Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 16. října 2001

25. zasedání ve Žďáře nad Sázavou
 

 
 

 

Zápis z 25. zasedání rady kraje, konaného dne 16. října 2001

v zasedací místnosti Staré Radnice Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 24. zasedání

 

V úvodu přivítal radu kraje Mgr. Jaromír Brychta, starosta Města Žďár nad Sázavou a pozval přítomné na návštěvu bývalého kláštera cisterciáků, který je v majetku Dr. Radslava Kinského a návštěvu Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. F. Dohnal poděkoval panu starostovi za srdečné přijetí a pozvání a zahájil jednání rady. Omluvil neúčast A. Štěrbové a T. Hermanna z důvodu pracovní cesty v zahraničí.

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 10. 2001.

V úvodu byly vzneseny návrhy na změnu programu jednání.

S. Zikmundová požádala o zařazení bodu 10) za bod 2), předkládaný Z. Ludvíkem, vedoucím odboru školství mládeže a sportu.

M. Matějková vznesla návrh na zařazení bodu „Návrh na schválení výjezdních zasedání kulturních komise Rady kraje Vysočina“.

M. Vystrčil vznesl návrh na zařazení bodu „Stanovisko k průběhu reformy veřejné správy“.

F. Dohnal akceptoval všechny vznesené návrhy a přednesl upravený návrh programu jednání.

 

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 24. zasedání
 2. Návrh na postup do vyššího platového stupně

(09.05-09.15, Z. Ludvík, RK-25-2001-02)

10. Návrh na schválení dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-25-2001-10)

 1. Vyhodnocení veřejné soutěže a návrh dalšího postupu při tvorbě znaku kraje Vysočina

(09.15-09.25, M. Matějková, RK-25-2001-03)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu leden – září 2001

(09.25-09.35, M. Vystrčil, RK-25-2001-04)

 1. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

(09.35-09.45, M. Vystrčil, RK-25-2001-05)

 1. Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

(09.45-09.55, M. Vystrčil,  RK-25-2001-06)

 1. Smlouva o podnájmu nebytových prostor - informace

(09.55-10.05, S. Zikmundová, RK-25-2001-07)

 1. Informace o vydání nemovitosti

(10.05-10.15, M. Vystrčil, RK-25-2001-08)

 1. Návrh na předložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zastupitelstvu kraje

(10.15-10.25, M. Vystrčil, RK-25-2001-09)

 1. Návrh plánů činností komisí

(10.35-10.45, rada kraje, RK-25-2001-11)

12. Návrh na schválení výjezdních zasedání sociální komise Rady kraje Vysočina

(10.45-10.55, M. Matějková, RK-25-2001-12)

 1. Návrh na schválení výjezdních zasedání zdravotní komise Rady kraje Vysočina

(10.55-11.05, M. Matějková, RK-25-2001-13)


 

 1. Návrh na schválení výjezdních zasedání kulturní komise Rady kraje Vysočina
 2. Stanovisko k průběhu reformy veřejné správy
 3. Rozprava členů rady

Takto upravený program jednání byl schválen 7 hlasy.

K zápisu z minulého jednání požádal V. Kodet v bodu 12) Rozprava členů rady o upřesnění svého příspěvku v tomto znění -: …, zabývala vypracováním analýzy stavu lesa a lesního hospodářství v podmínkách kraje Vysočina.

Další připomínky k zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny.

 

2. Návrh na postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík předložil návrh na zvýšení platu Karla Čížka, ředitele Základní umělecké školy Světlá nad Sázavou a přednesl návrh na usnesení.

Usnesení 188/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2001 platové zařazení ředitele Základní umělecké školy, Světlá nad Sázavou, Nádražní č. 228, pana Karla Čížka, do 12. platového stupně 9. platové třídy.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: do 31. 10. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

10. Návrh na schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

 

Z. Ludvík předložil materiál ve věci schválení Dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi PC Jihlava a krajem Vysočina.

Rada kraje po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 189/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přílohy 1 materiálu RK-25-2001-10.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Vyhodnocení veřejné soutěže a návrh dalšího postupu při tvorbě znaku kraje Vysočina

 

M. Matějková krátce pohovořila k předloženému materiálu a předala slovo H. Kubíčkovi, ved. odboru kultury a památkové péče. Zároveň představila přítomným Mgr. Jana Tejkala, člena odborné komise pro posouzení návrhů znaků kraje Vysočina, který radě kraje předložil a podrobně vysvětlil vybrané návrhy.

Po rozsáhlejší diskusi rada kraje schválila upravený návrh usnesení.

Usnesení 190/25/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

výsledky veřejné soutěže o návrh symbolů kraje Vysočina ve třetím poli znaku kraje,

schvaluje

poskytnutí finanční odměny:

§         Miloslavu Daňkovi, Nový Dvůr 5, Pacov 393 01 ve výši 5 000 Kč

§         Petru Štěpánovi, Sadová 325, Želetava 675 26 ve výši 3 000 Kč

§         ing. Zlatě Obstové, Štoky 83, Štoky 582 53 ve výši 2 000 Kč a


ukládá

vedoucímu odboru kultury a památkové péče zadat zpracování motivů jeřabiny, sněhové vločky a kombinace trojvrší s jeřabinou do finální podoby znaku kraje Vysočina včetně heraldické úpravy a tyto návrhy předložit k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden až září

 

M. Vystrčil předložil zprávu o čerpání rozpočtu za měsíce leden – září, zpracované ekonomickým odborem. Rozpočtové změny budou zapracovány do položkového rozpisu rozpočtu zastupitelstva kraje a krajského úřadu.

V průběhu jednání odešli V. Kodet, M. Matějková.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 191/25/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až září 2001 dle příloh 1, 2 a 3 materiálu

RK-25-2001-04 a

ukládá

ekonomickému odboru provedení změny položkového rozpisu rozpočtu zastupitelstva kraje a krajského úřadu.

odpovědnost: A. Krištofová

termín: příští jednání rady kraje

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Přehled plateb nad 300 000,- Kč

 

M. Vystrčil předložil přehled plateb, zpracovaný ekonomickým odborem, za období leden – září 2001.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 192/25/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

přehled o provedených platbách nad 300 000,- Kč za období od počátku roku do 30. 9. 2001 dle přílohy 1 materiálu RK-25-2001-05.

odpovědnost: A. Krištofová

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

6. Veřejná zakázka na vybavení kanceláří Krajského úřadu kraje Vysočina nábytkem

 

M. Vystrčil předložil návrh, zpracovaný majetkovým odborem krajského úřadu.

Dále byly předloženy dva návrhy firem s žádostí o zařazení do seznamu uchazečů o veřejnou zakázku na vybavení části budov nábytkem:

·         Barevný svět - Ing. Ladislav Urban, Seifertova 4, Jihlava;

 • KDZ s.r.o. Říčanská 1191, 763 12 Vizovice.

Rada kraje oba návrhy akceptovala.

V průběhu jednání přišli V. Kodet, M. Matějková.

Dále se rada kraje shodla na jmenování devítičlenné komise a navrhla 5 členů komise vč. náhradníků v tomto složení:

·         Ing. František Dohnal, hejtman kraje Vysočina (Mgr. Alena Štěrbová, zástupce hejtmana kraje Vysočina);

·         PhDr. Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana kraje Vysočina, (Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina);

·         Ing. Marie Černá, zástupce hejtmana kraje Vysočina, (Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, člen zastupitelstva kraje Vysočina);

·         RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana kraje Vysočina, (Vladimír Dolejš, člen zastupitelstva kraje Vysočina);

·         Mgr. Milan Havlíček, člen zastupitelstva kraje Vysočina, (Ing. Bohumil Kotlán, člen zastupitelstva kraje Vysočina).

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 200/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky včetně výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle přílohy 1 materiálu RK-25-2001-06,

schvaluje

doplněný seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-25-2001-06,

jmenuje

devítičlennou komisi pro otvírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-25-2001-06 a

ukládá

odboru majetkovému a sekretariátu ředitelky krajského úřadu zadat veřejnou zakázku na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-25-2001-06.

odpovědnost: P. Kolář

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Smlouva o nájmu nebytových prostor

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, v souvislosti s ukončením podnájemního vztahu s Františkem Růžičkou dne 24. 5. 2001, předložila přítomným Smlouvu o podnájmu s novým vlastníkem – LECIA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 8 – Ďáblice, U PREFY 16/793.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 194/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Smlouvu o podnájmu nebytových prostor dle upravené přílohy 1 materiálu RK-25-2001-07.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina

termín: 31. 10. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

8. Informace o vydání nemovitosti

 

M. Vystrčil předložil materiál zpracovaný odborem majetkovým ve věci předání nemovitosti užívané Základní uměleckou školou Jihlava Magistrátu Města Jihlavy.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 195/25/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o fyzickém předání domu č. p. 67 s pozemkem parc. č. 103 v k. ú. Jihlava Statutárnímu městu Jihlava dle materiálu RK-25-2001-08.

odpovědnost: P. Kolář

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

 

 

9. Návrh na předložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zastupitelstvu kraje

 

M. Vystrčil předložil návrh zpracovaný odborem majetkovým ve věci prodeje nemovitostí v lokalitě Handlovy Dvory v Jihlavě firmě TESCO ČR.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 196/25/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zastupitelstvu kraje Vysočina.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Návrhy plánů činností komisí

 

K předloženému materiálu, zpracovaném sekretariátem hejtmana, se rozvinula rozprava.

V závěru diskuse rada kraje odložila návrhy plánů činností komisí na příští jednání rady. Dále doporučila k těmto návrhům uskutečnit pracovní setkání rady kraje s předsedy všech komisí se záměrem projednat a následně dopracovat návrhy plánů činností komisí.

 

12. Návrh na schválení výjezdních zasedání sociální komise rady kraje

 

M. Matějková předložila materiál zpracovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Po krátké diskusi rada kraje schválila upravený návrh usnesení.

Usnesení 197/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán výjezdních zasedání sociální komise ve Žďáře nad Sázavou a Proseči u Prošného dle materiálu  RK-25-2001-12.

odpovědnost: předseda komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

13. Návrh na schválení výjezdních zasedání zdravotní komise rady kraje

 

M. Matějková předložila materiál zpracovaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Po krátké diskusi rada kraje schválila upravený návrh usnesení.

Usnesení 198/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán výjezdních zasedání zdravotní komise v Havlíčkově Brodě dle materiálu  RK-25-2001-13.

odpovědnost: předseda komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

14. Návrh na schválení výjezdních zasedání kulturní komise rady kraje

 

M. Matějková předložila přítomným návrh na schválení výjezdního zasedání kulturní komise rady kraje.

Po krátké diskusi rada kraje schválila upravený návrh usnesení.

Usnesení 199/25/01/RK

Rada kraje

schvaluje

plán výjezdních zasedání kulturní komise v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a Jemnici dle materiálu  RK-25-2001-14.

odpovědnost: předseda komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Rada kraje uložila M. Vystrčilovi provést recenzi jednacího řádu komisí v souvislosti s výjezdními zasedáními komisí rady kraje.

 

15. Stanovisko k průběhu reformy veřejné správy

 

M. Vystrčil předložil návrh dopisu k žádosti starosty Města Polná o vyjádření k problematice zařazení obce s rozšířenou působností III. stupně, kterou se rada kraje zabývala na svém 24. zasedání rady kraje.

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 200/25/01/RK

Rada kraje

trvá

·         na ukončení činnosti okresních úřadů k 31. prosinci 2002;

·         na provedení důsledného rozboru finančních nákladů spojených s přenosem kompetencí, především ve vztahu ke zvýšení finančních nákladů obcí spojených s výkonem převedených kompetencí;

·         na včasném seznámení obcí a kraje se způsobem a plánovanou výší úhrady těchto nákladů;

konstatuje

·         že průběh územní reformy veřejné správy není dostatečně koordinován a především konzultován s orgány kraje;

navrhuje

·         aby v prvním kroku převodu kompetencí z okresních úřadů byly tyto kompetence na přechodnou dobu zabezpečovány krajem a městy v sídlech okresních úřadů;

·         aby k dalšímu přenosu těchto kompetencí na ostatní obce II. stupně v kraji došlo postupně až po provedení důkladné frekvenční analýzy a konkrétním zjištění potřebnosti výkonu jednotlivých kompetencí v rámci přirozených mikroregionů kraje Vysočina;

·         aby převod nových kompetencí z okresních měst byl v druhém kroku proveden v souladu s potřebami občanů a zároveň i ekonomickými a personálními možnostmi obcí bez apriorního vyloučení obcí nezařazených v návrhu zákona Čj.: LG-939/2001 mezi obce s rozšířenou působností (v případě kraje Vysočina se jedná o obce Golčův Jeníkov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Pacov, Počátky, Polná, Přibyslav, Třešť, Velká Bíteš);

odmítá

·         schválení zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů (Čj.: LG-939/2001) v roce 2001 a

navrhuje

·         aby zákon o změně hranic krajů byl přepracován a projednán v Parlamentu ČR až v roce 2004 s respektováním přání obcí a dohod krajů.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

16. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

 

 

 

     František Dohnal

                                                                                                          hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: M. Jakoubková 22. 10. 2001

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2001 / 26.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze