Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání komise volnočasových aktivit

Jednání dne 10. 10. 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání komise volnočasových aktivit

Rady kraje Vysočina

konaného dne 10. října 2001

 

Přítomni:

-         10 členů komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Bc. Jan Burda – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  3. Projednání aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
  4. Rozhodnutí o svolání poradního kolegia
  5. Diskuse a různé
  6. Ukončení jednání

 

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

            Předseda Ing. Josef Plucar přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program 2. zasedání komise volnočasových. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání

            Předseda přistoupil ke kontrole usnesení ze zasedání komise volnočasových aktivit.

 

Usnesení 001/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14. Zasedání dne 29. Května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK).

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 002/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

Stanovuje,

že z každého zasedání komise bude pořizován zápis.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 003/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený návrh plánu činnosti (viz příloha zápisu) a

pověřuje

sekretariát hejtmana předložit tento dokument Radě kraje Vysočina ke schválení.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

První část usnesení byla splněna. K druhé části podala  vysvětlující komentář Kateřina Nedvědová, která sdělila přítomným rozhodnutí vedoucího sekretariátu hejtmana o postupu předkládání plánů činností komisí Radě kraje Vysočina.

 

Usnesení 004/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Romana Křivánka o zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 005/01/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Jana Burdy o záměru na vytvoření „Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina“ s tím, že členové komise budou tento materiál připomínkovat a své připomínky sdělí tajemníkovi komise Bc. Janu Burdovi.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno, o průběhu připomínkování informoval Bc. Jan Burda. Sdělil přítomným, že po termínu příjímání připomínek obdržel ještě náměty Krajské rady Pionýra.

 

Usnesení 006/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje,

že zasedání komise se bude konat pravidelně vždy druhou středu v měsíci ve 13 hodin.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení je plněno průběžně.

 

Usnesení 007/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Jana Burdy o změnách na oddělení mimoškolních činností.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 008/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Ing. Josefa Plucara, předsedy komise, o jednánívedení komise volnočasových aktivit a komise sportovní.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 009/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Bc. Jana Burdy o databázích na internetových stránkách kraje Vysočina připravovaných oddělením mimoškolních činností KrÚ.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

Usnesení 010/02/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Jany Škorpíkové o možnostech získání grantů a dotací MŠMT a EU.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0.

Usnesení bylo splněno.

 

 

3. Projednání aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            Podkladem pro projednání problematiky tohoto bodu se stal materiál, který byl členům komise s předstihem zaslán.

            Následovala rozsáhlá diskuse. Byly vzneseny jednotlivé připomínky k Profilu a SWOT analýze Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

Usnesení 011/03/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

zapracování připomínek vznesených v diskusi do Profilu a SWOT analýzy Programu rozvoje kraje.

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

4. Rozhodnutí o schválení poradního kolegia

            K tématu pohovořil Ing. Josef Plucar. Definoval pojem „poradní kolegium“. Pro termín konání stanovil datum 14. 11. 2001, což je zároveň termín pro 4. zasedání komise volnočasových aktivit. Předseda vyzval k diskusi k problematice účastníků tohoto poradního kolegia a formě zveřejnění pozvánky.         

            Po rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že pro jednání kolegia je třeba oslovit všechny organizace pracující s volným časem. Pozvánka na konání poradního kolegia bude uveřejněna v tisku a na webových stránkách krajského úřadu.

 

 

5. Diskuse a různé

                Diskutovalo se o možnosti vzniku a vyhlášení ankety, jež by byla uspořádaná a oceněná v rámci kraje. Předseda vyzval členy komise, aby k této podnětné myšlence do příštího zasedání vyslovili svoje připomínky.

 

 

 

6. Ukončení jednání

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným  a termín 3. zasedání komise volnočasových aktivit určil na středu 14. listopadu 2001 v 15 hodin v zasedací místnosti č. 100 v I. poschodí na Okresním úřadu Jihlava.

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Josef Plucar, v.r.

                                                                       předseda komise volnočasových aktivit

                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 15. října 2001: Kateřina Nedvědová       

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2001 / 24.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze