Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání kulturní komise

12. říjen 2001
 

 
 

                                Zápis z 2. zasedání kulturní komise

 Rady kraje Vysočina

konaného 12. října 2001

 

 

Přítomno:             9 členů komise

                        Kubíček Horymír, Mgr. – tajemník komise

                        Matějková Martina, PaeDdr. - radní kraje Vysočina

                        Janoušková Jarmila, Ing. – zástupce firmy GaREP, s.r.o.

 

Program:            1.   Přivítání a zahájení zasedání

2.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

3.      Mapování kulturních akcí

4.      Diskuse a různé

5.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání

 

 

1.  Přivítání a zahájení zasedání

2. zasedání komise zahájil předseda komise. Poté vyzval všechny přítomné, aby se vyjádřili k navrženému programu zasedání komise. PaeDdr. Martina Matějková podala návrh, aby byl do programu dán bod – vytvoření harmonogramu zasedání komise do konce roku 2001 (hlavně zasedání výjezdní). Další návrh podal předseda, který dodal bod dopracovat plán činnosti.

Všichni členové souhlasili s navrženým a upraveným program zasedání. Předseda sdělil, že komise je usnášení schopná.

 

Usnesení 004/02/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že z 2. zasedání komise bude pořízen zápis.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

2. Harmonogram zasedání komise do konce roku 2001

            Po diskusi k tomuto bodu byly domluveny tyto termíny:

Čtvrtek 25. 10. 01        9:30            Jihlava

program: Ukončení aktualizace programu rozvoje kraje. Pracovat na plánu činnosti na rok 2002.

 

Pátek 9.11. 01             8:30            Havlíčkův Brod, Stará radnice

program: Otázka vzniku krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Problematika knihoven. Návštěva knihovny a musea.

 

Čtvrtek 22. 11. 01        10:00            Nové Město na Moravě, Horácká Galerie

program: Analýza stávajících akcí a aktivit, příprava návrhu krajských  koncepcí rozvoje kultury a rozvoje státní památkové péče v kraji Vysočina.

 

Pátek 30. 11. 01                    Jihlava

pouze podle potřeby

 

Pátek 7. 12. 01                                    Jemnice

program: Příprava pro vypracování grantového a dotačního systém pro oblast kultury.

 

 

Usnesení 005/02/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

navržený harmonogram výjezdních zasedání.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0

 

Úkol: Navržený harmonogram výjezdních zasedání včetně dvoudenního zasedání v Jemnici předložit Radě kraje ke schválení.

Zodpovídá: PaedDr. Martina Matějková

Termín: nejbližší možný

 

Úkol: Dojednat prostory na výjezdní zasedání

Zodpovídá: předseda komise, Bc. Maraček - Jemnice, Polívková

Termín: do dalšího zasedání

 

 

3. Dopracování plánu činnosti

 

       Předseda navrhl do plánu činnosti doplnit Vyjádřit se k plánovanému převodu knihovny v Havlíčkově Brodě. Projednat problematiku knihoven.

       Předseda komise sdělil, že na příštím zasedání bude tvořen plán činnosti komise na celý rok 2002.

 

 

Usnesení 006/02/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený plán činnosti na rok 2001.

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Aktualizace programu rozvoje kraje

       Paní Janoušková znovu pohovořila o Programu rozvoje kraje.

Vysvětlila co znamená PRK v kontextu regionální politiky, definovala základní pojmy. Co je to program, koncept a plán. Sdělila, že PRK je nejobecnější dokument. Koncept se zabývá specifickou oblastí a plán je podrobný seznam činností, které vychází z programu a  konceptu.

Program rozvoje kraje se skládá z Profilu a SWOD analýzy. Profil je rámcový popis situace. SWOD analýza je zkrácené zhodnocení situace. Vede k vyzdvihnutí priorit, které vedou ke splnění cílů.

 

Dále pokračovala v podávání podrobných informací o Programu rozvoje kraje a jeho významu pro kraj. Ing. Janoušková zodpověděla všem přítomným jejich dotazy a pohovořila o připomínkách, které ji byly zaslány e-mailem.

Poté otevřela diskusi k tomuto tématu.

Členové se shodli, že je potřeba do textu „Kultura a památková péče“ dodat ještě „V kraji se nachází sedm národních kulturních památek a dvě památky UNESCO.“ Tajemník komise navrhl, že by se tyto významné památky mohly do textu vyjmenovat.

 

Jako další téma hovoru a připomínek byla SWOD analýza. Předseda otevřel prostor k připomínkám a k diskusi.

 

S – silné stránky

členové navrhli dodat do silných stránek tyto body:

-         existence nestátního sektoru v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží

-         hustá muzejní a galerijní síť

-         existence řady specifických lokálních kulturních a společenských tradic a institucí, bohaté kulturní dědictví regionu

 

 

 

W – slabé stránky

k této části vzniklo mnoho bodů na doplnění. Členové se dohodli na těchto bodech:

-         nedostatečná informovanost o nabídce kulturních a volnočasových aktivit v kraji

-         nedostatečná provázanost činnosti subjektů v kulturní oblasti

-         rozpad sítě knihoven s regionální funkcí

-         nedostatek finančních prostředků a prostorové problémy organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží

-         nevyhovující technický stav a vybavenost některých kulturních a památkových objektů

 

 

O – příležitosti

Členové viděli mnoho příležitostí, které by se mohly uvést v této analýze

-         lepší a efektivnější propagace památek

-         zvýšení informovanosti návštěvníků i místních obyvatel o kulturních aktivitách v kraji

-         vytvořit efektivní informační systém o kulturních aktivitách v lokálních centech kraje

-         zatraktivnění a modernizace expozic muzeí a galerií s ohledem na diváka

-         podporovat vznik státního památkového ústavu a státní vědecké knihovny

 

T – ohrožení

Body, které členové uvedli jako nejdůležitější:

-         neexistence státní vědecké knihovny

-         ohrožení památek nezájmem vlastníků o jejich obnovu

-         neexistence odborných pracovišť památkové péče může vést k zanedbání památkových objektů.

 

PaedDr. Matějková navrhla, aby se kulturní komise, nebo jen její zástupci sešli se zástupci ostatních komisí a projednali problémy, které vyvstaly.

 

Usnesení 007/02/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

dává doporučení

dopravní komisi Rady kraje Vysočina, aby projednala provázanost dopravy na jednotlivé kulturní památky a společenské a kulturní akce.(dopravní dostupnost v době pracovního volna, státních svátků, příp. večerních hodinách)

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

Usnesení 008/02/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

se usnesla,

že se naplánuje společné jednání se zástupci ostatních komisí

Pro hlasovalo 9, proti 0, zdrželo se 0

 

 

Ing. Janoušková představila další a poslední materiál: „Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce“ ke kterému členové podali doplňující připomínky.

 

 

Aktivity naplňující opatření

 

- V odstavci Aktivity naplňující opatření by členové vypustili větu podpora vzniku občanských poraden a větu vybudování regionálních středisek nestátních neziskových organizací.

- Doplnilo se Podpora vzniku státního památkové ústavu.

- Poslední věta tohoto odstavce po opravě zní: Koordinovaná podpora a propagace pořádání významných kulturních a společenských akcí.

- Poslední věta v tomto oddílu byla upravena a nyní je stylizovaná takto: Podpora vhodnějšího využití stávajících kapacit kulturních zařízení.

 

 

Realizační výstupy a opatření

 

- V tomto odstavci se členové shodli, že vypustí věty Zvýšení počtu koncových uživatelských míst a Vznik občanských poraden.

- Další věta v tomto bloku byla jen mírně upravená.

- Nové věty tedy zní: Obnovené kulturní, historické a technické památky

- V poslední větě bylo vypuštěno slovo zahraničních

 

 

Cílové skupiny

 

- v této sekci bude vypuštěn bod zařízení sociálních služeb, bod nevládní neziskové organizace

- doplní se o bod návštěvníci kraje.

 

 

4. Diskuse a různé

Tímto paní Ing. Janoušková zakončila svůj bod programu. Sdělila, že tyto informace a připomínky zapracuje do Programu rozvoje kraje. Vznesla návrh, že by bylo dobré na příštím zasedání komise pohovořit na téma financování (toto je samostatná část PRKu).

 

 

 

5. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání

Předseda komise poděkoval paní Janouškové za vyčerpávající výklad a za následné zpracování připomínek. Poděkoval také všem přítomným a zopakoval termín dalšího zasedání komise, který byl domluven na začátku zasedání na 25. října 2001 v 9:30 hodin v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           PhDr. Josef Chalupa,v.r.

                                                            předseda kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. října 2001 Polívková

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.10.2001 / 23.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze