Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva 20.12.2000

, konaného dne 20.12.2000 v Jihlavě.
 

 
 

Zápis z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva

kraje Vysočina konaného dne

20. prosince 2000 na Okresním úřadě Jihlava

 

Přítomni:

-         Členové zastupitelstva Jihlavského kraje zvolení v řádných volbách 12. listopadu 2000;

-         Ing. Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů vlády ČR;

-         Prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc., náměskyně ministra vnitra ČR;

-         přednostové Okresních úřadů Jihlava, Pelhřimov, Havl. Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč;

-         občanská veřejnost;

 

Program:

1. Zahájení

2. Složení slibu členy zastupitelstva

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Volba volební komise, určení zapisovatele a skrutátorů

5. Volba hejtmana, zástupců hejtmana a dalších členů rady kraje, počet uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

 

 

1. Zahájení

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva v Jihlavě, které svolal v souladu s §39 zákona  č. 129/2000  ministr  vnitra, zahájil z pověření Vlády ČR ministr dopravy a spojů pan

Ing. J. Schling. Srdečně přivítal nově zvolené  zastupitele,  náměstkyni  ministra  vnitra paní

Y. Streckovou  a  všechny  přítomné.  Po  úvodním  vystoupení  předal  slovo  panu

Ing. V. Štěpánovi, jako nejstaršímu zvolenému členu zastupitelstva, aby ustavujícího zasedání zastupitelstva řídil až do zvolení nového hejtmana.

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva

Pan Ing. V. Štěpán konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je schopno zasedat a usnášet se, neboť je přítomno 45 členů ze 45 členů zvoleného zastupitelstva. Dále konstatoval, že všichni zvolení zastupitelé převzali při prezenci Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

Členové zastupitelstva po přečtení textu slibu dle zákona jednotlivě složili slib do  rukou předsedajícího a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr složil slib předsedající Ing. V. Štěpán do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva pana V. Dolejše.

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli na návrh předsedajícího zvoleni pan RNDr. Petr Pospíchal, Mgr. Roman Křivánek, Vladimír Hink, počtem 43 hlasy.

 

4.  Volba volební komise, určení zapisovatele a skrutátorů

Předsedající vyzval zástupce politických stran a subjektů, aby každá volební strana navrhla svého zástupce do volební komise. Do volební komise byli zvoleni Ing. Jaromír Černý, Jaroslava Bambasová, Jan Nekula, Ing. Jana Fišerová, CSc., Antonín Daněk, počtem 41hlasů.

Pro technicko-administrativní zabezpečení voleb určil předsedající skrutátory a zapisovatelku. Skrutátory byli určeni paní H. Richterová, pan I. Jirků, Z. Lopouch, J. Klíma a zapisovatelkou byla určena paní M. Jakoubková.

 

5. Volba hejtmana, zástupců hejtmana a dalších členů rady kraje

Za přítomnosti 45 členů zastupitelstva z celkového počtu 45 zvolených bylo hlasováním rozhodnuto o způsobu provedení volby. Výsledek volby určil způsob veřejným hlasováním. Předsedající vyzval zástupce jednotlivých stran ke sdělení návrhů kandidátů na funkci hejtmana. Kromě politického uskupení Čtyřkoalice žádná z volebních stran nepodala svůj návrh na volbu hejtmana. Jediným kandidátem na krajského hejtmana byl nominován Ing. František Dohnal.

 

Volba hejtmana

Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby se dle předem odhlasovaného způsobu vyjádřili k návrhu. Současně požádal navrženého kandidáta o sdělení, zda s nominací souhlasí. Ing. Dohnal konstatoval, že kandidaturu na funkci hejtmana přijímá. Po provedeném veřejném hlasování byl z celkového počtu 45 zastupitelů počtem 35 hlasů zvolen hejtmanem Jihlavského kraje Ing. František Dohnal, skryté osobní údaje.

Předsedající blahopřál zvolenému hejtmanovi ke zvolení do funkce.

Ve svém závěrečném slově poděkoval přednostovi OkÚ Jihlava Petru Menšíkovi za přípravu a zabezpečení ustavujícího zasedání  a předal slovo nově zvolenému hejtmanovi.

 

Pan Ing. Dohnal poděkoval všem za zvolení do funkce a přistoupil k naplnění dalších bodů programu - volbě dalších orgánů kraje.

Vzhledem k tomu, že v úvodu jednání byl dohodnut způsob volby veřejným hlasováním, navrhl pokračovat tímto způsobem. Členy zastupitelstva byl návrh pokračovat ve volbách veřejným hlasováním schválen. Při jednotlivých nominacích požádal nominované o vyjádření, zda s návrhem být zvolen souhlasí. Všichni navrhovaní s volbou souhlasili.

 

Volba prvního zástupce hejtmana

Z přednesených návrhů jednotlivých strany byl počtem hlasů 34 zvolen

RNDr. Miloš Vystrčil, skryté osobní údaje.

                                  

 

Volba dalších zástupců hejtmana

Z přednesených návrhů byli zvoleni

Mgr. Alena Štěrbová, skryté osobní údaje, počtem 33 hlasy;

Ing. Marie Černá, skryté osobní údaje, počtem 33 hlasy;

RNDr. Petr Pospíchal, skryté osobní údaje, počtem 32 hlasy.

Současně konstatoval, že tito čtyři zástupci hejtmana budou uvolněnými členy rady.

 

 

 

 

Volba dalších členů rady kraje

Dle § 57, odst.2 a) zákona č. 129/2000 Sb., O krajích má zastupitelstvo Jihlavského kraje právo volit radu, která má 9 členů, zbývá tedy volba dalších 4 členů rady.

Z přednesených návrhů byli zvoleni

Ing. Václav Kodet, skryté osobní údaje, počtem 35 hlasy;

Ing. Tomáš Hermann, skryté osobní údaje, počtem 35 hlasy;

Ivo Rohovský, skryté osobní údaje,, počtem 34 hlasy;

PaedDr. Martina Matějková, skryté osobní údaje, počtem 35 hlasy.

 

 

6. Diskuse

Do diskuse se přihlásil zastupitel pan Karel Tvrdý (KSČM)  a sdělil názor svůj a své politické strany na průběh a výsledek voleb do krajského zastupitelstva.

 

 

 

7. Usnesení

Hejtman Jihlavského kraje Ing. Františka Dohnala přednesl návrh usnesení:

1.   Zastupitelé zvolení v řádných volbách dne 12.11.2000 obdrželi osvědčení o zvolení a složili předepsaný slib člena zastupitelstva Jihlavského kraje.

2.   Hlasováním usneseno, že volby funkcionářů a členů rady kraje budou provedeny veřejným hlasováním.

3.   Zastupitelé Jihlavského kraje volí hejtmanem Jihlavského kraje na funkční období dle zákona Ing. Františka Dohnala, skryté osobní údaje. Zastupitelé Jihlavského kraje volí prvním zástupcem hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila, skryté osobní údaje. Zastupitelé Jihlavského kraje volí zástupcem hejtmana paní Mgr. Alenu Štěrbovou, skryté osobní údaje. Zastupitelé Jihlavského kraje volí zástupcem hejtmana paní Ing. Marii Černou, skryté osobní údaje. Zastupitelé Jihlavského kraje volí zástupcem hejtmana pana RNDr. Petra Pospíchala, skryté osobní údaje. Zastupitelé Jihlavského kraje volí členy rady kraje pana Ing. Václava Kodeta, pana Tomáše Hermana, paní PaedDr. Martinu Matějkovou a pana Ivo Rohovského.

4.   Zastupitelstvo Jihlavského kraje  stanovuje počet uvolněných členů zastupitelstva kraje na pět, s tím, že pro výkon funkce bude uvolněn hejtman a čtyři zástupci hejtmana.

     Veřejným hlasováním byl návrh usnesení schválen.

 

8. Závěr

Na závěr jednání ustavujícího zastupitelstva poděkoval hejtman přítomným za dělnou spolupráci, vyjádřil víru v obdobný přístup i v budoucnu a s přáním příjemného  prožití svátků konce roku jednání zakončil.

 

 

 

 

           

 

Ověřovatelé zápisu:

pan RNDr. Petr Pospíchal                                           …………………………………………

pan Mgr. Roman Křivánek                                          …………………………………………

pan Vladimír Hink                                                       …………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 27.12.2000 : Marie Jakoubková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.2.2001 / 4.9.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2009

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze