. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2004

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.

Z technických důvodů M. Vystrčil přerušil jednání zastupitelstva kraje na 15 minut.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová, I. Schallnerová. Skrutátory byli jmenováni Z. Ludvík, H. Kubíček, P. Bureš.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: P. Pospíchal, J. Kruntorád.

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

D. Oulehla vznesl námitku k minulému zápisu zastupitelstva kraje a to v bodě 3 vynechat textovou část „Vzhledem k tomu, že protinávrh K. Tvrdého nebyl akceptován“a zbývající část věty ponechat.

Ověřovatelé zápisu akceptovali navrženou změnu Dr. Oulehly a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném znění zápisu.

Upravený návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2004
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005
 5. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
 6. Výkup pozemků v k. ú. Chlum, obec Chlum–Korouhvice – revokace usnesení
 7. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem – revokace usnesení
 8. Podíl města Humpolec na financování stavby „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“
 9. Výkup pozemku v k. ú. Nové Veselí
 10. Správa nemovitého majetku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 11. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 12. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 13. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 14. Náhrada výdělku
 15. Informační materiál o zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
 16. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR
 17. Školní statek Třebíč – řešení závazků
 18. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 –dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně
 19. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím
 20. Volba nových členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za kraj Vysočina
 21. Podání projektu kraje Vysočina na technickou pomoc pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko pro období 2004-2006
 22. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III – jmenování řídicího výboru
 23. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT – jmenování řídicího výboru
 24. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 – 2005 – jmenování řídicího výboru
 25. FOND VYSOČINY - Grantový program Krajina Vysočiny 2004 – jmenování řídicího výboru
 26. FOND VYSOČINY - Grantový program Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 – jmenování řídicího výboru
 27. FOND VYSOČINY - Grantový program ROZVOJ VESNICE 2004 – II – jmenování řídicího výboru
 28. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005 – jmenování řídicího výboru
 29. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005 – jmenování řídicího výboru
 30. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005 – jmenování řídicího výboru
 31. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005 – jmenování řídicího výboru
 32. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA IV. – jmenování řídicího výboru
 33. Rozprava

Navržený program byl schválen 45 hlasy, proti 0 zdrželo se 0.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zápisy ze zasedání rady kraje. Podrobně seznámil přítomné s výsledkem jednání v PSP ČR ohledně navržené změny zákona o obcích umožňující obcím omezovat otevírací dobu pohostinských zařízení a sdělil, že si kraj Vysočina osvojí stanovisko PS, které říká, že je možné, aby obce vydávaly vyhlášky, které omezí otevírací a zavírací doby pohostinských zařízení a pokud dojde k porušení vyhlášky, bude tuto záležitost řešit ústavní soud.

Dále informoval o:

- pracovní návštěvě Slovenska a dodal, že vzhledem ke vzniklé kalamitě ve Vysokých Tatrách rada kraje předloží pravděpodobně na příštím zasedání zastupitelstva kraje návrh řešení pomoci Slovensku;

-    změně termínu setkání se starosty obcí kraje Vysočina, které se uskuteční dne 20. 1. 2005.

Z. Dobrý vznesl dotaz ohledně schválení a následnému vyřazení veřejné zakázky „Ústav sociální péče Zboží“ a požádal o vysvětlení k poskytnutí jednorázové odměny firmě Triton za dosažení stabilizace Nemocnice v Třebíči a schválení odměny ředitelům nemocnic kraje Vysočina.

B. Kotlán vznesl dotaz na rozhodnutí rady kraje schválit nájemní smlouvy na užívání pozemků zastavěných silnicí II/387 v obci Štěpánov, katastrální území Olešnička.

F. Dohnal k dotazu Z. Dobrého uvedl, že v letošním roce bylo zadáno dokončení projektové dokumentace ÚSP ve Zboží s tím, že MPSV bude tuto stavbu navrhovat do svého rozpočtu v roce 2005.V návrhu rozpočtu kraje na rok 2005 je tato stavba zahrnuta, ale vzhledem k tomu, že MPSV finanční částku na spolufinancování této přístavby ve svém rozpočtu zatím nemá, kraj Vysočina bude v této záležitosti s ministerstvem dále jednat.

M. Matějková k dotazu Z. Dobrého sdělila, že s firmou Triton byla navázána spolupráce v r. 2003. Cílem spolupráce bylo nastavit kritéria výkonnosti a hodnocení nemocnic komplexně. Na základě vyhodnocení činnosti uvedené firmy byla odměna za poradenské služby firmě vyplacena. Rovněž odměny ředitelům byly přiznány dle splněných kritérií stanovených ve schválených finančních plánech nemocnic.

F. Dohnal k dotazu B. Kotlána uvedl, že kraj Vysočina je povinen majiteli platit nájem za pozemky do doby ukončení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi.

Z. Dobrý požádal, zda by  bylo možné poslední schválené rozpočtové změny předložit na první zasedání finančního výboru.

F. Dohnal sdělil, že schválené rozpočtové změny se týkaly účelových dotací ze státního rozpočtu, přehled rozpočtových změn bude předložen  finančnímu výboru na vědomí po jeho ustavení.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 428/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a představila všechny přítomné vedoucí odborů krajského úřadu. Dále poděkovala všem kolegům krajského úřadu za dobrou práci a popřála všem krásné Vánoce a Nový rok.

D. Oulehla požádal o písemnou odpověď k dotazu na současný stav zaměstnaných osob se změněnou pracovní schopností na krajském úřadě a na opatření přijatá krajským úřadem ke splnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 429/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-03, ZK-08-2004-03pr1, ZK-08-2004-03pr2

 

4. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje návrh rozpočtu kraje na rok 2005, který byl projednán na zasedání finančního výboru, rozpočtové komise, rady kraje a pracovním semináři zastupitelů.

V. Novotný vyjádřil za politický klub ČSSD podporu návrhu krajského rozpočtu.

Z. Dobrý vznesl dva protinávrhy:

1. protinávrh - snížit v kapitole 13 nemovitý majetek položku 9 mil. Kč na výkup pozemku o 2 mil. Kč a tuto částku převést do nespecifikované rezervy;

2. protinávrh - v návrhu usnesení, části týkající se kompetence svěřené radě kraje provádět rozpočtová opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, snížit částku o 1. mil. Kč.

F. Dohnal si protinávrhy Z. Dobrého neosvojil a zastupitelstvo kraje o vznesených protinávrzích hlasovalo.

První protinávrh nebyl schválen. Pro 11 hlasů, proti 33, zdržel se 1.

Druhý protinávrh nebyl schválen. Pro 11 hlasů, proti 29, zdrželo se 5.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 430/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         rozpočet kraje na rok 2005 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2004-04, př. 1 - Hlavní kniha rozpočtu 2005 v rozsahu stran 1 až 46 včetně;

·         závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části D Tabulková část a grafy (tabulka č. 9) materiálu ZK-08-2004-04, př. 1 (Hlavní kniha rozpočtu 2005);

·         přílohu rozpočtu Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, která je součástí materiálu ZK-08-2004-04, př. 3 (Přílohy k rozpočtu 2005) a

svěřuje

radě kraje provádění:

·         všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z fondů Evropské unie a jejich použití;

·         všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech kromě provádění rozpočtových opatření na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje;

·         všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a)      ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu jako příspěvek (dotace) na provoz nebo na úhradu ztráty z minulých let;

b)      ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o

-    příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

-    příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;

-           příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu

a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;

·         úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem s tím, že rozpočtová opatření týkající se použití prostředků na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nejsou předmětem svěření.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-04, ZK-08-2004-04pr1, ZK-08-2004-04pr2, ZK-08-2004-04pr3

 

5. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na bezúplatný převod uvedených pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 431/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí pozemků par. č. 803/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální ½ pozemků par. č. 803/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek:

·         přejímající bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat;

·         po dobu 10 let od dne jejich nabytí nemovitosti nepřevede na jiného;

·         pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;

·         v případě nedodržení těchto přejímající převede do státního rozpočtu prostřednictvím ÚZSVM částku rovnající ceně předmětných nemovitostí zjištěné znaleckým posudkem nebo ceně zjištěné v době převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-05

 

6. Výkup pozemků v k. ú. Chlum, obec Chlum–Korouhvice – revokace usnesení

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu na revokaci usnesení 137/03/2003/ZK a koupi pozemků v k. ú. Chlum, obec Chlum–Korouhvice pro majetkoprávní vypořádání stavby „Zabezpečení komunikace Vír – Hluboké - II. etapa“.

D. Oulehla vznesl dotaz na platnost smlouvy o smlouvě budoucí.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil, že smlouva o budoucí kupní smlouvě je uzavřena, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné zpracovat nové geometrické zaměření vykupovaných pozemků, podle kterého dochází i ke změně výměry vykupovaných pozemků, doporučujeme vyhotovit kupní smlouvu novou. Nepředpokládá se vypracování znaleckého posudku vzhledem k tomu, že finanční úřad v případech převodů pozemků bez staveb a porostů nevyžaduje předložení znaleckého posudku jako přílohy daňového přiznání. Sjednaná cena vychází z prováděcí vyhlášky zákona o oceňování nemovitostí tj. dle počtu obyvatel obce a v případě pozemků pod komunikacemi je minimální cena 50,- Kč/m2.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty A.

Usnesení 432/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení 137/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2004 a

schvaluje

koupi pozemků pro majetkoprávní vypořádání stavby „Zabezpečení komunikace Vír – Hluboké - II. etapa v k. ú. Chlum v souladu s geometrickým plánem č. 47-115/2004 ze dne 31. 8. 2004 dle materiálu ZK-08-2004-06, př. 1 za cenu 50,- Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2005

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-06, ZK-08-2004-06pr1

 

7. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem – revokace usnesení

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na revokaci usnesení 377/06/2004/ZK.

D. Oulehla vyjádřil svůj názor k požadavku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zapracovat údaje dle nových metodických pokynů do návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 433/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

revokuje

usnesení 377/06/2004/ZK tak, že se usnesení doplňuje o následující podmínky:

·         nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let od dne jejich nabytí jako pozemky pod komunikací;

·         pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;

·         nedodržení těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-07

 

8. Podíl města Humpolec na financování stavby „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“

F. Dohnal informoval zastupitele o návrhu uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků na výše uvedenou stavbu mezi městem Humpolec a krajem Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 434/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“ mezi městem Humpolec a krajem Vysočina, podle které město Humpolec sdruží s krajem Vysočina jako investorem uvedené stavby finanční prostředky ve výši 1 500 000,- Kč jako příspěvek města na financování stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-08

 

9. Výkup pozemku v k. ú. Nové Veselí

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na vykoupení pozemku zastavěného stavbou silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov v k. ú. Nové Veselí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 435/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemku zastavěného stavbou silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov v k. ú. Nové Veselí dle materiálu ZK-08-2004-09, př. 1, za cenu 90,- Kč/m2 do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2005

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-09, ZK-08-2004-09pr1

 

10. Správa nemovitého majetku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 436/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 19 Zřizovací listiny DÚSP Černovice dle materiálu ZK-08-2004-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-10, ZK-08-2004-10pr1

 

11. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2004 – 6. 11. 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 437/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2004 – 6. 11. 2004 dle materiálu ZK-08-2004-11, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 1. 2005

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-11, ZK-08-2004-11pr1

 

12. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu odměn pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 438/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů ZK-08-2004-12, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 1. 2005

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-12, ZK-08-2004-12pr1, ZK-08-2004-12pr2

 

13. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

M. Vystrčil k předloženému návrhu měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje zdůraznil, že pokud je člen zastupitelstva současně ve funkci předsedy výboru nebo komise, pobírá pouze měsíční odměnu ve výši nejvyšší sazby odměn uvedené v příloze předloženého materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 439/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 6. 11. 2004.

odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)

termín: trvale

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-13, ZK-08-2004-13pr1

 

14. Náhrada výdělku

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 439/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-08-2004-14.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-14

 

15. Informační materiál o zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil k informačnímu materiálu sdělil, že kromě návrhů na zřízení výborů, které zastupitelstvo kraje zřizuje ze zákona o krajích, tj. výboru kontrolního, finančního a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, bude rada kraje na únorovém zasedání zastupitelstva kraje předkládat i návrh na zřízení výboru pro regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje vzalo informační materiál na vědomí.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-15

 

16. Zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zvolení člena Dozorčí rady VZP ČR. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelstvo kraje přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 440/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

pana Pavla Hájka, bytem Pelhřimov, Pražská 1197, členem Dozorčí rady VZP ČR – zástupce pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s účinností od 1. 2. 2005.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-16, ZK-08-2004-16pr1

 

17. Školní statek Třebíč – řešení závazků

M. Matějková seznámila zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením činnosti Školního statku Třebíč. Dále doplnila návrh o souhlasné stanovisko rady kraje, které bylo do návrhu zapracováno až po termínu odeslání podkladových materiálů.

Z. Dobrý podotkl, že by pro přehlednost měl být k materiálu předložen soupis závazků.

D. Oulehla vznesl dotaz, zda v sumě závazků jsou některé, které byly splatné před rokem 2001, abychom se nezavázali zaplatit závazky, na které můžeme promlčení namítnout.

Z. Ludvík doplnil některé údaje, které jsou v soupisu závazků obsaženy a sdělil, že vzhledem k tomu, že organizace končí, budou všechny závazky vyrovnány.

F. Dohnal k dotazu D. Oulehly sdělil, že odbor školství mládeže a sportu prověří existenci dlouhodobých pohledávek a závazků dříve než budou Školním statkem zaplaceny.

M. Vystrčil přislíbil Z. Dobrému a D. Oulehlovi zaslání písemných odpovědí.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 441/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 3113) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3147) o prostředky z prodeje samostatných movitých věcí v částce 3 030 tis. Kč v souvislosti s ukončením činnosti Školního statku Třebíč;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Školní statek Třebíč o částku 3 030 tis. Kč dle textu materiálu ZK-08-2004-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Školního statku Třebíč

termín: 31. 12. 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-17

 

18. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím dotace obcím pro jimi zřizované školy na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 442/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu účelové dotace obcím pro jimi zřizované školy na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně ve výši 426 236,- Kč dle materiálu ZK-08-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-18, ZK-08-2004-18pr1

 

19. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím

M. Matějková požádala zastupitelstvo kraje o schválení změny dotace obcím určené na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 443/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu dotace obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované celkem o 37 921 tis. Kč dle materiálu ZK-08-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-19, ZK-08-2004-19pr1

 

20. Volba nových členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod za kraj Vysočina

M. Černá seznámila zastupitele s předloženým materiálem a požádala o zvolení 10ti členů Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 444/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Miloše Vystrčila, Pavla Hájka, Ivo Rohovského, Františka Dohnala, Václava Kodeta, Miroslava Houšku, Marii Černou, Jaroslava Kruntoráda, Milana Havlíčka, Vladimíra Novotného členem Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-20

 

21. Podání projektu kraje Vysočina na technickou pomoc pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko pro období 2004-2006

M. Černá požádala zastupitelstvo kraje o schválení přesunu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko v kraji Vysočina“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 445/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přesun prostředků ve výši 189 720 Kč z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu „Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko v kraji Vysočina“ a to v době reálné potřeby čerpání těchto prostředků;

·         převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu strategických rezerv po jejím připsání na účet kraje.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 31. 12. 2006

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-21, ZK-08-2004-21pr1, ZK-08-2004-21pr2

 

22. FOND VYSOČINY – Grantový program Metropolitní sítě III – jmenování řídicího výboru

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě III“, schváleného usnesením 347/05/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 446/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě III“ ve složení:

KSČM – Pavel Kalabus (JI); Roman Ondrušek (PE);

ČSSD – Dušan Horváth (ZR); Petr Kocián (ZR)

SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

ODS – Jan Štefáček (HB); Jakub John (TR);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Josef Švec (ZR);

·         Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Metropolitní sítě III“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-22

 

23. FOND VYSOČINY – Grantový program Vzdělávání seniorů v oblasti ICT – jmenování řídicího výboru

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“, schváleného usnesením 348/05/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 447/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ ve složení:

KSČM – Blanka Vyhnalíková (HB); Jana Neubertová (TR);

ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Zdeněk Studenec (TR);

SNK – Marie Černá (TR); Zdeňka Švaříčková (JI);

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Jana Tomášková (HB);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Martin Slavíček (HB);

·         Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „Vzdělávání seniorů v oblasti ICT“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-23

 

24. FOND VYSOČINY – Grantový program Protidrogová prevence a léčba 2004 – 2005 – jmenování řídicího výboru

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“, schváleného usnesením 351/05/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 448/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje         

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR); Ladislav Nováček (PE);

ČSSD – Jiří Běhounek (PE); Vladimír Novotný (ZR);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Petr Jašek (TR);

ODS – Miloš Vystrčil (JI); Zuzana Pechová (PE);

KDU-ČSL – Jiří Vondráček (HB); Jaroslav Kašparů (PE);

·         Jiřího Běhounka předsedou řídicího výboru grantového programu „Protidrogová prevence a léčba 2004 - 2005“;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost:odbor sekretariátu hejtmana

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-24

 

25. FOND VYSOČINY - Grantový program Krajina Vysočiny 2004 – jmenování řídicího výboru

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“, schváleného usnesením 349/05/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 449/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE); Drahoslav Oulehla (TR);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Josef Macek (ZR);

SNK – Pavel Vosátka (TR); Antonín Mičán (JI);

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Vlastimil Brukner (PE);

·         Iva Rohovského předsedou řídícího výboru grantového programu „Krajina Vysočiny 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-25

 

27. FOND VYSOČINY - Grantový program ROZVOJ VESNICE 2004 – II – jmenování řídicího výboru

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2004 - II“, schváleného usnesením 420/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 450/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2004 - II“ ve složení:

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Ladislav Brož (PE);

ČSSD – Jaroslav Doležal (HB); Petr Pospíchal (JI);

SNK – Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Vítězslav Jonáš (TR); Václav Vacek (HB);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Jaroslava Hájková (HB);

·          Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2004 - II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-27

 

28. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2005 – jmenování řídicího výboru

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2005“, schváleného usnesením 421/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 451/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „VOLNÝ ČAS 2005“ ve složení:

KSČM – Roman Ondrušek (PE); Jaroslava Bambasová (PE);

ČSSD – Libor Joukl (HB); Dagmar Nejedlá (ZR);

SNK – Tomáš Homa (JI); Jaroslav Kruntorád (HB);

ODS – Jaromír Brychta (ZR); Jiří Rapouch (TR);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Michal Kubík (ZR);

·         Petra Kesla předsedou řídicího výboru grantového programu „VOLNÝ ČAS 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-28

 

29. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005 – jmenování řídicího výboru

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“, schváleného usnesením 422/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 452/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ ve složení:

KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Pavel Hodač (PE);

ČSSD – Zdeněk Chlád (HB); Antonín Daněk (PE);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Martin Grepl (ZR);

ODS – Milan Šmíd (PE); Alois Nováček (ZR);

KDU-ČSL – František Bradáč (ZR); Pavel Pípal (PE);

·         Milana Šmída předsedou řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-29

 

30. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2005 – jmenování řídicího výboru

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2005“, schváleného usnesením 423/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 453/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2005“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Karel Tvrdý (TR);

ČSSD – Josef Vašíček (HB); Petr Piňos (TR);

SNK – Jindřich Skočdopole (JI); Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Ladislav Nechvátal (JI); Jiří Šmrha (JI);

KDU-ČSL – Jan Karas (TR); Josef Scháněl (PE);

·         Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „SPORT PRO VŠECHNY 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-30

 

31. FOND VYSOČINY - Grantový program CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005 – jmenování řídicího výboru

J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005“, schváleného usnesením 424/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 454/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005“ ve složení:

KSČM – Pavel Šlechtický (JI); Marie Jašková (TR);

ČSSD – Bohumil Kovanda (PE); Miroslav Báňa (ZR);

SNK – Otto Ondráček (ZR); Dana Svobodová (TR);

ODS – Jana Fischerová (HB); Jaroslav Ptáček (ZR);

KDU-ČSL – Miroslav Sláma (ZR); Eva Hortová (TR);

·         Janu Fischerovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-31

 

32. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA IV. – jmenování řídicího výboru

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na jmenování řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura IV.“, schváleného usnesením 425/06/2004/ZK. Zastupitelstvo kraje na základě nominace jednotlivých politických klubů přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 455/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura IV.“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR); Jiří Vlach (JI);

ČSSD – Milan Stránský (HB); Pavla Kučerová (PE);

SNK – Marek Buš (TR); Olga Zachariášová (JI);

ODS – Martina Matějková (HB); Jaromíra Hanáčková (TR);

KDU-ČSL – Miroslav Houška (PE); Hana Žáková (TR);

·         Martinu Matějkovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura IV.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost:odbor kultury a památkové péče

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 Zdrojové materiály: ZK-08-2004-32

 

26. FOND VYSOČINY - Grantový program Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 – jmenování řídicího výboru

K návrhu na jmenování řídicího výboru uvedeného grantového programu, schváleného usnesením 350/05/2004/ZK, M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na jmenování Zdeňka Smutného (ČSSD) a Pavla Hájka (ODS) předsedou řídícího výboru. Na základě sdělení V. Novotného, který za politický klub ČSSD stáhl nominaci na předsedu tohoto řídicího výboru, zastupitelstvo kraje přijalo doplněný návrh usnesení.

Usnesení 456/08/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR); Jaroslav Miklík (ZR);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI); Ladislav Peťa (TR);

SNK – Milan Blažek (PE); Pavel Gregor (TR);

ODS – Pavel Hájek (PE); Vladislav Stehno (HB);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Luboš Rudišar (PE);

·         Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů energie 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: prosinec 2004

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-08-2004-26

 

33. Rozprava

V. Novotný dodatečně upozornil na záležitost týkající se záznamu hlasování usnesení 427/07/2004/ZK, a to na nesprávně uvedené hlasování v návrhu usnesení – „zdrželo se 6“. Sdělil, že klub ČSSD při hlasování o návrhu usnesení byl přítomen, ale o návrhu nehlasoval, protože po schváleném návrhu usnesení bylo hlasování ukončeno.

 

M. Vystrčil poděkoval všem přítomným za účast, a s přáním do nového roku ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2004.

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

RNDr. Petr Pospíchal                                  ……...……………………………………

 

 

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád                       …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2004 dne 21. 12. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková dne 28. 12. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.1.2005 / 31.1.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze