Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2004

7. prosinec 2004
 

 
 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2004 konaného dne 7. 12. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 7. 12. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2004

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje. Přivítal na zasedání místopředsedkyni PSP ČR Miroslavu Němcovou, člena PSP ČR MVDr. Jaroslava Pešána a Mgr. A. Štěrbovou, náměstkyni ministryně školství.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Vondráček a I. Rohovský.

Návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Z technických důvodů navrhl F. Dohnal využít pro veřejné hlasování skrutátory; těmi byli určeni: P. Bureš, H. Kubíček a Z. Ludvík.

Z programu navrhl vypuštění bodu 3) Volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelů a skrutátorů, který je dle pravidel jednacího řádu součástí zahájení a procedurálních záležitostí.

Upravený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
  3. Volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
  4. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje

Členové zastupitelstva kraje po přečtení textu slibu jednotlivě složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr složil slib F. Dohnal do rukou nejstaršího člena zastupitelstva L. Péti.

 

3. Volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje

M. Šmíd seznámil zastupitele s předloženým návrhem klubů koaliční smlouvy na volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje.

K. Tvrdý blahopřál ODS k volebnímu vítězství a ocenil významný podíl F. Dohnala na volebních výsledcích KDU-ČSL v kraji Vysočina. Na předložený návrh klubů koaliční dohody reagoval předložením protinávrhu, ve kterém navrhl postupovat při volbě členů rady kraje podle principu poměrného zastoupení podle výsledků voleb.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém protinávrhu K. Tvrdého.

Zastupitelstvo kraje

rozhodlo

obsadit funkce v radě kraje podle principu poměrného zastoupení podle výsledků voleb.

Protinávrh nebyl schválen. Pro: 17 hlasů, proti: 0, zdrželo se: 38.

Vzhledem k tomu, že protinávrh K. Tvrdého nebyl akceptován, opustili členové politického klubu KSČM hromadně kongresový sál a dalšího hlasování se neúčastnili.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 427/07/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

·         hejtmanem kraje Vysočina Miloše Vystrčila;

·         náměstkem hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala;

·         náměstkem hejtmana kraje Vysočina Marii Černou;

·         náměstkem hejtmana kraje Vysočina Pavla Hájka;

·         dalšími členy Rady kraje Vysočina Václava Kodeta, Iva Rohovského, Martinu Matějkovou,Jaroslava Huláka, Jiřího Vondráčka;

stanovuje

·         počet uvolněných členů Rady kraje Vysočina na 9;

·         Miloše Vystrčila uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 7. 12. 2004;

·         Františka Dohnala uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 12. 2004;

·         Marii Černou uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 12. 2004;

·         Pavla Hájka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 7. 12. 2004;

·         Václava Kodeta uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004;

·         Iva Rohovského uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004;

·         Martinu Matějkovou uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004;

·         Jaroslava Huláka uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004;

·         Jiřího Vondráčka uvolněným členem rady kraje s účinností od 7. 12. 2004;

určuje

v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci, Františka Dohnala.

odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, hejtman kraje Vysočina

termín: 7. 12. 2004

Návrh byl schválen 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Po schválení předloženého návrhu usnesení pogratuloval předsedající F. Dohnal nově zvolenému hejtmanovi kraje Vysočina M. Vystrčilovi k jeho zvolení a předal mu řízení zasedání.

M. Vystrčil poděkoval všem za zvolení do funkce a poblahopřál ostatním zvoleným členům rady kraje. Ocenil dosavadní činnost a výsledky jednání zastupitelstva a rady kraje. Závěrem svého děkovného projevu otevřel rozpravu.

 

4. Rozprava

V. Novotný pogratuloval nově zvolenému hejtmanovi kraje a současně poblahopřál ODS k volebnímu vítězství. Vyjádřil však za klub ČSSD politování nad tím, že se jejich politická strana nebude účastnit rozhodování rady kraje.

V. Kodet poblahopřál všem zvoleným členům zastupitelstva a rady kraje a současně poděkoval F. Dohnalovi za jeho činnost na postu hejtmana kraje Vysočina.

Své gratulace projevili zastupitelům také hosté ustavujícího zasedání – Mgr. A. Štěrbová a M. Němcová.

 

Na závěr jednání ustavujícího zastupitelstva poděkoval hejtman všem zastupitelům a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2004, s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 21. 12. 2004.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Bc. Jiří Vondráček                        ……...……………………………………

 

Ivo Rohovský                         …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2004 dne 7. 12. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 7. 12. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.12.2004 / 21.12.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2009

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze