Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2004

 

 
 

Zápis z jednání bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2004 konaného dne 27. 10. 2004

 

 

Přítomni:

František Dohnal

JUDr. Simeona Zikmundová

Pavel Maslák

plk. Mgr. Roman Heinz

plk.Ing. Karel Kredba

MUDr. Jan Sedlák

pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Ing. Jan Murárik

 

Host: Mgr. Jaroslav Mikyna

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Plnění usnesení z posledního jednání BRK

3.      Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

4.      Informace o plnění harmonogramu zpracování krizového plánu kraje

5.      Vyhodnocení součinnostního cvičení Horizont 2004

6.      Vyhodnocení ostatních cvičení složek IZS v kraji

7.      Informace o bezpečnostní situaci na území kraje

8.      Organizace ZZS v kraji, připravenost RZS v systému IZS

9.      Zpracování povodňového plánu kraje

10.  Schválení Havarijního plánu kraje Vysočina

11.  Různé

 

 

1.      Zahájení

Jednání zahájil hejtman kraje a předseda BRK František Dohnal,. Přednesl navržený program, který byl přijat bez připomínek. Krátce vysvětlil situaci v BRK po volbách do krajských zastupitelstev a sdělil, že podrobnostmi se bude BRK zabývat až po samotných volbách.

 

 

2.      Plnění usnesení z posledního jednání BRK

K tomuto bodu pohovořil tajemník BRK Ing. Jan Murárik. Vyhodnotil plnění usnesení BRK za rok 2004. Sdělil členům, že materiál v písemné podobě mají všichni založen ve své dokumentaci. Ředitel HZS kraje v samostatném bodu vyhodnotil usnesení BRK č. 08/01/04/BRK.

Ředitel HZS kraje pplk. Ryba sdělil, že od informace o postupu prací k realizaci příjmu linky tísňového volání 112, poskytnuté na BRK-01-2004-08, došlo dne 15. června 2004 k ostrému provozu technologie TCTV 112 kraje Vysočina, pro příjem linek tísňového volání 112 z mobilních i pevných sítí. Technologie TCTV 112 je plně způsobilá k odesílání datové věty a VOICE služeb. Zároveň byl schválen provozní řád TCTV 112. Je nutno dopracovat příjem datové věty na dispečinku ZZS. PČR v současné době není připravena po stránce SW a HW na příjem datové věty. Zástupce PČR sdělil, že ve své kompetenci nemůže tento problém řešit. Opět se projevil jako velký problém , že kraj Vysočina nemá vlastní krajské ředitelství Policie ČR a komunikace se třemi krajskými ředitelstvími je velmi komplikovaná a nepružná. Pavel Maslák navrhl, aby hejtman kraje napsal dopis ministru vnitra a policejnímu prezidentovi a upozornil na problém v příjmu datové věty OPS PČR s žádostí o řešení který by vyjadřoval nutnost realizovat celostátní implementaci příjmu tísňového volání 112. Došlo k úpravě usnesení, které bylo poté schváleno.

 

Usnesení č. 12/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112

a ukládá

řediteli ZZS zabezpečit implementaci příjmu datové věty do SW dispečinku ZZS,

odpovědnost: MUDr. Jan Sedlák ředitel ZZS,

termín: 28. února 2005

a doporučuje

hejtmanovi kraje, zaslat dopis ministru vnitra a policejnímu prezidentovi s upozorněním na stav v realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112

odpovědnost: tajemník BRK Ing. Jan Murárik

termín: 30. 11. 2004

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-01 P, BRK-03-2004-01 P př1

 

 

3.      Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

Pavel Maslák, informoval o činnosti bezpečnostní komise rady kraje. Oznámil, že mandát členů komise zaniká ke dni voleb do zastupitelstev krajů 6. 11. 2004. Krátce zhodnotil práci komise. Jménem komise vyzval představitele policie ČR, aby byl řešen problém vážení kamionů na silnicích. Plk. Mgr. Roman Heinz sdělil, že obdržel dopis odboru silničního hospodářství krajského úřadu kraje Vysočina se žádosti o součinnost při řešení této problematiky.

Členové se shodli, že k tomuto tématu se BRK vrátí na konci jednání v bodu různé.

Ústní informace

 

 

4.      Informace o plnění harmonogramu zpracování krizového plánu kraje

Pplk. Drahoslav Ryba poukázal na to, že dne 29. 10. 2003 byl usnesením Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 07/02/03/2003 schválen harmonogram postupu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina. Krizový plán je souhrnný plánovací dokument. Zpracování krizového plánu probíhá podle harmonogramu a je předpoklad ukončení jeho zpracování v termínu do 31. 12. 2004.

 

Usnesení č. 13/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina,

ukládá

nadále pokračovat v plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina.

odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina JUDr. Simeona Zikmundová, tajemník BRK Ing. Jan Murárik, věcně příslušní členové BRK.

termín: dle harmonogramu

Usnesení přijato 7 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-02 P

 

Předseda BRK se omluvil z další účasti na jednání a předal vedení BRK místopředsedovi BRK, Pavlu Maslákovi

 

5.      Vyhodnocení součinnostního cvičení Horizont 2004

Ing. Jan Murárik podal informace o způsobu vyhodnocení součinnostního havarijního cvičení složek IZS Horizont 2004.Vyhodnocení cvičení bylo provedeno na základě hodnocení skupinou rozhodčích. Cíle cvičení byly splněny. Cvičení prověřilo reálnost zpracovaného Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany a jeho provázanost s Vnitřním havarijním plánem. Zjištěné nedostatky s uvedením termínů odstranění jsou uvedeny v bodě 5 dokumentu „Vyhodnocení provedení součinnostního cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004“. Závěrečné vyhodnocení bylo provedeno za účasti cvičících z kraje Jihomoravského i z kraje Vysočina v sídle kraje Vysočina dne 7. 10. 2004. Cvičení mělo velmi kladný ohlas u veřejnosti i u zahraničních pozorovatelů.

Pavel Maslák doplnil, že problém vidí v nedostačující komunikaci samosprávy Jihomoravského kraje s krajem Vysočina.

Informoval, že v návrhu rozpočtu na rok 2005 jsou navrženy finance ve výši 100 000,- Kč na cvičení Horizont 2005. Krajské cvičení na různých místech kraje budou probíhat každý rok vždy s názvem Horizont. V nejbližším termínu bude provedena porada sekretariátu hejtmana a HZS kraje za účelem domluvy témat cvičení IZS na rok 2005.

Plk.Ing. Karel Kredba doplnil informaci, že existuje plán cvičení19. KVV a strážní roty na Dukovanech, předběžný termín cvičení byl stanoven na počátek listopadu 2005. Ing. Jan Murárik požádal o kopii plánu cvičení.

 

Usnesení č. 14/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

dokument „Vyhodnocení provedení součinnostního cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004“

ukládá

ve smyslu bodu 5 výše uvedeného dokumentu realizovat „Doporučení a závěry vycházející z vyhodnocení cvičení“.

odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba, velitel 19. KVV plk.Ing. Karel Kredba, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina JUDr. Simeona Zikmundová (odbor sekretariátu hejtmana), zástupce ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje plk. Mgr. Roman Heinz

termín: dle stanovených termínů

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-03 P, BRK-03-2004-03 Př1, 2 a 3

 

 

6.      Vyhodnocení ostatních cvičení složek IZS v kraji

K bodu vystoupil pplk. Ing. Drahoslav Ryba, který se odkazoval na podrobně zpracovaný a předložený materiál. Uvedl, že cvičení probíhají podle plánu a občas se procvičí aktuální problém. Členové diskutovali na toto téma a dohodli se, že při dalších cvičení by mohly složky IZS více spolupracovat při plánování cvičení.

 

Usnesení č. 15/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o realizovaných cvičeních složek IZS kraje Vysočina a o plánovaném cvičení složek IZS okresu Jihlava na 10.11.2004 na téma „Havárie cisterny s nebezpečnou látkou uvnitř tunelu a následná řetězová havárie vozidel“.

odpovědnost: nebyla nestanovena

termín: nebyl nestanoven

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-04 P

 

7.      Informace o bezpečnostní situaci na území kraje

Informace podal plk. Mgr. Roman Heinz, odkázal se na podrobně zpracovaný materiál a podotkl, že statistické údaje jsou za měsíc srpen. Z okresů kraje Vysočina je obecně nejvíc trestné činnost v okrese Jihlava. Došlo k úpravě usnesení, které bylo poté schváleno

Usnesení č. 16/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina (porovnání a statistické údaje) r. 2003 – 2004,

ukládá

plk.Mgr. Romanu Heinzovi zajistit předkládání obdobné zprávy za uplynulé období roku (1/2) do posledního dne následujícího měsíce. Řediteli HZS pplk. Ing. Drahoslavu Rybovi ve stejném termínu předložit „statistiku“ činnosti HZS.

odpovědnost: zástupce ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje plk. Mgr. Roman Heinz, ředitel HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba

termín: vždy k 31.7. a 31.1.

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-05 P, BRK-03-2004-05P Př1

 

8.      Organizace ZZS v kraji, připravenost RZS v systému IZS

K tomuto bodu pohovořil MUDr. Jan Sedlák. Krátce se zmínil o transformaci záchranných zdravotnických středisek. Největší problém spatřuje v transformaci majetku a jeho fyzickém stavu. Systém ZZS funguje dobře a jedno operační středisko zabezpečuje plnění úkolů ZZS. Všechny vozy jsou na satelitní připojení, takže v případě problému je jasné, kde se jednotlivé vozy nacházejí. Podotkl, že dnes se uskuteční výběrové řízení na nové GPS. Pavel Maslák přislíbil, že na příští BRK bude samostatný bod na téma výběrové řízení na GPS. MUDr. Sedlák se zmínil o nedostatcích a přednostech systému MATRA.

 

Usnesení č. 17/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

ukládá

Policii ČR dořešit problematiku servisu, vykrytí území a údržbu systému Matra. Odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina a informatikům ZZS dopracovat datové přenosy jak na výjezdová stanoviště, tak i do vozidel,

bere na vědomí

informaci k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112,

ukládá

MUDr. Janu Sedlákovi, řediteli ZZS zabezpečit implementaci příjmu datové věty do SW dispečinku ZZS.

odpovědnost: ředitel ZZS MUDr. Jan Sedlák, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina JUDr. Simeona Zikmundová (odbor informatiky KrÚ), zástupce ředitele Krajské správy PČR Jihomoravského kraje plk. Mgr. Roman Heinz

termín: 31.12.2004, datová věta do 28.2.2005

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-06 P

 

 

9.      Zpracování povodňového plánu kraje

Informaci o zpracování Povodňového plánu podala ředitelka krajského úřadu JUDr. Simeona Zikmundová. Poté byl na jednání bezpečnostní rady přizván vedoucí oddělení vodního hospodářství Mgr. Jaroslav Mikyna z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ. Členy BRK formou prezentace seznámil se zpracovanou pracovní verzí PPK. Sdělil, že v rámci kraje proběhlo výběrové řízení na zhotovitele povodňového plánu. Tím se stal Ing. Jan Papež, fa Koordinace Otovice. Informoval, že proběhl nácvik praktické činnosti povodňové komise kraje.

 

Usnesení č. 18/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

pracovní verzi povodňového plánu kraje Vysočina.

odpovědnost: ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina JUDr. Simeona Zikmundová (odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství)

termín: trvale

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-07 P

 

 

10.  Schválení Havarijního plánu kraje Vysočina

Informaci o zpracování podal ředitel HZS pplk. Ing. Drahoslav Ryba sdělil, že havarijní plán bude pořád činným materiálem a budou se dělat novelizace, tak jak bude potřeba. Havarijní plán byl poslán všem členům na CD. Pavel Maslák přislíbil, jak bude havarijní plán schválen bezpečnostní radou, datum schválení bude zaslán všem složkám IZS pro informaci.

 

Usnesení č. 19/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

projednala

Havarijní plán kraje Vysočina

a doporučuje

hejtmanovi kraje schválit HPK na základě § 11, odst. d) zákona 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina

termín: do 31. 10. 2004

ukládá

1)      zpracovat a předat výpisy z HPK v souladu s § 25 odst. 6 Vyhlášky MV o některých podrobnostech zabezpečen IZS, ve znění vyhlášky 429/2003 Sb. s vyznačením změn

2)      HPK uložit na KOPIS HZS a u krajského úřadu k použití,

3)      pravidelně zabezpečit aktualizaci HPK.

odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba

termín: 31. 12. 2004

Usnesení přijato 6 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-03-2004-08 P, BRK-03-2004-08 P Př1 CD

 

 

11.  Různé

V bodu různé se členové BRK vrátili k problému vážení nákladních aut na silnicích kraje Vysočina. Ředitelka krajského úřadu se vyjádřila, že největší problém spatřuje ve spolupráci s Policií ČR, protože u výkonu vážení musí být Policie ČR přítomna. Plk. Mgr. Roman Heinz sdělil, že v případě vážní na silnicích se krajský úřad musí spojit s okresními ředitelstvími PČR a dohodnout se tak na přesných termínech. Ujistil, že v případě problému se na něj krajský úřad může obrátit. Dále sdělil, že kontakty na kompetentní pracovníky na OŘ PČR zašle paní ředitelce KrÚ.

 

Usnesení č. 20/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci, že v případě vážení kamionů na silnicích kraje Vysočina je třeba spolupracovat s okresními ředitelství PČR a předem domluvit termíny. Plk. Mgr. Roman Heinz zašle kontakty na kompetentní pracovníky na OŘ PČR kraje krajskému úřadu.

Usnesení přijato 6 hlasy

 

Dalším problémem, ke kterému se BRK vyjádřila je dálnice D1. Po diskusi na toto téma se členové shodli na tom, že je bezpečnostní situaci potřeba prioritně řešit a že by bylo dobré sjednat schůzku se složkami IZS a dalšími zástupci organizací a popsat si problémy a poté hledat vhodná řešení.

 

Usnesení č. 21/03/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi BRK svolat za účasti hejtmana kraje Vysočina jednání složek integrovaného záchranného systému se zástupci odboru dopravy, SSÚD a zástupci jiných krajů, ředitelky krajského úřadu kraje Vysočina, kde by se popsaly aktuální problémy na úseku dálnice D1 a navrhla se možná řešení.

odpovědnost: tajemník BRK

termín: do 30. 11. 2004

Usnesení přijato 6 hlasy

 

Závěr

Pavel Maslák poděkoval členům za účast a krátce shrnul jednání.

 

Ing. František Dohnal

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zápis pořízen na jednání BRK dne 27. 10. 2004

Zapsal Jan Murárik a Šárka Polívková dne 29. 10. 2004

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2004 / 11.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze